Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
446.51 KB
2006-05-26 10:54:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
560
2455
Rövid leírás | Teljes leírás (56.48 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 2. 10. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1ÍAGT-XASTZ8A, 1879. február 2 4nu
1O-13C
TUeiByolciadlk évfolyan

A las szellemi renit
\' illet! közlemények ■
í nerkesvtff&os.
*ny*gi részét illető" síilemínyek pedir • kiadóhoz bérmeatve
intéieadok : NAGYKANIZSA
WllUlMfcU. Bérmeatetlen lévaiak. , esak iamert mankstar aaktol fogadtattak el.
egéss évre . . 8 frt.
fél évre . .4 . I
negyed évre . . 3 , \'
Rn asm 10 kr. 1
hasiboi petitaorbaa , Isásodsxor 6 ■ m.nJ.n további sorért 5 kr.
NYILTTÉKREN soronként 10 krért vi-tetnek fel.
\\ Kincstári illeték ■inden
legyéé hirdetéeért ksl«af
J 30 kr neeteodS. fc
gü-^ -~OB
ZALAI IOZLÓIT
isintok Tisaaa nem kaldetaek.
OZLOST
(MM:
OMOGTI
helyhitésigiiuk, „»kiBlzaü önk. tttioltó-egylet", ■ „nvkuizMl kere.keíelml a lp«rb«nk«, „B-kmniimi Ufa.rek>«utára, ■ ,nlaaefyel*llUlia*a Unitétei tQlet", n .n.-knsluai kl«ded-n«TeI6 esTjesfllet", s „soproni kereskedelmi * Iparkamara n.-kukui kulváJsuntrasnva\' a több megyei éa vároal efrye«tlet hliaUloa értealtije.
Heienklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A pestis, mirigyvész.
A betegség fenébe átmenő mirigyda-ganatokkal, pokolvarral, borzasztó erős liz-za[. hányassal, agybánulommal, az erők gyors hanyatlásával, rothadásba átmenő vér-aláfolyásokkal, szóval a leggyorsabban fejlődő fenével, üszőkkel vet véget az életnek, né-mely esetben 24 óra alatt, legtöbbször 3 — 4, napi időközben.
Az országos hírlapok utján azon ré-mületes hir lón elterjesztve, hogy a pestis-hez közel állunk, várhatjuk a veszélyt, mert terjeszkedése mindinkább aggasztó mérvet ölt, s igy a mire eddig gondolnánk sem le-hetett, most rettegnünk kell tőle.
Úton-útfélen kérdezik: ugyan mi le-het az a pestis?
Sok ember már félig megholtnak kép-zeli magát, s alig foglalkozik mással, mint saját rémképeivel, nem tudva mit tegyen, mihez nyaljon, hogy a veszélyt kikerülhesse.
Ezek rémületes aggodalmainak elhá-rítására irányul felszólalásom, tudva, hogy az aggodalom, szemben a rémképpel elvégre lelki beteggé teszi az embert.
A pestisnek nem hazája Magyaror-szág. Hozzánk csak pestises betegek hozhat-ják ; nem kapja meg e nyavalyát más, mint aki a pestis beteggel közvetlen érintkezik; levegő nem éleszti, nem terjeszti; belégzés-sel a tüdők vérbe nem viszik. Van tehát mód annak behozatala ellen, veszteg- és határzárak felállításává] intézkedni; a ne-tán i becsempészett betegséget megszorítani, megszüntetni közkórházak felállításával, a betegeknek elkülönítésével. Vannak ragály fertőtlenítő szereink, melyek nagyhatasuak érintkezés esetében is, minők: a cttrbolsav, a chlormészoldat, a chlorviz, az olaj, me-
lyekkel az orvosok, a betegápolók testük fö-detlen részeiket bekenik, megmossák ; a kéz-re kezty üt húznak. A tüz mindent megemészt.
Igaz, hogy a betegség természete: fe-néa rothfllás, s 24 óra, kedvező viszonyok közt 3-*4 nap elég, hogy véget vessen az életnek, de az még sem igaz, hogy okvet-len bele kell halni. A jég legfőbb gyógy-szere ; ez az ami leggyorsabban gátot képes ejteni a fenés felbomlásnak, és elég eset merült fel, hogy a már megholtnak rélt be-teg is felélledett és meggyógyult, midőn teste jéggel dörzsöltetett.
Ennyi sokoldalú kedvezmény közepett senki se csináljon magának alaptalan rémképet.
Mindenesetre intézkedni fog a magas kormány az iránt, hogy veszteg- és ha-tárzárak állíttassanak fel. Az egyes tör-vényhatóságok elfogják rendelni, hogy min-den község jégvermet építsen, és tartsa tele jéggel.
Ennyit tenni egyelőre elég.
Biztosan lehet arra számítani, hogy a kellő szigorral alkalmazandó veszteg- és határzárlatok megmentik hazánkat ezen pusztító betegségtől.
TERSÁNCZKY JÓZSEF,
megyei t. orvot.
Csáktornya, 1879. január 39.
(NSiegrlet Ciklonján. — Műkedvelői előadás.
Színészeink.) —
Csáttornyán a nemes czélu egyletek so riba ismét egygyel többet iktathatunk be, — még pedig a sok nemes czéln között talán a leg nemesebbet, melyet gyengéd nők hoztak létre, melyet jó szivü nők alkotnak: a szegények, árvák, betegek felsegélyezésére és a kisdedeire* emelésére alakalt .női egyletet.\'
Ei egriét már születése előtt megkezdette áldásdus működését aiial, hogy majdnem eser forintra menj péns — és egyéb segélytgjttj tött óssse bossniai sebesültjeink javai*.
Jaauáx 26-án tartatott meg az alakuló közgyűlés, nép számmal megjelent noi közön-ség jelenlétében kimondatott, hogy a tagság há-rom évre kötelezi hari 3 rendű (40, 24 és 16 krajciáros) befizetéssel. Ugyanekkor ejtetett meg a tisztikar választása. A női egylet elnöke : Deurbányi Elekné urh. alelnöke: Ziegler Kál-mánné urh. p«nztárnoka: Dugovica Pálné urh. titkán: Hargitai József ur; másod titkára: Margitai Józsefné úrhölgy lett. — Válasltmá-nyi tagokul megválasztanak: Bencaák Fe-renoxné, Boloa Józsefné, Hegedűs béliné, Ko-nyáry Mihályné, KrasoveU Ignáczné, Laub-beimer Jossefné, Luperszbeck Józsefné, Mol-nár Elekné, Pálya Mihály né, Rhédey Ferencané, Sároasy Lászlóné, Séra Xstvánaé, Szeifert An-tslné, Szilágyi Gyuláné, Szirtey Györgyné, Tó-dor Jóssefné, Zakál Henrikné, Ziegler Lajosné úrhölgyek. — Az egylet jóeaivü alapitok, ada-kozók és havi befizetésekből tartja fent magát. Adja ég, hogy a aemea czél továbbra is tü-zelje jó hölgyeink keblét éa örökké lángolva éresteese jótékony melegét a szegényekkel és kisdedekkel 1 —
Ugyanéi egylet alaptőkéje gyarapításira, vagyis inkább alaptokéje létrehozására, mű-kedvelők színmüvet játszottak; még padig Kis Uludy Károly .Csalódások," czimtt vígjátékát. A szereplőket illető beható, részletes kritika írásától felmentenek t. olvasóim ; csapán sít mondom általánosságban, hogy ügyeeen, folyé-konyán, szépen játszottak derék műkedvelőink. Ai érdeklődő közönségnek ügyes játékuk által élvezetdus estét szereitek. A soktap.es kihi-vasból bátran követkeltethetem est. íme a de-rék szereplők névsora, a ssinlapról olvasva: Verbancsics N. ur, Velier A. urh. Vlasica Qy. ur, Crerzo J. ur, Hareoríu J. urh., Konyán M. urh., Kollaj A. ur, Vrabec L. urh., Király La-joa ur, Plichta K. ur, Babios S. ur. — A ren-dezői, tanítói éa súgói tisztet Balogh A. ur szín-társulata tagjai vállalták magukra. Vajba gyakrabban találkozhatnak derék műkedvelő-
inkkel a asinpadon I A közönség is aagy érdek-lődést tanúsított az előadás iránt. A terem zsú-folásig tele volt — A nemeakeblü emberbará-tok : a műkedvelők, a fellilfiietok és az érdek-lődő művelt kösfinség 116 frtnyi tisita hasmot holtak a noegylet javára Az összes bevétel 224 irt volt
Vaaárnap 26-áu lépett fel, harmadfél havi itt tartózkodása alatt utoljára, Balogh A. igazgatása alatti siiotársulat Csáktornya síin padán. Derék színészeink össieten 35 előadást rendeztek. A közönség pirtoláaa nagyon kielé-gíti volt Színészeink megtollaaodva mentek Veszprémbe. Sok szerencsét!
