Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
441.55 KB
2006-05-31 10:40:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
385
2076
Rövid leírás | Teljes leírás (39.48 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 9. 12. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1879. február 9 ín.
Tixennyolcsadlk

1 i lap ssalleeú réssét F
I illető kozUaearek a ^
! saarkantShöa.
i ssalleeú réssét kozUaéarek a sserkasvtghos. zayat-i réseit illett koxiemsoyek padig a kiadohos bérBientTe
Jegesz évre
! fel évre . . » , I
! negyed évre . .3 , \'
[ Eg\\ saátn 10 kr
Hlrastsaek
e* hasábos petitsorban
7, másodszor 6 s roin.lsn
további Borért 5 kr.
NYILTTÉKBEN [soronként 10 krért vé-
tetuek fel. Kincstári illeték minden jegyes hirdetésért kalönf 30 kr fizetendő. I
NáGY-KABISSá, Wlasatasau.
Bérmeatetln lev.Uk. csak ismert aukstáf! •aklol fogadtatnak aL
J Kéziratok viasza zeeji Mldettnk.
ZALAI KÖZLŐN
OZLON
előbb: .Z AL A-SO MOQTI
N.-KanlMBTároa helyhatóságának, ,n.-kanizsai önk. tuzoltó-egylef, a ,n.-tanii»ai kereskedelmi t lparbank«, „n.-knnluaj takarékpénztár*, i .lalamegyei általános Unitétól-tület*, a .n.-kaniisaJ kisded neTeló egyesület", a „soproni kereskedelmi • iparkamara n.-kanlisai kQlTálajitmánya" s több megyei éa iár»sl egyeaület kifataloi értealtáje.
Heíenklnt kétszer, vasárnap- s csűtörtököu megjelenő vegyes tartalmú lap.
A pestisről. Mirigy vész.
(Folytatás.)
Szóba hoztnk e lapokban a pestist, hal-juk mit írnak Astrachanból. A folyó évi orvosi hetilap 5-ik száma 101. hasábján olvassuk, hogy Moskowában és Szt.-Péter-várt m. hó 25-ig, meddig a megbízható tu-dósítások terjednek, pestisben megbetegedés nem fordult ugyan eló, mindamellett a pestis ellenében Európában megindult moz-galom igen helyén van, mert Szt.-Péter-várra üdvös befolyást gyakorol s az gyö-keres intézkedéseket eredményezhet. Így ott komolyan foglalkoznak azon terv vég-rehajtásival, hogy a pestises helyiségek gyujtassanak fel és égettessenek el, mint-hogy csak csupán faépttletekből állanak, s ezeknek elpusztítása sokkal kevesebb költ-séggel jár ; mint mennyi kárt az orosz ha-táron a szigorúan foganatosított vesztegre okozhatna. Határainkon kormányunknak pedig szándéka, hogy az Oroszországból ér-kező személy-, levél- és áruforgalom csak két erdélyi Szorosra és Orsovára korlátol-tassék, hol a levelek és az áruk fertötleni-tiísnek fognak alávettetni; mig az emberek-nek ki kell mutatniok, hogy 20 nap óta a járvány által sújtott helyen nem voltak. Szükség esetén a levélforgalom teljesen mec lesz szüntetve s az érintkezés csak távsürgönyzés utján engedtetik meg. A vesztegintézetek életbeléptetése szükség sze-rint szintén meg fog történni s az országos egészségügyi tanács a belügyérség által fel-szúllittatott, hogy azok berendezése iránt sür-gősen véleményt adjon.\'
E közlemény ujabb megnyugtatására szolgálhat a t. ez. olvasó közönségnek, mert általa tudomásul veheti, hogy a pestis ter-
jeszkedésében alább hagyott, a kormány-hatóságok pedig teljes erélylyel intézkedtek azon veszélyes betegség visszatorlása írást, mennyiben a határon veszteg zár állittatik fel, a fertőtlenítés pedig kiterjeszkedik sze-mélyre, levél és áruezikkekre, melyek eset-leg a ragály anyagot továbbozhatnák.
Ujjmutatás az arra, hogy pestises helyről semmiféle tárgyat sem kell elfo-gadói, mert ez is egyik mód a betegség be-hozatalára szól.
A pestis terjeszkedésére vonatkozó első czikkemből egy lényeges kitétel kimarad-ván, azt e helyen vagyok kénytelen helyre hozni, hogy félre ne értessem, és ez a kö-vetkező: .hazánkba a pestist csak pestises betegek hozhatják be* — méltóztassék éhez ér tel mezni ,és a pestis által fertőztetett tárgyak*, mely azt vonja maga után, hogy annak terjeszkedéséhez a pestises bete-gekkel és az e ragálylyal fertóztetett tar-gyakkali közvetlen érintkezés szükséges. TERSANCZKY JÓZSEF,
megyei tUzti orvos.
Jegyzőkönyv
a nagy-kanizsai általános ipartámiiat
választmányának 1879. évi Jebruár 4-én
tartott rendkívüli üléséről.
Jelenvoltak: Elnök: Henci Antal alnlnök : Kápli An-tal, Szakonyi József, Pii- Sándor, Kothmann °yörg7, TopolicH Jittef^iitpir Ferenci, Weisz-berger Zsigmond, Kiss lgnácz, Hartraano lg náci, Eger lgnácz, Nagy Károly, Djvid János, Földy Ferenci, Muraközy Lajos, Vass Kiroly, Kocsis Ferenci, Tóth (iyörgy, Löbllgnáci, Le bar lgnácz, Sora mer Karolj, Saller Lajos, Ben czik József választmányi tagok; Farkas János és Órát. Antal, vendégek.
