Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
437.32 KB
2006-05-26 10:34:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
563
2323
Rövid leírás | Teljes leírás (50.27 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 16. 5. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAG.VKANM8A, 1879. január 16 án.
-uc
\'■W.
TlsennyolcMdlk eltoljam.

I a*"*BttnU«l kr
él ina . .*.] leped íire . . 2 . \' üyy rattm ÍO *r !
MNttttlk
< &#171; baaabo. p.tiuorban j 7, mssodtsor 6 i min.1.0
ItoT&bbt sorért 5 kr. I
NYILTTÉBBEN 1
.soronként 10 krert rí-
\' t*>tn#k fel.
I Kincstári illeték minden W
&#187;a&#171;T IANIZS1
j BénsnUdra UraUk. lesa* i&#187;&#187;&#187;rt mutkatar ".aktól focadtataak el
>k TieMa Mld.laek.
rsr
ZALAI IOZLONY
30 kr nMtend!.
elóbb: .ZALA-8OM0OTI
N.-Kant&#171;aT*roii helyhatósaeanak, &#8222;n.-kanlisai önk. tfizoltó-egjlet-, a .n.-kuiiMi kereakadelml a lfarbuk*, &#8222;D.-kuiniü Ukarékp^mUr*, &#9632; .xalamegjel eit.u-y, &#187;,nitttm tület", a .tt.-kanlisai kiaded-aeielA egy<wül&#171;t&#187;, a &#8222;soproni kereakodHmi &#187; iparkamara a-kaaiiuí külráJMitminfa- s több mogyei é* rirwil egjerölet hlTataUs érte&#171;ltíj&#171;.
lletcnkl.il kétszer, vasárnap- s csfllörtökön me^jeleüo vegyes tartalmú lap. <*
Nagy-Kanizsa, január 4. 1879.
Kemény GAbor miniszter az orszig tör-vényhatóságaihoz körlevelet intézett, mely-ben a íöldmivelés és kereskedés nyomasztó helyzetét ecsetelte, megjelelvén azon irányt, melyet követendő miniszteri állásánál fogva elfoglalandó lesz.
Miután pedig ezen körrendelet fóleg a füldmivelés hiányai körül cul minál lehetet-len, hogy hallgatagok legyünk és fel ne so-roljak azon okokat, melyek gazda közöusé-günketarra kényszeritik, hogy minden talpa-latnyi földet mivelés alá réve, lehetőleg jö-vi delmezővé tegye.
Uogy hajdan gazda közönségünk fó gondját a marha tenyésztésre fordította, ez ott leli megoldását, mert földjeit a volt úr-béresek megszántották, teljesen felmunkál-ták, terményét nem csak betakarták illetve takarítottuk, de még el is csépelték és a raktárba be hordták, fáját az erdőn nem csak megrágták, de haza az udvarába be is szállították, rétjeit lekaszálták, a füvet megszáritották, azt a csűrbe be is takarítot-ták, ekkor azon területet, melyet az ily erő-vel megmnnkáltatni nem tudott, azt a gulya legelőjéül, a ménes nyaralójául fenhagyta a volt orbéresek munkájából csűrbe gyűj-tött takarmánynyal szépen kiteleltette; az ekként képződött nyáj anélkül, hogy csak valamijébe került volna, felnevelkedett, a tinóból ökör, a csikóból paripa, vagy a négyes fngat vonó allata lett, a felesleget elárusít-ván az abból nyert hasznot saját ugy csa-ládja személyére használta, mert adót nem fizetvén, más kiadása sem volt, leg-feljebb, ha osztozkodott, innét lett adóssá-gát törleszthette, &#8212; ha ekkor legelő terü-letei nagyok voltak, az a fentebb elsorolt
okoknál fogva szükség parancsolta helyzet-ben leié megoldását.
Bezzeg most hol állunk, a robot meg-szűnt, niucs ki a földet szántsa, annak ter-mését betakarítsa, az adó nöttönnó, hogy a gazda megélhessen a volt négyes fogat helyett kettős fogatú kucsínjár, néha még meg is süllyed, a sokroszabbnál-roszabb cse-léd majd felemészti, inert mig eg\\ dolgozó cselédnek conventiót ad, addig egyes cseléd tagnál egész családokat tart, mert itvm ritkán eg.t családfő 7-ed magával él a birtokán, kik bizonyosan nem előre, de hátra felé se-gítik a gazdát, &#8212; birtok állománya is keves-bült, mert a volt úrbéresek részére nem a megvetendő legelő és erdő térséget kiadván azokat, hogy birtokán többé ne eklendezze-nek, megtagositá, legelő erdőrészuket el-kolönité.
Igaz, hogy ezzel csak jót és nemes tettet vitt véghez, mert hajolva a törvény intő szavára, a rabszolgához hasonló úrbé-rest magához telemelve egyenjoguvá tette, kik most is a rétek lekaszálása és betaka-rításánál segédkeznek neki, de már most azon rétnek, melynek a múltban termését tisztán ura csűrébe takarította, részbea munkadíjjá fejében saját csűrébe viszi, de bár mennyit is legyen képes betakarítani, mégis a nagyobb és nagyobb nyomornak néz elé, mert adójának lerovása csekély meg-takarított terményének értékesítéséből nem törleszthetó. Ha nézzük a múltban egyes községek helyzetét a mostanival hasonlítva, látjuk, hogy mig a múltban ha nem is 4 ökörrel, de jóravaló munkaképes két ökör-rel szántott, most &#171;ak két oly borjával vo-natja az ekét, hogy a jó Isten menti meg, hogy a tinó a járomból ki nem búvik, ha
kérded tisztelt olvasó mindez miért van, &#9632;úért kicsinyítette meg u Ökreit ? a felelet bizonyos az lesz, hogy a nagy adó miatt a jobb ökreim eladni, az árából az adó tarto-zásom, nehogy a gyermekeimet nevelő tehe-net elárverezzék, megcsonkitnom kellett
De fájdalom! minderre nem gondol senki, a népek bajainak enyhítéséről szó sincs, mi is a miniszterrel egyet értünk, ha bár magas is az adó, csak terményünk illő értékesítését foganatosíthassak, a nagy adót is elvUelni tudjuk, mert ha jövődelem van, abból fizetni lehet, &#8212; mi nem azt tartjuk mint a miniszter ur, ha a majdan leendő borjúból góböl ökör lesz ugy jövedelmünk is lesz, mi azt tanácsoljuk, hogy a katona-ság eltartására szükséges terményt szerez-tesse be a termelótól, adja az állam a nye-reséget a terhes adót fizető népnek, lesz mindjárt jövedelme, megkívánhatja ekkor, hogy az is az állam iránti kötelességét le-róvhissa; &#8212; erre világos példa a boszniai expeditió, tudjuk, hogy a vállalkozók Ka-nizsán a szénát, melyet Boszniába szállítot-tak méter mázsánkint 1 frt 60 kr. úgymond egyszáz hatvan kron vették, ugy tudjak, hogy Bródban már az államnak 14 frton ad-ták, hol ittaz arány most? az a bizonyos vál-lalkozó a húzott haszon arányában fizette-e az adót, de a termelő megfizette, igy va-gyunk mással is, igy van a bor állapota, a SZÓ11Ó8 vidékek szívesen leróvják adó és dézsma váltságukat borban csak vegye át az állam és ahhelyett, hogy a katonaság ré-szére 20 &#8212; 30 frton veszi hectoliterenkint a bort, a termelőnél bizonyosan \'/, árba ugyanazt megkapja, tehát ha van nyereség legyen az államnak nyeresége, segítsen a szegény elhagyott földmivelőn is.