MARQITAI JÓZSEF.
Pettau és műemlékei.
(Néhány lap uti oaplóroböl) Végre aipolt a vonat A rithmuaos lökő-lödéMk lassankint enyhültek, és a siketitő sza-pora dőrömbölés vigasztalóbb ketyegésekre idomúit át. Mindig ritkábban és ritkábban aó-hajtozott alattunk a kenetlen vaggon kerék, é. csak vontatva jelent meg utána as obligát pu-fögés. Alig hangzik el a vezető személyzet ki-áltása: Pettau tOnf Miauten, és az ajtók fel-pattognak, ét dul ki belőlök emberi és asszonyi állat oly tömegekben és oly rohamosan, mintha hátukon volna a török vagy mintha az árvíz kergetné őket. Nem csoda. A kánikulában va-gyunk. Rekkenő melegség, fojtó poriellegek és irtózatos izzadtság kiszárította a torkot Min-denki ital után lármázott Volt dolga és re-bachja a furfangom steier pinezéreknek. Addig kotonoztak zsebjökben apró pénz után, mig a vonat szerencsésen elrobogott és az öreg bankó a kétségbe esett pincsérek kezében maradt.
Nekem nem volt sürgős dolgom. Hisz Pettaubaa akarok néhány napot tölteni, mit törődöm én a sürgő-forgó néppel vagy aszeren-caés utat kívánó Zahlkelaérrel. Hagytam neki időt, bogy az egyszer-egyet el ne hibázza.
Kitekintettem ssállitási alkalom után. Boldog Isten, mekkora ez a várva várt Pettau I Egy aaál viszontagság látott confortáble fele képvizelte a vendégváró fiacre-népet. Itt talán

TÁRCZA.
Emlékkönyvbe.
A gondtalan ifjnkor csendes hajnalin Elmerengve adTSzöljuk a r.g-gi pirt, Mely ai élet kideg-rideg sivatagin A clOggetegbí nj életet Ontni birt. Epedú sóhajunkat viragillatir Tartja ülébe, é« mi ? — Én elfogultan Beiimerem, mert érsem, hogy elrepfl.lt már BA szerenue, melvrfil egykor daloltam.\'
A nap forró heve laseaa eltlsi A mafásztoa reggeli viriojt. — Ai ifjúkor tovább-tovibb fBzi Ábrándos képeit egraránt .... Pedig a harmatcsokolta virág !• Ligj keljéét hervadiira bájtja, Velők a buvGft-bájos madirdal is a£loaogaottl miot a hárfa hangja."
Ifajd lázas kéjben dobog a szív. Mi es ? Messze sxáll a csapongó képxtlet : Világot világra teremt, áthelyez, Felforgatja a nagy terméiaetet, — Egy pillanatra a lélek kéjréaseg, — A test vesategel éietibistotun .... Mi vaja ea? Felébredre tudom meg: ,1 tavassillat, melvrSI ilmodoitam."
Érezzük : a varáza hatalom ElbQvSli égése valónkat. Mely az égben virág, foldon gyom. És e tudat kissé megnyugtat. Mért neveaxfik bit szerelemnek ? Mert nagy, szent s varács a hatalma, S bdvolíset ére«lük ennek: — .Eltűnt, mint némult — szivem lantja."
Llvonnlva a világ tájitól.
Öveinek édes ibrindképeink;
Emberekéi, e gépektől — tivól
Viragoi IOM piasit nyugalmat int.
Ab I mi iateat a lét e magánja:
,Msrt él séf lennem as ealék — rilifal*
Alkonyodik, este.fHlík régre. Nyugalom™ b»jlj» fejit minden, Csak a bús iiírtt t«kiot a> éjre, Mert a föld a n taejértSjc sinctan. E^b, dehogy nincs I sóhajtja mipiha\': „O maradt esak Mi vem est-ioaájal*
BATORFI.
A gyorsiráseat történelme ho nnnkban
Irta: Inna Le*.
III.
A gyorairáa alkotmányos időnaka. 1832-1848.
(FolyUtás.)
Miután ezen időszak, mint ozime is ígéri, bővebb, hálásabb adatokkal szolgál, a rendel-kezésünkre álló történeti anyagot két részben adjuk elő. Külön tárgyaljuk ugyanis az alkot-mányos korszakban kiváló gyorsírókat, külön a gyorairáazat ügyét; vagy más szóval s a fel-vett időszak cziméhes alkalmazkodva, lássuk a gyorsírás ügyét külön ai oruágnázon kivUl, külön azon belül.
•) A gyorsiráai ügy állapota az országházon kívül.
Az utoljára idézett szerzi (Borsos) az e szakba vágó magyar irodalmat egy második (elsó önálló) öt táblával ellátott 26 lapra terjedő Munkával") gazdagította, mely habár mélt. gr. Audrássy üy&rgy és Gr. Károlyi Qy. buigó ügypártolók nagylelkűségéből 100 araoynyal dijasiatott is, a legkevesebbek előtt ismeretes.
") Borsos U. Ovonúisi oktatás. Psstta 183Í.
Okát ennek leghelyesebben a munka mi-nőségében kereshetjük, mely saját mesterének sorsában osztozkodott. Borsos ugyanis ekképen panaszkodik. (A gyorsiris) nálunk Magyaror-szágban csak épen a jelen országgyűlés alatt vette kezdetét. De mig azon gátok, melyek el-lenzzegülnek, a kormány és nemzeti vizzonyok által el nem hárittatnak, addig előmenetelét si-kerrel remény leni nem lehet, publicitásra, hitelre nem kaphat. . Midőn teljes igyekezettel fára-doztam megtanulásában, hazámhoz vonzó sze-retet volt fSrugója törekedssemnek, magam elő-menetelét is remélvén. Asonbsn a korulállások, melyeket itten fejtegetni nem akarok, reám nézve kedvezők nem voltak. S egy szóval, fára-dozásom hajótörést szenvedett Valóban tiszta igyekezettel óhajtottam hazámnak ssotgální, s ezen szép mesterséget divatba hozni, meg lévén győződve jó és hasznos hatásáról, azért is készí-tem e munkát... Külső körülállásaim meg nem engedték a jelen országgyuléseo folytatni gya-korlásomst s a lehető tökélyességet elérni . . . s nem is vigsasjtal egyéb, minthogy nekem lehe-tett szerencsém ez uj tudománynak első kezde-tében csekély tehetségem szerint hazámnak szolgálni, . . . meg sem is sziinök egy nap is gyakorlás nélkül nyugodalmamat keresni, hogy annak idejében késsen is állhassak hívásira.1"1)
Elismerésre s azért megemlítésre is méltó ily buzgóság, ily ügysseretet; de valamint a szerző mint .gyakorlati gyorsíró" sohaaom tűnt fel ") ugy munkája is feledésbe ment ■ háttérbe szorult annál is inkább, minthogy egymásután már 1843— 1844-bes kél uj munka látott nap-
") Ugyanott 10-11 lano..