Elnöklő: Kápli Antal melegen üdvözli a megjelent választmányi tagokat, i egyszer-smind óhaját fejeaí ki a társulat ügyeinek lel-kes fölkarolása iránt
As ülés monaoatai a következőkben öszpontosulnak :
1. Elnöklő nagy érdekeltséggel as beha-
tó érveléssel ssól a székesfehérvári iparkiálli-
tas horderejéról,és sajnálatát fejesi ki, hogy ily
nagy fontossága ügyben a társulat tagjai ai ő
jelen nem létében oly feltűnő resivétlenséget
tanutitottak. Ide vágólsg felolvassa Gr. Zichy
Jeni levelét és figyelmezteti a válasstmányt
az adott sió ssentségére. — Erre a kAzgyülé-
see felmutatott, de akkor réssvétlenül foga-
dott meghívás elővétetvén, számos aláíró je-
lentkezik. Elnöklő köesönetét fejeli ki a nyil-
vánuló érdeklődésért.
2. A tagsági dijak behajtása iránt a társu-
lat ügyésie megkereatetni határostalik.
3. Danca Kálmán írásbeli megkeresése
folytán a tagok sorából való ki töröl tetését kéri.
— Földy Ferenci rosssalólag siói as ily indo-
kolatlan kitöröltetés iránt, és indítványozza,
hogy a kilépni óhajtók jövőre mindan rágalma-
zásoknak helyet ne adjanak, Dancs Kálmán a
tagok sorába maradandónak nyilvánittatik.
Helyesléssel fogadiatik.
4. Olvaatatika munkások .Betegsegélyzó
Egylet\' jegyzőkönyvi kivonata a gyűlés he-
lyiség egyesítése tárgyában. Tudomásul vétetik.
Énei kapcsolatban kérdésbe jó as eddigi gyű-
lés helyiség meg vagy nem tartása. — Mintán a
helyiség tulajdonosa kijelenté, hogy a szerző-
dés ssabta \'/, évi elóleges felmondás mellőzé-
sével -- ha a választmány a helyiségét egye-
lőre megtartja — kÓBS a felmondást bármikor
elfogadni: — elnöklő indítványára három tagú
bizottaig neveztetik ki uj gyűlés-helyiség ki-
szemelése cséljából, melynek tagjai: Lengyel
Lajos, Saller Lajos és Hartmann Ignács.
ö Jegyző, indítványozza, hogy as ipar-társulftt választmánya bisottaág utján esskö. ■ölje ax iparos-tanonctok ösaa«irását. Fogana-tosiiutik.
6. A székesfehérvári iparkiillitishoi ozik-kek késíitésére válalkosók felhivatnak, hogy
készítményeiket a válaaatmány előtt marczios nak egy bizonyos közszemlére jelölt napján be mutassák.
Kmf. KAPU ANTAL,
tár*. -alelnök.
Jegyiette: JUHÁSZ PÉTER, iálti jS
JegynokÖByv
a .zalamegyei általános tanitó-UstüUf
központi választmányának 1879. február
1-én tartott üléséről.
Jelen voltak: Kápli Antal és Kreider Frigyet arak mint vendégek, SchmieU Károly -elnök, Gyórffy János, Horváth Pál, Páros Endre, Tóth István, KóaaavSlgyi Antal, Ju-hási Péter, Boronkai Károly, Veacsel Rtzaő, Bum Samu, Váry Jónef, Saalay Sándor, B« recs Imre, Krimi Jóasef, Hecil Henr. is Né-meth Ignici Tálaastmányi tagok.
A. mait alés jegymőköny vének hitelesité-sére üorráth Pál és Juhaaa Péter arak ká-rettek fel.
1. Elnök jelentéit toss a Ill-ik egyeUmes gyűlés által kiküldött végrehajtó siuttaág mQ-ködéteről, valamint ai aradvidéki tanitó-egylet legújabb válaasáról, a tanilók onságus ssű-vetkesete tárgyában. Egyssersmind főlolvas-útja a végrehajtó bizottság föiszólitátát, vala-mint a főnt emiitett aradvidéki tanító egylet válaszát ezen felszólításra, és inditrányoama, hogy a zalamegyei áit. tanito-teatttlet kösponti választmányának tavali határozata alapján fo-gadtassanak el azon módosítások is, melyek«4 ■ kosponti végrenajiú-biiottság as eredeti s álta-lunk is egyhanguUg el!og*d\'>tt aradvidéki alapszabályzat-terveceten tenni jónak tálolt.
Hosszabb vita után mellőzve a külön bi-zotlaág kiküldését a módosítások még egyaiari tüzetes megvizsgálása végett, határozatiiag ki-mondja a köiponli választmány :
a) A budapesti kösp. végrehajtó bizott-ság balaszaza el as alapszabály oknak a kor-mányhoz fölterjesztését és várja be minél több tanító testület véleményét a legújabb módoai-tásokra vonatkoaólag.

TÁRCZA.
A ranfea lányomnak.
(1876. jsn. 30-in.)
Ei6f facy rolt, naka<lt a h< S ordított a b&ss ferpeteg . . . Hittem, Uogy rim eiih a has, Ajtó a ablak ugy reszketett. Hold ét uillag nem ragyogott: Vak éj borojgott a tájon ; Zimankói uil uralkodott, atitloo le utálattá lásjoa!
