Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.45 MB
2009-10-19 08:59:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1306
5329
Rövid leírás | Teljes leírás (556.35 KB)

Zalai Közlöny 1883 044-051. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA 1883. jnnins 3-án,
Huszonkettedik éytolyam.
t\'Hi írre...... 8 frt
íéi i\\n...... * *
negyed érre...... 2 ,
Kgy szám 10 kr
HHIOETESEK ö b«J4l>W petitaorhar. 7, masodtxnr 6 * minden toribbi torért f. kr.
NTILTTÉRHEN toronként 10 árért ví-tfiLt-k lei Kincstári Illeték minden egyei kird#-tesért 30 kr. Átélendő.
fÜ B
A lap szellem: réttét illető kézlemi-nyek i tzerkesztShÓz, anyagi réöét ílletó köziemén]¦¦•\'<: pedig a kiadóbor bérmentre
NAGY- K AKIZS A
Bérmentetlen levelek rstk ismeri munka tárunktól fogadtatnak el.
ZALAI K0ZLNT.
t*, & „atlamegyei általános tanit«testulef a „nagy-fear>jzsai kisded ne veló egyesület", t ,nagy-kanizsa> tiszti önsegélyző szövetkezet*, t „soproni kere-.• kcdelmi s iparkamara nagy-kanizsai kai választmánya* s több megyei és váron egyesület hiva.tr.Ios értesítője.
Hetenkliií kétszer, vasárnap- s csüíöríököii megjelenő vegyes tartalmú lap.
.Nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet*
Hatósági zálogintézetet!
A zálogintézeteknek körülbelül kicsinyben éppen az volna hivatásuk, ami nagyban a takarékpénztáraké, — magától értendő, hogy csak a kokséözés tekintetében. Nevezetesen feladatuk volna a kisebb összegű kölcsönre szoruló egyéneket megmenteni t! uzsorások körmei közöl.
Ka hogyha e czélt és a fen forgó gyakorlatot valaki egybeveti, hát éppen ugy elmosolyodik, mint czél-tévesztett takarékpénztáraink egyik, másik operatióján.
Bizony a mi zálogintézeteinknél is csak ugy van a dolog, hogy bit adnak azok kézi zálogra kölcsönt; hanem az a legirgalmasabb kölcsön, melynek forintja után 5 o. é. kr. kamat, tehát nem kevesebb mint 60 yt fizetendő.
Most már tessék sorba járni Nagy-Kanizsának valamennyi uzsorását, talál-e ennél nagyobb uzsora kamatot, hacsak professional is hiénával nem vezeti össze balsorsa.
így azután a zálogintézetek nem egyebek hatóságilag engedélyezett uzsorabarlang o k u á 1.
Pedig Nagy-Kanizsa vidékére és különösen Nagy-Kanizsára igt-n nagy áldás volna egy solid alapokon nyugvó rálogintézet, egy olyan, minő a már beszüntetett Mühofer-zálogiotézet volt. Ebben értesülésünk szerint a tisztesség, emberiesség és törvényesség korlátai között nyújtattak a kölcsönök.
De ez be lett szüntetve s most azok a zálogintézetek, melyeket a concorrenti* legalább némileg mérsékelt a megszorult egyének nyázásának mesterségében, monopolizálják a helyzetet. "Valóságos solidaritás-ban állanak egymással az iránt,
hogy valamiképen ppy.krc se lehessen több rosszat mondani, mint a másikra. Elteszik a megszorult embernek véres verejtékét, híznak belőle; de abból a rettenetes módon kicsikart nyereségből^ azután sem az államnak, sem a városnak haszna nincsen: mert amily bőségesek a kamat-ki vetésben, százszorta fukarab-bak az adó alap bevallásában.
SŐt az által, hogy saját — az államra nézve haszonnal nem járó — anyagi emelkedésük alapját az állam, a város adózó polgárainak szipolyozása képezi: egyenesen az állam és város ellen törnek; mert az a szegény iparos vagy magán ember, inkább kész a hatóság elé adóbehajtási nehézségeket gördíteni, inkább adójával marad hátralékban, hogy sem ? zálogházi kamatfizetés mulasztása által egyik, másik kedves, kegyelettel őrzött tárgyától, családi ereklyéjétől kelljen megválnia, — melytől egy időre is talán csak a végső ínség vagy elodázhatlan köte lessége teljesítésének pillanatában könyek között vált meg.
De ez még csak az anyagi részét képezi a dolognak. Az erkölcsi káros hatások felszámithatlanok.
Az állam már be is látta mindezt s állított is fel Budapesten | állami záloginté...