Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
444.67 KB
2006-05-16 10:55:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
587
2568
Rövid leírás | Teljes leírás (34.88 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 2. 1. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

K AGY-KANIZSA, 1879. január 2 ftn.
l-BÖB!
TLaennyoleiadlk érfolykm.


ZALAI KÖZLŐIT
u>yaci rínst illet! k9ti«m*D7*k p«dif I kiadóból b«rmast*«
iatsMadtk:
IUQT-KAHU8A
, Wlassfctsár
MrantttlM Imlsk. : esik isnrt sntstfr
iMktél fopdtataak ti.l
J - i I
lfifoix&tok Tia
Hlrtstistk
S hmsáboi pctitaorban
Ü 7 náiodnnr 6 i min.1«n
j loTábbi lorírt A kr
|j NYILTTÉKHBN
'.•oronkínt 10 krért <í-
;' letuek f»l.
i Kincstári illeték minden \trv- birdet*i»rt k«l5«f i 30 kr tasttaM. |
¦ so MOS
ŰZLÖN
előbb: ,3E A. X*
N.-Kanitoatáros helyhatóságának, "n.-kanizsai önk. tfizoltó-egylet", a "n.-kanlzaal kereskedelmi ¦ Iparbauk", "n.-kanizaai takarékpénztár*, a .zalamegyel általános tanítótes-tület*, * "n.-kanizsal kladedneveló egyesület", ¦ "soproni kereskedelmi s iparkamara a.-kanizsal kai válási tmáMjz* s tabb megyei 6* városi egyesület UTataloa 6rtasitij«.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtököt, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kérelem a lap t. pártolóihoz.
1879. évi jelen első számmal a
"Zalai Közlöny"
18-ik évfolyamába lépett, bizalom-mal felkérjük a megyében e leg-régibb lap t. pártolóit, hogy va-lamint előfizetéseiket megnjitani.ugy e lapot terjeszteni szíveskedjenek.
Hirdetések gyorsan s jutányo-sán közölteinek
Előfizetési ár az eddigi, mely lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel
A KIADÓ-HIVATAL.
1879. január 1.
Ismét egy év merült az enyészet fe-neketlen tengerébe, - egy örökemlékczetü év, melyet Clio gyászkerettel vés a törté-nelem lapjára.
És méltán!
Mert az egész év küzdés és szenvedés szakadatlan lánczolata volt. Küldöttünk, fáradtunk, és mégis mennyi édes remény hiúsult meg, mennyi szebbnél szebb terv dúlt dugába! Bíztunk, hogy ez az év majd megvalósítja óhajtásainkat, enyhíti sorsun-kat, de a mostoha végzet kikaczagta vára-kozásainkat.
Minden megmaradt a régi kerékvá-gásban, csak a szomorúság, keserűség, elé-gedetlenség, czifra nyomoruság és földböz-tapadt szegénység nőtt egy fejjel nagyobbra a társadalom minden rétegében.
Nehéz megpróbáltatásoknak voltunk kitéve, sok viszontagságon mentünk keresz-tül, - de ez ne lankaszsza életkedvünket, hanem inkább erősítse meg lelkünket, s monkakedvre serkentsen mindnyájunkat. A sopánkodással, panaszkodással nem se-gítünk magunkon, - tennünk kell megin-gathatlan elhatározottsággal. Ne feledjük el azt a közmondást: .Segíts magadon, s az Isten is megsegít. *
Sokat szenvedtünk, sokat küzdöttünk ! De hisz ez bére születésünknek. Mit is érne az élet küzdés nélkül, mikor vígjainkat a legcsekélyebb akadály legyőzése néfkül el-érhetnénk. Ez a küzdés adja meg az élet-nek az ingert, ez a küzdés teszi az embert igazán emberré, ez a küzdés próbaköve az egyéni jellemnek, ez a küzdés mutatja meg, hogy ki mit és mennyit ér? Csakis arra a kenyérre vagyunk érdemesek, mit verejté-künkkel szereztünk.
A lefolyt évben Pandora szelenczéjé-bül szakmarokkal hullott közénk a szeren-cse és áldás. Hanem e veszteségünket ta-lán kárpótolják politikai sikerek. - Ves-süak egy pillantást a politikai térre. Bi-zony itt is csak szomorú az emlékezet! Törökország, a mindent elsöpréssel fenye-gető szlávtenger védgátja aligha megszűnt az európai diplomacziában tényező lenni, s így minduntalar kivagyunk téve aion ve-szedelemnek, hofc-y a háborgó szlávtenger ádáz hullámai összecsapnak felettünk.
A történész kőnybemártott tollal tel-jesíti ...