Halva feküdt Deák Forenei, A hnza legnagyobb bölcse ; E oemseti csapat Btiatt Minden magyar mély gyasat ölte. Bírt még a királyi pár ii. .. Honfi ragyok ; siiv-vilagom Sóhajba és Térkönjbe uállt, Uid.ín te iinletUl, lányom I
Ai országban, melyet ttgy is Elég átok fenyegetett, Dfibongő árrix avatott TemetSvé nem egy helyet. Ilyen szereeesétlensegre Melyik saiv aem verae fájón? &#163;zrek holltak koldusbotra, Midőn te ssalettél, lányom!
Én M voltam n&#187;nt a bajtól; Hisz enge&#171;i&#171;t a szerencse Soha sem kedralt, de tartott Vadul a balsors SI&#171;We, Tenyeremtől törekedtek Megfosztani minden áron . . . KeserQ köoyet hallattam. IVdőn te születtél, lányom !
Kern pillanthatok jovódbe ; Nem látom a maf amet sen .. . Hisz beaárt k5nyv a jovS, ki Kem nyitkatjak lemaikepen,
Zokogva tekintek reid, Ámbár to vagy boldogíágom . . . Nem montlom e egykor : oh bár Nem Bzfilcttél volna, lányom !
VÁROSY MIHALV
Viszontlátás tlz év maira.
(frisély.)
Szép holdvilágos, csillagos éjszakán két vándor halad bú öltönyükbe mélyen bebur-kolva egy süril erdún keresztül. &#8212; Óvatosan tekintenek körUI, a legkisebb zörejre megáll-nak és aggódva hallgatósnak, azután ketlőste-tett gyorsasággal folytatják utjokat.
Egyszerre megdöbbenve látják msgukat utasaink egy magas, szikár férfiú átellenében, kinek, mintán széles szalmakalapja erősen sze-mére van husva, arezvoniaait le nem írhatjuk. &#8212; Mereven szótlanul álltak meg előtte. &#8212; uta-saink egyike ájultán rogyott le, &#8212; a másik meg kezeit görcsösen összekulcsolva és e szót .kegyelem* hebegvén, önkénytelenül térdelt le ezen férfiú előtt, ki csengő, de fájdalommal vegyült hangon igy szóla:
.Mit kerestek ily késő éjszakán ily el-hagyott helyen ? mi dúlja lelkiismereteteket, hogy menekülve a nappal világoesiga elől, éj-nek idején keresitek föl, as emberek kóréból számüzőttek tanyáját, &#8212; mondjátok, &#8212; tárjá-tok fel sziveiteket, egy, mint látjátok, sorsoto-kat osztó, sokat szenvedett, megtört lélek előtt, s bárkik legyetek is, segitiégemre, támaszomra bizton számithattok."
Éten meleg, résztvevő szavakra utasaink maguk hoz tértek és mig as egyik hálásan ra gadja meg ezen éji kóbor kezét, a másik, ki futó pillanatot vetett e rejtélyét férfiúnak ar-
Czára, mert mint már mondánk, ezt, a lehúzott, széles sialmakalap egészen elfödte, &#8212; de test. alkatára és mozdulataira, ijedten forditá el ar-czát és erősen ragadta meg útitársa karját, &#8212; őzen alak minden ecetre ismerősnek Utazott előtte. &#8212;
Ezen utas, daczára, hogy a legnagyobb elővigyázattal volt férfi ruhába átöltözve, a gyakorlott szem azonnal felismerte a gyengéd vonásokban, a kezek keczességében a kénye* lemben felnevelt urihölgyet.
.Uram 1 ssólt e hölgy kísérője, &#8212; mert most már tudjuk, hogy utasaink egyike férfiú, a másik pedig nő, &#8212; ön szíves volt minket a felbátoritás hangján megszólítani, s anélkül, hogy tudná kilétünket, utainkat, aemeslelkfien ajánlja fel segítségét; &#8212; hálátlanok lennénk, ha ezen nemeslelkOségét őszinteséggel nem vi-szonoznók ; miért is bátran tárjak fel önnek sziveink legmélyebb rejtekeit, &#8212; egy őszinte vallomást tesiüok le kezeibe, &#8212; nem kérde-zem, vájjon jól el lesz e titkunk rejtve, mert lelkem azt sugallja, hogy igen."
Utasunk a felbátorító siót be som várván, kezdé:
,Én szegény szőlőktől származom, kik korán elhaltak, &#8212; ketten voltunk testvérek.
A vidék jótevője Aradi ur engem s testvé-remet magához vett s mint gyermekeit nevel-tetett &#8212; Jólterőmnek volt egy nálamnál két évvel ifjabb leánykája, ki irántam mindjárt meleg hajlammal viseltetett, én viszont gyér meteg ragaszkodáasal csüngtem rajta. &#8212; Ér-zelmeink, éveink haladtával fokozódtak, s forró szerelemmé vál\'oiott. &#8212; Midőn szerel-münk többé már nem lehetett titok, kitártam
szivemet nevelő atyám előtt, megvaltam neki mindent, s kértem, hogy boldogítson Adelfteid kezével.
Aradi ur, kinek egyedül leáaya bolio-gitáaa feküdt szivén éa tul volt a világ elő-ítélete iránt, engedett s mivel &#187;év és vagyon nélkül álltam a világban, adoptált, &#8212; áz leá-nyai, &#8212; nti tára nőmet, &#8212; BÓtll adá nekeo.
Hogy mily boldogan éltünk, egyedül csak egymásnak és egymásért, mondanom fölös-leges ; &#8212; de a kérlelbetten zors uam hagjá sokáig csendes boldogságunkat élreaai, atyánk egészsége naponkint fogyott, mig vágr* k:halál kőnyitett aehéi földi pályáján.