"I Fsavrssev kimsritf U«k. 17. 1.
világot; melyek közül as első (D... yé) 1843-ban jelent meg e czimmel: „Gyorsírás Taylor rend-szere után." Szerzője Dobrossy J. ki 48 lapos munkájából (Pest. Geibel) 12 (Kőre melszétt) táblát is mailekéit A második Lukács János szombathelyi ügyvéd tanítványáé, Gyurits An-talé, ki a gyorsírásról elméleti és gyakorlati tekintetben értekezvén, olvasóit épen mesterére teszi figyelmesekké. Pozsonyban, Schmidt Antal bstuivel 8-ad alakban nyomatott munkájához egy kónyomatu táblát is csatolt.
Kollár szerint emiitett Lukács J. is ki 1863-ban halt meg, dolgozott ki egy gyors-írási rendssert, mely nem egyéb ma-gyar nyelvre alkalmazott Novák-féle gyorsirás-nál.1\') Koller sejtelme s Fenyvessy állítása sza-rint15) e munka idáig csak kéziratban maradt fenn. Az alőadottak szerint nem állott tehát, mit 1862-ben Gasner mondott ") hogy .magyar nyelven irt művet csak kettőt bírunk." Bebi-zonyítottuk ugyanis 2 kézirat 1 értekezés éa 3 önálló munkának létezését már 1844 ben.
Lássuk Lukács J. buzgó egyébmuködéseit. Eltekintve azon jeles csikkétől, mejyst s gyors-írásról a .Pesti Hírlap\' 1347. folyama zsásksWa
irt leginkább azt emeljük ki, hogy Zalában és Vasban több ifjút tanított, kik mesterükkel együtt a megyei gyűlések legrészletesebb tudó-sításait kuldék be a hírlap sserkeutoségéhez, s hogy Deák Farsicznek több beszédét a lapok szokatlan terjedelemben csak as ó fáradozásai nyomán k&sfiihetlék. A debreczení éa szegedi orssággyftlés tanácskozásait tanítványai segé-lyével A sasrksssté; Pestea pedig a netDzetgyQ.
") C re.da*ec náluk lefgjSsatékb BUradt; tmettoava Bséf aaak Pátatorr foglalkoaott vele.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM-
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUAB 2 in 1879.

u ablakokhoz futnak a pattaui szépségek, ha es alkotmányon egy egy eltévé** zzer«ncsésle« utait a döczögős kövezeten a .vírBs ökörh*»" vagy a .fekete Kristófhos" szálbtliak"
Kezembe Tettem BedaekeraoWt ér elin-dultam gyalog. Nem mintha PelUnban Beoae kerre volna szükség, hantim hogy ulkölben kibölüssem belőle, hogy micaoda nevezetesség ii ván e fenékben, s hogy melyik ivodában is mérik a legjobb •ön. Praktikái ember u a Bedaeker. Tudta a kópé hogy könyTének legjobb ajánló levele a jó restaorstiók éi »6rödék lelki-ismeretet megnevezése. Hiában, at utaió pub-licmn gyomra sem telik meg szem- é« fül élde-lette], ziarnokoskodik ilt ÍA mint mindenütt, kívánván magfa részére a legeslegjobb falatokat és kortyokat.
Utkösben Utók tornyocskát kudikálni a zzomszéd házak közUl. Sipkája nyúlánk, mint a német íógor hálófejtakaroja. Bitonyára kis góth egy hál. Igasam volt. > >u állott előttem, mintha régi kedvei iimerdeem volna, kit ma-gyarhoni tntvérei őrnek állítottak a határra. Örültem rajta, nem tagadom, hogy a régi jó idők ilj derék képviselőjére akadtam. Hiába csúfolják sötétnek a középkort. Volt nagy köa. szelleme, roppant áldozatkészsége és lángoló szeretete Isten és ember iránt. Pedig ea a fel-fuvakodott XIX Házadnak nincs. Van telephon, kábel, gőz és villanygépek earível, de nincs korunknak uive, él eit nem pótolja a perpe-tuum mobile sem.
Faléje tartottam a kia egyhásnak. Dom-bon állott és báityával volt körülvevő. Teme-tői kápolnának késtült; ott nyagsaanak mai napig Pettau halottjai, szépen csöndesen egy-másután, pedig valaha esek kösül is kikerült kis Biimark és ciimeres nagyssiju hazafi. Jól van ei igy, «s az élők morálja, példaképe; kár, hogy kevesen törődnek vele.
Migam voltam a kis temetőben. Igazi siri csönd honolt e szent helyen. Ha le nem köt a kedves imola, bizony elandalogtam volna ón is a múltba szomorú él bánatos emlékeim kost, hogy csevegjek elhunyt jó anyámmal és felejt. hetién barátommal oly élénken, oly beosóséggel éa szomorúan, mint tegnap iK. ., temetőben a halvány ösvegy kis fiacskájával, midón me-rev tekintete a legjobb férj lirhalmán nyugo-dott, és gondolatai, érzései az (elmúlt) napok örömeibe és bánatába elmerültek.
Szegénykék, de korán lettek árvák 1 Ha mertem volna, bizony oda mentem volna vi. gaaztalni őket. Észrevették résztvevő tekinte-temet s jól esett nekik. Van is valami titok, szerű nyelv a szemnek fényében és forgatása-ban. Ugy megkülönböztetjük a sivár kíváncsi, ságot as önséstelen részvételtől, mintha homlo-kunkra volna írva.
A kis templomkának sajátságai más gon-dolatokra vezettek. Már első pillanatra meg-
les tanácskozásainak szerkesztésében Hajnik Károlylyal együtt munkálkodott.
Ezeken kivül a gyorsirássattal még Stul-ler Ferenci, továbbá Szily DAniel toglslkozott, ki 1843-ban a pesti választmány által rendezett gyorsirási verseny alkalmával a kitűzött dijban is részesült. Fénye, diase azonban a gyorsirá-szatnak kétaégbevonhatlanul Hajnik Károly Tolt, ki az 1832-ki országgyűléstől fogva s ma-gyar alkotmány megszűntéig .majd egyedül, majd tanítványai s gyorsíró társai segítségével vitte a magyar és erdélyorssági hongy ülések naplóit\' "). — Nem lesz érdektelen, sőt e helyen méltó és méltányos, hogy Hajnik Károlyról — e kor hőséről — ki .Magyarországnak első gyorsírója\' volt, kissé bővebben megemlé-keznünk.
Hajnik K i r o 1 y, ki 1806. deci. 10 éa Pozsonyban szuletet*, Pesten véglett ta-nulmányai és Tissgái útin 1832-ben teroesme-gyei aljegyző lőn; nem véve igénybe semmi jutalmat, egyedül ügyszeretetből lépett fel, mint első gyakorlati gyorsíró a magyar- és erdélyor-ssági gyűléseken, kilencz ízben egymásután. Az országos naplók nagyobb hősége és tetemes bősége az ő érdeme. Lelkesültségének köszön-hető továbbá a főrendi naplónak 1839-ben tér-tést megállapítása, melynek szerkesstéseért méltányos dijban részesült, miután Deák F. (Zalában) aura inditványt tette, hogy országos gyorsíróvá neveztessék ki, mi 1848 ban meg is történt. Mint gyonirófSnök a naplókat, országos iratokat s tor vélj eket ő adu ki; a hivatalos sricttoyoks* ő SKrkoaité, de a sssWság harca megszűntével ő is a nyugalmasabb magán életre tért. Gyorsirási ügyességét eléggé tanúsítja a nyert jutalomdij. 0 Tajlor rendszerében a noa píus ultra határait valósággal elérte; ugy any-nyira, hogy maga (Hbalsberger bsvallá előtte: Ha valaii bár ross rendszer szerint ennyire TÍtte mint ön, nem fogja magát elhatárosni, hogy ast mi benae hússá és vérévé vált, magá-ból kitépje és egy ujabb bár sokkal jobb* rend-szer elsajátításéhoz fogjoo. Hada belátva rend.
