Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
398.71 KB
2006-05-31 10:42:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
413
2106
Rövid leírás | Teljes leírás (61.03 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 13. 13. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

!ÍAGT-EA!OZSA, 1879. február 18 in.
13-Uc
TlseiinyolcHsdlk évfolyam.

A lap natUrni risset illetff k8sUa.eMj*k a
n«rk«nti5bflB. : anyafi r»uit illeti atSxlemaayek pedig ■ ki adóh01 bcnavntre
mtexeniók :
NAGYKANIZSA
WtusJukáz.
BérmeDtetUn leT»Uk. eMlk iaoi«rt maakatár •aktól fof adtatnak* el.
írre . . Itt
Ml 6TT» . t .
atgjei étre . . 2 . Egy mám 1O kr
\'\' Hlrsetélek
\'■ 6 huáboi p»titaorban U7, náiodBKOr6 s min.ter ^ további torért 5 kr.
NY1LTTÉBRKN ioronkínt 10 krért ií-
Kinek fel
Kiockiari illeték miDileu
>gyes hirdet£t«rt ki *
30 kr fisetesd!.
i
|K4siratok TÍMM ■*■! kojd.to.k.
elóbb: ,ZAL
ZALAI KÖZLÖNY
•S O MOOTI
N..Kanl7.&#187;aTáro. hdíhatéfi*eának, &#8222;n-kanlzsal önk. tfizoltó-egylft", a .n.-kanlisai kernkedolml t Iparbank*, &#8222;n.-kaniiiwl Ukarékpé&#171;Ur&#171;, a ^&#187;la&#187;eeíei~álUlaoo&#187; U.itótw tttlet\', a .n.-kaniisai ki&#171;d<>d-neT&#171;16 e?re&#187;6let&#171;, a &#8222;soproni kereskedelmi &#187; iparkamara n.-kani&#171;<ai külTáluitniánra" % több megyei és rirosi eirjesület biratalo&#171; érteslttj*.
Heleuklüt kétszer, vasárnap- s csüiörlüköii megjelenő vegyes tartalmú lap.
Meghívó.
A nagy-kanizsai takarékpénztár rész-íény-társaság folyó 187Ü. évi február hó 18-ik napján délelőtti 10 órakor saját helyiségében XXXIV. é?i rendes köz-gyűlését tartandja, melyre a t. ez. részvé-nyesek ezennel tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tanácskozási tárgyai:
1. Elnöki jelentés.
2. Az igazgatóság leszámolásának
megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a
nyereség felosztása, a felügyelő-bizottság
jelentése alapján.
3. Az alapszabályok 2-ik §-a értel-
mében az uj részvények kibocsájtási ideje
és módozatai meghatározása.
4. A takarékpénztári ellenőri állás
rendszeresítése, s ezzel kapcsolatban az
alapszabályok 50. ij-ának módosítása.
5. Az igazgatóság és felügyelő bizott-
ság felmentése, és az igazgatóságból sor-
rend szerint kilépő 10 rendes igazgatósági
tag, névszerint: Maschanzker Mór, Stcrn
1. M., Sommer Sándor, Chinorányi Géza,
Helus József. Blau Pál, öreg Jack Frigyes,
Welisch Samu, Gutmann Vilmos, és Scherz
Albert, &#8212; valamint az időkőzben behívott
Sommer Miksa, Gutmann Simon és Dr.
Szűkíts Kándor, póttagok, &#8212; mégis a fel-
ügyüló-bizoitsági tagok, névszerint: Ollop
Samu, Vágner Károly és Juhász György,
helyett, és pedig a? elől megjelelt 10 igaz-
gatósági tagságra 3 évi időtartamra, az
utóbbi 3 igazgatósági tagságra 2 évi idő-
tartamra, a felügyelő-bizottsági tagságra
pedig 1 évi időtartamra njjak választása,
vagy ezek isméti megválasztása.
G. Netáni indítványok.
Jelentése a felügyelő bizottságnak a
nagy-kanizsai takarékpénztár részvény-tár-saság XXXIV-ik évi rendes közgyűléséhez.
Tisztelt közgyűlés!
Van szerencsénk jelenteni, hogy a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytár-saságnak üzletvezetését a lefolyt 1878-ik évben törvényszerüleg ellenőriztük. A tár-saság könyveit, pénztárait, valamint a havi mérlegeket cgyenkint, ugy az ezen üzleti ér lezártával az igazgatóság részéről kikül-dött számvizsgáló bizottsággal egyetemben az üzleti könyveket, a pénztarakban lévő értékeket, u. m.: a kötelezvényeket, váltó-kat, &#8212; az elölegkölcsönökre letett érték-papírokat, i társaság tulajdonát képező magyar aranyjáradék, vasúti és szólóvált-sági kötvényeket megvizsgáltak. A köny-veket kifogástalanoknak, az értékeket hiány-talanoknak, és az évi mérleget a valódi helyzettel megegyezóleg találtuk ; miért is az igazgatóság által inditványozott 70 frtnyi osztalék felosztását ajánljuk.
