Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
458.14 KB
2006-05-26 10:15:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
529
2313
Rövid leírás | Teljes leírás (38.3 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 5. 2. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


5A6T.KAMX8A, 1879. jftna&r 5 én.
Tasennyolciaálk évfolyam.

EMtatésI ár:
i ÍTr» . » frtj
Hl ÍTT. . » .
negyed efre . . 3 B Km uám 10 *r
Í
HIrstltltk ft basából p«th.orban 7^ siA.od»or 6 t minil.a i| további torért 5 kr.
KYILTTÉRBEN •őrönként 10 krírt r«-
tetnsk fal
Kineitári illeték minden ■— hirdetbert klls 30 kr Giet«od8.
ZALAI KÖZLŐIT
elóbb; ,ZALA-SOMOGYI KÖZLŐN "X".«
i.-kanlzsal önk. tflzoHó-egylnt", . „n.-kmliul kirrenkHelml « Iparhank", „n..k«ah*ü Ukar«kpé«xUr«, a .is.lsj.eg

A il
A lap tun«i rin
tOlef, a ,n.-k«niM«i ktaded-nffeló eW«iiairt
Heleiiklnt kétszer, vasárnap- s csfttörtökOu megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kérelem e l»p t. pártolóihoz. 1879.\'évi első számmal a
„Zalai Közlöny"
18-ik évfolyamába lepett, bizalom-mal fellu-rjük a mejiy^ben e l«g-r«\'nibb lap t. pártolóit, hogy va-lami nf előfizetései kot mi\'gujitani.ugy e Jnpot terjeszteni szíveskedjenek.
Hirdetések gyorsan s jutányo-sán közölteinek
Előfizetési ár az eddigi, mely lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel
A KIADÓ-HIVATAL
Szerény felszólamlás
a nagy-kamzsai tekintetes mk. posta-igazgatósághoz.
A világforgalom, a népek nyüzsgése, a kereskedelmi s társadalini^öszeköttetésoly lendületet nyert pár évtized óta, hogy az a kormányok figyelmét is felélesztette s fel-ébredt bennük az egyesekben is uralgó kap-zsiság a jövedelmi források kútfőit saját előnyre szélesíteni.
A kormányok jövedelmi forrása je-lentékeny volt már a posta-intézmények ré-gibb körülményei között is, s ezen jövede-lem fejlesztését az államok csak emelték azáltal, hogy azt a közönség viszonyaihoz idomítva, a posta híreket és szállítási dijja-kat kisebbítették, s az által azon szeren-csés fogást ejtették meg, a melyre specula-tiv eszméjők irányulva volt, t. i. 1 postai forgalom nagyságát.
Ki vehetné a bizonyított valósággal szemben tagadásba azt, hogy míg ezelőtt pár évtizeddel bent az országban is már 10 mérföldön túli távolságra egy egyszerű le-Tél szállítási dija fejében ti pengó krajezár (mostani érték szerint 10 krajezár), — 20 mértföldön tul pedig 9 pengó krajezár és így tovább (még korábbi időben a közlött távolságokra 10-15 pengó krajezár) volt fizetendő, — most a midőn a birodalom bármely távoli helyére is csak 5 krajezár o. é. viteldíj mellett levelezhetni, a levél-forgalom oly nagyságát érte el, hogy a dij-jak leszállítása mellett is, a bevételi statis-tikai kimutatás mellett óriási összeggel emelkedett az állam postai bevétele?
És ennek magyarázata igen egyszerű, de a kútfő kettőssé vált. Nevezetesen a szállitásidij csekélyebb volta álul a kor-mány számító politikája abban, hogy sok-kal nagyobb forgalom leend igy, mint volt addig ugy, és ezen sokkal nagyobb forga-lom által beállandó különbözet nemcsak megüti a beviteli összeg addigi nagyságát, de azt tul is szárnyalja, — az eredmény által igazolva lón.
Ez volt egyik kútfője a postadijak lejebbitésének.
De mert a kormány a nemzeti gaz-dálkodásra is figyel — most ugyan egyéb intézményeiben ezt nem igen tapasztaljuk — belátni néha azt, hogy postadíjak cse-kélyebb volta mellett a népekben felébreszti,
vagy legalább is nem nehezíti a levelezések sokasága iránti hajlamot, mely a viszonyok fejlődésével ugy a kereskedelmi téren mist magányosok életében is szükségessé, elő-nyössé, sőt tagadhatlanul hasznossá is vált, és igy a levelezések azért mert részint a szükség hozza magával, részint mert cse-kélységbe is kerül, oly nagy mérvben in-dultak meg, hogy a posta intézetek nem voltak már elegendók kisded helyeikben a közönség álul igénybe vett forgalomnak megfelelni, s azok sebes léptekben kezdet-tek nagyobbittatni, s a szolgálati személy-zet szaporítutván, a forgalom pedig egyre nagyobbodott.
Ily nagyobbodás közepette láttuk a főváros mostani monumentális posta házit felépülni, s a vidéki nagyobb városok is oly épületeket nyertek ezen szolgálatra, hogy azelőtt azok még fővárosokban is fölösleges nagyságúak lettek volna. És a kormánynak igaza is volt, mert ma már a posUi forga-lom annyira megnagyult, hogy az abbeli jövedelem ezen hatalmas szolgálati épülete-ket nyereség mellett tarthatja fon; e mellett a közönség a postán könnyen és olcsón kdz-lekcdhetik, s az raja nézve kényel-messé vált.
