Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.83 MB
2009-11-02 10:22:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1039
8010
Rövid leírás | Teljes leírás (631.33 KB)

Zalai Közlöny 1884 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
23. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

rSAGY-KANÍZSA. Í884.
rget* étre...... 8 frt
tél évre ..... 4 ,
W.yfd évre...... 3 ,
/ií?y jtóm ?0 *r.
HmOETESEK i bu4bot petitsorban 7, mastiUin: 6 t miaden további torért •» le
JÍTILTTÉRHEN soronként 10 krért Tetemek t«i KiaettAri illeték minden egyes Wrd> tatért SO kr. fizetendő
Huszonharmadik énolyam.
Akp szellemi réttét UletS kotlott nyék a. srerkesztoTioz, anyagi részét ilIetS közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : SA6Y-KÁNIZ3A WlxifttMttZ.
Bérmenutlen lerelck csak istaers mimkati.rsft.ktol fogadtatnak o\\.
Kéziratok viasza nem küldetnek.
.Ntgj-kanizsal 5nk. tttzoltó-egyief, a „ alamegyei általános tanítótestület*, a „nagy-kamaai kisdedneveló egyesület ¦, a , nagy-kanizsai tiszti Onsegélyzi szS»etkeiet«, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagykanizsai kílvilasztmánya ¦, s több megyei és városi egyesíieí hÍYatalos értesítője.\'
Ucl.cnkin. kétszer, vasárnap- s csöíöríőkOn megjelenő vegyes UrUimu lap.
Felhívás az előfizetésre!
Lapunk XXIII. évfolyamának küszöbén van.
Szép életkora tannsit.ia, hogy elég erős létalapja van ,a szelek mérgét nemesen kiállni.\' "
Mert tagadhatatlan, hogy nagy küzdelemmel és bizonyos körűin^ nyek között: áldozattal jár egy déki lapot az uralkodó politikai és sadalmi viszonyok kőzött fenntar
A vidési lapok léte majdní közönség rokonszenvétől/ pártOi*.^-tól függ. Ahhoz pedig, hogy a közönség rokonszenve általános legyen, okvetlenül minden téren való pártatlanság kell.
Ez a mi feltételünk is!
Lapunk nem politikai, s igy a politikai téren már ennélfogva is a puszta registrálásra vagyunk utalva; olvasóinkra bízván az afölötti politizálást. A magyarnak úgyis verébéit van az! ]
Mi cs\'Si pán társadalmi kérdésekkel, cnltn-rai mozzanatokkal bajlódunk; ezeket igyeke-kezünk saját szempontunkból — minden befolyástól menten — ítélgetni, s véleményünket i.isztcs h angon, teljes tárgyilagossággal elmondani.
Ennélfogva semminemű oly közleménynek, mely fölismerhető czél-zatosságíal — a tárgyilagosság határát átlépve — valamely személy, esetleg testület ellen vagy mellett szól, — helyet nem adunk.
A társadalmi hajszák árja minket magával soha nem sodor. A féktelen indulatok mederbe szorítása nem a toll, hanem a szurony mestersége. Ily dolgok megoldásához egyetlen .tollvonással sem járulunk. Mindenkor sima képpel nézzük az iszapos hullámokat, melyek békés együtlétünk várának védfslát nyal-
dossák. Nyúljon belé, kinek tetszik; mi nem teszszük, mert az iszapnak az a természete, hogy a tiszta kézre is rátapad, ha közéje jut.
Jobb világot, de szelíd béke utján 1
Ez a mi törekvésünk és ez leend mindenkor vezérelvünk! \' ~ T"ipunk minden rendelkezésére \' fel fog használni arra, irsadalmi életet már szinte ¦ié tevő bizalmatlanság ; hogy a társadalmi osztályok eB.máshoz közelebbi viszonyba jussanak; . az érdekharezok tisztes mederben tartva, ne süssék társadalmunkra minden lépten, nyomon újból a kainbélyeget; hogy a különböző fegyverekkel küzdők egy közös szent czélban: a haza és emberiség jólétének emelésében egyesüljenek! A társadalom egészségesebb alapokra helyezése ! Ez a mi czélunk. Nem egyedül a miénk; minden józan gondolkozású és jóindulatú emberé is.
Ebhez a czélhoz akarnak mi is megint egy év folytán — ha többel sem is — egy lépéssel közelebb jutni.
Egyszerre újjáteremteni nagy elmék dolga ; a mi munkánk: lesem térni a kijelölt útról, mig czélhoz nem értünk.
E pályához kérjük a t. olva-közönség és munkatársaina szíves támogatását!
*
Lapunk ezentúl is hetenkint kétszer, t. i....