Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
398.71 KB
2006-05-31 10:42:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
432
2182
Rövid leírás | Teljes leírás (61.03 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 13. 13. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

!ÍAGT-EA!OZSA, 1879. február 18 in.
13-Uc
TlseiinyolcHsdlk évfolyam.

A lap natUrni risset illetff k8sUa.eMj*k a
n«rk«nti5bflB. : anyafi r»uit illeti atSxlemaayek pedig ■ ki adóh01 bcnavntre
mtexeniók :
NAGYKANIZSA
WtusJukáz.
BérmeDtetUn leT»Uk. eMlk iaoi«rt maakatár •aktól fof adtatnak* el.
írre . . Itt
Ml 6TT» . t .
atgjei étre . . 2 . Egy mám 1O kr
\'\' Hlrsetélek
\'■ 6 huáboi p»titaorban U7, náiodBKOr6 s min.ter ^ további torért 5 kr.
NY1LTTÉBRKN ioronkínt 10 krért ií-
Kinek fel
Kiockiari illeték miDileu
>gyes hirdet£t«rt ki *
30 kr fisetesd!.
i
|K4siratok TÍMM ■*■! kojd.to.k.
elóbb: ,ZAL
ZALAI KÖZLÖNY
•S O MOOTI
N..Kanl7.&#187;aTáro. hdíhatéfi*eának, &#8222;n-kanlzsal önk. tfizoltó-egylft", a .n.-kanlisai kernkedolml t Iparbank*, &#8222;n.-kaniiiwl Ukarékpé&#171;Ur&#171;, a ^&#187;la&#187;eeíei~álUlaoo&#187; U.itótw tttlet\', a .n.-kaniisai ki&#171;d<>d-neT&#171;16 e?re&#187;6let&#171;, a &#8222;soproni kereskedelmi &#187; iparkamara n.-kani&#171;<ai külTáluitniánra" % több megyei és rirosi eirjesület biratalo&#171; érteslttj*.
Heleuklüt kétszer, vasárnap- s csüiörlüköii megjelenő vegyes tartalmú lap.
Meghívó.
A nagy-kanizsai takarékpénztár rész-íény-társaság folyó 187Ü. évi február hó 18-ik napján délelőtti 10 órakor saját helyiségében XXXIV. é?i rendes köz-gyűlését tartandja, melyre a t. ez. részvé-nyesek ezennel tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tanácskozási tárgyai:
1. Elnöki jelentés.
2. Az igazgatóság leszámolásának
megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a
nyereség felosztása, a felügyelő-bizottság
jelentése alapján.
3. Az alapszabályok 2-ik §-a értel-
mében az uj részvények kibocsájtási ideje
és módozatai meghatározása.
4. A takarékpénztári ellenőri állás
rendszeresítése, s ezzel kapcsolatban az
alapszabályok 50. ij-ának módosítása.
5. Az igazgatóság és felügyelő bizott-
ság felmentése, és az igazgatóságból sor-
rend szerint kilépő 10 rendes igazgatósági
tag, névszerint: Maschanzker Mór, Stcrn
1. M., Sommer Sándor, Chinorányi Géza,
Helus József. Blau Pál, öreg Jack Frigyes,
Welisch Samu, Gutmann Vilmos, és Scherz
Albert, &#8212; valamint az időkőzben behívott
Sommer Miksa, Gutmann Simon és Dr.
Szűkíts Kándor, póttagok, &#8212; mégis a fel-
ügyüló-bizoitsági tagok, névszerint: Ollop
Samu, Vágner Károly és Juhász György,
helyett, és pedig a? elől megjelelt 10 igaz-
gatósági tagságra 3 évi időtartamra, az
utóbbi 3 igazgatósági tagságra 2 évi idő-
tartamra, a felügyelő-bizottsági tagságra
pedig 1 évi időtartamra njjak választása,
vagy ezek isméti megválasztása.
G. Netáni indítványok.
Jelentése a felügyelő bizottságnak a
nagy-kanizsai takarékpénztár részvény-tár-saság XXXIV-ik évi rendes közgyűléséhez.
Tisztelt közgyűlés!
Van szerencsénk jelenteni, hogy a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytár-saságnak üzletvezetését a lefolyt 1878-ik évben törvényszerüleg ellenőriztük. A tár-saság könyveit, pénztárait, valamint a havi mérlegeket cgyenkint, ugy az ezen üzleti ér l...