Ez volt a másik kutfó, mert a czél itt el volt érve.
tizeknek előre bocsátásával most szúl kívánok emelni abban, a mi tulajdon-képpen ezen rgyszerü előterjesztésem mint bevezetés után jelen felszólamlásomra okot adott; nevezetesen többször tapasztaltam már, hngy a n.-kanizsai m. kir. postahivatal-nál a déluUni órákban 50 — 60, sőt merem álliUni, hogy az utczán is ácsorogni kény-szerűitekkel, nem ritkán több egyén is várakozik részint azért, hogy az érkezette-ket átvegyék, részint, hogy feladványaik elfogadtassanak; és ezen nagyszámú közön-ség olykor még d. u. 5 órakor is ugyan-azon személyekből áll, kik küldetésüknek meg nem felelhetnek. Az ácsorgás,_ a mel-lett, hogy a postán a közönség befogadá-sára szolgáló terem, szobának is kicsiny és a postára menő minden egyén akár levelet kivan feladni, akár levélybélyeget óhajt venni, akár csomagos vagy pénzes levelet felvétetni, vagy ilyent kivenni, akár után-vételi ügyben vaa itt, akár postai utalvá-nyai vannak, akár hírlapokat várnak stb. — mind ugyanama kisded helyre kényte-lenek betolakodni, s a kik be nem férnek. az utczán kell ácsorogniok, és sem egyik, sem másik dolgát nem végezheti.
Hogy minő kényelmetlenség a kőzön-íégre kivált ba esős vagy sáros idő van, vagy a posUház előtt meglehetős nagyságú hó, — arról szólni nem akarok; hanem igenis arról, hogy midőn a levelek felvé-telére a feladó helyen ki van irva, hogy d. u 3 órától 6-ig a levelek felvétetnek, s azok kik ezen okból ott megjelennek 3 óra-kor, s még 5 órán tul is várakozásra van-nak kárhoztatva, az szerény nézetem sze-rint valamely hibából származik, s bár a közönség ezen időnek elfecsérelésc által sokszor hátrányt szenved, s néha küldetésé-vel is elkésik, sőt kénytelen olykor máa dolgát elhanyagolni csak azért, mert egy
egyszerű nem képes előbb felvétetni, a mellett türelmében méltányUlanol van sértve, mert vagy igen nagy a kanizsai posu forgalom, és sem a helyiség sem a személyzet nem elegendő, ugy ezen lenne segítendő, vagy pedig — a mit éppen nem tapasztaltam, sót ellenkezőleg a posta tisz-tek legnagyobb előzékenységéről s készsé-géről teljesen meggyőződtem — a hivatali szolgálat beosztása hiányos.
Mindkét esetben a bajon segíteni kell, még pedig azért, mertén az osztrákmagyar állam igen sok főbb s nagyobb városait is-merem, s azokbani utazásaim alkalmával kisebb városokban is megfordultam, a pos-tai kezelések felől mindenütt azt UpaszUl-tam, hogy azok sehol sem adnak a közön-ségnek békétlenségre annyi és oly alapos okot mint éppen N.-Kanizsán, sót minél erősebb posta forgalom van valamely helyen, annál gyorsabb a szolgálat is.
.Ebből azon egyszerű okoskodást vet-tem ki, hogy az általános posU intézmény nem hibás, de hogy mégis van hiba az tény, és annak helyi hibának kell lenni.
Lehet azonban, hogy nézetem hibás és a helybeli posuigazgatúság nem hibás, az esetben a fentebbiekben kifejezett hiá-nyon segíteni még is ő van hivatva. Legyen tehát az ok, mely a közönséget ily félnapi j türelmes ácsorgásra kárhozUtja az italá-uos postaintézménynek éppen a n.-kanizsai postára nehezedő hiánya, vagy legyen — az igazgatóság elnézése vagy figyelmetlen-sége, mindkét esetben a közönség áUlános óhajtásának vélek kifejezést adni az által, ha a n.-kanizsai tek. m. kir. postaigazgató-ságot felkérem, hogy az érintett hiányt a közönség érdekében Upintatos eljárása ál-tal orvosolni méltóztassék.
Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ,
Bűnügyi tárgj alánok jegyzéke
a zala-egerszegi kir. törvényszéktől. 1879. évi január 9 én.
2990.B/878. Ss. I. Németh Jósrafés tán* lupáiul vádoltak elleni ügyben kir. L ítélet-hirdetés.
Január 10 én:
27O7.B/878. Ss. I. Dömötör Fenoes tol-vajláabaai réaaeaaéggel vádolt elleni ugy hea kir. t. Ítélethirdetés.
2758 B/878. Ss. I. Ceeke Imre és tára tolvajlással vadultak elleni ügyben kir. l. Íté-lethirdetés.
2962.B/878. Ss. 1. Kovic Vendel >>k kaes<áss*J vádolt elleni ügyben kir. t. ítélet-hirdetés.
2984.B/878 Sí. I. Horváth Mihály és tana eHenaiegüIésael vádoltak elleni ügyben kir t. Ítélethirdetés.
