Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
451.56 KB
2006-05-31 10:37:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
421
2071
Rövid leírás | Teljes leírás (57.51 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 6. 11. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

!f AGY-KANIZSA, 1879. február 6 án.
UIT

EWlntétlár: Jtfisi awa ■ ■ \' •"■
Ol «VT. . . « ,
teljed int . . 2 , Kgy aám 10 *r
A lap netlral rlnfc \' Hletí ks*l&#171;m<...k &#8226;
&#8226;njifi ritsst ílletS kO>i&#171;ouleyak paiif a kiadoaox bacaaaatrfl
;oií&#171;&#171;ad!k :
NAGY-KANIZSA
Wlaatlittai.
Bénneotetlso levtlsk. csak isn&#171;rt maokatir saktól fogadtatnak el.
HM.tiltk
6 hsaábos petitsorbao
7, másodsior 6 &#9632; minden
toTábbi torért 5 kr.
NYILTTÉBBEN soroaként 10 krert vé-
letuak M.
Kineltiri illeték minden gves MrdMas.rt M18 "0 kr fi&#171;eteadS
^siratok
ZALAI KÖZLÖNY
&#163;
elóbb: ,2AIi
.-SO OVI OG
S.-Kanlr.&#187;&#187;váro&#187; helyhatóságának, &#8222;n.-tauilzsai önk. tüzoltó-egylff, a .n.-kaniisai kereskedelmi &#8226; .pártánk", &#8222;n.-kamliwl UkartMntUr", a &#8222;xatamagTei Utniánaa Uaitétsi tttlet", a .n.-kaninal ki&#171;d&#171;4-nevelu egyf>&#187;aiet&#171;, a .soproni kereskedelmi a Iparkamara n.-kanlnal kuJváluitmánra-1 &#171; több megyei éa városi egyesület hivatnia* értesltíje
Hetenklut kétszer, vasárnap- s csütörtököu megjeleuő vegyes tartalmú lai>. ;
Országos régészeti
és embertani társulat. Magyar Nemzeti Ihizeum. Budapest.
A .Zalai Közlöny\' szerkesztőjének Nagy-Kanizsán.
Azon örvendetes mozgalom, mely az utolsó évtizedekben, különösen pedig az 1876-ban hazánk fővárosában összegyűlt nemzetközi ósrégészeti és embertani kon-gressus alkalmából országszerte a régészet terén keletkezett, létesítette az Országos Régészeti és Embertani Társulatot is.
Ez egyesület van hivatva összekötni mindazon testületeket és társulatokat, melyek hazánkban a régészeti és embertani szakot mivelik, ez van hivatva mintegy gyupontban összefoglalni azon számos szak-eröt és műkedvelőt, kik máris mindenfelé szakunk fólvirágoztatasán fáradoznak, végre elsó sorban ez az egylet lesz hivatva a még hazánk földjében rejlő régészeti kincseket tudományosan fölkutatni és népünk minden rétegeiben a szakot népszerűsíteni.
A társulat magas hivatásit azonban csak ngy töltheti be, ha mindenütt párt-fogúkat talál és ha sorainkba beáll min-denki, ki honi közmiveltségünk ügyeért lelkesül.
Azért kérjük t. ez. urasigodat, szives-ktüjék hozzánk csatlakozni és saját köré-ben társulatunk érdekében buzgólkodni.
A társulat működéséről tagjait havi folyóirat utján folyton tudósítani fogja és gondja lesz, hogy minden tagja tagdija fejé-ben megkapja a társulati szakközlönyt, az &#8222;Archaeologiai Értesítőt1.
Továbbá lehetőség szerint minden év-ben egy ,Évkönyv* kiadása által az egész
hazában történt régészeti mozgalomról szá-mot fog adni.
Vidéki kirándulásai alkalmával a tár-sulat egyes, régészetileg fontosabb pontokat fog fölkutatni és népszerű előadásokban egyes szakkérdéseket közérthető módon fog a nagy közönség elé hozni.
Midőn tagjainknak mindezeket ígérjük, bizton reméljük, hogy t. ez. uraságod hat-hatós közreműködésére számithatunk.
Kérelmünk kapcsán idezárunk egy gyűjtő ivet és a társulati alapszabályokat és kérjük, hogy az ivet legfölebb egy hó lefolyása után társulatunk titkári hivata-lához (Nemzeti Múzeum) beküldeni szí-veskedjék.
Társulatunk ügyét ismételten hazafias pártfogásába ajánlva maradtunk
Budapesten, 1S7S. november 26-án. PULSZKY FERENCZ,
...