Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.68 MB
2009-11-02 10:37:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
725
6896
Rövid leírás | Teljes leírás (646.32 KB)

Zalai Közlöny 1884 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
23. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA; 1884. márczius 2-án,
EliflrvtéWl ár
epén érre...... 8 fit
íój évre ..... ¦» ,
íie^yed évre...... \'1 ,
Egy s*ám 10 kr.
HIROETESEK ö hasábos petitsnrban 7, másodszor
6 s minden további soréri 5 kr.
NY1LTTÉRBEK soronként 10 krért Tétetnek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő.
Huszonharmadik éviolyam,
A lap szellemi részét ületö közlemények a uerketxtoltSx, anyagi részét iiisto közlemények pedífc kiadóhoz bérmentve
intézendő!:: K A GY-K AH IZ S A Wfsesfesbaz.
Hírtnentétlen íerelek csak iimsri rannkatirs&któl fogadtatnál: »1.
Késiratok vissza nem kuldstnek.
A nagy-kanizsai »Kereskedelmi Iparbank*, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet*, a ,zalamegyei általános tanítótestület", a ,nagy-kanizsai kisdednevetó egyesület", % ,nagy-kaaiiaai tUítj
önsegélyző szövetkezet*,* .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kAnizsai kttlválasztmány* hiTataloB lapja.
Hetenkioí kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A magyar iskola-eg^esaieteK.
A magyar nemzeti érzület fokozatos fejlesztésére és a magyarosodásnak kecsegtető kilátások közt megindult terjesztésére nézve nagy fontosságú mozgalom indult meg az ország szivében, Budapest fővárosában. Annak az erős érlüktetésnek, melyet a legtekintélyesebb polgároí és közéletünk matadorjai a főváros élénk érdeklődése és pártfogása mellett, — eleven mozgásba hoztak, megyénk közéletének szereplői körében is kell, hogy hasonló üdvös eredménye legyen. — Megyénk népességének nyelvi viszonyai önkéntelenül is apostrohálják a közügyek vezetőit, hogy a czél kivitelére önzetlen lelkesedéssel megtegyenek mindent, a mit a nemzeti érzület, a magyarosodás nagy eszméje tőlük méltán követel. A kínálkozó alkalmat renyhén elszalasztani nemztti létünk iránt elkövetett durva mulasztás , megbocsáthatatlan vétek volna.
„Nyelvében él a nemzet I* Kégi jelszó, melynek igazsága megdönthetetlen. Csak nemzeti nyelvünk fejlesztése, művelése és főleg terjesztése által tarthatjuk fenn azt a fölényt, mely tarka nemzetiségű és nyelvű hazánkban az erős hegemóniát részünkre biztosithatja. — Nemzeti létünkért való küzdelem, a magyar nemzetiség önfentartása iránti érzet vezényli azokat a lelkes kezdeményezőket is, a kik a magyar iskola egyesületet -megalkották; mert a tapasztalás és a fenyegető veszély igazolja nemes törekvésüket akkor, midőn a nemzeti létünk és nyelvünk ellenségei által tervszerűen becsempészett germanizáczió polyp karjait még ideje korán megsemmisíteni igyekeznek.
Örömmel kell tehát üdvözölnünk a magyar iskola egyesület megalakulását, mert czéljok minket is nagyon közelről érdekel, s habozás
nélkül a kibontott zászló alá kell sorakoznunk, ha csak a közönyösség rút bélyegét nem akarjuk magunkon száradni. Az egyesület alapszabályaiban a leghathatósabb, de egyúttal a legtapintatosabb eszközöket kör-vonalozta és kifejtette, melyek az egyes megyék viszonyaihoz alkalmazva kis jóakarat és ügybnzgóság mellett rövid idón a legüdvösebb eredményt fogják fölmutatni.
Megyénk szintén azon dunántúli megyék közé tartozik, melyek jó nagy részét betelepedett idegen-ajku lakosság foglalja el. Kétségtelen és számos alkalom fényesen igazolta azt, hogy kifogástalan, hú és áldozatra kész hazafiak, kik nj hazájok által nyújtott kedvezményekre magokat érdemeseknek iparkodtak mutatni ; magyaroknak vallják magokat még ellenségeink előtt is, mert az érzület már magyarokká alkotta őket. Eddigelé a Schulverein káros i hatása nem is zavarta fel őket békés ¦ otthonukban, de ami máig nem j volt, az már holnap megjöhet. N...