Veseteaégfiak pótolhattad volt, &#8212; hozzá csatlakoztak még a jelenlegi ellenséges zaoa-galmak, minek következtében, helyaégtak&#9632;*&#8226;(-Hallatott, felgyujtatott és alig maradt adónk, &#8212; mint látja álruhákban öltözve, &#8212; zgeatelen életűnket megmenteni; mert as aUenaég tldé-sóbe vett s most is nyomónkban vaa, &#8212;. egy szóval uram, a még tegnap, neje azerelsaében boldog, atyjától öröklött kinoseivel gazdag Vékásy Alfréd, mint menekülő, mim kolsrea áll őn előtt, &#8212; és most Óab9a kanyargók zssae-retlen jóltevőm, &#8212; tadja multunkat, tudja jelenünket, &#8212; legyei őrző angyalunk, mesrt-aen, szabadítson meg bennünket üldözőink eas-keselyft karmai elől, mert önmagsnk, kiíáradra a hosszú atban, még osak kérés ideig tart-hatjuk magunkat elég távolságban elleaeé-gflnk előtt. &#8226;
Éji kalandorunk, mintha a hozzá intéaatt könyörgést magsem hallotta volna, &#8212; legmUab ugy látszott, &#8212; közönyösséggel rété oda:
.Uram, sn testvérénil, kiről .ftsaaslsn &#8226;leje* tesa említést, teljesen megfsledkeasU
nZHNNYOLCZADre ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 9-én 1879.


az előidézett, aa idí nagyon elóre haladván, többen eaen üla&#187; snásoaik tárgyául kitüaött ielolvaaáat elhalstatatni kérik. Szavalat alá boeaátatván ai elhalasztás kérdése, &#8212; a több-ség a felolvasás megtartása mellett nyilatkozik. ,Aa iakolai ffgyelem\' Ssalay Sándor tagtárs felolraaáaának tárgya.
Faaaült figyelemmel hallgatja meg a köz-ponti válaaitmány minden tagja merednek szak-avatott éa kimerítő fejtegetéseit éa azon álu-lánoa óhajnak kivan ezennel jegyaőkönyvileg is kifejezést adni, bár minél többsiör lenne al-kalma a központi válantmánynak haaonló talpraeaett értekezéseket hallani éa megvitatni.
Több tárgy nem lévén, elnök különösen a vendég urak szíves megjelenéséért köszönetét nyilvánítván, ai Uléit berirja.
Kmf. SCHMIDT KÁROLY,
4 lalam. ált. Un. testül&#171;t elnöke.
Jegyezte: NÉMETH IGNÁCZ, a salam, ált tan. testület íö
**"* - b) Ugyanazon végrehajtó-bizottság alap-
3 szabály-tervezetének 11. fejezet 55. §-át, a melyben a kormány az alapsaabályok megneo tartása esetében kötelessége teljesítésére uta-sittatík, mint fölöslegest egysierüen hagyja ki. c) Az aradvidéki tanitó-egyletboz hason-lóan a zalamegyei ált. tanító testület kosponti válasstmánya is kifogáaolja a talán túlságosan is tervesett ülések számát, annyival inkább, mivel talán egy vidéki tanító-egyesület ainca a nem is lesz abban a helyzetben, hogy annyi szövetkezeti válaaatmányi ülésre a kellő számú képviselőket elküldhetné. Daczára ezen lé-
- nyegbe úgysem vágó kifogásoknak, a módo-
* Sitásokat, melyeket a végrehajtó-bitottaág az eredeti alapszabályzat &#8212; tervezeten tett, egész-ben véve a központi választmány elfogadja, magáévá teszi és a tervezett szövetkezet eszmé-jéhez való csatiakocáaát ez úttal is ünnepélye-len kijelenti.
- 2. A&#187; ttles ezen elsó tárgyának fontossága kfivetkestében és a bosszú vita miatt, melyet
A zala-szt-gróthl
kórház alap javára rendezett sorsjáték f. évi febr. hó 1-én tőrtént húzásának eredménye .

Az 1 l-ső főnyereményt nyerte a 2a. sor 140. szám.