Ha igy fog eljárni az állam, biztosit-j&#171;k, bogy nem fog a nép zúgolódni, mert látni fogja, mikép a kormány segít rajta ott, a hol és amikor lehet, biztosítjuk, hogy az a falu biró, ki az adót beszállítja és össze szedi, ezen terményt ia beszállítja és fesze szedi, hisz most vasutaink vannak, maga a miniszter nr sokat emlegeti annak hasznos-ságát, élvezze tehát a kormány is ezen jókat. &#8212;
Mi is azt mondjuk: a kormánynak csak akarni kell minden megtörténik anélktl, hogy hátramaradást akár az államnak, akár egyeseknek szenvedni kellessék. &#8212; Most a hordók megliterezve vannak, a gabonát métermázsánkint szállítói lehet, tessék kivetni ax adó arányához, mennyi bort, mennyi gabnát és mennyi takarmányt kell beszállító, tessék a szállítás idejére az ál-lomás helyekre egy élelmezési tisztet ren-delni, ki a szállítmányt átveszi, a bajon se-gitve lesz, ezzel lehet helyre ütni a vámpo-litika miatt beállt hiányt.
KOVÁTS.
Keszthely, Január hó
Ha ran város, melynek lakói a lagkSav-lebb lefolyt gjaaicu emlékű 1878 ik érben ba-aaakat ért tlibliféle, mlroa csapit aldoullra lett honfitársainknak sietett tehet*ég<lM&#171; kepost segélyt nyújtani, ugy Kentbelyt biaearoaan ások közé sorolhatjuk.
A keathelyi olvasó egrleti grGjt6bisott> &#8226;ag e lapok hasábjain aaániolt be a k&#171;Mtb&#171;iri oly ssiret adakozó köxöntégnek, kimutatván as általa gyüjtStt fiat &#171;&#8226; tepéa adoasaorok hóra fordítását.
A ksnthelyi járás tak. ssolgabirosaga, a hosxá áttett, s a sebesültek jarára iorditaodil pántból, a kuvotkesí egyéneket réssasitette segélyben:

TÁRCZA
A betyár.
Vágtat a mén, hasítja a Barna éjfélt asignldtában. Bajt* & betyár ; villám terem Sft&#171;rae párja sugarában. Vágtat, vágtat, mert ölében Rabi ott lányka leng fehéren.
Vágtat a méii, mint a is&#171;iv4u, Mintha fecske-ssártiya TOlOa. Riüt-iértég, béresek ormi.
Elmerülnek a távolba
Elnynló föld rengetegje Fogadj* a nignldót be.
Vágtat a min; nji\' a betyár; Megreng %%iv&#8364; dobbantábal Alssik a isOx égő keblén, tfiotha örök volna alma. L&#171;ogó fÖrtje éj hajinak fiaeaut int a iftnÖ tájnak.
Vágtat a mén ; clitórt nyoma Eltűnik a Tölgy iö ti tjén. &#8212; A béres-kebel sötétebb a Vibaxoa éj éjfélénél. &#8212; Rejtett barlang sírt lakja A betyárt ott bffogadja ....
Nem vágtat a. mién, el pihent. Semmi laj nem kél a légbe. &Sbajokkal népééül a Sittét barlang rejtek-fje. Bessket a láoy égő ajka; Kéjt *>.k a belyár rajt*.
.Anyám, anyám!" &#8212; f6hajt a liny .. Megrendül a betyár raja . . &#9632; &#8226; .Anyám, anyám!" &#8212; tóbajt TÚua, Mintha régi álmot látna &#8212; Siegéoy avOlSa I ... üej&#187;, de fölre 1 Ne&#187; vaJÓ &#171;&#9632; ima kéjre.
&#8222;Jer leányka, jer galambom, Beszélj nekem sokat, szépet! Mikéut termett a mennyoruág, Hova picii lábad lépett? Besxélj lelkem, látod tme : A betyárnak is van g&#187;ive."
&#8222;Volt-e babád, nép &#9632;teretüd ? Csalt-e meg már legény-fajta ? Sadlj éd&#171;S Mám, laóij ki* acentem ! Hadd hallgatok tsép navadra, Btjh, mert látod, jó leányka. Szívemnek is volt virágja."
.Volt nekem is &#9632;&#9632;fllS-anyám, Volt Keretűm, volt virágom. A betyár &#187;e nő magától AB itkosott, rongy világon. De aa Itten tndja már caak. Hogy taegények merre járnak.*
&#8222;Nem adoáa a merni?országért, Hogyha okét megtalálnám. Hidd el, róná* : nem terén ám Nyugalom a betyár ágyán. A ne?e is &#8222;aiegény-legény ; Nincsen nvngta a fflld xsinén *
.Óin láthatod : a tmsedem
Most ia merS litania
Késd bánat! ... .Jer angyalom, ILd.l ölellek <>&>&#9632;&#171; visss*. Maradj nálam, lágy te nékem &#163; viiágoa üdvösségem ! . - .
Elhallgat a iiegény-legény; A leányka resxket karján ; Ressket isire, reb*g ajka: &#8222;Ssegény s&#171;ülö, édes anjántl Nincsen a ki gyájBolits*, Nyomoraiig vigai &#187;irb* "
.Mit szólss, leány ?! HÍM Uged a Bóssa piros bajnál termett, Ljlion.ro. caokolá át ÜeJW, ssivem, ai életet.
Nem teremthet a fBld sngyxlt. Nem &#8226;xentem, est ne U tagadd 1\'
&#8222;Vagy, ha mégis van oly aaasony,
Ki emlőin angyalt nevelt:
Hosd el St is ! karjaink ko*t
Talál 6 ii nyugodt helyet.
Én örökre eífeledem,
Hogy &#8222;betyár* volt egykor ötven. "
aft*egény ember! - . . Énnekem i$ Volt tentvérem, a ki régen
&#8212; Ugy b*M*H édei-anyám &#8212;
Betyárrá lett keservében &#8212;
Ssegény ixtUftm, sséfyénébe\'
Bujdosott et e vidékre."
.Bátyád, neked f! 8 a te neved?\'
&#8212; ,Örss.kének kereslteitek &#9632; &#8212;
.Hah, mit hallok t Ssakadj le égi
Éa éo téged Mérettelek
BQnOS TágygysJ \' Ha van er6d, Büntess, Isbm. süsd s&#171;&#171;t e tSt."
