Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
454.93 KB
2006-05-26 10:28:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
543
2395
Rövid leírás | Teljes leírás (54.01 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 12. 4. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1879. j&nnár 12-én.
4-llC
Thennyolczadlk évfolyam.

BitntMzr:
sffaa ívre .
Ml ém ■
•vre.
9
anyagi réssét illetS közlemények pedig a
MnJettttk
» buáboi petitiorban
7, mázodtzor 6 l min.lei
toribbi torért 5 kr.
KYILTTÉRBEH
.„ronkent 10 krért »é-
lellek M
Kincstári i"«*»k minden
I NAGY-KANIZSA Wlaftalcsház
Bern.BntvH.en lereleV. csak iámért mankaötj •.Utói foj*di»tn*k eJ.
!ésiratok visn. nem küldetnek.
ZALAI KÖZLŐIY
előbb: ,Z AL A-SO MOGTI
■NSzBBBtntt1 ~—~^ \' \' wF*^—**— — .__ ■—^tj
N..Kanl««av»ro« heljhatéíiginak, ^t.-kanlig«l önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kaniis«l kertakedelml ■ Iparbank\', ,B.-k*»lma talaréknéailar*, a ^alansgyei általános tanítótes-tület", » .■■•*•■\'•»•\' ki»a>«-i>e,el6 egyeamet", a soproni kereakedelml i iaarkataara a.-kanluai kulvalauttataaya\'\' ■ több -Mgrei éa várasd e|rye»ület hivatalon értesiUje.
Betenklut kétszer, vasárnap- s csütörtököt) megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kérelem e Up t pártol61boz.
1879. évi első számmal a
„Zalai Közlöny*
18-ik évfolyamába lépett, bizalom-mal felkérjük a megyében e leg-régibb lap t. pártolóit, hogy va-lamint előfizetéseiket megujitani,ugy e Japot terjeszteni szíveskedjenek.
Hirdetések gyorsan s jutányo-sán közölte tnek
Előfizetési ár az eddigi, mely lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel
A KIADÓ-HIVATAL.
A faültetés.
Népünk egy makacs betegségben szenved.
Könnjü eltalilni.de nehéz gyógyítani.
A vidéki hírlapirodalom e tekintetben hivatásszerflleg léphet fel; emlegesse sokat és sokszor e győtrelmes betegséget, melyből aztán lassan-lassan csak kiépül, felüdül e különben fogékony, jóratermett magyar nép.
Ültessünk fákat! sngja folyton fülünkbe a haladó idó, hisz oly jó forró nyáron a hús árnyban pihenni, s oly kedves az a gyümölcs, melyet a hálás fa terem és mily kellemes télen a fa melegénél legombolyitani a mogorva idő nnalomszálait; igen, ültes-sünk fákat, s midőn ostornyélnek való nagy-ságú lett a csemete egy pimasz snhancz le-töri s a kedves ültetvény recsegve átkozza a könyörtelen hóhért.
te mégis ültessünk fákat, de » kfe-igazgatási hatalom legyen éber, őrködjék lehetőleg s kérlelhetlen szigorral büntesse a vakmerőt.
Nekem a nép egyes jobbtzivfl, ne-mesb gondolkozása részéhez van ez úttal szavam ; röviden szólva az: hogy maga a nép igyekezzék a hatóság kezére járni s ily fairtót jelentsen fel; ha ez csak pár eset-ben megtörténik, igen óvatos lesz a tö-meg roszsza.
Másrészről a nép barátai, lelkészek, tanítók kifogyhatlannl magyarázzák meg a fatenyésztés előnyeit s a könyörtelen fair-tás veszedelmeit.
Iskolában a gyermekek szivéhez kell szólni s minél gyakrabban megmagyarázni nekik, hogy mily rnt cselekmény akár szen-velgésből, akár daczosságból sérteni a fia-tal fát.
Közakarattal ha a faültetést érvénye-sítjük, közfigyelemmel ápoljnk és éber ügyelettel védjük, az ellenkezőleg cselek-vőt büntettetjQk, gyönyörű kert volna ez a szép ország, hol minden terem, csak oksze-rttleg kell termeszteni.
Fölhívás.
Midőn * mostoha viszony...