2998.B/879 Let. Horváth Jóssef ssán-dékos kártét &#8226;>! lel vádolt elleni agyben kir. t. ítélethirdetés.
3001.B/878. Sí. 1. Hegedik Joasef gyúj-tással vádolt elleni ügyben véglárgyaláa. Január 16 án:
2989 B/878. 8*. 1. Fitoe Farka. Jónef súlyos testi sértéssel vádolt elleni agyben kir. t. itélnthirdete*.
3176.B/878. S>. I. Kárnál Zaigmond <u-lyoe teati aerisHel vádolt ölteni ügyben kir. t. ilílet hirdeléa.
J a n a ár 17 én:
2629 B/878. S&#187;. I. Führer Viktor aikkaw tájul vádolt elleni agyban kir. t. itálelhirdotea.
2671.B/878. Ss. I. D*k v. Dueh Évs.o lyos tssli sértéssel vádolt eflsai tgybss tár. t.
2739JB/878. Sí. I. Pap Danid nlyoa te* ti aarteMal vádolt elleni Ügyben rigtárgyaláa.
2893.B/878. Sa. 1. Taksa* Pál lelvajlá.-&#9632;al vádolt elleni ügyben végtárgyalá*.
2941.B/878. Sí. 1. SaiU Jánoamlyoe testi aeVtésael vádolt elleni Ügyben végtárgyalái.
3031.B/878. Ss. 1. Lóra. Pál ml/os testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyslás.
3O6ti^O&#187;3.B/878. Ss. I. Forgáea Mihály &#8226;olyoi testi sertéssel vádolt elleni ügyben vég-tárgy alás.
3O7O.B/878. Krajcaica Oyörgy és társa élet ressélye* fenyegetéssel vádoltak elleni ügy-ben végtárgyalás.
3167.B/878. Let. Pál PsJiéa társa tolrajláa-ssl vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. Január 23 án:
2881.B/878. Ss. I. Wilicaka Ferenci és társa nyilvános erossakoskodással vádollak el-leni ügyben kir. U ítélethirdetés.
29OO.B/878. Ss. 1. id. és ífj Visi Ferencs tulyoa testi sértéssel vádolt elleni ngyben kir. t ítélethirdetés.
3186.B/878. Ss. I. Nagy János súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben kir. t. ítélet\' hirdetés.
Január 24 én:
244Ű.B/S78. Ss. 1. Logar Ádám ukkaas-táaaal vádolt ellesi Bgyb&#171;i vegtárgynlá*.
2535.B/878. Ss. 1. Olaj Miklósáé Novak Magdolaa mérgeséli kísérlettel vádoh ellen ügyben végtárgyalii.
368U.B/878.Ss. 1. Both Gábor tolvsjláaeal vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
2733.B/878. Ss. I. Novak Jánoa tolvaj-láasal vádolt elleni flgyben végtárgyaláa.
2895.B/878. Ss. I. Kuruc Jotsef lolv.j lássál vádolt elleni ügyben végiárgyalás.
29O2.B/878. Ss. I. Kárási Jóssef és társa lopáaaal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2944B/878. Ss. I. Dömötör Oábor ,,k-Kaaxtáaaal vádolt elleni ügyben végtárgjalát.
3O19.B/878. Sí. 1. Csepeles Horváth Pál orgssdaság büotettévol vádolt elleni ügyben vegtárgyslás.
3O22.B/878. Ss. I. Németh Ferenci és társ* súlyos testi sertéssel vádoltak elleni ügy-ben végtárgyalás.
3O78.B/878. Ss. 1. StifW Teresia biroi végrehajtásnak ellensiegüléaével vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
3I66.B/878. Let. Illés Jössef és társai l-.l-7 aj láasal vádollak elleni ügybe* végtárgyalás. Január 30 án.
290Ö.B/878. Sí. I. Siabo Máté és társai snJyo* testi sértéssel vádoltak alleoi ügyben legfőbb iUséki itéletairdetds.
J snuár Sléo:
2937.B/878. Ss. 1. FOrei Ferenci és társa súlyos testi sértéssel vádolt elleni Sgyhen vi<g-tárgyalás.
3O79.B/878. Ss. I. Markovit. Mátyás cs&#187; lássál vádolt elJeni ügyben végtárgyalás.
31Ó8.B/878. Ss. 1. Jóssef Nyiró István sikkasstással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
3164.B/87& Ss. 1. Nagy István súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
3181.B/478. Ss. I. Réfi Pál és tán* su lyos testi sértéssé! vádoltak elleni ügyben végtárgy alás.;
31823/878. Ss. 1. Zaissek István és neje sikkassUssal rádoluk elleni agyben vég tárgy slás.
3I83.B/878. Ss. I. Feni A. János hsd kO-telasattaég alóli Beneküléasel vádolt elleni ügy-ben végtárgyalás.
3218.B/873. Sí. I. Bogdán Katalin mag-
sat Mhajtáabsni rénAsüléasel vádolt ollesrf B{y-
sea véetárgyalés. " &#8226;;:T= &#9632;
Kelt Zala Kg&#187;sseg&#171;&#171;, 1878
MUZSIK KAIÍUN,
iro4 i ó
TIZENNYOLCZADlfc ÉVFOLÍAM.