Záradéknl bátrak vagyunk a minket megillető feladathoz képest a tisztelt köz-gyűléshez azon tiszteletteljes Előterjesztést tenni: miszerint méltóztatnék az igazgató-ságnak 1878. évre &#8212; a számvitelre vonat-kozólag &#8212; a felmentvényt megadni.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1879. jan. 20. A felügyelő-bizottság:
VÁGNER KAROLY.
JUHÁSZ GYÖRGY.
OLLOP SAMU.
Jegyiét. A l. <*&#171;. réMTŐaycí tagok sxafWÍ-lapjnk &#171;t&#187;<tclíre. a ukar\'kpcnitlr hrlyilé^ben, /olyó 1879. évi Mirnir hó lf.-ik napján m.TJ-l.nni felkíretoek, axoti l.otsáadásaal, hogy ai aUfiwibÁ-lyok 54 §*a Bxcrint szavasati jogot C!*ak ax igényel-het, kinek rú<xv&#171;nye 4 héttel a k>~ix&#163;ya!é&#187; iirjo előtt Derűre átíratott.
Az Országos
régészeti és embertani társulat alapszabályai.
I. A tanalat ezime, tzékhelye, czélja működé-sének köre és pecsétje.
1. §. A társulat ctime .Országos Régé-
szeti éa EmbortaDi Társulat*.
2. §. A társulat székhelye Budapest.
3. §. A tanalat cxélja első sorban as 5s-
történelemnek és kapcsolatban ai embertannak
művelése, kifejtedé, 8 a hazai közönség körében
megkedveltMé^e. E ííczólját rendszeres ásatá-
sok eszközlése, nyilvános gyűlések tartása, szak-
dolgosatok fölolrasása, azoknak kiadása, a bazai
gyűjtik és stakkedvelok egyesítése, s a magyar
birodalom különböző vidékeire e czélból teendő
kirándulások által igyekszik megvalósítani.
4 §> A társulat munkakörébe tartozik még a római, a középkori s a magyar régészet is, melyeknek mdvelésétfóczéljával párhuzamosan indítja meg.
Ehhea képest a társulat egjetóre követ-kező szakosztályokból fog állani:
a) öatörténelmi és embertani,
bj antik emlék és éremtani,
c) magyar emlék-, érem , czimer, pecsét-
es fe^yvertani,
d) egyházi régészeti osztályokból.
5. §. A társalat pecsétje köriratban &#8222;Or-
stágoa Kégészeti és Emb> rtaniTársolat," a pecsét
belseje en as alapítási ér 1878.
II. Á társulat szervezete.
6. §. A tánulat tagjai: a) alapító, b) évdí-
jas, és c) külföldi tiszteletbeli lagok.
a) Alapító tag ki az &#8222;Országos Régészeti
I és Embertani Táraalat" czéljainak magvalósítá-
sára legalább 100 (száz) o. é forintot készpénz-
b*n vagy teljes biztosítékot nyajtó 5*/o os meg-
feleld értékű papírban adományoz.
b) Évdijas taggá választathatik egy tag
ajánlatára, minden, a régészet és embertan iránt
érdeklő, ki kötelezi, magát, hogy három éven
át a tánulal pénztárába 5 o. é. forintot fizet.
c) Külföldi tiszteletbeli tagul valasztaths-
tik a régészet és embertan iránt kitdnőleg érde-
meslilts annak általános szinvonalat művei által
slóre mozdított kalföldi tndos, kiknek mogerí-
sitéaére a kir. kormány jóváhagyása szükséges.
7. §. A társulat tisztviselí kara áll:
a) a< elnökből és másodelnökből,
b) a titkárból,
c) a péoztárnokból éa
d) az ügyészből.
8 §. Társalati elnökké a régésiet vagy embertan körül érdemeket szerzett férfiú válása-tátik. Tisztében áll: a társulatot képviselni, az üléseken alnokolni, rendkívüli üléseket egybe-hivui, a másodelnökkel s a tisztikar tudomátá\' val a választmány utólagos jóváhagy áaa mell&#171;tt, sürgős esetekben intéskedni. Pénzt indokolt esetekben 50 forintig választmányi határoaat nélkül is utalványozhat.
9. §. A másod elnök szükség esetében as
elnököt helyettesíti, s a pénztárt ellenőrzi.