.Eredj leány, me&#171;j, felejt, &#171;|! Kiaérj&#171;B aa ég ssamével. Áldjon m&#171;>g ngy, a hogy engun Agyonvert a két kesével.\'
&#8212; 8*Ól a betyár, és elrohan
SeiUj nséoién a vadonban
Halkan, balkan j A lotétség barna lánya ; Rás-iás képpel bajnál pirkad Bércx-oromra, rón* tA;rn. Mint elhajló, tort liliom. Halad a Uay át a sikon.
Évre év jí, &#9632; &#171;ír&#187;pBloek, Tissaer hervad el a virág . . . Agg lépéssel, gondolkodva Járja utjai a nagy világ . An a vadon; nőst már Uláa FarkM aaéil a b*&#187;yár Umjám.
Ticster hervad el a rirár, 3 as utolsó sorvadáskor 0itült ÍOT&#171;1, öreg testtel Agg koldus jár át a tájon. A radonba téved atja ; E-eltűnik &#9632; megjS ojra.
EljS a tél ísi fejével, Leplet von a meghalt tájra &#8212; KijS a vad barlangjából Fagyott koldoa hullájára. Siro kollok MállnaJk aséjjel Scegeny-legény agg testévei.
SZÁLAT SÁNDOR.
A farsang eredete.
A böjtűlés annyira, álulánoa rolt Kaj*Un, hogy alig volt nép, mely ne böjtiSlt vola*, Is-tent vélvén ei álul kiengentelní.
Történeti eredete napkelet vallási ttoká-wiban található fel; hol a papok orrowt ía voltak a népnek, &#8226; agyanasért a meíege\'bb ég-hajlat alatt oly igen asükaégea noroa életren-det egysseramind vallás Ügyévé tevék. A Wj-tölés még ma is asokásban van knleten, a per-aák, hindok. láma, mobamed éa moaoevailáaai a bójtöléanek nagy fontosságot tulajdonítanak.
Átjött e uokás a kereutények kosé n. A 2 ik ssáxad derekán Teleaphonu római püspök rendelé legelsőben a 40 napi böjtöt. Nagy Gergely pápa 600 körül, hamvasa swrdát ren délé a bojt keidetévé; s igy lett a kereutények-nek a &#8222;húshagyó kedd"; mert esental nem volt subád hast enni.
A böjt elótti Uárom napot M&#163;&#187; vigadóm-nak ss&#171;ntelték ttb- Es a mai pCarnevsi* ere de te, vagy mint nálunk nevesik aaFaraajg" é, mely viskereest napjától, hamv ásó as*&#171;iáig tart. A .Carneval* tiw t Utia as6tt^ MÍTOM.:
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANÜAB 16 áa 1879.

f A mozgósítottak hátrahagyott csaladjai
\'fittén gyűjtött östseg már régebben kiostUt-Táa al illető nyomorral küsdó családok költ, arról mar e lapok hasábjain is megemlékestünk.
A sebetültek rétzére begyült s a tsk. tsolgtbirótághoz áttett ösategból segélyezve lett: Siántó Sándor alsó páhoki illetőségi, tnotgótitott katona családja 6 írttal. &#163;&#187;i egyén a mozgósítás folytán a nyári munkától eJvonatott > a tél kezdetével történt hasabocsá-tatáaa alkalmával caaládja re*aére egyelőre a ssükséget táplálékot Km volt képe* jaegasa remni; minthogy a mozgósítottak réssére be-gyalt összeg már régebben kio*itatott, ai itt emiitett nyomorral küzdő egyén éa caaládja ae-gétyetésére a tek. szolgabiróeág által ax olvasó-egylet! gyüjtóbisoltaág jaTaalata folytán, a se-besültek réssére gyüjtötlösszeg bői segélyeltetett.
Segélyben részesültek még a kővetkező &#8226; e be* a I t e k :
Pap Antal, gyenesdiási illetőségű egyén kapott 29 írt 75 krt. &#8212; Róna Mi-hály, *.-ssántói illetőségű kapott 29 frt 75 krt. &#8212; Sate Ferenoa cserháti illetó-aégü kapott 29 frt. 75 krt. &#8212; Tompó Já-nos, keuthelyi illetőségű kapott 29 frt 75 krt. &#8212; Giber Ferenci, cserszegtomaji illetőségű kapott 29 frt 75 krt. &#8212; Krin-tiia József, karmacai illetőségű kapott 8 frt. 10 krt.
A kesathelyi járásból a bosnyák barcs-téren négy egyén esett el, esek egyikének családja, a segélyséat megkösiÖDTén, nem fogadu el. A többi három után segélyestettek :
Vida Jóisef, keszthelyi illetőségű eiesett édes snyja kapott 29 frt 75 krt. &#8212; V a j d &#187; Gábor resi illetőség a elesett neje Ács Katalin kapott 29 frt 75 krt. &#8212; ö s y Sr 5 r g y, kessthelyi illetoséga elesett testvére Oay Kosali a, Hermán Györgyné kapott 29 frt 75 kr. segélyt.
Ai itt feliratuk kost kiosstott ösaseg tea* a**H*en 252 frt 10 krt. o. e.
A kessthelyi műkedvelő társulat álul a tek. uolgabirósághjs áttét 144 frtböl, segé lyeztettek s kővetkező egyéuek.
1. A még máig is Bosniában levő kato-aák családja, közöl: Vincié András né keuthelyi illetőségű kapón 14 frtot, K o-tln Jóssefné kessthelyi illetőségű kapott 14 frtot. Kutyánaky Iatvánné kessthelyi illetőségű kapott 12 frtot. Major Jóssefné Végh Mari m. györki illetőségű kapott 10 frtot.
A sebesültek kosul:
ig.tomaji
Molnár János, illetőségű kapott 10 frtot.
As eletettek családjai közül:
Vida Josaef, kettlhelyi illetőségű elesett édes anyja kapott 37 frtot, és Vajda
sik: carne vale. A .Farsang" szót a francsia .Farce*e*-tól vélem átvettnek.
Bár honnan származzék is a &#8222;Farsang,&#9632; es mindig a vigalom idéoyét jelsé. A társas &#9660;igalom legjelentékenyebb kifejeséaei: a tincs
&#8212; bál &#8212; zene, dal. S mint a gyermek a ka-
rácsonyt, oly epedve várják, oly örömmel fo-
gadják &#8212; kivált ifiaink a farsangot.
A báltermek megtelnek saufolásig, van öröm, jó kedv, sene, táncs világos viradtig!
De ott volt ám a kis &#8222;Ámor" is: nyilait ellövé, nem gondolva ha sebii is a ssiveketl
Mi tagadás benne? a bálismerettségból sokasor fejlődik házasság! m>rt hiába! ,&#171; aze-reiem pipassemet visoJ, a min keresztül a rés aranynak látásik, a aszegényaég gazdagságnak."
