Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
420.63 KB
2006-05-26 10:38:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
549
2477
Rövid leírás | Teljes leírás (50.49 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. január 19. 6. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

?í AGY-KA!OZ8i, 1879. j;
én.
TlieiuLyolcsadlk\'érfolyam.

A lap nallaai rtn* \' illeti k»slaa*«r>k •
aayafi r«tsét illeti BOaUaaaDyak padic s kiadohoi b«rn«at*t
intesandik :
HÁQY-KANIZSA
Wlsulsskax
Béraantetlao taraiak, csmk tsaart monkaUr •aktéi fáradtának ti
fii avra . < . j
otfjed ívre . . 3 .
Bn &#8212;ém 10 kr
&#171; hsaiból patitaorbaa 7, ztáaodtsor 6 &#9632; mimlaD ( toribbi lorart 5 kr. | NYILTTÉBBEN aoronkéat 10 krért lé-
tetnak fel.
Kincitiri illeték minden legyei htrdetftaart 1 30 kr naetaodS.
ZALAI KÖZLÖNY
elóbb: ,S5 JA. H. .A.-13
N^KanliMíároB helvhatósiginak, &#8222;n.-kantzsal önk. tűzoltó-egylet", a ,0. tület", &#9632; ,n.-kanli9zl kisded-nefeló egyesfilet", a &#8222;aoproni kereskedel
OMOOYI KÖZLÖNY.\' g^d^Tk.- ^°
&#9632;kaniu*! kereskedelmi . ip,rb&#171;k&#171;, ,n..kani&#171;al taJurékpéBiUr-, a .laJamesfel általiao. UaitóU Imi 8 iparkamara B..kani&#171;.i kaiTáJagitmanya- &#187; több &#187;e*vel éi riroil egyMUot hlfatalo. érteslUje.
Ueteiikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuő vegyes tartalmú lap.
A kor vívmányai.
Az ember a természet ura; ezen mi-nőségénél fogva tehát hatalmában tartja a rendelkezésére álló segédeszközök által meg az elemeket is, és találmányai s felfedezé-sei által azokat fékezni ragy fejleszteni ké-pes. A tudomány oly magas színvonalra emelkedett, az ipar és kereskedelem annyira fejlődött, hogy koránk nagyjai immár a régi görögök és rómaiak jeleseivel küzdésre léphetnek, s a versenyben a diadal kétség-idenül korunk előnyére hajlik.
4
Hogy századunk egyesei talán a vi-ban nincsenek oly nagyon elhiresedve, nt egy Cato, Cicero vagy Sokrates, kik-aék nevei évezredek multán is fénylenek, aduak oka természetesen abban keresendő, Bért azon századok, melyekben ama jele-gek éltek, habár gazdagok voltak is kitűnő férfiakban, de könnyebb volt ám akkor fel-tűnni s nevet dicsőileni meg mint most, mivel akkor a tudomány titka csak keve-sek birtokában volt, s a nagy közönség bá-mulatra ragadtatott &#8212; mély tudatlanságá-ban : s nagyságuk ama jeleseknek nem kis mértékben tűnt föl az által, mert minde-1 nütt csak ugyanazon nevek voltak hangoz-tatva ; ók terjesztették a tudományt, ők fejlesztették a bölcseleti okoskodást, és ók voltak Moecenásokkal véve körül, s a nép, mely csak egy tömeget képezett, &#8212; félis-teneket látott maga elött, de nem okosko-dott ; s bár vágyott a tudományok és mű-vészetek nagyságát bámulni, de törekvései elmaradtak, s beérte azzal, hogy dicsőít-hette azokat, kik helyettük is gondolkodtak. Ma a tudomány és művészet már so-kak kezében van, s a középkor iskoláit, &#8212; minőket a Rafael, S&lvator Rosa, Angelo,
Correggio és mások állították fel, ma már nem egyesek vezetik ; azon nimbust, mely-nek glóriája azok homlokát ékité, ma már egyletek által mintegy gyárilag kezelt sza-badalmakban van elterjedve s aprónkint mulösk s ködkint enyésznek el az egyesek érdemei, helyt adandók az ismeretek ter-jesztése által az általános előrehaladásnak.
A tudományos akadémiák, és egyle-tek kezükbe ragadták a vezérszerepet és a siker bámulatosán nagy. Kivan a figyelem mindenre terjesztve, és az egyletek csak-nem egyedárusokká váltak, de azért nem felelnek meg hiven feladatuknak. Mert bár felokik is körükbe mindazt mi szép, jó, hasznos és szükséges, mégis sok tekintetben érezhető, hogy a hiány sok. Pedig kivált Angol és Frankho...