.. A 2-dik . . 24. , 285. n
A többi 148 nyeremény a következő számú sorsjegyekre esett;
Sor. Szám. Sor. Szám. Sor. Szám Sor. Szám. Sor. Szám. Sor. Szán. Sor. Ssám
1 8 4 848 8 141 12 445 18 134 21 730 27 272
m 86 . 994 &#9632; 187 . 515 w 271 . 741 m 565
. 360 5 453 n 247 13 56 m 352 754 m 972
n 518 n 644 328 486 &#8226; 483 m 787 &#9632; 972
533 n 914 n 332 . 897 887 22 10 28 66
m 572 n 951 * 438 14 54 1*9 482 411 164
&#9632; t 674 6 152 m 745 m 823 w 635 2*3 602 259
*\'&#187; 754 * 331 9 238 838 w 913 698 542
2 301 m 513 t 492 fö 150 20 80 2*4 153 700
714 &#8226; 758 B 564 I) 600 > 191 262 946
&#9632; 731 n 766 10 500 701 212 &#8226; 540 29 96
812 804 m 671 * 703 508 25 38 194
&#187; 834 7 87 9 686 &#9632; 758 511 > 179 231
868 B 195 m 794 16 20 555 &#8226; 207 312
3 222 &#9632; 405 9 882 * 44 m 611 705 354
. 732 605 11 55 &#8226; 185 21 81 959 641
n 822 * 769 * 252 9 228 104 2*6 U 30 5
4 404 D 893 m 828 m 314 124 218 41
a 929 1) 936 t 846 m 483 328 287 116
n 501 991 12 24 544 . 353 &#8226; 430 * 150
&#8222; 511 8 38 242 17 925 a 683 27 31 368
732
Helyi hírek . napján lakóit látogatáaával aaerenoaeltette;
&#8212; trményi József Csáktornján! I &#9632;&#187;&#9632;&#187;* &#8226; hírlapokból már tndjuk Ürméuyi Jóaaef
Folyj évi február 4 éa 5-én Csáktornyát még j ur ° méltóaága, Zalavármegye főispánja a ti-
eddig először érte aaon kiváló sierencse, hogy i Rabb néapontu magyar királyság határaaélén
egy főispán fél százados köimunkálkodáaának Fiúméban 1829. évi február 5 én lépett kos-
.Aradi Adelheid, emlékaael-e még nava-idra, midón mint caaklaten elótt aaokáa, térdel-tem elótted, kérvén sier;lmedet és te kigyó, nem eUg, hogy szerelmemet jéghidegen minden kö-nyör nélkül utanitottad visaaa; de megtiltottad atyád hálát is, elültél, &#8212; te koaiirt &#8212; még ast sem engeded, hogy köteledbe lehetve, ugyanazt a levegőt saivjam be, a melyet te. &#8212; Menjen, távozsék, hagyjon el engem, hagyja el e vidé-ket örökre, mondád könyör nélkül, &#8212; majd örült gondolatai mis irányt veendőnek, midón a távolban, a magányban elóbbi elméjét viaaaa-nyerendí. &#8212; Elkergettél, &#8212; lesújtottál, jéghi-degen kimondott ítéleteddel, &#8212; án megtört szív-vel távostam, &#8212; néaa rám, felismered-e as ag gaatyánban, a kóborban, az őrültben as elUsütt Elemért? &#8212; ugy e megtört a lefolyt tii év keserve? megtört testben éa lélekben; mert folyton és mindenütt a te üldőső, megvetó ar-csőd lebegett elóttem, &#8212; Oh 1 &#8212; hogy e nyo-morult képet soha sem voltam képes aaivemból kitépni.
Vékáay Alfréd testvérem, de vetelytáraam, megvetve, elflive, tudd meg, hogy véres boetut állok rajtatok.
Te hevesen veri ssiv, caillapodjál, &#8212; ne órjöngj annyira örömödben a köseli bosuuáll hatáa miatt, &#8212; te felháborodott elmém, te fel-izgatott kedélyem, csak pereiig engedjetek he-lyet a jóian meggondolás folyamának, hogy vezérelve a vadak kárörömétől boazum miké-peni végrehajtáaát hidegen átgoodolhaaaam. &#8212; Oh! részkénetek, mert boazum irtóztató lesz." (Vége következik.)
látásik, ugyan mi történt enel, mert mondotta, hogy 6nnel együtt vetetett át Armdi ur nevel-tetésébe.\'
.Uram, sióit ataannk, testvérem egy na-pon a háatól eltűnt, nem tndjuk hová. &#8212; Aradi ur, aokáig kereatette, de miután a leg-axorgoaabb kutatatok sem vesettek eredneay hei, &#8212; mint holtat sirattuk meg.*
.Mint holtat siratták meg, sióit keserűen kalandorunk, éa soha sem kutatták eltűnése okát, tévé hosaá nyomatékosan ; de bocsánat, ősöknek egeszén máa aainben tűnhetnek fel kardezgelodéseim éa éietlörténelök iránti er-deklódéseim, miot ei valóaággal van, a igy &#9632;en folytatom, éa fel is mentem önt erre adandó válanaaldl, mely önökben hihetőleg oaak ke aartt visszaemlékezést ébreastene, de legyen anabad aram amaa ajánlatomat tenui, eserény kunyhómat önöknek éji pihenóul, hol ellenaé-geik tlldöaaae elól legalább egyidóre mentve leainek, &#8212; éji pihenőül felajánlani, ha önnek a*a> ia, de &#171;aep uiitáranójének, ki teljeaea ki-naortltnek látaaik, leaa nyugalomra aaükaége. &#8212; Kflveaaeoak.
Önkénylslamol kivettek utasaink a fér-fiút. &#8212; Pár saáa lépéara haladuk már, midón távoli tSbbaiöröa lódobogáa lín hallhatóvá. &#8212; Man&#171;kulóinit resaketve karolták át egvmáet, miatha ai eilenaég haláltoastó caapáaai elól akarnák agymáat fodoani éa a férjkövetkaaóleg saolitá meg kalandorunkat, ki anélkül, hogv a dobogáara éa utaaaink félelmére ügyelt volna, gondolatokba merülve haladott elóre.
Talány.
S,6b.ii &#8226; alakbaa, 8saba4baa &#8226; a lakban, Aa állatortaigbaD MUr kieri vaffjrok, ügy ártok aagvot I Kia l*ar*m alStt Kjpseli aivelót E. &#8226;&#171;51 najd a bslca :
Hs Mm (TSmSIr. Áá iataaü aadvet, id iaUal ka4vet, Kopát ide a telta I
.Uram, távoliaaj hallatánk, mely mindig Uaokbb érkeaik, wk hihetólag üldöaíink, aieaaea, rejtaen el benntincet monda eadeklóen.\'
&#163;aeo saavakra kalandorunk, mintha egy orfilt álomból ébredett volna fel, keaeit ökSUé oanaaaurítvm, dörgo haagon igy válaaaolt:
.Éa kik vágytok U gaaok, kik elag vak-
merők vagytok, engem ngitaégetekre falhirni,
tadjátok-e, gyanítjátok e, hogy kiaek keaei
kosé veiérél nyomorult végsetek, &#8212; tadjátok e,
&#9632;agy eleVkesatt aa idó, melyben bouunomjamat
rajtatok csillapíthatom, &#8212; halljátok eaennel
itéletatak: . &#8226;
wrrr F.