&#8212; &#8222;Szerelem és asenredély igen könnyen el-
vakitják s jóian és* szemét, melyre pedig nagy
safikség van.*
A mai ifjak &#8212; kik nősülni akarnak &#8212; kai családot ismernek as életben, as egyik .van neki\', &#8212; a másik .sincs aeki." &#8212; Amas első aél egyik a másiknak nyitja as ajtót, &#8212; as atóbbilios senki sem kopogUt be. Ah! mert nagyobb becsület* vtn ma a hosománynak, mist a mindennél drágább oői erénynél. &#8222;Sseb-bsjt maUt as arauynyal megterhelt szamár, mint a felnyergeit paripa.*
A ki meg akar hásasodni, annak ast u-Dáctoloxn, inkább a jó hirrt-névr* aéssen, mint sem * vagyonra. A jó no sem ossk as álul ayer jó hírt, mivel inasán jó, hanem mivel jó Bak látásik ia. Ha jó asssonyt viszets hasa, kouayü let* megtartanod jóoak, sót még jobbá is leaaed. De ha rosssst vettél el, nagy fárad-ságodba fog kerülni, hogy megjsvitsd, mert igen bajos egyik tzéltóségből a másikbs menni át. Nem mondom, hogy lehetetlen, de mégis \' Bek tartom.
Kagy-lUnlua, 1879. jaaiár
Magas vendégünk van.
Egy évi ctasás atáa megérkezett a ma mák és leányok örömére, és a papák boezruá-tágára &#8212; Carnevál ur o nsgysága, hogy ero
Gábor resi illetőségű elesett neje A e &#8226; Kittlii kapott 37 frtot.
ötssesen 144 frt. S igy a kessthelyi mű-kedvelő társulat álul áttett 144 frt teljesen ki-otstatotl.
A jelen kimutatásunk szerint tehát Kesst helyen újból kiosttatott: 396 frt és 10 kr. segély, melyhes, ha a mozgósítottak hátraha gyott családjai kost mir régebben kiosstott 212 frt 90 kr, és egy dsrab c*. kir. aranyat hossá ssámitjuk, a ssgélyzésre fordított össseg teás összesen: 609 frtot és egy drb es kir. aranyat.
PÖLTZ PAL.
Párbesiéda buzauemesitésró\'l.
(FolyUtás.)
A szóllőtőkénél pedig maga ia UpatsUl-hatta, hogy a mivelés áiul a vadssóllő is ne-mes szőllővé váltosik idővel, as elhanyagolt mi velés álul pedig elkorcsosul. Még as állatok-nál is meg van a tökéleteeülétrei hajlam. Ha tehát nővényoél, állatnál meg van a nemeabtl-léerei össtöo, meg van as a busánál és a többi gabona fajnál is, mert nem volna igaaság a természetben, ha egyedül a busa állana ellent a nemesítésnek, holott a twm&zetben minde-nütt a legssebb ötanangra ^harmónia) találunk. Nemesíthető tehát a busaf&#187;j is. És p"dig nem csak egyféle tulajdonban. Ugyanis lehet a nemesítést ngy irányosni, hogy a basa fajban csak egyféle tulajdon emelkedjék magasabb fokra éa tökélyre, vagy egyszerre két sót bárom tulajdona is emelkedjék ki. Némelyek például a nemesítésnél arra törekssenek, hogy a busa minél bokrosabb legyen és több ssálat hajtson, mások pedig arra. hogy egy-egy kalássban mi-nél több szem legyen, ismét mások arra irá-nyotsák a nemesített, hogy minél teljesebb és több liszt tartalmú ssemü buzájok legyen. De lehet a nemesítést e kettői irányban is ve-zetni, hogy minél több szem legyen egy-egy busafejen és a ssemek minél teljesebbek.
Úgy gondolom &#8212; monda Fereacs gaz da, hogy ezt*n kettóe czél vagy irány a leghelye-sebb, as-as egy-egy kalássban sok és teljes busa-szemek legyenek.
&#8212; Helyesen fogta fel a dolgot, én ia azt tartom, hogy a nemesitesnél e kettős czélra kell törekednünk t. i. hogy minél több éa teljesebb busa szemet kapjunk egy-egy kalászról.
Kiváncai vagyok már hallani a buzane-metités módjáról is, ha tisztelendő uram szíves-kednék meg is ismertetni.
Ssivesen csak meg ne unja. hallgatni, mert egy kitté hosssas lessek.
A világért sem. Hisz ide jövetelemnek is egyedüli czélja ez volt, azért örömmel éa fi-gyelemmel fosfom hallgatni tisztelendő urat.
moru napjainkban egy-egy vidám órát szerez-sen, hogy sebeket gyógyítson, de annál több sebet ejtsen, és hogy ssámláinknak ssámát sza-porítsa, mert Carnevál ur megköveteli minden-kitől, hogy as ő tiszteletére kisebb nagyobb .finánczoperácsiót" végrehajtson. A papák nem igen sseretik becses személye iránt érvé-nyesíteni s vendégjogot, dn a mamák szeren cséré elég szép ékesstólással vannak megáldva, és megctáfolhatlan argumentumokkal tudoak elóállani arra nézve, hogy a papáknak &#8212; né-setiik szerint indokolatlan &#8212; haragját iránta lehűlték.
Ha már utó rég re a czirogatát, mézes-mázos szavak sem használható kulcsok a papa erszéayéhes, ha semmi hizelgét, semmi rábeszélés nem veaet kívánt eredményhez, akkor jön a legbiztosabb fegyver, mely még talán soha se hibásUel acseotrumot: a köny,elérzékenyülés, ellágyulás, no meg as ultima ratio: as ájulás, Ekkor t. olvasó, felgördül a függöny, éa elkez dődik a családi dráma első felvonása. Nem hi-ssem, hogy legyen erós akaratu felebarátom, kinek oppoaicsióját es meg ne törné. A papa is megvakarja fejét, esetleg rületövét, s elballag a kasinóba, hogy egy kis politikai essmecsere éa .néhány* pobárks bor mellett elfelejtse e földi élet keserveit, és hogy lassacskán hozzá-törődjék á kínos gondolathos. Otthon astán meglágyult azivvel jó vacsora mellett &#8212; mert magától értetődik, hogy a mama leánya javára és saját hasznára mindenben kedvet keresi ma a kérlelhetlen saamok papának, kihez a kőszikla megtestesült engedékenység, még a csibukját is aajátkeiuleg tömi meg, sióval ki-terjeszti gyengéd 6gyelmét a legapróbb rész-letekig &#8212; kimondja a békülét igéit: .ennyi meg ennyi összeg o. é. a költségvetés ide vo-natkozó rovaU terhére eseneel utalványoslatik.*
Ezekből láthatja mélyen tisztelt Carne-vá! ur, hogy ón mennyi sürsavarnak előidésóje, &#8212; ámde mindennek dacsára legyen üdvö-zölve körünkben !
VIRAGHBGYI.