") Fenvvtss? t kimeríts Uak. 18. U
tetszettek asép hármas tagozata külső támjsi. A legalsóbb egyszeri réssatoi lapból állott\' mely a tám kar CJH tanára vezetett. A középső as ablakok alatt környékezte aa egész szentélyt. Gyönyorüea vette ki magát s tiszta etvew párkány tat, amint a falon végig halad, és a közbe eső saru tárnákat megkerüli. A legelső tagozat csak a tám külső oldalán szorítkozott. Tamtoronka nem volt; a rézsutos boritéklap azonban nem volt egészen csapasz. Legelői ssép fedéloromba záródott a támlsp, mely tett-ben simult as eret* alá.
Még meglepőbb volt a három keleti tám alakja. Soha sem láttam ilyent, előrésse nem egyenes, hanem szögben végződött. A hármas tagosat ezt is követte; a befejezésnél az egy orom helyett kettőt képesett, mely hátrafelé egymásba forrott és ngyatám boritóba vegyült Mit nem lát as ember temetőben!
(Folytatása következik.)
Helyi hírek
— A ereton-bál, mely a kisdedneveló egyesület alaptőkéje javára jan. 29 én tartatott meg várakozáson felttl jól sikerült. Tekintve, hogy a hó vegén s hét közepén rendestetett, mégis 228 egyén vett részt s a jótékonyczélra 200 irt körül jövedelmezett, melyről egyéb-ként tüzetes jelentést fogunk közölni. A ren-dező bizottság lelkesült elnökei Plihál Ferenotné és Laky Kristófné úrhölgy ő nagyságaik fárad ságot nem kiméivé minden lehetőt elkövettek, hogy * jótékonyczélra minél eredméoyesóbb legyen. Nemes törekvésük sikerült. A disses kö-sönség koszorújában láttuk s két elnöknőn ki-vül : Albanich Kálmánné, Belus Józaefné Emí-lia leányávsl, Bauer Miksáné, Chinorány Qé záné, Clement Lipótné, Dr. Dietrichsteioné leá-nyával, Dobrin Gyuláné, Deutsch Móriozné, Gózony Marosa, Hofferfóhadnagyné leányával, Koch Zsófi, Kovács N. Knánsz Boldizaárné. Krugné Ieányá7al, Portier Julcsa, ^chers Irén, Scherz Matild. Szalmay száaadosné leányával, Tnpammer Kosa, Weiser Józsefné, Weisz Adolfné leányával, Weliach Jóssefné leányá-val, Wieberné leányával sat úrhölgyekéi; a karzaton: llenos Antalaé, Uroazváry Lujza, Schreyer Lajosné, Zerkovics Albertné, Ma-schanzker Mórné úrhölgyeket sat. A második francziát 52 pár tánczolt*. Szüoóra alatt a tom-bolatárgyak játssatuk ki, mely közel két urát vett igénybe. Ennek befejeztével a táncs folytat* tatott reggeli 5 óráig; vigan és kedélyesen töltve el az éjt. A tombola tárgyak beszerzésé-hez adományozni szíveskedtek: Blau Pálné 3 frt, Blan Eugénia 1 frt, Belus Józsefné 1 frt, Eiainger Henrikné 1 frt, Feeselhofer Józsefné 2 frt, Győrffy Jánosné 1 frt, Hencz Antalné 1 frt, Knáuas Buldíz»árné 1 frt, Laky Kristófné
sserem tökéletesebb voltát, basájában ennek meg-honosításáért fáradoznék, megelégedném."1*)
Később Stolse rendszerével is megismer-kedett, miut kutató buzgósagától várni is lehe-tett: s ime ó, ki e téren mindenesetre irányadó, kinek Ítéletére leheetlen nam sokat fektetni, több ízben nyíltan és határozottan állitá, misze rint Stolie rendszere Grabelsbergerét mesisza tulasárnyalta.
Valóban sajnálhatjuk Gasznerrel, hogy ,caak gyakorlatilag müveivén e tudományágat, nem közié a világgal hosszú évek során szerzett tapasztalatait. Lehat, hogy ennek oka az e tárgyban uralkodott közönyösség volt."") — E kösönyösség vádja azonban csak a közönsé-get sújtja, mert az országházon örvendetes ér-dekeltségei, sőt mondhatni, buigóságot lelünk, a mint azonnal látni fogjuk.
(Vége követkelik.)
MnrakOzl horvát népdalok.
Hiába varrónőm Gvémáatta! iUIK, Ha tőled elvettek Kedvesem, örökre.
Hiába ni mindéi: Fényű ifjúságom, Ha saivem moiolrgá Örtmét nem látom.
Isten T«led ! végre Igy Ssólok, virágom :
Km iMretjol több* Bgy-iat e vilácsm.
Pasit sok ja astit Vidáman toltouank, -A mig együtt laktunk És pgjQK öroltnak.
IL Knek a komámausosrokro\'l.
Komamaaasonvhoa keli mennaa, Mert igen fáj ; füf a fejem ; Nem aludtam ki magamat, Fél éjt tShék s táncz alatt.
1171. tvt
") .A magyar gyorsíró* sa. 4. lapjai.
") Qasss.tr gvorsir. 11. 1,
I 1 frt, Práger Térés 1 frt, Piihál Ferenczné 1 frt, Rosenfeld Adolf 3 frt, Schext Irén 1 frt, Siakics Nándorné 1 frt, Schnjer Lajosáé í írt, Unger Lorinczné 2 irt. Újvári Illésné 2 frt, Vágaer Károly né 40 kr, Weiser Jóssefné 2 frt, és Zadabánszky Lajosáé 60 kr. összesen 27 frt. Krugné egy szivartirtót. Ezeken felúi a tit-kári hÍTltalba ez alkalommal a czél javára Oyőrffy Jánosné 2 frt Simon Gábor ügyvéd 2 Irtot szíveskedtek küldeni. Fogadják mind-annyian a nevezett úrhölgyek és urak há-lás köszönetünket.
— A nagykanituai torna-egylet
kezdi tornászok számára külón osztályt ala-
kított. A gyakorlatok hetenxint hétfőn, szer-
dán és pénteken tartatnak as esteli órákban.
— A tiftí0n*egéltt»6 szövetkezet múlt
pénteken este megtartotta rendes évi közgyű-
lését, melyről jövő számunkban bővebben
ssólaik.
— A fögynuuuiuml ifjúságnak táncz-
koazoruval egybekötött hangversenye febr. 5-én,
szerdán lesz ; a tiszta jövedelem szegény tanu-
lók segélyeseiére forditutváo, felhívjak i t
kösönség figyelmét és pártfogását.

— Sxuper Károly magyar saintár-
sulata késsül Nagy -Kanizsára : előadásait már-
cziusban kezdendi meg a .Szarvas" vendéglő
dísztermében. Ugy értesülünk egyelőre 18
elóadásrs nyit bérletet.
— A xala-egrrimegi iparos ifjúság
több tagja f. 1879. éri február 15 én a .Zöldfa\'
szállód* nagy trrmében a városi kórhál javára
polgári táscsvigalmat rendes. Belépti dij: sze-
mélyenként 60 kr. Kezdete 8 órakor. Felttl-
fizetések köszönettel fogadtatnak, s hírlapuig
közzététettnek. Fel kéretnek a t. nők egyszerű
öltözékbe megjelenni.