.Éa Vákáar Elaanér vagyok, aa elkerge-
tett, &#9632;syratatt aaweto, mvadá or&H kacaagáara
fakadva. ,
ssolgálatba a a asoroaabb néspontu Magyar ország határ városa Csáktornya réaaese let fél aaázad múlva a tettdus férfiút üdvözölhetni Az uradalmi tiaztaég vendégjeként érkezése napján a tiszteletere rendesett estéíyen vett réast &#8212; a midón is Molnár Elek, nradalm ügyész meleg szavakban üdvínlé, melyekre ó méltoaága válassolt s atyai gondoskodásáról városunkat bistoaitá; as estélyt követve réazt vett a polgári egylet javára renduiett táncS\' kossoruban. MÁanap a vároai tanács és öasses értelmiség valamint as egéas vidékből össze-gyűlt községek elóljáról által üdvözölve, &#8212; különösen a hegyvidékieket a hegyvámvált-ságnak könyebbitéaéról biztositá. Óhajunk, hogy derék fóiepánunkat megyénk s igy hasa javára a mindenható asámos évekig éltesse!
&#8212; Intet). Egv német lapban oiraatuk,
hogy Berlinben egy iskolás gyermek nyelve
hegyén fekély támadt, mely oly veaaedelmeeen
terjed, hogy életéhes kevés a remény. Az or-
vos utánvissgálta, váljon mitól eredhetett a ki-
tűnt, miszerint a tintás tollat nyelvével tisztí-
totta meg. K veszedelmes dologra figyelmei-
tetjQk ai ifjúságot.
&#8212; A fdgymnoHumi ifjúság hang-
versenye s tánerkoazoruja oly népes volt, hogy
a tágas termekben alig lehetett mozogni;
pezsgő élet mindenütt. A hangverbeny minden
egyes darabja kitűnően sikerült; volt tapsvi-
har szűnni nem akaró; általános elismerés ko
szoruzta mind a derék tanári kart, mind a tö-
rekvó lelkea ifjúságot. A \'ánczkoszoruban
mind a helybeli, mind a vidék azépei, de leg-
szebbjei oly számosan valának jelen, hogy az
első négyest 120 pár lejtette. Knortcer Frigyes
ur ízletes konyhája s Kováts Grünbaum sene-
kara c<ak fukozta a derült jó kedvet A jöve-
delem nj(y halljuk 600 frtnál többet teái ki.
E bájoa koszomban láttuk a következő kis-
aasionyokat. Baiuz nővérek (Berény), Belus
Emília, Bezcrédy Ilonka (Hencae), Bittó Xlka
(Mesitrgnye). Darái Jozefa, Darás Róza, Dob-
rin Irén, Ditrichstein nóvérek, Etl N. (Keresz-
túri, Franeik Ilona (T&#171;pnony), Fülöp Gizella
és Katicza (S<inii<!|;), Uicünger Hermin (Gelae),
Heckenaat Mária (Qelae), Horváth Tilda,
Kaán Anna, Kováts Etelka és Irén, KováCBÍcs
Irma, Knáuaa Margit, Krug Emma, Keller
Marosa, Lackenbacher Kamilla, Lisziák Ilka
(Ferlak), Lerch Mariska (K -Komárom). Matoah
Vilma, Fábián Mariska (Kia-Komárom), Neu-
mann nővérek, Köhler Anna, Petrovics Emília,
Péczely N. Portier Jiilcaa, Rosenberg Josefa, Róu
Vilma (Csurgó), Rózsavölgyi Borcsa és Gizella,
Skublica Eugénia (Besenyő), Siegerer Madeleine
Scheri nóvérek (Boglár), Stelzl Julcaa, Schers
Titka, Sólyomy Malvin (B. Ederica), Stefanics
Aranka (Uada), Stociek nóvérek, Schifier
Julcaa, Szabljics Izabella, Szobovica nóvérek,
Tripammer Etelka &#187;a Róaa, Vasdényey Clami
(R&#171;jk), Welisch Babetta, Verly Irma, Weisz
Karolín, Weinberger Lujza, Zók Lenke aat. A
szép aasaonyok koszorújában láttuk a követkerő
úrhölgyeket: Albauica Kálmánné, özv. Babos
Pál né, özv. B&rabásné, Belus József né, Berecs
Imréné, Bezcrédy Elekné, Cleroent Lipótné,
Cimponeriu Déoeané, D^ráa Zsigmondné, Da
ráa Gu8stávné, Darás Farkaané, Dobrin Selina
Ebeaspanger Lipótné, Frid&#187;csky Józsefné,
Fülöp Mórné, G^ray Beoóné, lluucz Antalné,
Kaán Károly né. Knáuaz Boldizaárné, Kuglerné,
Le-zncnié, Matnahné, Máninger Jósaefné,
Nnumaun Róra, Pap Sándorné (N. Atád),
Plihál Ferenczné, Percsel Vesiprémy Katalin,
Kányák Istvánné, Idósb Skublics Lászlóné,
Sialay Lajosné, Varga Imréné, Vachtol N né,
Weiaer Józaefné, Verly AnUlné, Weiler Mórné,
öiv. Viosz Láazlóné, Zathureczky Zaigmondné,
Zlamál Vilromné, Zalay Lajoané atb. stb. Ki
tudná mtid elssámlálni még a jelen voltakat.
A rendesósé? derék elnökükkel fogadják elisme-
réaünket; a rend egy perezre aem zavartatott
meg. Kedvea emlékesettel s megelégedéssel
gondolhatunk a fógymn. ifjúság idei hangver-
senye- s táocsvigalmára.