ZALAI KŐ2LÖNY.
í<
JANUÁR 5-ea 1879.

Helyi hírek
&#8212; Csengcry Antal oniigg? Win kép-
viselőnk szép .érdeklődést tasuaitott a aagr-ka-
nizsai általános ipartársulat flgveirant; könyv-
tára számára Kubinyi: &#8222;Házi ip&#171;r" könyvit
díszpéldányban átadta Ksply Antal alelnök
urnák s megígérte, hogy a könyvtár gyarapi-
Uaára több könyvel fog ajándékkép küldeni.
&#8212; Városunkban Sylveeter estéje ke-
délyesen ünnepeltetett meg, vígan búcsúztak el
több helyen az ó-évtől, mely Tajmi karai Jöt
adott a hasának s mindnyájunknak, mfnd l
mellett szeret u ember reménynyel telve tekin-
teni aa ajévtelé sasért igyekezünk vígan lenni.
&#8212; A nagy-kani&#187;sai távirda-igazgató-
ság bessüntettetvén, janair 1-től kecdve a bu
dapeati távtrda igazgatóság hatáskörébe kebe-
1 estetett.
&#8212; A ,nafV kanimai iinmíor\', 21
tagnak írásban beadott kivánatára, 187y. ja-
nuár 6 áo délután 3 órakor, &#187;ját helyiségében
közgyűlést tart Tárgy: As igazgaté választ-
mánynak f. hó 29 én hozott határozata foly-
tán támadt vitái Ogy elintézése. Kelt Nagy-
Kanizsán, 1878. decs 31. As elnökség.
&#8212; Hymen. Garai Benő nagy-kanizsai
ügyvéd Keszthelyen Beck Hermina kisasszonyt
n6ül vette.
&#8212; A nagy-kanixsai társaskör által
1878. decs. 31-én rendesett Sylvester-eBtély
tombolájához adományoztak: Baboaa László :
egy szivartartót, itj. Fesselhoffer József: egy
albumot, Gózony Sándor: egy kaucsuk gyufa
és hamutartót, Haas Dezső: egy hamutartót,
Urossváry Gyula: egy szivar tárcsát, A társas-
kör : egy fekete kávé serviat, Tripammer Ke-
&#171;só: egy óra vánkost és illatuereket, Dr.
Tuboly Gyula: egy pálinka aervist, Zlamál
tiusatáv; egy dohánytartót, Bot hó Imre: 5
Irtot, Dr. Bentsik Ferencs 2 Irtot, Fülöp
Kásmér 2 frtot, Hanny Elek 2 frtot, Varga
Lajos 3 frtot. Fogadják a t. adakozók a ren-
dező bizottság nyilváooa köszönetét. L)r.
Bantsik Ferenci r. b. elnök. As eateiy vára-
kozáson falul sikerült, uun nagy számú de
azép és jókedvű közönség volt jelen egéez
reggelig, neveseteaen a hölgyek közül : Bara-
bás Béláné, Clement Lipotné, Dauzcba Ottoné,
Godina Jánoaoé, Knáusz Boldizsárné, ösv.
Mattosch Józsefnó, Szabó Kálmánná, Szalmay
Antalné urnök ás Knáusz Margit, Mattosch
Vilma és Szalmay Irén kisasszonyok.
&#8212; A nagy-kani*síti dalárda as év
utolsó sápján Sylvester daleetélyt tartott, mely
táncskoasorucakával volt egybekötne. Műsor a
következő volt, mely teljes dicséretel aratott
azabatosaaggaladiitoueli.il) .Olyan a te dalod"
Hubertól; b) ,Die Drillinge" tersett Bachracb,
Biachitsky és Eckatein arak által, c) .Magyar
népdalok", d) Basiton-solo éb e) Balscenan Kn-
gelabergtól. A táucs éjfél után 3 órakor ért vé-
get. Kitűnő eiísmeréaben résseeült a törekvő
dalárda jeles karmestere Berecz Imre or, ki je-
lenleg egyedül vezényel.
&#8212; K0x0&#187; állami sorsjáték a mozgósított
tartalékosok és honvédek családjai részére. A
király f. évi október 25-túl kelt elhatározásá-
val elrendelte, hogy a köaőa hadsereg mozgó-
sított tartalékosai éa a két birodalomréas moz-
gósított honvédéi családjai javára rendkívüli
közös sorsjáték foganatoaitaasék. E sorajáték
kivitelével a bécsi lottó igazgatóság van meg
bízva, mely az illető előmunkálatokat már meg
is kezdette. A sorsjáték 7172 nyereményből
&#8226;tüzesen 226,200 frtból állasd, 60,000, 15,000,
10,000 5000, 1000, 500, 200 és lOOfrlos nye-
reményeket UrUlmaz. &#8212; A huzáa 13711 dik
éri márczius (3-dikán lesz. &#8212; E kedveső já-
tékrendszer mellett is egy sorajegy csak 2 fo-
rintba kerül. &#8212; A sorsjegyek kiadása annak
idejében kösludomásra hozatik.