Elsőbben it válasszon a gasda, ki neme-sítéshez akar fogai, tagjában olyan részt mely-ben a búza termései legjobbak szoktak lenni. Itt jelöljön ki mintegy 600 &#9633; ölnyi területet. Oszsza hat szakaszba azért, hogy 6 év folytán minden évben mát mis helyre kerüljön a ne-mesités VÓR-UI búzatermesztés. A földjét pedig ugy kézzitjük el, hogy a basát megelőzőleg a földben valamely kapás növényt krumplit, vagy takarmány répát termesztünk. A földet pedig a kapát növény alá erősen aséltében megtrá-gyásUasuk. Minek előtte busával elvetnénk a földet, hogy jó mélyei megporhaayo*ithaasuk &#8212; kapával, mint a kertészek szoktak utasán felkapálunk. Az igy elkéasitett földben egy-mástól 12-16 hüvelyk távolaágra keskeny ba-rázdákat hnzunk egy kerti sinor és egy kis hegyes kapa segélyével. Esés barázdákba azu-tán elvetjük a búzát scemenkint egymástól két két hüvely távolságra. Ha van csőt tlistttrágy ánk, akkor ebből a barásdákba véknnran hintünk még rá, a azután földdel vékonyán betakarjuk vigyázván arra, hogy két hüvelyknél mélyeb-ben a mag ne kerüljön a földbe. Hara árt, ha a fftldet az elvetett mag fölött könnyen meg-nyomkodjuk. Tanácsos a földet két három nappal előbb kapálni meg, mintsem elvettetik. És sseptember első telében meg kell már a ve-tésnek történni, nehogy as érése későre essék. Á magbuzát ha nincs nemesített búzánk &#8212; ugy választjuk meg, hogy a legszebb buzafejeket akár a kévékből, akár még a mezőn a lábán ki-válogatjuk. As igy kiválogatott buzafejekből miután a szemeket kimorssoltuk, igen ritka ronUn mégátroatáljuk as ap-óbb azemeket, hogy csak a legszebb szemek maradjanak megvetni. A kikelt buza-plántákat még az őszszel meglehet egyazer porháloi, ahol síirüo talált kelni meg ritkítani, de vigyázva arra, hogy a benraaradt szálak meg ne aérilljenek. A reá követkeső tavaszüzal minden gaziól és gyomtól megtisz-títjuk, legalább egyszer megkapaljuk éa a fa lesleges mellék ágakat leosipdeljük, hogyVninél teljesebb fejeket és szemeket neveljenek. Hogy a jégveréa ellen legalább ia két három izás ka lásst biztosíthassunk, néhány százai a legzzebb fejek közül elegendő magas karokhoz kötünk arra vigyázva, b&#171;gy a fejeknek legtöbbje a nyugati oldalról legyen megvédve a karó ál-ul, mivel legtöbbnyire a vésses felhók nyugot ról szoktak jönni, általában a dunáutuli me gyekben A kertileg mivelt busa aratásnál, mrly a közönséges búza aratásnál későbbre esik, &#8212; a lrgssebb és teljesebb fejeket megint külön válogatjuk, éa kimorzsoljuk vagy kicsé-peljük, ha elegendőkép megssáradl. A buzasze-meket megint rostálás álul megválogatjuk, szellőé de egerektói védett helyre zacskóba a jövő vetés idejéig elteazszük. Második évben már a második szakaszt vet;ük el, igy sorban minden következő évben odébb megyünk egy szakaszszal, ugy hogy a hetedik évben vitass az első szakaszra kerül a tor. (Vége kőv.)
Helyi hírek
&#8212; AM ufoncaOMás Zalamegyébon. Jan.
14&#8212;22-én Nagy-Kanizsán, polg. elnök Svas-
tita Bené aliapán, orvos Dr. Mángin Károly.
Jan 23&#8212;28 án Lelenyén, polg. elnök StaJa-
csy Farkas, orvos Dr. Mángin. Jan. 29 febr.
4 én Perlakon, polg. elnök Terbócs György,
orvot Dr. Gréts János. Febr. 6 &#8212; 12-én Csák-
tornyán, pilg. eln. Kóoyáry Mihály, orvos Dr.
Gréu. Febr. 13&#8212;19 én Alsó-Lendván, polg.
eln. Horváth Láasló, orvos Dr. Mángin. Febr.
20 &#8212; 24 én B.ksán, polg. eluok Thaasy Miklós,
orvos Dr. Mángin. A torhad részéről elnök
Piakor Tamás századoa, avató tiszt Wellan-
scbitz Andris főhadnagy. &#8212; Továbbá: Január
14&#8212; 21-én P.uin, polg. elnök Arvay Ittvan,
orvot Dr. Gretz. Jan. 22&#8212;28 án Kesathelyen,
polg. elnök Trstyánssky Lajos, orvos Dr. Gréaz.
Jan. 29 febr. 5-én Tapolczán, polg. elnök Svas-
tiu Benő, orvjt Dr. Bcssedics Ede. Febr. 6 &#8212;
13 án Sümt-ghen, polg- eln. SvastiuBenó, orvot
Dr. Fischer Ignácz. Febr. 14-20 án Szent-
Gróthoo, polg. jin. Forintos Kálmán, orvos Dr.
Grész. Febr. 2r marczius 4 én Zala Egersze-
gen, polg. eln. Svaatiu Benó, orvos Dr. Grész.
A sorhad részéről elnök Traulscb alezredes,
avató tiszt Halva József ssázsdos.
&#8212; Meteorológiai észlelőiek a nagy-
kanizsai főgymnaaiumuál 1878. évi deczember
hóban. Kiizép légnyomás: 742\'18 milliméter;
legnagyobb légnyomis: 758 7 mm. 25 én dél-
után 2 órakor; legkisebb légnyomát: 728 1
mm. 18 án rengni 7 órakor. &#8212; Kösép hómér-
séklet: &#8212; 2\'37*C; legmagasabb hőmérséklet:
-+- 6- 1*C 31 én délntán 3 órakor; legalacsonyabb
hőmérséklet: &#8212; 14 U*C 13 án reggel 7 órakor.
&#8212; Közép páranyomás: 375 mm. &#8212; A levegő
küz.\'p nedvessége százalékokban: 94-5%;
legcsekélyebb nedvesség : 64*/, l-jén déluun
2 órakor. &#8212; Közép fel húrét (Ótól 10 ig
számítva): 7 5. Egészen derült ég (U-val je
lölt) éasleltetett 7-tser, teljesen borult (10 zel
jelólt; 52 tser. - Kösép st&#171;le.-6uég (0 lói 10-
ig számit&#8482;): 1-7. 93 észlelet közül jegyezte-tett összesen 83 szél, és pedig: északi 25, észak-keleti 4, lesieti 42, délkeleti 14, déli 17, dél-nyugati 2, nyugati >;, északnyugati 3; szél-csend pedig 10-szer. &#8212; A légköri csapadék (eső, hó, köd) havi összege : 6285 mm. Legtöbb csapadék (hó, 19 mm) eaett 18-án. Eső esett 2 naoon, havazott 7 napon, köd volt 13 napon. A hónap elején 8-ig lágy idő járt, de már 9-én hidegre fordult, l a kemény téli időjárás ki urtott 26 ig bezárólag; 27től végig itmét eny he idő járt; minek következtében a hó-lepel, mely 9 tói vastag rétegben boritotU a mezőket, 31 ig csaknem teljesen elenyészett
F.