&#8212; A nagy-kanizsai csizmadia ipar-
társulat által febr. 1 én tartott jótékony czélu
tánczvigalom alkalmával felül fizettek: Babo-
csay György polgármester 3 frt, Kbenspanger
Leo 4 frt, Szakonyi József főkapitány 1 frt,
Simon György 2 frt, Szmettena Ferencz 1 irt,
Khon Gábor 1 frt, Ring Pál 1 frt, Bedének Já-
nos 1 frt, Mantuáno József l frt, Bartoa János
40 kr, Vati István 20 kr, Csemics Károly 1
frt, Samu József 50 kr. Fogadják mindnyájan
az ipartársulat hálás köszönetét. A rendezőség.
- Afögymn. ifjúsági könyvtár számára
beszerjendó &#8222;Vasárnapi Ujaág" öassea folya-
mainak megvételére adományoztak folrtaiólag:
Karcsag Béla 2 frt., Schmidt Frigyea 1 frt.,
Hauser János 2 frt., Zók Nándor 1 Irt., Herte-
lendy Béla 1 frt., Wlaasica Ede 1 frt., Gr. Hn-
gonay Kálmán 2 frt., Kántor Pal 1 frt., Dr.
Laky Kristóf 1 frt., Erd&#171;dy Lajoa l frt, Árvay
Sándor 1 frt., Nucaecs József 1 frt., Tóth Lajos
1 frt., Plihál Ferencz 1 frt., Hencs Antal 1 frt.,
Weiser József 1 frt.; Ebenspanger fiai 3 frt,,
Ondrus Ágoston 1 frt., Vágnor Károly 50 kr. Seítl ÁgoMoa 1 irt., Bartos János 1 frt., Barényi József 1 frt, Belus Jézaef 2 frt., Varga Lajos 1 frt, Daria Zsigmond 1 frt., Fárnek Kálmán 1 frt., Dr. Benczik Ferencz 1 frt., Oroatváry Gyula 1 frt., Knáusz Boldizsár 1 frt., Garai Benő 1 frt., Uog.r Alajos 1 frt., Svastics Károly 1 frt. Wellisch Samu 1 frt., Szigricz Róbert 1 fi1., Donáth Lajos 1 frt., Berg Antal 1 frt., Chinoriny Géza 1 frt., Valbach Mór 1 frt., Grünhut Fülöp 1 frt. Weiser Józaefné 1 frt. Összesen 45 frt 50 kr. Előbbi kimutatás 9 frt. &#8212; Összesen befolyt eddig 54 frt 50 kr.
&#8212; Szép jelét tanusitá Tarányi Ferenci földbirtokos ur haiütias érzületének 8 tanúbi-zonyságát a vidéki aajtó küidésteljes munkásai iránti méltányoló figyelmének, midőn lapunk 9 ik számában megjelent s dicsőült nagyha-zánkőa Deák Ferencz halálozásának kegye-lete* megemlékezése alkalmával közölt Lób Ignácz munkatársunk hatásos csikkéért vi-szonzásul a dicsőültnek saját kézi munkáját, (tölgyfából készült papirmeUzó kést) kézbe-sítés végett hozzánk küldeni szíveskedett; fo-gadja 6 nagysága hazafias köszönetünket a nagybecsü ajándékért, melylyel egyik munka-társunkat s közvetve összes munkatársainkat megtisztelni kegyeskedett. A ritka becati eiek-lyét a levéllel együtt szerzőnek posUilag el-küldöttük.
&#8212; lebr. 4-én volt a csáktornyai polg.
egyleti tánczknszoru. Kevés, de díszes közönség
volt jelen. Néhány éve már, hogy a csárdás oly
hosszú és oly vig volt mint e táacskoszorun.
Az ifjúság jó kedve még az idösbbeket is táuczra
tüzelte. így aztán öreg ifjú, boldog, boldogtalan
jó kedvvel járta reggeli 4 óráig. A táíiczkoszo-
runak magas állású vendége is volt: megyei
főispán urunk. A polg. egylet elnöksége Dr.
Schw.irz A. és Freitag Géza uraknak azivea
felűltizetéBÜkért e helyen is köszönetét fejezi ki.
&#8212; Ottgyilcosság. Keszthelyen egy Pőn-
tör József nevű, 50&#8212;60 év körül levő ács szer-
dán délelőtt saját lakásán agyonlőtte magát.
A hulla bonczoláa végett a kórházba szállíttatott.
&#8212; A Carneval Csáktornyán a febr 1-én ren-dezett tűzoltói bállal köszöntött be. írják, hogy tánczvigalom nem volt oly látogatott, mint az előbbi években. A jó kedv azonban nem hiány-zott. A szíves felülfizetók nevei im a kö-vetkezők : Neumann JóiBef 2 frt, Justus N. l frt. Fejér József 1 frt, Neuwirth Mór 4 frt, Pecsornik Ignácz 1. Dr. Schwarz 50 kr. Deur-bányi Elekné 2 frt. Ziegler Kálmán 2 frl, Be-nedikt E. 2 frt, Ziegler Lajos 1 fit, Saeiwirth Antal 2 frt, Mayer Salamon 1 frt, Horváth Lajos 2 frt, Marandini Bálint 5 frt, Huszár Nándor 2 frt, Milde Venezel 2 frt. Bartos N. 1 frt. Össseaen 31 frt. 50 krajczár.