&#8212; Városi/ Mihálynak .Hunyadi
Költemények" könyve sajtó alatt van. E mQ
15 ív (240 lap) s 48 kehinek 107 versét tarul-
masss. Ára 1 frt, mely JNagy-Kaoizsára kül-
dendő Wajdits Jósseí könyvkiadóhoz, ki a
munkát nyomatja. Január hó folytán megjele-
nik a nevezett könyv."
&#8212; Székesfehérvárról érkező tudóéi
lások értesítenek berniünket a jelen év tavaszán
ugyanott tartandó országos kiállítás végrehajtó
bizottságának buzgalmáról, különösen ki van-
Rak emelve aa elnök máit. gr. Zichy Jenő és
Ledoror Sándor ur Budapestről, mint a II. cso-
port elnöke és sz iroda s panztárttgy főnöke,
kik mindketten a kiállítás körül lankadatlan
és sikeres tevékenyaéget fejtenek ki. A beje-
lentések nem remélt nagy számban történnek
és különösen minőségre nézve fényes eredményt
helyeznek kilátásba. A kiállítás érdekéban ed-
dig as ország minden részében 22 bisottság mü
ködik, kiknek tevékenységét a legtöbb orssá-
&#9632; t kereskedelmi kamara pártolása, hathatósan
\'J mozdítja. Az ujonan kisevezett miuster -ak gr. Szapáry Gyula és báró Kemény Zsig-mond, kiknél a végrehajló bizottság határozata
lytán gr. Zichy Jenő, Lederer .Sándor és M&#171;-JosAriztid urak külddttségileg tisztelegtek,
ezea rnSvelődési fejlődéseinket a legnagyobb mérvben előmozdító válMatot leghatlwtózabb pártfogásokkal biztosították, mint ezt hasoalag a t. kormány többi tagjai is, már más alkaiom-malt ették. Ha tekintetbe veszszük, a váratlanul nagy érdeklődést, z melyljel eien kiállítás or-szágszerte találkozik, azon lankadatlan tevé-kenységet és kiváló tapintatot, melyet a kiál litáa rendezése és egész beosztása körül küld nősen az elnök gr. Zichy Jenő kifejti; ba takin tétbe jveasszük végre azon körülményt, hogy sok és\' elismert szakférfiú egyhangú ítélete ize rint ezen kiállítás a képzelhető legazebb téraé-gekkel rendelkezik, már ma is csaknem hatá-rozottan állítható, bogy ezen kiállítás kitűzött csóljának tökéletesen meg fog felelni, a mennyi-ben ha és könnyen áttekinthető képét nyuj tandja mind annak, mit szeretett hazánk és mel-léktartományai a művészet, késmü, ipar, mező gazdaság és állattenyésztés tarén előállítani ké-pea, kifogja tUntetni továbbá az egyes ágak kö-rül az utóbbi években tortént haladásokat és javításokat, valamint egyes czikkeinknél elért versenyképességét külföldi gyártmányokkal azemben. Tekintettel a kiállítok nagy számára, a kiállítók érdekében vélünk eljárni, őket arra figyelmeztetve, hogy bejelentéseikkel ne késsé nek, hanem azok mielőbbi foganatosításával ki állítandó tárgyaknak roéltő e* czélirányos he-lyet biztosíthassanak.
&#8212; A képes családi lapok 6-ik füzetét
a kiadó Mehoer Vilmos ur minden árfeleme-
léi nélkül fél ívvel bővítve adta ki. Képei e
füleiben is szépek; tartalma élénk. Ára 30 kr.
&#8212; Gyásahir. A keszthelyi premontrei
kanonokok s gymnásiumi tanárok közöl újból
egy jeles férfiút ragadott ki a kegyetlen halál.
Aíult hű 30 án, a kora reggeli órákban 3 óra
kor szűnt meg élni főtiaztdendő szsiler Ármin
ur, hátfőnök és gymnásiumi igazgató. Levert,
minden keszthelyi polgárt a kolostorra kitű-
zött gyász-lobogó látása, tudván, hogy ez egy
jeles tanférfiui, jó barát és igen buzgó pap ha-
lalát jelenti. Alig pár hóoapja, hogy a kesst
helyi táraház egy fiatal tagja a hirtelen halállal
kimúlt s itue mosi ugyanezen társház veszíté o
hőn szeretett főnökét rend éa tanártársát
Kevés volt e jeles férfiúnak, ki saját hiva
talos teendőin kivül a közügyek teréu is
oly élénk részt vett s Kessthely minden-
nemű közönsége előtt oly kedvelt egyéni-
ség volt, az ÍK> éves életkor, kevés a tanít
ványai által oly forrón szeretett tanárnak ni e
pályán eltöltött évek száma. A sors azonban
másként intézkedett. A halál nem kímélte meg
e buzgó papot, jelen tanárt és jó barátot sem, s
élté 50-ik, áldozárságának pfdiK 23 ik évében
megtört e nemes BSÍV * dobogása örökre élné
múlt. Temetése 1878-ik évi deczember M 31
én délután 3 órakor nagy részvét mellett ment
végbe, A koporsót, mely a jobblétre ssenderült
nemes férfiú hűlt tetemeit fedé a számos ko-
scorun kivül három igen sséiea szalag is len
gett, melyek egyikét rendtársai, masikat a
keszthelyi takarékpénztár, a harmadikat ptv
dig a gazdasági tanintézet, &#8212; melyen nsg)s&#171;-
ges Modrovica Oergely kala-apáti apát ur s e
rund több ta^ja a nagy-kanizsai éa szombat-
helyi fogy rauasium tanárkara, a keszthelyen
működő hivatalos testületek a tantestületek is
réazt vettek &#8212; nagyságos Svastics Károly apát
ur &#8212; fényes segédlettől végze. A gazdasági tan-
intézet dalárdája által énekelt gyászénekek ki
tüoóen sikerültek. Nyugodjanak békében e
buzgó pap, jeles tanár éa kitűnő emberbarát toldi
maradványai! A gyászjelentés így hangzik : V
Csorna premontrei kaoonokrend Keszthelyi tárB-
házának tagjai szomorodott szívvel jelentik
forrón szeretett rendtársuknak főtisstelendö
Szailer Ármin urnák, házfőoök- és gymnásiumi
igazgatónak, életkora 5O-ik, áldozárzága 23 ik
évében, f. hó 30 án reggeli 3 órakor, a halotti
saantségsk ájtatos felvétele után letétele* agy-
lob következtében történt gyászos kimúlását
A boldogult tetemei f. hó 31. d. u. 3 órakor
fognak a közairkerlbeo örök nyugalomra leté-
tetni Az engesztelő szt. mise áldozatok ugyan-
azon napon rf&#163;g*:li í) órakor fognak az örökké-
valónak bemutattatni. Keszthelyen, 1878. dcez.