— A Balaton megszokott áldozatait
már elrabolta. A .Veszprém\' szerint egy ha-
láss bele fuladt a jégen leszakadva, a .Keszt-
hely\' szerint pedig egy másik halász megfagyva
találtatott a Halálon jegén.
— Zala-eger**egi Kalocsay József
gyógyszerész, január 26-án váltott jegyet bájos
Berkes Zsófia kisasszony nyal, Soroogyme-
gyében.
— Al»6-Lendva 1879. jan. 27. Van
szer. ncaém értesíteni, miként a lenti-beliek
sem maradtak *l a mulatság rendesésével, mi-
vel f. hó 25-én nagysaámii és válogatott vig
kedélyü társaság gyűlt össie a lenti vendéglő
ízletesen feldíszített termében s reggeli 7 óráig
kitartó jó kedvben mulatott Borosnak ősz-
hangzó nótái mellett. Nem mulaszthatom el
felemlíteni, hogy a legkitűnőbb tánezosnők
Horváth Berta kisasszony és Kelemen Imréné,
Zsideg Jánosné és Deák Józsefné uraók voltak
— ott láttam még Fóliák Janka, Vojta Ma-
Dnlgozik a bor ereje, Mert caak öt pintet sxedtem be; Testvérkéim * velem voltak a hajnalnak.
Férjeinken mind kifogtunk, Mondván, hogy templomban voltuok, Pedig voltunk a csapsxekben, Óboroitunk öiönében.
A pineaében öten altilnk. Majd ész nélkül mindeniktok; BeaselrettQnk ftene-vtasaa, Jú pngácát falatoxTa.
Mond ive elao : komám, tgyek, Eflgtlnkrft moat nincaen azukség; Al Iltenhes fobáaikodik S pofaárra nés a második
Harmadik lóhajt bűnével, És a borba kenjpret nxet; A negyedik férjet asi^ja,
a öklével ftt as asataira.
ÓtOdik i.dl: hau meajlsk, J«t alogj-uik, jit pikeajnak:
Hejb, de a mint felállottai, ()aaae-viBSza h.-iltiroatak.
Emelgették egrtnáat aorba, .Isten aegiu 1\' kiáltoava ; Ssép zároaan el is mentek, S ajtajnkra alig leltek.
III.
Korán kelek, EQec; a hajnal
Föl se pillantott, Éa lehalai k! a aöldbe
Sietek legott.
Meglátok ott egj leánykát,
Kertből jön epén, Piros szoU«SrU)t un aa
Egjik kezébe n.
A másikban rozmarin ág,
Eíkeseo rexeg; Kjujtad ide, uraltad ide kedves,
Hadd asageloa meg. r~
HarfiUi 1. rorditáss nlán varsbe asedte :
HáJOáTÚ SÁNDOR.
FsjtásatiSL
riska, Deák Mariska és Koch Janka kisasszonyt, valamint Dani Jóaséfné, Horváth Ahijomé. Vojto Ferencesé: ésHrusks Nándorné úrnőket. Egerráry Jeni.
— OyámMr. Tisztelt munkatársuak,
SzOTÍnyi Endrét osaládi gyáiz érte, melyről i
jelenté* így szó!, részvéttel közöljük: Szerényi
Endre és neje Lehotzky Matild, a szülői ssiv
legmegkapóbb fájdalmával tudatják egyetlen
gyermekük Szeréávi Vandának f. évi január hó
29-én reggeli b\'/t órakor, 2 éve* és 7 hónapos
korában, görcsök következtében történt jobb
létre nenderoltét. A kedvei halott hűlt részei
f. évi január hó 30-án délután 3 órakor tétet
nek as újvárosi sírkertben örök nyugalomba;
— az engesztelő ssent-mise pedig január hó
31-én, délelőtt g órakor fog az elhunyt leikéért
a Mindenhatónak bemutattatni. Győr. 1879.
január hó 29 én. A béke lebegjen hamvai felett !
— A MOlaegersnegi takarékpénztár
febr. 15-én tartja közgyűlését. Jövedelmi ki-
mutatáaa 73.590 frt 24 kr. Forgalmi kimuta-
táaa 1.869.736 frt 38 kr. Mérlege pedig
752.756 frt 50 krt mutat föl. Jótékony ezé-
lokra 1201 frtot fordított a mait évben.
• — KOatönet nyilvánítás. Alulírottak, a Csáktornyái nói egylet nevében, mindazon nemeskeblü urak és hölgyeknek, a kik a nő-egylet alaptőkéje gyarapítására, a jao. 28-án rendezett műkedvelői színi előadásban közre-működtek, nem különben a szíves felülfizetők-nek adományaikért, a legforróbb köszönetün-ket fejeszük ki. Csáktornyán, 1879. jan. 29. Deurbányi Elekné, a nőagylet elnöke, Margitai Juiail az egylet titkára.
— Csáktornyán, jan. 28-án rendezett
műkedvelői előadás alkalmával, a csákt. nőegy-
let javára felulfizettek : Oöncz Etelka urh. 4
frtot, Qranitz J. ur 50 kr.. Hartman N. ur 3
frt 70 krt., Hirschler H. ur 4 frtot, Klein L.
ur 50 krt., Konyáry M. ur 3 frt 50 krt., Lisziák
ur 50 krt., Szilágyi L. ur 50 krt., Werbancsics
J. ur 40 krt., Vrabacz J. ur 20 krt., Zakál H.
ur 2 frt 80 krt., Ziegler K. ur 2 fr\'ot., Ziegler
L. ur 1 frt. 70 krt., összesen : 24 frt 30 krt.
— Hallatlan oletónág. Következő
10 czikk egy díszes dobozban elhelyezve úgy-
mint : 1) 50 iv levélpapír 2) 50 hozzá illő bo-
ríték 3) egy teljes doboz kitűnő aczéltoil 4)
három tolltartó 5) három igen jó írón 6) egy
vonallap 7) egy iv szívó papír 8) egy darab
pecsétviaszk 9) egy törlngumi 10) «ey szép
jegyzék könyv. Ára összesen Béceben egy forint
és 5 krajezár és Nagy-KanizBán Wajdits Józsei
könyvkereskedésében csak *.\') k r. Postai
rendelések bár hova is 1 frt 5 kr. beküldésével
ajánlva bérmentve küldetnek.
MurakfabM kapjuk a következő ör-vendetes sorokat: Múlt hó 2ü án délutáni vo-nattal érkezett Kotoriba és azonnal Domborubs ment Apáthy István és Mokry N. országos építé-szeti felügyelő a Drávát megvizsgálni. Mind a ketten a plébános, község elöljárói éa Hirschler urakkal táradságot nem kiméivé csónakokkal győződtek meg azon veszedelemről, melyet múlt évi 81. 82. számainkban már említettünk sőt segélyt sürgettünk, látva kitéve Domborul a Dráva rakonczátlanaágáuak. Mokry ur ő nagy-sága 27 én a déli vonattal ment vissza Bpestre; képviselő ur tiszteletére pedig 27-én domborui plebánoi Molnár Antal ur vendégszerető hasá-ban diazebéd tartatott, a hol az ott levők mind egyike igyekezett szeretett képviselöjök ott léte felett örömüknek a legmelegebb szavakban kifejezést adni Légrádot képviselte az ottani evaog lelkész és bíró, Perlakot a szolgabiró, Kotorít Dr. Rózaay, Domborul pedig Hirschler urak, innét délutál 4 órakor T.-StMrdahelyre utasott.