&#8212; A. hetediki táoczvigalom leiratába
tévedésből ösv, Deurbányi Elekné úrnő neve is
felvétetvén, tőle bocsánatot kérünk ; a tévedés
onnan eredt, hogy egyik rokona részére válu-
lőtt jegy.
&#8212; A ,Tárxa&#187;KlhM január 12-ki köz
gyűlésében kövelkezO választás történt: Elnök :
Belus József. Alelnök : Gótony Ferenci. Tit-
kár: Varga Lajos. Ügyééi: Lengyel Lsjos.
Hásnsgy : Gróf Hugonay Kálmán. Könyv-
tárnok: Hanny Elek. Pénstárnok: Wagner
Károly. Választmányi tagok: 1. Dr. Laky
Knsuíf. 2. Hauser János. 3. Dr. Szukics Nán-
dor. 4. Erdódy Lajos. 5. Wachtel Zsigmond.
6. Zlamál Gusztáv. 7. Gutmann Vilmos. 8. Dr.
Horváth Ferencz. Pótugok: l.Dr. Schreyer
Lajos. 2. Simon Gábor.
&#8212; nyilvános köm&net. A múlt deci.
hó egyik hideg eaós délutánján beállít hoz
zám egy beteges kinézésü nő, arcaán s egész
külsején a nyomor és nélkülözés félreitmer-
hetlen jeleivel, vele rongyokba burkolt 3 gyér-
meke a lakás után tudakozódik; elmondja, hogy
férje június ÓU Boeniában van, hogy naponta
várja haaatértét. Azóta férje felől mit sem
hallva, éhség és zord hideggel küzdve, csak
egyesek könyörülete Urtá benne életét. Kará-
csony előtti napokban érdekökbon egy kérvényt
nyujtfk be a városnál, melyben pártfogást kér.
tem e szegény család számára: s valóban a
tanács oly magasztos jelét adáembenserntete- s
kóoyörUleteaégének, hogy as méltán megér-
demli as elismerést; u. i. a kérvény beadását
követő napoo rögtön kiküldött kebeléből egy
tagot a segélynyújtásra, t a nyomorulUk nem
csak a szükséges anyagi segélylyel lőnek azon-
nal ellátva, hanem a városi orvos által a beteg
anya is azonnal gyógy kezeléa alá vétetett, azóU
folyton ápolásban van. A midőn e nemess atyai
buzgótággal véghez vitt tényt nyilvánosságra
hosni kötelességemnek ismerném, fogadja egy-
szersmint a nemes városi Tanács, ugy a hiva-
tásszerűen eljárt Bartos János ur a megmentett
ssegény család nevében hálát köszönetemet.
Ruesi Antal.
&#8212; Vj távirat tarifa. A távirda évről-
évre növekedő deficsitrt okoz, mely az idén
300,000 irtot ért el. A távirda igazgatóaágok
ast állítják, hogy as állam minden 30 krajcsá-
ros arizonai &#8212; a ezen ávicók száma az összes
sttrgönyforgalom 27%-sra rug &#8212; 6 krt ráfiset.
Az osstrák és magysr kereskedelmi ministerium
között tehát tárgyalások történtek e baj elhárí-
tása cséljából, misek következtében egy nj
sürgöny-dijárszabás életbeléptetése iránt tör-
tént megállapodás, mely szerint jövőre minden
sürgönyért, tekintet nélkül mószámára, 24 kr.
alapilleték a e/enkivUl minden szó után 2 kr.
fog beszedetni. Enuél fogva 5 szóért 34 kr.,
10 szóért 44 kr., 13 szóért 50 kr., (eddig es 20
szóért volt) 18 sióért 60 kr. stb. Ez as uj dij
szabás rövid idő múlva életbe fog lépni.
&#8212; A *ala-egersaegi önkénytet tűzoltó
csapat, sászló-avatasi Ünnepélye költségeinek
fedezésére f. hó 18 án az .arany bárány\' cssi-
nói helyiségében zártkörű táncsvigalmat rendes,
mely alkalomra bálanyául Nagyságos Báró
Kiefful Mária, férjesett Tarányi Ferenciné 6
nagyságát kerté fel, a melyre a követkeső fele-
let érkezeti hozzám, mint tűzoltó főparancsnok-
hoz: &#8222;A tegnapi postával kapott szíves levelére,
mely ben a zala-egerszegi tüzoitó csapat 1878.
deczember hó 26 án Urtott tiszti ülésénekabbeli
nagy bacstt határozatát tndatja, melyszerint a jan.
hó 18-án tarundó zártkörű bálanyáal nőmet
megválatzUni kegyeakadtsk, kedves kötelessé-
gem szériát sietek válaszolni, és a nagy meg-
tiszteltetésért, melyljel nőme\',azálulunk, min-
den társadalmi osztályok között legliasteltebb (
mert legérdemesebb polgári osztály kitüntette
hálás köszönetünket kifejezni. Nőm a leg-
nagyobb örömmel, és kötzönnttel elfogadU a
bálanyaságot; egyedül aiért, mert épen pár
hónapos kis fiát táját maga táplálj\', kéri as
ig^n tiaztelt tűzoltó testületet, hogy ezen anyai
kötelessége miatt azon kötelezettségtől, hogy a
tánczvigalmon személyesen réazt vegyen, &#8212;
folra\'utenl kegyeskedjék. Bízva ezen körül
menj D-k, stt megillető méltánylásában, kérem
t tekintetes urat, legyen szivet nőm réaséröl as igen tisztelt tűzoltó csapatul, köszönetét és legszivélyeaebb üdvözletét tudatai, egyszeri mind as idesárt 50 frtot, a bál czéljának költ tégeihes elfogadni. Igen tisztelt tekintetei ur-
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 16 án 1879.


(.781 1&#8212;2)
nak, Puszta-szt. Lasalón alázatos szolgája Ta-rán Jt Ferenci.\' Oly válási ez, melyet midAn a nsgylelkü adományért, a tűzoltó csapat névé ben halas köszönetet mondanék &#8212; egész ter-jedelmében, hogy ne iösöl tessék, &#8212; megbocsát-hatlan közönyösségnek Urtanám annál is in-kább, mert abból, a&#171; ügy iránti legnemesebb, s legmelegebb érdeklődés sogarzik ki, mely követésre méltó példaként tündoklik; &#8212; a tüz-oltó csapat szivéből fájlalja, hogy í nagyságá-nak nagyra becsült kedves személyét, eme tAnctvigalmán, nélkülözni kénytelen, &#8212; de egyúttal szives örömest fölmenti út, mert oly akadály hátráltatja, mely a női hivatásnak leg-magasztosabb feladatában rejlik, &#8212; fogadja szíves jő hajlamáért, s pártfogásáért, a tűzoltó csapatnak, legmélyebb hóduiatial pároauit kö-szönetét, &#8212; legyen boldogsága zavartalan, í% hosszantartó. Z. Egerszeg, 1879. január 10-én.. Kovács Károly, lüzultó fíparancsnok.
