Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
446.51 KB
2006-05-26 10:54:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
579
2538
Rövid leírás | Teljes leírás (56.48 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 2. 10. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1ÍAGT-XASTZ8A, 1879. február 2 4nu
1O-13C
TUeiByolciadlk évfolyan

A las szellemi renit
\' illet! közlemények ■
í nerkesvtff&os.
*ny*gi részét illető" síilemínyek pedir • kiadóhoz bérmeatve
intéieadok : NAGYKANIZSA
WllUlMfcU. Bérmeatetlen lévaiak. , esak iamert mankstar aaktol fogadtattak el.
egéss évre . . 8 frt.
fél évre . .4 . I
negyed évre . . 3 , \'
Rn asm 10 kr. 1
hasiboi petitaorbaa , Isásodsxor 6 ■ m.nJ.n további sorért 5 kr.
NYILTTÉKREN soronként 10 krért vi-tetnek fel.
\\ Kincstári illeték ■inden
legyéé hirdetéeért ksl«af
J 30 kr neeteodS. fc
gü-^ -~OB
ZALAI IOZLÓIT
isintok Tisaaa nem kaldetaek.
OZLOST
(MM:
OMOGTI
helyhitésigiiuk, „»kiBlzaü önk. tttioltó-egylet", ■ „nvkuizMl kere.keíelml a lp«rb«nk«, „B-kmniimi Ufa.rek>«utára, ■ ,nlaaefyel*llUlia*a Unitétei tQlet", n .n.-knsluai kl«ded-n«TeI6 esTjesfllet", s „soproni kereskedelmi * Iparkamara n.-kukui kulváJsuntrasnva\' a több megyei éa vároal efrye«tlet hliaUloa értealtije.
Heienklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A pestis, mirigyvész.
A betegség fenébe átmenő mirigyda-ganatokkal, pokolvarral, borzasztó erős liz-za[. hányassal, agybánulommal, az erők gyors hanyatlásával, rothadásba átmenő vér-aláfolyásokkal, szóval a leggyorsabban fejlődő fenével, üszőkkel vet véget az életnek, né-mely esetben 24 óra alatt, legtöbbször 3 — 4, napi időközben.
Az országos hírlapok utján azon ré-mületes hir lón elterjesztve, hogy a pestis-hez közel állunk, várhatjuk a veszélyt, mert terjeszkedése mindinkább aggasztó mérvet ölt, s igy a mire eddig gondolnánk sem le-hetett, most rettegnünk kell tőle.
Úton-útfélen kérdezik: ugyan mi le-het az a pestis?
Sok ember már félig megholtnak kép-zeli magát, s alig foglalkozik mással, mint saját rémképeivel, nem tudva mit tegyen, mihez nyaljon, hogy a veszélyt kikerülhesse.
Ezek rémületes aggodalmainak elhá-rítására irányul felszólalásom, tudva, hogy az aggodalom, szemben a rémképpel elvégre lelki beteggé teszi az embert.
A pestisnek nem hazája Magyaror-szág. Hozzánk csak pestises betegek hozhat-ják ; nem kapja meg e nyavalyát más, mint aki a pestis beteggel közvetlen érintkezik; levegő nem éleszti, nem terjeszti; belégzés-sel a tüdők vérbe nem viszik. Van tehát mód annak behozatala ellen, veszteg- és határzárak felállításává] intézkedni; a ne-tán i becsempészett betegséget megszorítani, megszüntetni közkórházak felállításával, a betegeknek elkülönítésével. Vannak ragály fertőtlenítő szereink, melyek nagyhatasuak érintkezés esetében is, minők: a cttrbolsav, a chlormészoldat, a chlorviz, az olaj, me-
lyekkel az orvosok, a betegápolók testük fö-detlen részeiket bekenik, megmossák ; a kéz-re kezty üt húznak. A tüz mindent megemészt.
Igaz, hogy a betegség természete: fe-néa rothfllás, s 24 óra, kedvező viszonyok közt 3-*4 nap elég, hogy véget vessen az életnek, de az még sem igaz, hogy okvet-len bele kell halni. A jég legfőbb gyógy-szere ; ez az ami leggyorsabban gátot képes ejteni a fenés felbomlásnak, és elég eset merült fel, hogy a már megholtnak rélt be-teg is felélledett és meggyógyult, midőn teste jéggel dörzsöltetett.
Ennyi sokoldalú kedvezmény közepett senki se csináljon magának alaptalan rémképet.
Mindenesetre int...