— B&vid Mrek. Wolf Lipót szombat-
helyi asztalos öncsukó ajtót talált fel. — A
berlini „Deutsches MontagsLlatt" monarchiánk-
ból kitilutott. — A tatár felkelés egyre nö-
vekszik. — Kolozsvárit u állami waggongyár
leégett — Sopronban önként jelentkezett Dr.
Pottyondy Ágost ügyvéd váltóhamisítás miatt
letartóztattatott. — Boszniában rablóbandák
garázdálkodnak. — Komán.a fejedelme 100
nőnek is adott érdemjelet. — Dr. Rózsahegyi
Aladár a pestis tanulmányozására küldetett
Aiztrachanba. — Borsodmegyében a farkasok
nagyon elszaporodtak. — Miekolcson egy kös-
huszár bitófán végeztxtett ki gyilkosságért. —
A delegáltok febr. közepén ötsie hivatnak. —
Arábiában láudáa tört ki. — Kohleahofban
(Sopron megye) a plébános szillei gyémánt
(75 év) menyegzojóket ülik február 2-án. --
Phillippovich a pápától a Orergelyrend nagyka-
rosztjét nyerte. — As üllői uti rablógyilkos el-
fogatott, 17 éves. — Kolozson tánczkBzben egy
egyén meggyilkoltatott. — Nagy Váradon a
kertekben már pillangókat fogdotnak. — Mac-
Mahon franczia köztársasági elnök leköszönt,
helyére Qrévy Gyula választatott meg. —
Molnár György a kolozsvári színház mívese-
tője lett.
TIZENNTOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 2-in 1879.

Ki nyert?
Prága, jan. 29-éo: 6, 34, 64, 16, 49.
Steben, , 18, 45, 51, 64, 66.
Lemberg, . 34,47,71,55, 1.
Irodalom
— Üj kongnak. A Franklin Társulat ki-
adatában Budapesten, ujabban megjelentek:
,Olctó könyvtár- 59—70. fOsete. Tartalma:
átí. füiet: Dajka Qábor költeményei. Fűtve
20 kr. 60. fútét: Bictmegyeinek gyötrelmei.
Németből átdolgotu Katincty Ferenci. Be-
vetetéttel ét jegyietekkel Heinrich Quutávt61.
Fűzve 30 kr.61.fUMt: BulybaTáráit.Beesély.
IrU Gogoly Miklós. A mátodik javított kitdát
uián oroszból forditotla Almisi László. Flitve
30 kr. 62. füzet: Irene. Szomorujiték öt fel-
vonatban. Irta Kisfaludy Károly. Elosiör ada-
tott Pest város* síinháiában májút 26. 1824.
Fűtve 30 kr. 63. füiet: Kupectky János. IrU
Zsilinszky Mihály. Fűtve 20 kr. 64. füiet:
Zrínyi. Szomorttjiték öt felvonásban. Irta Kdr-
uer Tivndar. Németből ford. Siemere Pál.
Korner Zrínyijéről. Bírálat IrU Kölcsey Fe-
renci. Ftttve 40 kr. 65. füiet: Ódák. Két kfl
télben. (1794 — 1804). írta Csokonai Vile»
Mihály. Füive 20 kr. 66. ftttet: Regék ét
mesék. IrU Andersen. ForditotU Mi lest Béla.
Fiizve30kr. 67. füzet: Kisfaludy Károly. Vig
beszélyei. Fűzve 40 kr. 68. füset: Egy pár kií
laczipó. Beslély. Irta Ouida. Angolból törd.
Holényesi Gábor. Fuive. 40 kr. 69. füiet: A
liuzavirágék báia. Beuély. Irta Theuriet.
Kranoiiából lord. Ujkéri. Fűzve 30 kr. 70.
Intet: Mózes küldetése. Irta Schiller. ForditotU
Jurany Gusitáv. Füive 20 kr. Találmányok
kiinyve. Ismereteit a kétmüipar és müiparmese
jéröl A fóldmivelés , ipar- és kereskedelemügyi
m. k. minÍBlerium megbízásából áldolgotU Frecs-
kay János. 31, 32. füzet. (IV. kutat, 1. 2. füzete.)
Ara ftizve 80 kr. Tartalma : A mindennapi étet
uhemiája. — Bevetetés. —Sterves elemek. —
íizerves vegyületek. — Sierves savak. — Szer-
vet aljak. Táplálkótási anyagok. — Ai őrlés.
— A malmok szerkezete. — A malomkövek.
— Hengermalmok. — A kásamalmok. — A
siilés. — A liBit és kenyér chemikai tekintet-
ben. — A kenyérsütés. — At életttot sütemény.
— A sütökemencze. — A gyurógépek. — A
czukor. — Történeti tdatok. — A czukornád.
— A répaczukor. — répacinkorgyártás. — A
derítés. — A szűrés. — At elpárolás. — A
nyert czuki>r. — A juharciukor. — A czirok-
czukor. — A pálmaczukor. — A forrásatok.
— A káv^. — A kávécserjs. — Kávóültetvé-
nyek. — A kávéital készítése. — A czikoria.
— A. thé». — A chinai théa. — A théacterje
természete s ápolása. — Elbánás a tevelekkel.
— A théalevé] chemiai összetétele. — A théa
élettani hálása. — Más országok théapótló
szerei. — A kakaó csokoládé. — A kakaofa
termesztése.

— Aigner Lnjot bizományában Solymosi
Elek, H bpesti népszinhát tagjától egy igen
szép kiállítású könyv jelent meg: „Egy
czim nélküli könyv" czimmel. El
mefuttatás az obsoeen férfiak és a proatituált
nok jelleméről. Ara 1 írt 20 kr.
— D\\ tmemü. Megjelent Tábortzky ét
Ptrtch urak nemzeti zenemű kereskedésében :
,M e d i c u s csárdás." Eredeti magyar.
Zongorám szerte Kácz Pál. Ara 60 kr.
— PetSf öttzes költeményeinek tüzetes
kiadásából megjelent ujabban Mehner Vilmos-
oál a 22—27 füzet számos igen szép metszettel
ára egy-egy fülelnek 40 kr.
Vegyes liirek
— A í. ez- gazda\' s kerttulajdonotokat
különösen figyelmeztetjük a mai smámunkhos
mellékelt föirjegyzékre as „Elsó magyar kor-
téaz-gaidissati ügynökség" Freund Adolf D.
magkereskedéséból Pudapesten. Ezen évek ÓU
fennálló cség minden tekintetbeni kielégithe-
tése és csak valódi fris eredeti magvak asilli-
tása álul oly hírnevet szerzett maginak, hogy
vevőinek asáma sok ezret túlhalad. Amint
at igen pompásan kiállított árjegyzékben ol-
vassuk, minden rendelő kap ingyen jobb
tájékozás végett, különösen a kerttulajdonot
rétiére egy ditzesen kiállított müvectkét, kö-
Totkezó tartalommal: I. Mikor s mikép véges-
t»k a kertben teendőinket II. Spárgamivelés III.
Oinnyészet IV. Articsóka mivilés V. 120 ábra
a legkülönbözőbb növényekről. Mindenki e
könyvecskét ttivesen fogja átvenni s mi éten
htép eszméért a ezéget üdvözöljük, olvasóink-
nak is nagyon melegen ajánlhatjuk.