&#8212; Silmeghen ily tartalmú meghívok
küldetnek szét: A sümegi &#8222;Polgári önképzfl-
kör" f. 1879- év február hó 2-an a helybeli
nagy vendéglő Ujrinében könyvtára javára zárt
körű tánczvigalmat rendezend, Standi szonibat-
heli zeuakara közreműködése mellett. Kezdete
8 órakor. Belépli díj izemélyenkint 1 frt. Csa-
ládjegy 3 frt. Jegy váltásnál a meghívó eló
mutatandó, és másra átnem ruházható, akik
pedig a tánczvigalomba résztvenni óhajtanak
és tévedésből meghívót nemkaptak, a rendező-
séghez fordulni méllóztassanak. &#8212; Azon re-
méuynek adunk kifejezést, miszerint hisiük,
hogy a kör által évenkint rendezni szokott
fesztelen vigalora ez alkalommal is sikerdus
leend!
&#8212; SnOkét a börtönből. A Fiacher Ja-
kab gyilkosa, kit a ,Z&#187;l&#187;i Közlöny" 1878. évi
92 >k számában említettünk, és aki a &#8222;Zului
Közlöny" ugyanazon évi 94 ik száma szerint a
zala-egerszegi kir. törvényssék rögtfinbirosága
ahal tényálladék hiányában a rSgtönbiráskodás
alól felmentetett és a rendes bünfenyitő tör-
vényszéknek átadatott, &#8212; 12 és 13 iki közti
éjj<:l tala-egerszegi fogságából mogszökött. Amint
azt f. hó 13-án reggel láttuk, a falban lyukat
ütött, még azt akkorára oagyobitotta, bogy
azon kifért; a faiban csinált iyuk a földtől
mintegy 10 láb magasan van. r. 1.
&#8212; Megkisérlet gyilkosság A Z &#171;zt.-
Ivánról Zala-Lgerszegre vezető utón f. hó 13 án
reggel egy ember haladván, a távolból meglő
vetett. A g\'>lyó mellét fúrta keresztül, azonban
még életébeu vitték a köseli korcsmába: életé-
hez kevés remény van. Erélyes nyomozást ké
rüukj mert a gyilkosságok gyakoriak éo a
vizsgálatok ritkán vczntuak eredményhez.
Ilyenek a mir idüe postai rablás ugyanezen az
utón és a bogárdi csárdái háromszoros rabló-
gyilkosság.
&#8212; A gzékesfeliérvári országos kiállí-
tás végrehajtó bizottságinak megkeresése foly-
tán figyelmeztetjük a kiállítani szándékozókat
hogy a helyek beosztásival foglalkozó bizottság
működésének megkönnyítése czéljából, beje-
lentéseiket február hó 15 éig eszközölni szíves-
kedjenek. A bejelentések megtételének batár-
ideje marczius hó elsejéig terjed; az ezen határ-
idón tul bejelentőit tárgyak elfogadása iránt &#8212;
a mennyiben a tér engedi &#8212; a végrehajtó bi-
zottság esetrúl esetre határos. Egyúttal jelent-
hetjük, hogy ujabb megállapodások szerint az
állatkiállitas nem a tárlat berekesziéaei^\', ha-
nem június 2 ától ugyanezen hó 7-éig Jog
tartani.
&#8212; A keszthelyi műkedvelő társulat
által múlt évi november |n> 30-Án tartott szint-
előadásról nevezett számadások a f. i január
hó 1 én tartott közgyűlés alkalmával megvizs-
gáltatván, helyesnek találtatott s Semetke Jó-
zsefvolt pénztárnak urnsk a közgyűlés köszö
netet szavazott. A mülci>dvelő társulat a ezáma
dasokban kimutatott 144 trtot a keszthelyi tik.
asojgabiróság utján a bareztéren elesettek
osaládjMÍ, &#8212; továbbá az olyan mozgósított har-
oosok családjai közt kéri kiosztatni, mely
harezosok még jelenleg is Bosniában vannak.
A működve]\') társulat a fentebbi irt napon tar-
tott közgyűlése alkalmával végleges megalaku-
lását kimondotta.
&#8212; Rövid hirek. Dóik Ferencz mauso-
Jeumát a tavaszssal építeni kezdik. &#8212; A szeg
sii/di törvényszék etótt 239.Ő46 frt ügyvédi
munkadíj iránti kereset van. &#8212; A távirdánál
300,000 frl deficit volt tavai. &#8212; Ojzt. magyar
bank osztaléka 23 frt. &#8212; A vranduki alagnt
Ferencz-J6ísef-&#187;lagutn.k nevezte\'ik. &#8212; Qyő
rötta peén gy,ikosok halálra ítéltettek. &#8212;
Londonnak 13.900 bérkocsija van. &#8212; Bpesten
Ü94 ügyvéd van. &#8212; New Yorkban 1B89 ben
világkiállítás less. &#8212; A berlini magyar egylet
1346 ban alapiUtott. &#8212; Bécsben tavai 348
öngyilkossá? történt. &#8212; Az orosz-török háború
két miliárd rubelébe került az orosznak. &#8212;
Sárváry Ferencz tcirvénysiéki eluok D\'bre-
cieaben meghalt. &#8212; Joschim a begwUkirálj
hazánkban haugvrsenyer.. &#8212; Selmeczbányán
17 egyén fulad\' a bányába. &#8212; Kucskemét
vidékén rad duzuvt verlek agyon. &#8212; Makón
a pénzügy ír ökel a nép dohány miatt megtá-madta.
KI nyert?
Bpest jan. 11 én: 51. S7. 35. 60. 9.
Linc. . 13. 58. 17. 2. 75.
Trie&#171;t . 9. 73. 3. 37. 36.
Irodalom
&#8212; Somogyi Ede által szerkesztett .Ha
gyár Lexikon" 17 és 18 dik füzete megjelent
az emberi test II-dik, és az emberi fajok tér-
képével az A. betilt befejezve B. betűben van
s Bajororsaág leírásáig ért. Ara egy egy füzet-
nek áO kr. A 18-dik füzet az ünnepek miatt
3 íven jelent ugyan meg, de a következő fü-
&#8226;étben kárpótolutik.
&#8212; nHdsi kitícstdr" czimmel Dolinay
Gyula családi és társadalmi heti lapot indított
meg, mely es év elsejével megkezdte pályafu-
tását. Érdekes tartalommal, díszes kiáliitasban
megjuleu minden vasárnap. Klönzetési ára ne-
gyed évre 1 frt félévre 2 frt. Kiadóhivatal Bn-
pest Sándor u. 1459. az. a.
&#8212; A .Lányok Lapja\' és &#8222;Hasznos Mulattató&#8482;" Dulinay Gyula eaten régibb ifjú sági lapjaira, szintéu felhívjuk a t. közönség fi-gyelmét. A .Lányok Lapja- 5 ik, a .Hasznos Mulattató" 7-ik évi pályafutását kezdte meg az uj évvel; mely egyetlen körülmény, élénken Unoskodik ezen folyóiratok életrevalóságáról Ára egyiknek egyiknek negyed évre 1 frt. Ki-adó hivatal Budapest, Sándor utcza 1459 az. a.
