Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.29 MB
2009-10-22 09:58:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
676
6063
Rövid leírás | Teljes leírás (628.82 KB)

Zalai Közlöny 1883 071-078. szám szeptember.
A 70. szám hiányzik.

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAN 1Z8A, Í88& szeptember 6m
Elltntáü irr
egén írre......8 írt
»1 *v»...... 4 ,
h ¦jed évre......2 .
Xpy «4ir. JO kr.
HIRDETÉSEK i L**al<o« ppütsorbaii 7, másodszor 6 ¦ miodru további torért kr
KY1LTTÉRBEN •űrönként 10 krért vetetnek lel Moraüui illetik minden egye* bírd*-teaArt 30 kr. ficHeodS
Huszonkettedik évioiyanL
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap zzrtJemi réxxet illető kftzlmA-nyek t icerketxtőbAx, anyagi réaxét illető kOzlemén/ek pedig & kitdóhoi bérmeotre iotézendők : KAQY-KAKIZ8A
BérmecUtlec levelek csak itmen mnnkatarzakloi fogadtatnak »1.
Köriratok vissza i
.Nagy-kanizsai ünk. tűzoltó-egylet", a .zalamegyei általános tanítótestület", a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület", t ,nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya", s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklni kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A bureauk napszámosai.
Sok keserves feljajdulás hangzott fel mind a központi, mind a vidéki sajtóban a szegény napszámra másoló dijookok keserves sorsáról, kiknek soraiban a _sok_ eltévedt nagyság közt gyakorta jobb sorsra érdemes törekvő egyénekre találhatni, kik fátum-szerflleg lettek az irodaasztalához örök rabszolgaként lán-ezoiva. kiknek minden jobb reményük csakis alig számbavehető diaraum-emelésig terjedhet
Alig van osztály, melynek al-tow elemei oly ellentétes vegyületét képeznék a társadalmi branchs-mint ez.
Egy iskoláját félbenhagyott cseperedő snhancz mellett ott görnyed egy Öreg ember, ki valamikor első szerelmese volt, egy vidéki színpadnak, majd egy bnkott kereskedő mellett látunk jegy uri sarjadékot, ki csak a hivatalos órákat kiülni van Íróasztala mellett; arrább egy a háborúk zajához szokott veterán rakosgatja egymásmellé stoicus nyugalommal a betűket, mig mellette pLV pensionatua kapitány nyugalommal tölt pipájára; majd tovább egy parlagi gavallér mellett, ki valamikor jegyzósegéd volt, egy sápadt arczu fiatal embert látunk, ki elaggott szüleinek egyetlen gyámola.......
De ha sokáig nézünk e stereos-kopon, nem marad ki egy rétege sem a társadalomnak, mely itt képviselve ne volna.
Nagyon kevés a kivétel, kik ionét fólebb emelkednek, s a fiatalabb*]-- közül is igen kérésnek van meg 2.7. energiája, hogy mielőtt napi küzdelmeiből kifáradtan hazatérre, nyugalomra hajtaná fejét, ra lamit tenne, mely kelleti e u sorsán némileg javítana.
Megnyugszik a kényszerűség non possumu s-ában, és viseli bármily keservesen is a sors
terheit, melyeket e szó mind magában rejt, hogy: d i j n o k.
Többféle javaslatok tétettek, hogy sorsuk javíttassák, vagy hogy jövójükre nézve — ővek hosszú során át való szolgálat után — némileg biztosíttassanak; de falra hányt borsó volt mindaz, amit ez irányban beszéltek.
Sédig a ministerinmok, királyi táblák, tőr vényszékek, járásbíróságok, sől a megyei hivatalok is tö mérdek ily névtelen bősnek segítenek e terhes vándorpályát nyújtani, hogy t. i. alkalmazást adnak nekik.
De mí történik aztán az ily szerencsés-szerencsétlennel, ha munkaképtelen, ha beteg lesz, figyelmen kivül hagyva a halál esetében hátramaradt családot, hisz\' egy ember helyett kerül száz?
Elzüllik s elmerül a társadalom posványában, ritkán akad oly szánakozó tehetős ember, ki segítene az ily nem Önhibájáért szenvedőn.
Épen e bajok kevesbitése- és orvoslására alakult közel két éve a fővárosban az .Országos díjnok egylet", mely az egész hazában lévő...