30. Az örök világosság fényeekedjék neki!
&#8212; A CMÚktor\'Hytli polg. egylet tiszti-
kara 1879. évre a kővetkező: Elnök: Szakonyi
Zsigmond: Alelnök: Hirtchmann Sándor;
Ügyész: Konyáry Mihály; Pénztárnok: Fehér
József; Jogyzö: Hargitai József: Könyvtár-
nok éa háznagy: Szántó Károly. A polg. agy-
let ez évb&#187;n társas calélyeket éa felolvasásokat
szándékozik rendezni.
&#8212; A Csáktornyái da!ogy!&#187;t Sylvester
estéjét vigan tartotta meg saját körében.
&#8212; Csáktornyán a polgárság 16 tag-
tól álló zenekart szervezett. Term-<szotesen fúvó
hangszerekkel nagy dobbal és csintányérral.
Kívánjuk, hogy magyar csigány zenészeink er-
szénye ne érezte meg ast.
j &#8212; ItöHd hirek. A Száva apad. &#8212; Mexikóban a torradalom elnyomatott. &#8212; Sir Ali orosz terűi-ír* iii"oekiilt. ^ Sopronban a közraktárak ez év elején megoyitlato.lt. &#8212;
Déván oláh-élczlap jelenik meg. &#8212; A hgpri-más 80 ezer irtot adott jól&onyczélra a Bult évben. &#8212; Pakson több ház esett az árvíz mar talékanl. &#8212; Moscb bpesti illatszerén Aradén megmérgezte magát. &#8212; Blom Gyula bpeati születésűt az egyptomi alkirály basává s helyet-tes pénzügyrninisterré neTeatte ki. &#8212; As uj bankfiókok Kassán, Szegeden, Győrött és Zág-rábban letnaittetnek. &#8212; Jókai beteg. &#8212; Szer-biában az agglegényekre vetett adó a mait év-ben 30 ezer dénárt jövedelmezett.
KI nyert?
Prága decz. 31-én: 24.22.82.34. 5.
Síében , . 88. 38. 33. 40. 70.
Lemberg &#8222; &#8222; 15. 82. 75. 27. 22.
&#8212; A hitelsorsjegyek jan. 2 án tartott hú-zásában következő sorosatok nyertek: 775, 978. 1086, 1145, 1348, 1730, 1982, 2020, 2045, 2128, 3118 3200, 3204 és 3599.
Vegyes hirek
&#8212; A budaputi kir. tudományegyetemen
as 1878/911. tsnfélévi beiratáeok január 11-től
24 ig tartanak. &#8212; A azülésnői tantolyamra
való beiratáeok a budapesti egyetemen január
11 én kezdődnek.
&#8212; Gr. Batthyányi Lajos élőiéből az
Abauj ,K. közi." a követkeso érdekes episodot
közli: 1848 ban, egy szép májusi reggelen,
elindult agy gőzös Budapestről léteié. A forga
lom akkor még nagyon kezdetleges volt, min-
denki szerencsésnek érzé magát, ha gőzhajón
utalhatott és egy gőrhajó kapitánya a közön-
ség előtt &#8212; tél isten volt. &#8212; Az épen xlindult
bajon egy nagyszerű jelenet folyt le, meíy a
legelőkelőbb körökben roppant szentácziót k&#171;l
;ctl. &#8212; A hajón a többi közt volt három keres-
kedő n:&#171;gy pitdgyüszazai es egy idegen magas
ur, h\'iszszu fekele szakállul, ki egy sarokban
más idegennel beszélgetett. A. kapitáoy a hajó
tcdélzeléo sétálgatott, oly tekintettel, mintha
legalább is a félvilág ura lett volna. Egyszerre
a kereskedők egyike majdnem kétségbeesve
rohant ki egy kajütt>ől. A hajó ugyanis egy
állotnsshoz ért s már iudulóban volt tovább.