&#8212; Vettük Dolinay Gyula &#8222;Könyvet a
népnek" czimü röpiratát. Ezen mü nagy részle-
tezessél, a még nagyobb tárgvazeretettel az is-
kolai és népkönyvtárak kérdésével foglalkozik.
Ezen fontos iotésméuy tervezői szamara nélkü-
lözhetlen utasításokat, fejtegetéseket ad; öt ívre
terjed, díszesen van kiállítva, áru 50 kr. de
csak szerzőnél Budapest Sándor u. 1459 ss. a.
rendelhető meg. A füzet bérmenteaen küldetik.
&#8212; Abafi ^Aigner) Lajos szerkesztése- és
kiadásiban megjelenő .Nemzeti Könyvtár\' 13
és 14-dik füzete elhagyta a .ajtót. Mikez Kele-
men : Mulatságos napok IV. és Kazinczy Fe-
rencz költeményei V. részét tartalmazza.
Egyszersmind a disztáblák elkészültét is jelen-
ti, melynek ára caak 28 kr. A pártolásra való
ban méltó kiadvány egyesi füzete 30 kr.
Vegyes hírek.
&#8212; Ajánlható azavak ideg bajokról. Fel-
tünóleg észlelhető a mai korban, hogy oly so-
kan szenvednek ideg bajban, nagyobb részt
v\'r awsfréuyek, gyorsan testben és lélekben fej
lódók, szellemei és teBti munkában terheltek-
nél különösen tapasztalható. &#8212; Eddig ismert
gyógyBserek kózt, első rangú tudósok és orvo-
Bok Coca növény leveleiben észlellek bámu
landó halast, és Dr. Alvarez rendelvénye sze
rint, friss levelekből késtült labdacsai, könnyen
vehető olcsó és nagy hatása által közkedvelt-
ségben réslésül. Hamisitlan állapotban Dr.
Aivarez Coca labdacsai III. sz. 1U0 ab. egy
dobosban 2 frt. egyedül Budapesten V. k.
Harokai a. 1. a magyar királyhoz czimzHt
gyógyszertárban kapható.
&#8212; Ejy állásnak a Hokszor elátkozott
boszniai okkupáiió mégis nagy előnyt bozntt
nevezetesen a fuvarosoknak. Evek lolytak el,
mióta ezek annyi pénzt mogkereatek, és hozzá
valóban nem >>gy hamar találkozik egy hasonló
alkalom. Különösen az utóbbi időben rendkí-
vüli fuvardijak fizettetnek. &#8212; Hogy egy fu-
varos 16&#8212; 18 forintot naponkint keres, egészen
közönséges dolog, sót megjegyzésre méltó, bogy
mull héten egy egész szakasz Bosniából vissza-
jött mely bői minden tulajdonos még 24 frtot
is keresett nap- és kocsinként. Ez>n kocsik a
kincstári építkezési szegeket és vasakat Bród
lói Scrajovóig szállították és egy téli estére jó
mulatság volna kiszámítani, mannyibe kerül
egy ilyen szeg amim Serajevóha ér. Különben
legyen a mint tetszik a fuvarosok jót nevetnek
rajta s özönlenek derengő rakásban Broodba a
pénzt zzebre rakni.
&#8212; Uj nmerikfii fárbnjt utaltak fel leg
közelebb Detroitban, melyet minden parbaj-
kedvelonek a legmflleg-bb n ftjitlhatnnk. Két
fiatal ember Bserelmea volt egy hölgybe, ki
nem voll képes köztük választást tenni, az
imádók tehát elhatározták, hogy a dolgot pár-
harcrczil intézik el. A hareztéren azonban a
segédek egyike a következő javaslattal ált elő:
&#8222;Gentlemaus, ti &#8212; mig es a szerencsétlen sze-
relem öaaze nem veszejlett, &#8212; mindig jó bari-
tok voltatok. Ha most egyitek a masikat meg
öli, ez az életben maradandónak szerencséjét
is zavarni fogja. Lojjetek mind a ketten arra a
nyírfára ott, s aki a czélt jobban eltalálja, az
elveszi a szépot, a másik pedig nem gondol
többé rá, mintha meghalt volna s a nn-llettmég
az az eiónye is lest, hogy később talán más,
jobb parihiel csinálhat." Es agy is történt.
A. belelőU a faderékbs, B. pedig elutazott Su
Franciakóba, hol 4 hét múlva csakugyan el is vstt egy gazdag őrökosnít, mig A. most is nőt-len, mivel hölgye még most sem határozta el magit. Az ilyen párbajok minden veszély nél-kü! valók, sőt még igen egészségesek is.
Üzleti szemle.
&#8212;H ag T-E a n i z a á n, 1879. január H>&#171;a. &#8212;
ldSjaraa. Mij a hét lairha kod5t napokkal koasOnt b&#171;, ai idő utolsó napokban ism4t merSban tsti jelleget nltstt. Tegosp éa tegnapelőtt er8a hő-forgeteg látof atá vidékünket, mely Umet jelentékeny h&tomegeket torlaszolt fel, *e meljsek egy J6, éá tartótnak igerketö eaSnaUt is kSsaSQhetOnk.
Aton atagnstio, mety lefolyt ST atolaó hetei-nek ailetfoljamatat jelza, aa nj évre iz át látszik terjC\'ini; legalább e bet teljes mérvben annak be-lyegzetet viselé. A forgalom csekély jelentőségű volt, ea csak egysa ozikkelyeknek volt álaogedve aat ilinkiteni.
Meti vásárainkra nagyobb hozaulok történtek ngran, de a felmerült kittietek, a rots vételied* sisllett ashéskeaen és olc&#187;<5 áron kalllettek eaak >1.
Bnza, nnom nemekért még miadig Jo arak érbett^k el, mig máaod éa harmad oaztálvn fajok iránt &#171;aak caekély vételkedv mntatkosott.
Rotsban lányba bangalat nralgott ; irak ha-nyatlottak.
Árpa aaintngv eerfStéei, mint takarmánji esé-lokra Teglegeaen el rolt hanyagolva.
Zab nem váltoiutá irányzatát KirKli reode< letek e csikkben egészen megszűntek, éa csak a bel-fogyaattáanak vaü átengedve e fajuak roppant kész-léteit, melyek még vidékünkön találatnak, némileg csökkenteni.
Tengeriben megmaradt aa eddigi renybs han-gulat ; árak a múlt hetiek.
Feaér Uab a kit.teli oalet megiaanéae 6U eladhatlanná vált; árak naponta alább átallnak.
BnkkSny e bét&#171;n u&#171;mi ftgyelemre talált, élén-kebb ozlet e csikkben asonbaa caak a vetéai idény közeledtével fejlodaetik

Nagj-K*ii&#187;án, nyomatott i kiadó UptaUjdonoa Wajdits József gyorssajtójin.