Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
409.12 KB
2006-05-26 10:22:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
564
2410
Rövid leírás | Teljes leírás (53.08 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 9. 3. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KAMIBA, 1879. január kén.
3-llE
TlBennyoloíadik évfolyam.


fél «rr» . .4,1
u»t7«d árre . . 4 , \'
£?V sxsns 10 *r.
f HMitéssK
a basából petiuorbaa
7, m»iod«sor 6 i niin.I«u
továbhi sorért 5 kr.
NVILTTÍRRBR soronk«at 10 krsrt TS-
trtü.k fal Kincitari illetik minden
oirdetíiírt 1 30 kr fixetendfi
■■Jlji tinit illstS koslnnányak p«dlf a kiadóhoi b^rm«ntrfl
iotetoQdok -. NABYKANIZaA
Wlasslsssaz.
BérmuUütii l»?.l.k. esak iBmttt mankatar \'■aktol fofmdtataak el.
^Esmiratok TÍH«a ntn kOJdetntk.
ZALAI KÖZLÖM
^^ előbb: .ZAL A-8O MOGYI :KOZíL.Or<ű- "X-.&#171;
Uniti tet-hiTatalos értealUje.
kai,il&#8222;,t,&#8222;állr.. 8 tSbb
N.-KanlzaaTároa helfhatóíáganak, &#8222;n.-k&#187;nizg&#187;l 5nk. tüioltó-egylet", a ,n.-kanli*&#187;i kereskedelmi i l&#187;arb&#171;nk&#171;, &#8222;n..kaiUxg&#187;i Uk&#171;rékpéaitár&#171; a
lület", a ,n.-kanii8ai kUd&#171;d-a&#171;ielé oejpuület", a .soproni kereakedolmi s iparkamara
llelenklut kétszer, vasárnap- s cxutörtököü ...egjeleuó vegyes tartalmú lap.
Kérelem e lap t. pártolóihoz.
1879. évi első számmal a
&#8222;Zalai Közlöny"
18-ik évfolyamába lépett, bizalom-mal felkérjük a megyében e leg-régibb lap t. pártolóit, hogy va-lamint előfizetéseiket mi\'guji tan i,ugy e lapot terjeszteni szíveskedjenek.
Hirdetések gyorsan s jutányo-sán közölteinek
Előfizetési ár az eddigi, mely lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel
A KIADÓ-HIVATAL.
Nagy-Kanizsa, Január 5. 1879.
Ez ér elején, alig vehetnék kezünkbe a tollat örvendeztetőbb eszme ünnepélyesi-tésének eszközlésére, mint midőn hazafias \'elismerésünkkel adózunk a nagy-kanizsai .Polgári Egylet* legnjabbintézkedése iránt, hogy t. i. kebelében könyvtárt létesít.
Napjainkban egyesek alig-alig áldoz-hatnak megerőltetés nélkül a hazai közmű-velődés oltárára, mert a különféle teher-viselés oly nyomasztó, az ezer és ezerféle kiadás oly snlyos, hogy a legjobb akarat, a leghúbb szándék mellett is az irodalom-pártolást szűkebb korlátok közé kell szorí-tani; pedig mindinkább érezzük, hogy nem-csak kenyérrel él az ember, s szinte kedély-beteg ÍZ ember, ha a naponkinti szellemi tápot nem találhatja fel s a lélek e szomját ki nem elégítheti.
Nagyon Helyesen cselekedtek tehát a fentisztelt .Polgári Egylet* derék tagjai, midőn a tiszta jövedelem egyrészét a hazai irodalom pártolására fordítani elhatározták; amit egyesek nehezen tehetnek, azt egy társulat könvenés megerőltetés nélkül teheti.
Vajha e nemes ösztönből keletkezett határozat előbb érvényesült volna, hol álla-nánk most! Dunántúl legszebb könyvtárá-val dicsekedhetnénk.
A jó egyébként soha sem késó. A jó mindig jó, a nemes cselekedet mindig ne-mes cselekedet.
Az alapkő le van téve, adja Isten, hogy fokozatosan épüljön s gyarapodjék, melynek bírásában hosszú évek során át szellemi örömet, szellemi szórakozást talál-janak e város polgárai s polgárnői.
Kincses bánya az irodalom, melyet is-merni, tanulmányozni az élet legszebb öröme, legmagasztosabb ténye; ennek bírásában, okszerű használásában nemcsak önmagunk-nak szerzünk ártatlan szórakozást, de pártol-juk is egyszersmint hazai nyelvünket, nem-zeti irodalmunkat.
Vajha minden egylet, minden kör, ...