.Kapitány ur, kérem14 monda a kereskedő,
.várjon meg egy kissé, mert itt ki kell azálla-
Dom," .Előre tehát, &#8212; a hajó áll még." &#8222;De
málnámat is ki kell szállítanom.\' .Addig nem
várhatok." .De málha nélkül ki nem szállha
tok s lia ki nem szállók, tönkre jutok." .Mit
törődöm éu aszaj. &#8212; Ei^re." A jel megadatott
és a hajó megindult. A kereskedő sirt, könyör-
gött, a kapitány lábaihoz veté magát. De a
kapitány a helyett, hogy e kereskedő kérelmét
teljesítette volna, még ingerült lett sact monda :
.Ha mindjárt el nem hallgat, összekötöztetem
és a vizbe dobatom." A kereskedő azonban
nem nyugodott, tovább kónyörgott, de a ka-
pitány kérlelhetetlen maradt s végül még ki-
j"ienté, hogy Baján büntetésül, a miért ki nitm
szállott, magáért és málhájáért háromszoros árt
vesz. A kereskedő caak annyit moadott: &#8222;Roe*
ember." A kapitány f-rre fölemelt egy botot s
azzal a kereskedőt hátba akarta ütni, de nem
tehette, mórt hátnlró) egy vasköz ragadta meg
a kapitány karját A kapitány \'-lőtt a melto-
aágoa tekintetű idegen, a hoeazu fekete sza
kállai állott. .Kapitány ur, azonnal vissza ío&#171;
térni aa áliuraáshoz, hogy a kereskedő kiszáll-
hasson, vagy nemesi szavamra motidom lelő
vöm mindeo irgalom nélkül." Egy pillanatig
megkövültén állott a kapiláuy, de aztán l<>iiité
az alkapitáoyt. Az idegen két barátja ekkor
fölkelt éa nem engedek közeledni a hívottá\'.
&#8222;Koa kapitány, mi leez? dörgé aa idegen, egy
percaoyi gondolkozáai időt sem engednetek.
Visszafordul, vagy két perez alatt megszűnt
ön élni? &#8212; .Kicsoda ön \'!" kérdé a kapitány.
Ai idegen nyugodtan haladt a helyhez, hol
fegyver* állott, megtölté és visszatért a kapi-
tányhoz. &#8222;Nyomorult gazember\' kiáltászenve-
délyesen, &#8222;visszafordulsz, vagy lelőlek: nem
Bzoktsm tréfálni." A kapitány látta, hogy a
fegyvert feléje irányozza, látu, liogy emberei
megijedve hátrálnak, hallotta a fegyver kakas
nak cssttaaását, mikor felhnzatntt és purnncsot
adott a visszafordulásra. A hajó egy negyi-d
óra múlva az álkimáshoz ért A kereskedő ki-
szállt és az ide&#163;n a bírót hivatta. Ez megjelent
s tiastelettudólag emeiinté kalapját ag idegen
előtt, kit ismert. A hajó addig maradt az álló
máson, míg a jegyzőkönyv föl nem vétetett,
melyben kiemeltetett, hogy a kapitány visbe
akarta dobatni a kereskedőt és az idegen fegy-
verrel kényszerítő kötelessége teljesi lésére. A
jegyzőkönyv több jelenlevő által aláíratott Mi-
dőn as idegenre került a &#187;<>r, ez aláirta: Batt-
hyány Lajos, ministerelnök. Kél nappal később
a kapitány állásától magfoszlatott és 6 havi
börtönre Ítéltetett.
&#8212; übrik Borbála férfi kiadásban. Bor-
zasztó esetet beszél a .Győri Közlöny "-ben
valaki A. A. ügyvédről, ki börtönben van s
már egéiwtn vadállattá aljxaalt. Éjj-I nnppal
félmeztelenül van börtonébeu, melyből uodo
ritó bűz terjed. Ágyat nem lehet neki adói, nwrt azt összetöri éa széttépi, csak agy pokró-csot adnak be neki estéokint, melyben as éjen át hentersg, ételét beönti az éji edénybe a on-nan habzaoija föl, más tálat, tányért s egyéb edényt pedig földhöz ver.
&#8212; Zsebóra egy sertés gyomrában. Egy
oppelui polgár a minap elvesztette zsebóráját.
Keresés közben as istállóba is tévedt s ekkor
látta, hogy az egyik sertés szájából órájának
láncza csüng ki. Oda kapott, de a láncz elsza-
kadt. A gazda most már tudta, hogy hol as
óra s ssemmel tartotta a sertést. A sertés nem
adta ki az órát, de azóta semmit sem evett. A
sertést levágták s a vastagbélben csakugyan
megtalálták as órát, mely ott a láncx másik
végével íönakidt.