— FtUünö öngyilkoudg. Megdöbbentő
eset adu magát c. bó 4-én M. Szigeten Geiszt
János kincstári tegédmérnők revolverrel szíven
lőtte magát, s rögtön ssőrnyet halt. Geiszt til
volt már a férfikor delén, de külseje nem árult*
el a 60 évet. Ssép, deli külsejű férfi volt, csinos
meejelenétü, kedves modorú. Évek ÓU külön-
vtíTra élt nejétől, ki Sziget városának egyik
legtitsteletreméllóbb hBlgye s fiatal leányát, Irmát csak néhány hét válasttotU el esküvőjétől Kohlmann kincstári számtissttel. (reitst többet költött, mint amennyi jövedelme volt, vagyonos neje — Bár kulönállvt éltek — tobbtsor fize-tett érette adósságokat. — Derék, művelt férfi volt, kit csak at a hibája, hogy a külső fényt kedvelte, vitt be as anyagi zavarokba. As adós-ságok egyre nőttek l belátta, hogy a fia ét leánya vagyonát lelketlenség volna at apának megrö-vidíteni. A pénttavar végre arra a lejtőre vitte, amelyről nem volt többé menekvés. A hitele-zők ma ismét megtámadták és ő öngyilkos lett. Bukat ét halál kőiül az utóbbit válaattá. A szi-geti tártaságok kedvelt alakja így végette életét, intő példájául a gondatlan patarióknak.
— Az KUS bulgár nemietgytiUtrdl, mely
oly hostsas vajúdások u\'án e hó folytán végre
östzesUlni fog, a kivetkező adatokat közli a
Pol. Corr. rutcsuki levelezője : A bolgár nóta-
belek tirnovai gyűlése, melynek hivatást alkot
mányozó gyülétt képezni, 286 rétsint választott,
rétsint a kusmány által kinevezett tagból
fog állani és három csoportra oszlik: At első
csoportba tartótnak a) minden kerület három
Unácsának (municsipális, közigazgatási és igas-
ságugyi) elnökei, t miután Bulgáriában 3i ily
kerület van, et ad 144 képviselőt: b) minden
sztndsák felső közigazgatási és igazságügyi
Unácsának elnSkei; Bulgáriában 5 standtág van,
melyek főhelyei: Ruscsuk, Várna, Tirnova,
Viddin ét Szófia. As igazságügyi tanácsok elnö-
keit a kormány nevezi ki, agy hogy as első
csoportbeli képviselők közül 43 at a kormány
designál, 81-et a nép választ. A mátodik cso-
portba Urtosik 120 képviselő, ugyanannyi ke-
rületből válasttva ; esik egyre egyre 10000
lakos. Minden 22 éves bolgár válasstó, kinek
birtoka vagy üzlete van. hÜsiratnak a szava-
zati jogból a tanonezok, cselédek, napszámosok.
Bulgária lakossága 1,200,000 főre tétetik. A
harmadik csoportba tartoznak: a keresztény
magas klérus 10 tagja, u. m. 9 bulgár püspök
és a várnai görög püspök; b) a viddini mufti
ét a szófiai nagyrabbi, c) 30 tag, kiket Bulgária
kormányzója neves ki; 10—11 mohamedánt
fog kinevezni a mohamedán lakosság képvíse
létére, melyet 100,000 főre tettnek. A gyülét
megválasztja majd az elnökséget, Dondukoff
herczeg meg fogja nyitni az elsó ülést, s helyet-
teséül Slukianoffot jelöli ki. Ai első ülésszak
4—6 hétig fog terjedni, azUn elnapolutik a
gyűlés és áprilisban ismét öaeze fog hivatni.
I)e akkor a második csoporthoz Urtosó képvi-
selők ssáma megkétszereztetik, vagyis 240 tag-
ból tog állani. — Mind a bárom csoporthoz tar-
tozó képviselők minden különbség nélkül ugyan-
azon jogokat élvezik.
— Maghaló jelUmvond* egy 10 éves
gyermek életéről. A külső váczi utón egy
korcsma bátulsó részében lakott egy munkás
család. Ai apát elvitték Boszniába s ott el it
esett. As anya beteges volt, as öt gyermkeket
család nyomorgóit. Nemsokára meghalt az anya,
s| az árvákról nem gondoskodott senki. A 10
éves fiucska tehát elhagyU a házat, koldulni
ment t az így azerzett pár krajezáron kenyeret t
mát élelmi szereket vett és igy Urtotta kis test-
véreit 8 napon át Est a kerületi elöljáróság
megtudván, gondoskodott a tsegény teremtések
ellátásáról.
— Vígitt. Platkovica Péter ttinácii lakos,
nőt és három gyermek atyja, e hó 18-án késeit
megkossörülendo, a ssomstédba ment. Ott elvé-
gezvén a kössSrülétt, hasa sietett, de a jeges
utón elcsúszván, oly szerencsétlenül esett, bogy
az élesre köszörült kések szivét járták ál.
— BiMaból január 16 iki kelettel írják
lapunknak: A hadi törvényszékek a síigorn
hadi csikkek alapján még folyton eszközük a
kivégettetéseket Bosniában. Ma iámét három
török lövetett agyon Bihács városában, és még
15 re ugyanezen tors vár, kik mindannyian
fegyvernemünk eltitkolásával vádolutnakú A
múlt héten történt, hogy két tói ók a Bibiét-
kruppai országuton ökrös szekerükön egy le-
szegzett koporsót vittek. A melleltük elhaladó
őrjárat parancsnokában gyanút keltett a szerény
halotti menet, és megállitá annak késérőit, kik
as órparancsnnk felszólítására a koporsót semmi
áron sem akarták felnyitni s váltig erősítek,
hogy halottat visznek a közeli temetőbe. — At
őrparancsook gyanúja esek után még inkább
fokozódott és falnyituti legényei álul a kopor-
sót, melyben halott helyett fegyvernemütket
Ulált, miket késérőikkel együtt Bihicsba hozott,
ét igy ma-holnap a buzgó halotlkisérők letsnek
a halál áldozatai.
— /»«o»y» utrnctitlauig Péntek dél-
után a vácii távirdai illomitfónök pincséjébe
a vidékről bort ssállitottak. A hordó lebocsátása
körül oly könnyelműen jártak pl, hogy még
kötelet sem alkalmaztak. At állomástőnök lenn
állt a pinezében, midőn egy nyolcs akós hordót
eresstettek le, mely egysserre lezuhant, s a
szerencsétlen főnököt ledöntötte, összetörte. A
még fiaUl családot férfiú pár órti kinlódit
útin maghalt.

— Utgrtftit a nivt. Stotyorbaa n. bó
19-én halt meg N . . . vagyonot gabonakerea-
kedó. — Nejét, kivel a laggyöngttabb hi*a*
életben volt a boldogult, férje halála lelett ki-
mondhaUtlan fájdalom tolté el. A csapat annyira
megrendité, hogy e szivtzaggató sikoltással
iérje holttestére borult s pillanat alatt halva
rogyott össte ő is férje oldalánál. A szegény
nőnek ssive repedt meg. Mindkettőt t> napokban
temették el általános rétsvét mellett a ko-
sos sírba.
— Pttty sajátkert rajzáról tan említést
Dolinay Gyula barátunk a .Hasi kincsUr,"
.Hasznot Mulattató" ét Leányok lapja" derék
sserkeastóje. E rajtot a nagy költő saját fiacs-
kájáról csakhamar ttületése után késtité. A
hirt a táborban kapu t azonnal Debrecsenbe
sietett, fogU a picsiny gyermeket, maga elé
tette a lerajzolta egy papírra, aláirU; .Zoltán
fiam 3 napos karában, rajsolUm és atyja Petőfi
Sándor* aztán vissza sietett a táborba. E rajtot
több emlékkel együtt Zoltán fiinak hagyta,
ki htlilot ágyán adta ait Dolinaynak, mint
barátjának t es a fővárosi árvagyámságnak isi-
molt vele be.
Üzleti szemle.
ItafV Katinál. 187». febraár 1.
E biten nagyobbrészt enyhe ét boros idSnk volt, utolsó napokban havazott.
Csleti folyamatunk e héten is falette Qdiüen volt. VevSk visszatartozkodók voltak és vásárlatai-kat tuk a legközelebb azokségletok ftde<éaéif ter-jesztek. At általános hangulat változatlan aiak mel-lett Istyha volt, &#9632; a forgalom ssttk határok koa&#171; saoritva.
