Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.38 MB
2009-11-12 08:11:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
907
5399
Rövid leírás | Teljes leírás (589.85 KB)

Zalai Közlöny 1884 044-052. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
23. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1884. június 1-én.
ELfflaféü ár
*tw...... i ért.
íft ém ..... 4 ,
oejtred érre...... 2 ,
JQpy sssésn 70 Acr
HIRDETÉSEK 5 basaboa petitsorban 7, másodszor 6 i minden totábbi torén 5 kr
NYILTTÉRBEK joroniétit 10 krért Tétetnek lel xiocstiri illeték minden egye* aird*-tésArt SO kr. fileteado.
Hnszonharmadik enolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A Up ixeUeai résxét illető késiemé-nyék a szerkesztő nör. anyagi részét illető közlemények pedí» kiadóhoz bérmeatTe intezendik: NAGY- K AK I Z 8 A Wíssslflináx
Bérzaentetlen terelek csak inner» munkatársaktól fogadtatnak tl.
Kéziratok riitxa nem xßldetne«
A n&gy-k»niisai .Kereskedelmi Iparbank\', ,Dagy-k»nizsai 8nk. tttzoltó-egylef, a .zalamegj-ei általános tanítótestület\', a ,nagy-kanizsai kisdednereli egyesület\', a ,nagy-kanizsai tiszt
önsegélyző saövetkezet\',a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külrilasztmány\' hiratalos lapja.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csOtOrtflkOn megjelenő vegyes tartalma lap.
Képviselőválasztás előtt.
HL
Tény, hogy a jelenlegi képviselőválasztás! mozgalomban az elsó határozatot a szabadelvűpárt hozta és népies értekezletén egyhangúlag Dr. Falk felkérését határozta, hogy a nagy-kanizsai választókerület képviselojelíltségét elfogadni szíveskedjék és csak mikor ez ténynyé vált, egyesült a két nevü ellenzék s Inkey híszli felléptetésében nyilvánult.
Az elsőség dicsősége a szabad-elvü-párté levén, az egyesűit ellenzék váratlan e!ó& tarozása minden komoly és higgadt gondolkozású választő polgár előtt sajátságosnak tűnik fel.
Nincs határozott irány, nincs biztos alap, — csak törni kívánnak minden árún a város és vidékének érdeke és a létező magyar kormány férfiai ellen, hogy örökös személyváltozás által egyéni rideg ambitióknak tömjénezhessenek.
Eltekintve azonban e körülménytől, \'mélyet a \' fentebbiekben felemlíteni azért kellett, hogy az alább mondandókat megérthessük, legrajnálatosabb az ellenzékiek azon helytelen társadalmi , úgynevezett kortesfógasuk, hogy hitet és\'fajt emlegetni nem szegy elitnek!
Hát nem gondolják meg, hogy országonk polyglott ország, melyben nemcsak nevetséges, de boszantő, sőt határozottan káros irányú akár nemzetiséget, akár hitet, vagy plane fajt emlegetni, mely alkalomadtán njabb Dózsaféle időszakot idézhet elő.
A hiszékeny népet szélsőségek emlegetésével könnyű eltántorítani, de ezerszeres büo a következmény, melyet meggondolatlan hévvel eszkö-
zölt romok felett akarnak gyászos diadalra vinni.
És ebben a törvény nem tisztelésének átkos csirája is bennfoglalva van, mert az országgyűlés által alkotott és a koronás király által szentesitett egyenjogositó törvény védi a különféle vallása és ha már használják, tehát mi is mondjak: különféle faja honpolgárokat.
A béke áldása koczkáztatva van ; ha nem tiszteljük mások csendes, becsületes munkásságát pedig a közmondás is azt tartja: ne cselekedd másnak, mit nem kívánsz magadnak 1
A fajgyűlölet szitásának vészes hatalma rombol igazat, szépet, jót és nemest és ezek ellenkezőjét egyaránt. Ártatlanok keserve pedig bo-szuért kiált az ég Urához!
Csak a közelmúltban is láttuk a fajgyűlölet egy-egy szikrájának fellobbanását s mi iett az eredmény ? Szégyen és gyalázat a honfi erényekben tündöklő magyar nemzetre, andorrai fordult el a törvénytisztelő józan ember s a hatalom erejét kellé igénybe venni, hogy a vész üvöltéssé re fajuljon s a nemzet szégyene eltakartassék, az ütött seb behe-
Egyébként határozottan tiltakozunk a megsértett társadalom nevében, hogy a szabadelvű párt orsz...