Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
441.55 KB
2006-05-31 10:40:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
420
2162
Rövid leírás | Teljes leírás (39.48 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 9. 12. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1879. február 9 ín.
Tixennyolcsadlk

1 i lap ssalleeú réssét F
I illető kozUaearek a ^
! saarkantShöa.
i ssalleeú réssét kozUaéarek a sserkasvtghos. zayat-i réseit illett koxiemsoyek padig a kiadohos bérBientTe
Jegesz évre
! fel évre . . » , I
! negyed évre . .3 , \'
[ Eg\\ saátn 10 kr
Hlrastsaek
e* hasábos petitsorban
7, másodszor 6 s roin.lsn
további Borért 5 kr.
NYILTTÉKBEN [soronként 10 krért vé-
tetuek fel. Kincstári illeték minden jegyes hirdetésért kalönf 30 kr fizetendő. I
NáGY-KABISSá, Wlasatasau.
Bérmeatetln lev.Uk. csak ismert aukstáf! •aklol fogadtatnak aL
J Kéziratok viasza zeeji Mldettnk.
ZALAI KÖZLŐN
OZLON
előbb: .Z AL A-SO MOQTI
N.-KanlMBTároa helyhatóságának, ,n.-kanizsai önk. tuzoltó-egylef, a ,n.-tanii»ai kereskedelmi t lparbank«, „n.-knnluaj takarékpénztár*, i .lalamegyei általános Unitétól-tület*, a .n.-kaniisaJ kisded neTeló egyesület", a „soproni kereskedelmi • iparkamara n.-kanlisai kQlTálajitmánya" s több megyei éa iár»sl egyeaület kifataloi értealtáje.
Heíenklnt kétszer, vasárnap- s csűtörtököu megjelenő vegyes tartalmú lap.
A pestisről. Mirigy vész.
(Folytatás.)
Szóba hoztnk e lapokban a pestist, hal-juk mit írnak Astrachanból. A folyó évi orvosi hetilap 5-ik száma 101. hasábján olvassuk, hogy Moskowában és Szt.-Péter-várt m. hó 25-ig, meddig a megbízható tu-dósítások terjednek, pestisben megbetegedés nem fordult ugyan eló, mindamellett a pestis ellenében Európában megindult moz-galom igen helyén van, mert Szt.-Péter-várra üdvös befolyást gyakorol s az gyö-keres intézkedéseket eredményezhet. Így ott komolyan foglalkoznak azon terv vég-rehajtásival, hogy a pestises helyiségek gyujtassanak fel és égettessenek el, mint-hogy csak csupán faépttletekből állanak, s ezeknek elpusztítása sokkal kevesebb költ-séggel jár ; mint mennyi kárt az orosz ha-táron a szigorúan foganatosított vesztegre okozhatna. Határainkon kormányunknak pedig szándéka, hogy az Oroszországból ér-kező személy-, levél- és áruforgalom csak két erdélyi Szorosra és Orsovára korlátol-tassék, hol a levelek és az áruk fertötleni-tiísnek fognak alávettetni; mig az emberek-nek ki kell mutatniok, hogy 20 nap óta a járvány által sújtott helyen nem voltak. Szükség esetén a levélforgalom teljesen mec lesz szüntetve s az érintkezés csak távsürgönyzés utján engedtetik meg. A vesztegintézetek életbeléptetése szükség sze-rint szintén meg fog történni s az országos egészségügyi tanács a belügyérség által fel-szúllittatott, hogy azok berendezése iránt sür-gősen véleményt adjon.\'
E közlemény ujabb megnyugtatására szolgálhat a t. ez. olvasó közönségnek, mert általa tudomásul veheti, hogy a pestis ter-
jeszkedésében alább hagyott, a kormány-hatóságok pedig teljes erélylyel intézkedtek azon veszélyes betegség visszatorlása írást, mennyiben a határon veszteg zár állittatik fel, a fertőtlenítés pedig kiterjeszkedik sze-mélyre, levél és áruezikkekre, melyek eset-leg a ragály anyagot továbbozhatnák.
Ujjmutatás az arra, hogy pestises helyről semmiféle tárgyat sem kell elfo-gadói, mert ez is egyik mód a betegség be-hozatalára szól.
A pestis terjeszkedésére vonatkozó első czikkemből egy lényeges kitétel kimarad-ván, azt e helyen vagyok kénytelen helyre hozni, hogy félre ne értessem, és ez a kö-vetkező: .hazánkba a pestist csak pestises betegek hozhatják be* — méltóztassék éhez ér tel mezni ,és a pestis által fertőztetett tárgyak*, mely azt...