&#8212; Hirés favágó. Gladstone, a nagyhírű
angol államférfin, szenvedélyes favágó, órákat
eltölt erdejében fiával együtt, s azzal mulatja
magát, hogy neki áll egy fejszével valami nagy
fának, s nem nyugszik, mig le nem dönti. Ba-
rátai tti. hó 29-én ünnepelendő 59-ik születési
évfordulójának tiszteletére egy finom kidolgo-
zású s ébenfa-nyelü tömör ezüst baltával akar-
ják megajáadékozni-
&#8212; Á hold lakói. Camille Fiamarion nevű
hires frsnezia csillagász komolyan állítja, hogy
a holdnak lakói vannak. Szerinte a hold arezu-
iata ujabb időben nevezetes átalakulásokon
rreot keresztül, t csak a kellő nagyságú telescop
hiányzik, hogy az ottani élőt jeleit szemlélhes-
sük. Ily telescop előállításihoz egy millió frank
kívántatik s a tudós csillagász adakoráara
hívja fel a közönséget, mily azóta már meg
ia indult.
&#8212; Rigi por. A Neumann féie aradi szesz-
gyárban 1802-bon kazánrobbanás történt, mely-
nek alkalmával 20 ember meghalt, 17 megse-
besült. Ezt az ügyet tizenhét eastendó óta vizs-
gálták. A végtargyalásl most djciember 2.) áu
tartotta meg az aradi bünteoyitő törvéoyszék.
A gyártulajdonos, Neumann Ede, az életbizton-
ság elleni vétség miatt, az aradi árvaház ré
szere fizetendő két ezer forint bírságra ítéltetett
Mind a vádlott, mind a kir. ügyész megnyu
godott az ítéletben.
Üzleti xzemle.
&#8212; N &#171; t r-K a n i < &#9632; á n. 1K7!> j&#187;\' tiár 4-<n. &#8212; K heti időjárásunk t6l>bükire kiMHs es oly Unyhx volt, hogy a nspy hotumetrok, melyeket a hóesésekben oly ffaEdxg it\'-iejő felt\'irlasxoll inbb-oyire elolradtak.
Üzletünknek c aóteu &#171; kúilico e&#187;S ót fordulat vá|re\'t rxekrlj jelentűnéef volt ; x bniiKulnt nem sokat vált.iKott, a forgalom rflnkoly éa neh^s-kes volt
Bnza finomabb miii"Bé^t-kben valamivel kelle-tn*a,-bh volt, njis; aUbbvaló fajták kevés fijryehn~t Ulállak.
Rotaban lanyha hanjraUr <\'>s \'-sek^lv forgnlom vall. árak haajatlnttak.
Árpa végtagea lanyha iráaj\'katot kovetpu , árak egéxZPU alant állanak
Z%b csekély mennyiségben és váhoxatlan árakon betfogyasztáAra vájuiroltatolt.
Knknrieza ugéaz-\'ji el volt hanyagolva, ehdá sok e evikkben csuk legnagyobb aehft\'Méfgel *&#9632; m*gle|.ö olcsú áiakoa torténhutb-k.
Fehér babban m-gszflnvén a kiviteli flzli<t, árai nafryon rsökkentek.

&#187;&#187;>&#187; .... &#8226;j. , 8 --&#8226;- &#9632; &#8212;&#9632;- J
Kms .... 5&#8212; - D30 4 _ -
Árpa .... S- B8O - &#8212;&#9632;&#8212;
Zab .... 5ÜO - 5 40 &#8212;
Zah nj ... &#8226;, &#8212; &#8226; . &#8212; . &#9632;
kokon. i&#187; . . 4.- - 420 &#8212; &#9632; -&#9632;&#8212;
Bab ifobír) 710 &#8212; 7-40 - . J-Z
Hah (tarka) 5- 5-40 - . .
Uukki.ny . . 1-20 - &#9632;_
&#9632; K. B.
l\'aplrszeletek
Záfribi toaszt: Béca reszket, Bpesl r &#171;-m Cl I s Konstantinápoly b a a u I ... a &#8222;Pesti Hir-lap\' jól j(*jryzi meft a politikai toaastra, kogy ha a magyar "mág-gyulei mefETonja a &#171;ubt#&#187;tiiit; ^ar- &#9632; rib iheaik.
Hiiilül kellett a városba azállit.-ini ígazitt.i:i>j, a "itekaren pedig s->t kulleu a városból &#187;iizÁ]lilani, a sxakár"11*11*\'1 "lr>ndá aí uránig, üljín f"l at*ck<;ire.
zí>i hiaAii non Qldk arra s pmkos sark^rre &#8212; UU\'lé * nzakácang assronj, uaoea a titntólia. Rft aieg akanxsxák a fl-ekér után
Moit nem attól lehet félni, hogy a hegvi |.;0-cz&#187;kb<ll ki, Unem, bogy belopják a b..rt
Ijátohegyen e*3* tis akós horaw bort lapuk k a pinese\'ho\'l, a hordó legarult a hegyrSl s agy fábox Uödve, 9&#171;ae tort, így > ber elfolyván, aáiik 10 akosst lopuk ki. Megtftrtínt
g a baka a sumarat kajto pua*-
tot: Hé bátya, mér verje kee a Mfégit-
Imaár konsi vemisa, -ik. mlaééat \'&#8226; bakák után gyOn-mOgy.
Aoya h kia ki. lánya ni.tík a nansyoglát
&#8212; Ní&#187;d lányom meit megy a mp ilnjnl |
A békák kunKlyultak
&#8212; Ugyan snyáni. nem a nap bortyog moitT


Nagjr-ktnitaia, ojronuttott a kiadó laptolajdonos WajdiU Jóisef gyonaajtójin.