Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
458.14 KB
2006-05-26 10:15:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
553
2394
Rövid leírás | Teljes leírás (38.3 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 5. 2. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


5A6T.KAMX8A, 1879. jftna&r 5 én.
Tasennyolciaálk évfolyam.

EMtatésI ár:
i ÍTr» . » frtj
Hl ÍTT. . » .
negyed efre . . 3 B Km uám 10 *r
Í
HIrstltltk ft basából p«th.orban 7^ siA.od»or 6 t minil.a i| további torért 5 kr.
KYILTTÉRBEN •őrönként 10 krírt r«-
tetnsk fal
Kineitári illeték minden ■— hirdetbert klls 30 kr Giet«od8.
ZALAI KÖZLŐIT
elóbb; ,ZALA-SOMOGYI KÖZLŐN "X".«
i.-kanlzsal önk. tflzoHó-egylnt", . „n.-kmliul kirrenkHelml « Iparhank", „n..k«ah*ü Ukar«kpé«xUr«, a .is.lsj.eg

A il
A lap tun«i rin
tOlef, a ,n.-k«niM«i ktaded-nffeló eW«iiairt
Heleiiklnt kétszer, vasárnap- s csfttörtökOu megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kérelem e l»p t. pártolóihoz. 1879.\'évi első számmal a
„Zalai Közlöny"
18-ik évfolyamába lepett, bizalom-mal fellu-rjük a mejiy^ben e l«g-r«\'nibb lap t. pártolóit, hogy va-lami nf előfizetései kot mi\'gujitani.ugy e Jnpot terjeszteni szíveskedjenek.
Hirdetések gyorsan s jutányo-sán közölteinek
Előfizetési ár az eddigi, mely lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel
A KIADÓ-HIVATAL
Szerény felszólamlás
a nagy-kamzsai tekintetes mk. posta-igazgatósághoz.
A világforgalom, a népek nyüzsgése, a kereskedelmi s társadalini^öszeköttetésoly lendületet nyert pár évtized óta, hogy az a kormányok figyelmét is felélesztette s fel-ébredt bennük az egyesekben is uralgó kap-zsiság a jövedelmi források kútfőit saját előnyre szélesíteni.
A kormányok jövedelmi forrása je-lentékeny volt már a posta-intézmények ré-gibb körülményei között is, s ezen jövede-lem fejlesztését az államok csak emelték azáltal, hogy azt a közönség viszonyaihoz idomítva, a posta híreket és szállítási dijja-kat kisebbítették, s az által azon szeren-csés fogást ejtették meg, a melyre specula-tiv eszméjők irányulva volt, t. i. 1 postai forgalom nagyságát.
Ki vehetné a bizonyított valósággal szemben tagadásba azt, hogy míg ezelőtt pár évtizeddel bent az országban is már 10 mérföldön túli távolságra egy egyszerű le-Tél szállítási dija fejében ti pengó krajezár (mostani érték szerint 10 krajezár), — 20 mértföldön tul pedig 9 pengó krajezár és így tovább (még korábbi időben a közlött távolságokra 10-15 pengó krajezár) volt fizetendő, — most a midőn a birodalom bármely távoli helyére is csak 5 krajezár o. é. viteldíj mellett levelezhetni, a levél-forgalom oly nagyságát érte el, hogy a dij-jak leszállítása mellett is, a bevételi statis-tikai kimutatás mellett óriási összeggel emelkedett az állam postai bevétele?
És ennek magyarázata igen egyszerű, de a kútfő kettőssé vált. Nevezetesen a szállitásidij csekélyebb volta álul a kor-mány számító politikája abban, hogy sok-kal nagyobb forgalom leend igy, mint volt addig ugy, és ezen sokkal nagyobb forga-lom által beállandó különbözet nemcsak megüti a beviteli összeg addigi nagyságát, de azt tul is szárnyalja, — az eredmény által igazolva lón.
Ez volt egyik kútfője a postadijak lejebbitésének.
De mert a kormány a nemzeti gaz-dálkodásra is figyel — most ugyan egyéb intézményeiben ezt nem igen tapasztaljuk — belátni néha azt, hogy postadíjak cse-kélyebb volta mellett a népekben felébreszti,
vagy legalább is nem nehezít...