Boza bágyadt volt; csak finom fajták résse-soltek némi figyelemben Árak nem váltoitak.
Rou iránt jobb kereslet uralgott; árak beha-tolva e kedveaőbb hangulattól valamivel javultak.
Árna és aab egyformán el voltak hanyagolva; árak csak névszerintiek.
Knkoricza e béten sem vájtoaá lanyha irány-&#8226;&#8226;tát, melyet már homo id5 óta kötet. Eladások e csikkben a legnagyobb engedmények BMllett is ne-hezea létesülhetnek.
tíab iránt minden figyelem megszűnt; árak még mindig nyomodnak.
Bükkönyben e béten is csak eaekély Qslet fej-lüdfitt Némi korai rendeletek, melyek a eaikkben tSrténtek, nem voltak képeaek annak áraiban vál-tozást elSidémi.
Miaoaég sserint:
Bnza .... 6-50 &#8212; 8 10 &#8212; kr
Bou .... 5- B&#171; &#8212; .
Árpa .... 4 50 &#8212; 6 90 &#8212; ,
Zab .... 0 IS - 5 40 ,
Zab oj ... &#8226; &#8226;&#8212; ,
Kukoriraa . . 4.&#8212; &#8212; i 10 \'&#8212; .
p
Bab (fehér) Bab (tarka) Bükköny .
870 &#8212; &#171;80 &#8226;- ,
5&#8212; &#8212; fib &#8212; &#8212;&#8226;&#8212; .
4 &#8212; &#8212; 4-JO &#8212; .
K. B
Papinzeletek
Bemegy az nr a boltba, s játékot kér kis fia számára.
&#8212; Minő játéksáért tettsik parancsolni. ? &#8212;
kérdi a kereskedő
&#8212; No hál tesiék behomi a kirakatból aal a
fa szamarait.
&#8212; Oh kérem, &#8212; vinonzá a boltos &#8212; nem
azükxége* aat onnan behoani, idebent is vannak
szamarak.
A vendéglőben múltkor csaknem egy lo halá-lának voltam sienttanoja, monda pgy étaeao a vendéglőben.
.Hogyan ?&#9632; kérdé a mellette (115. &#8212; .Itt haj-tott egy egy\'ogatu kocsis és egr"serre megállott lova. A kocáit oatorotta azt. de nem birt tovább menni. Végre oda érkezett egy .állatkinsii elleni társulat* tagja és megmagyarázta a dolgot, hogy a kocsiban illA angol olyan eroa isivart asit mit a korsi elé fogott lo nem bir el.
Csak gondolta. .Igaz e hogy gaz-embernek nevemte atomaaé-lját? &#8212; kérdi a biró a vádlottat. .Asijrai, bogy a aiomnédom gazember, de éo azt nem mondtam-! &#165;eM a vádlott.
&#8212; Te asajao jy, hallgass már egyaitr 1
&#8212; De kedma Orjemv a. áriadig van varam i
mondani valóm.
Aa oroes-torSk bábombaa rétat Tett orosz barcaosok badi érmére ez vsa irva : .Nem mi, ha-nem aa Isten tette."
Aa iváaroLAst mondják : &#8212; Sok ember eiissaza aa eszét ! &#8212; Es nem áll, start a ki sokat imik, annak nincs aaae, mert ha vona ease, nem innék annyit. Azok tahit, kik sokat innak, eaak azért Ulaik ezt, mikép elfelejtsék, a*fy ess hiányá-ban vannak.
8 a p h i r nem volt müértS. Táacavigalom al-kalmával figyelmezteti valaki Saphirt egy delnSre, kinek artzán feltünteti ssép színek mgiogtak : kér-dezvén öt egyszersmind nem tudja-e ki legyen. &#8212; Kern értek a festéavatbez! &#8212; válaazolá a humorista, ki rogton étareTettt hogy a saia&#171;k nem terme-steteeek.
l\'gyan vissza vizott! &#8212; Hülgyeink a tivolbdl tekintve ragrogó gvénaéajiafc, aa atonhaa koulsbkrol uaerkedaejk meg iel&#187;k, readaeaa hamis kováknak biacajilaak, &#8212; monda egy élczuskMo
latal ember. &#8212; Nem kolonben a férfik, &#8212; vágott vissza egy no &#8212; Eleinte finomak mint a tiattyia, később azonban agy találjnk. hogv esspa bocakarMr.
As arra Wiseket ad aáaak.
&#8212; Qoadald meg gyermekem, kogy minS idí-_
vetategetéa a Urryal &#8226;
&#8212; Igenis apám &#8212; felel a fia &#8212; fSleg a
kártyt-olttis.
Sjoye de cainol olcsó kalendáriniaok etek ; ogja. háay van meg bsKlok 1
Epén ot darab.
Na. magvataeni mitd legalikb ellátom maga-mat ot évre.
aCndsn embernek meg van szenvedélye, mai/; szive méljét marja ép ngy, mikant minden , ~ \' nek meg van férge.
X. gTéf inasa ura télikabátját kefélte at e4S-azobában, mikor belép egy idegen, s egy levelet ad it azzal, hogy sOrgSaen késbesitse a grófnak. Az inas b.vUzi a levelet, átadja a grófnak, ki hangosan olvasta :
.Méhőtágos gröf nr! hi sikert!, ngy i. j&#187;, ha
nam tikerfil ngyis jo." *
Gr4( éa inas nagyot barnáinak a fure<a l&#171;v&#171;lea_
.Bolond as aa ember &#8212; jegyié meg a gTOtJ
&#8212; kérdezd meg mit akar ?&#8226; fS 1
Ai inat kimegy, de a miafk pflHMtbar, \\tttA
ségbsetle rohan be: .
,Oh gróf nr, sikeralt. A gwmber slvitat a -téUkabatot. &#9632;
Sserkesstől Bzenet.
8277. A ,Debrecien-nagy váradi KrtesltS* kiadóját kérjük a caijnsnlag kija-vitaaára. .Zala1 helyett .Nagv-Kaniaia* irandd.
SS7S. .A iséprSl" köszönettel vettak.
3379. .Budapest" t. iserkesstoségének. KöszönetI
3180. L. F. Amint lebet, intéikeddok.
5281. A Jiaosháza. Valamit kozlBsk belőle ;
as egészet nem lehet. !
3281. W. lgua vas ; forr, a talán ki farxrrja magát; hisa:
Keskeny a Zalának vize, de sebes. Árva éltem jaj it nagyon keserves. Sir a szivem akkor is ha dallozok, Hert a régi BteretSmre gondolok .... A Zalán át nagyon keskeny a bOril. Kedves rózsám mért vagy olyan könzivu?
Aatán:
Sorsom o^ját más irányba jelölte; S szerelmemet távolléted megölte. Írtam egysaer, de arra sem feleltél. Kora tavaas &#8212; ne kérd\' mért leaz ojra táí. H5 aaerelmem télbidd&#171;ggé válto&#171;otL Tudom, hogy a kotyaaors elátkozott. Ob pedig, te magad voltál a bibás, ^ &#8212; Szersasen bit ~- én nombánom &#8212; bárki más. sat.
3383. K. B. Kozolbetetlen.
38S4. .Amaaonboa* szinte.
3286. .Balban" Ott jó lehet, de itt ... olyan tnnea.
3286. Z. Pária. Mindenesetre megteszünk.
3387. E. Kiment s megvitte.
Heti
Fstrtar 2 tél fesriár 8ia 1879.
Hó- és heti-aap
Kath. éa prot. G ö r (I g

N&#187;gj-K&#187;Biain, nyooutott a kitdó Uptnltjdonos W&#187;jdiu József gyorsstjtójin.