Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
437.32 KB
2006-05-26 10:34:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
589
2420
Rövid leírás | Teljes leírás (50.27 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 16. 5. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAG.VKANM8A, 1879. január 16 án.
-uc
\'■W.
TlsennyolcMdlk eltoljam.

I a*"*BttnU«l kr
él ina . .*.] leped íire . . 2 . \' üyy rattm ÍO *r !
MNttttlk
< &#171; baaabo. p.tiuorban j 7, mssodtsor 6 i min.1.0
ItoT&bbt sorért 5 kr. I
NYILTTÉBBEN 1
.soronként 10 krert rí-
\' t*>tn#k fel.
I Kincstári illeték minden W
&#187;a&#171;T IANIZS1
j BénsnUdra UraUk. lesa* i&#187;&#187;&#187;rt mutkatar ".aktól focadtataak el
>k TieMa Mld.laek.
rsr
ZALAI IOZLONY
30 kr nMtend!.
elóbb: .ZALA-8OM0OTI
N.-Kant&#171;aT*roii helyhatósaeanak, &#8222;n.-kanlisai önk. tfizoltó-egjlet-, a .n.-kuiiMi kereakadelml a lfarbuk*, &#8222;D.-kuiniü Ukarékp^mUr*, &#9632; .xalamegjel eit.u-y, &#187;,nitttm tület", a .tt.-kanlisai kiaded-aeielA egy<wül&#171;t&#187;, a &#8222;soproni kereakodHmi &#187; iparkamara a-kaaiiuí külráJMitminfa- s több mogyei é* rirwil egjerölet hlTataUs érte&#171;ltíj&#171;.
lletcnkl.il kétszer, vasárnap- s csfllörtökön me^jeleüo vegyes tartalmú lap. <*
Nagy-Kanizsa, január 4. 1879.
Kemény GAbor miniszter az orszig tör-vényhatóságaihoz körlevelet intézett, mely-ben a íöldmivelés és kereskedés nyomasztó helyzetét ecsetelte, megjelelvén azon irányt, melyet követendő miniszteri állásánál fogva elfoglalandó lesz.
Miután pedig ezen körrendelet fóleg a füldmivelés hiányai körül cul minál lehetet-len, hogy hallgatagok legyünk és fel ne so-roljak azon okokat, melyek gazda közöusé-günketarra kényszeritik, hogy minden talpa-latnyi földet mivelés alá réve, lehetőleg jö-vi delmezővé tegye.
Uogy hajdan gazda közönségünk fó gondját a marha tenyésztésre fordította, ez ott leli megoldását, mert földjeit a volt úr-béresek megszántották, teljesen felmunkál-ták, terményét nem csak betakarták illetve takarítottuk, de még el is csépelték és a raktárba be hordták, fáját az erdőn nem csak megrágták, de haza az udvarába be is szállították, rétjeit lekaszálták, a füvet megszáritották, azt a csűrbe be is takarítot-ták, ekkor azon területet, melyet az ily erő-vel megmnnkáltatni nem tudott, azt a gulya legelőjéül, a ménes nyaralójául fenhagyta a volt orbéresek munkájából csűrbe gyűj-tött takarmánynyal szépen kiteleltette; az ekként képződött nyáj anélkül, hogy csak valamijébe került volna, felnevelkedett, a tinóból ökör, a csikóból paripa, vagy a négyes fngat vonó allata lett, a felesleget elárusít-ván az abból nyert hasznot saját ugy csa-ládja személyére használta, mert adót nem fizetvén, más kiadása sem volt, leg-feljebb, ha osztozkodott, innét lett adóssá-gát törleszthette, &#8212; ha ekkor legelő terü-letei nagyok voltak, az a fentebb elsorolt
okoknál fogva szükség parancsolta helyzet-ben leié megoldását.
Bezzeg most hol állunk, a robot meg-szűnt, niucs ki a földet szántsa, annak ter-mését betakarítsa, az adó nöttönnó, hogy a gazda megélhessen a volt négyes fogat helyett kettős fogatú kucsínjár, néha még meg is süllyed, a sokroszabbnál-roszabb cse-léd majd felemészti, inert mig eg\\ dolgozó cselédnek conventiót ad, addig egyes cseléd tagnál egész családokat tart, mert itvm ritkán eg.t családfő 7-ed magával él a birtokán, kik bizonyosan nem előre, de hátra felé se-gítik a gazdát, &#8212; birtok állománya is keves-bült, mert a volt úrbéresek részére nem a megvetendő legelő és erdő térséget kiadván azokat, hogy birtokán többé ne eklendezze-nek, megtagositá, legelő erdőrészuket el-kolönité.
Igaz, hogy ezzel csak jót és nemes tet...