&#8212; JüesMthely város képviselő testülete
folyó hó 3 án ülést tartván, az iskolaszék tag-
jait következőleg válasstá meg: Balás Árpád,
Vértessy Iván, Dr. Csanády Gusztáv, Beck
Sándor, Sparjiam Pál, Trsztyánszky Lajos,
Dr. Singer Bernát, Dr. Preisach Lipót, Lupersz-
bek Sándor, Király Elek, Prager Farkas, Nagy
Sándor, idsb. Kni&chel Venezel, Lénárd Ernő,
aray Sándor, Molnár Pál, Pintér János, Rády György, Göti Ferencz, Bíró József, Neiger István éa Unterberger Ferenci urak. Az isko-aszék megalakulása legközelebb várható.
&#8212; A keszthelyi, február hó 15 én Ur-
landó táoczvigalomra az előkészületek nagyban
folynak. A rendező bizottság minden Irhetőt
elkövet, hogy a tánozeatély, &#8212; melyen K o-
áca Gábor nagy kanizsai zenetársulata :og működni &#8212; minél szebben és jobban sike-&#9632;üljöo. Az előkészületekből ítélve a lánczviga-om igen fanya leend.
&#8212; A dunántúli (soproni) verseny-
egylet által rendezett tavaazi lóvere^ny april
6-án lesz, az őazi pedig szeptember 27 és 28 án.
&#8212; Sümeghen febr. 2 án a .Polgári
Önképzőkör" által rendezett tánczvigalom, ke-
délyes és fesztelen volt. Standi zenekara Szom-
bathelyről eléggé igyekezett iukozni a bálok-
ban szükséges hangulatot, -&#8212; nem is hiányzott
er, miután a vig társaság reggel felé oszUdozott
szét. Tiszta jövedelem ötven forint; mit az ér-
demes kör, könyvtára javára fnrdit.
&#8212; Kapronczán febr. 3-án nagy or
azágos vásár volt; érzékeny panaszt hallunk,
hogy derék horvát testvéreink Zalából, Somogy
ból a marhákat nem eresztették át a határon ;
sót a Boaniába menő magán fuvaroaokat is
megakadályozzák. Hily mindennemű nyomást
kell eunek a asegény magyarnak eltűrni!
&#8212; A keszthelyi műkedvelő társulat
megalakult. Védnöknókül Hány Nándorné
ésBeck Vilraosné úrnők kérettek fel.
Elnökké választatott Dr. Cssnády Gusz
á v, művezetővé : Garay Sándor, titkárrá: Vértessy Kálmán urak. Választmányi tagokká: Gleiman Győr-gyikeésWeltner Adél úrhölgyek, továbbá: B e 1 á n y i Tivadar, ifj. G a-
ay Sándor, Gálba Béla és Z a-k á r Jóssef urak választattak. A legkö-zelebbi előadás márczius hibán leend.
Különösen figyelemre méltó a Iiirnevew
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mel^ rendkiviili gjógjereje, elvilaeitó, érlelő e fájdalom csilUpitö hatás* által leggyorsabb, legbiítoaabb s egy-szersmind gyökeres gjógjuláal esskütül külünaemü ba jókban. &#8212; Ily bajok a torokgyulladás, légcsöhurut, b ő r k é 8-baroaság, hányaagjik (Croup, angina) min-deonemü megsértetek, harapái, Bsaraa, vágá* vagy égét által támadható sebek, meg forrásatok, daráu- vagy méhszurasok, konok fekélyek, msatok (contusiófc) mfg-lepó gyura fájdalomcsillapitisaal &#8212; rögsÖtt daganatok, gumók, talyogok, pukulrar, (carbiuiculus ptutala ma-Hgna), megkeméo y kedéeek, genyedásek, vérkeiéaek, minden mirigy betegségek, görvélye* fekélyek, fagy da-ganat, ujjféVeg, köröminéreg, vadhús, tagstivacs, csont-aiu, kificsamitá* és mográndulasok, helyi CSUK; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és wbek, fájós, fekély-sett vagy :nár genyes nÓi mell. &#8212; Sok nő már csirá-ban volt emlőráktól, &#8212; a különben elkerülhetlen élet-veszélyes sebéssí műtétnek mellőzésével &#8212; egyedül ftsen jeles aebtapasz használata által menekült meg.
Végre a teBibe teljesen bemélyedt bárminemű tsálka, vagy darázs és méh fullánkja csupáu ezen ta-pasznak rövid idui használata tülytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen subád kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a &#187;eb gyógyulása uem sokára bekövetkezik.
Ezen tnegbecüülhetlen gyógyszer, melynek jeleasége leghitelesebb egyének számos 6 különös kiváuatra bár-mikor felmutatható bizonyítványai által már régen A legfényesebben eiLmertetett &#8212; rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feitüoü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajukban is elétetnek, jól megalapítóit hírét kétségbe-vonbíitl&nul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt hasznilati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissébb szállítmány nem teljesiltetik.
\' Központi küldemény e*&#171; raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyuteza T-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógy-szertárában, Belus József gyógyszer-tárában, AlsÓ-Lendván: Kis Béla gyógyazertiríibaD. Sümegen : Stamburszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. ez. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZ-LÓHOZ czimesve: Budapest (Kácsváros, Bocskay tér, 719. &#8226;iám) beküldeni szíveskedjenek, *ti megrendeléseket is pontosan teljesít.
&#9632;^* Vidéki bérmentet levelek általi megrendelé-
sek az árnak készpénzben! beküldése, vagy postai utalvány,
vagy utánvét mellett tüstént és legpontopábban tel-
jesittetnek. ijjő* 29 &#8212; tXVi
Nagy-KanixsáD, nyomatott a kiadó Uptnlajdonos Wajdits József gyorssajtójin.