10. §. A társulat orsságos hirtt férfiakat
tiszteletbeli elnökükül megválaszthat.
11. §. A társulati titkár a társulat folyó
ügyeit vezeti, a beérkezett küldeményekről
jelentést tesz, a jegyzökönyvet szerkeszti, s as
esetleges könyvkiadásokra felügyel, gátoltatása
esetében egyik osztályjegyzd által helyettesi\'
tetik.

12. §. A péoztárnok a társulat anyagi
ügyeit kezeli, annak vagyonára felügyel s ha-
vonkint jelentést tesz, évenkint pedig mérleget
készít, s az elnök éa a titkár által aláirt utalvá-
nyokat kifizeti. A pénztárt a 9. §. értelmében a
másodelnök ell*:nürzi. A mérleget s az évi szá-
madás megvizsgálását a választmány kiküldött
tagjai által eszközölteti.
13. §. A titkár s a pénstárnok a társulat
vagyoni áilapotáhuz mért s válasstmányilag
megállapított tiszteletdíjban részesülnek.
14. §. Az iigréus társulat jogi képviselője.
15. §. A társulat minden tisztviselője a
választmányi üléseken szavazattal bir; egyenlő
szavazatok esetében as elnöki szavazat dönt.
III. A szakosztályok szervezete.
16. §. A társalat minden tagja szabad
| választása szerint a 4. §.-ban körülirt osztá
lyokba aorostatik.

TÁRCZA.
Kórházban.
Tebát ide jutottunk vógiv is, Addig íliött, Y>>rt E sors ft&#187;rd haragja Míg letiport, míg oflsxetiirt vadai, Kél*é%h*-\'&t-* kiiíiüt magamra hagyva. Ágylio* nxeK\'^v- IVk&#171;3n>n. mint A rah. A fájdalom 8 a kin vinuzt velem, A njngalomra nincs egj pillanat. J*j irtenetn ! Jaj agy fij mi ad. nem
Hauonbárom tartást élt e kebel, Ue boldog emUk nincs pjcek kö*ntt, Már elha^yáaak túrt leményeim, Abriud, öröm mindea elknftöífltt. H víffasRUlán\'il ?gy t>ir)>t *- jün Midőn ttt fekuce.m árván, betogvn ? Kiuek kehlén kiftirliatnám magara . . . Jaj isUaea! Jaj agy táj mindeuem !
Óh 1 de igeo, &#8212; van e&#187;jy két jó Kirát,
A kik letörlik köD.iycim sseliden.
Kik enyhillvnt b^Xnak, S vt^*aitatí-\'t
Lel kémre kin<>it sien védéseiben,
fl caak ex a ini &#171;-dfl(f R &#187;i|ve mi ff nem hkgy
Csak es, ami U otanja éUUm.
Oh, jöjjetek kfilrei baxáuim . .
Jaj istenein ! Jaj ngj f-íj mindenem !
LMcállt az t) scelid homÁlya rég. Mély alUtij rn.nd 01 a fr>l<i felett; L^nyugodoU, ajnémoll a világ: Mégii D&#171;>kem aJudni nem lobét : KI eljün ax álom e hű barát, Sx*-li<i kor.&#8226;\'vei b"fnRja nnmeaV, &#8212; D^ elüxi a durva fájdalom . . . Jaj iiteoem! Jaj >w r*i mindenein.
Vájjon mi fi V Mily mentijét z&#171;n* 1 Ki n>i|r&#171;t itt ily havHi daliamokat ? Tán égb+ isálló l&#171;lk&#187;m hattyii dala. Vag/ égi nÁ*mt, w&#187;lf o4* lu*offftt.
N&#171;m-npm, csak éjjeli *Pnc lmi(>I, Miodig jobbaa-jubban kiismerem: Oh. ex nem égi ex c&#171;ak földi nóta 1 &#8222;Be sxomoiu et úlet én<iekera.a
Megszűnt a dal, de hangjn vissí* <*Me>.>K Lolkembrt még ax .tío is *&#187;káig -KM fítlriajixt olt minden but, |.aiua&#187; , Urjtncdvemti k.H f&#171;em<&#171;in pilláit. K* igy nnlik IOBÍAII a bi>a*izn <&#9632;}, Álom hfhflt köayben u-xik aiemi-in, Kft ht^nap Óta nóhajtoin nyü^ö m : Jttj istenem ! J*j ugy fáj rniodeuem <
Ilyen ax *jji;lern &#187; a nappalom. Lat*in múlik &#8226; fájdalma* mind a kettő. Ük, hát mikor Itm* régm kínomnak, Min\'<&#171;n köDjörifí", ima &#187; fohánx meddő V Vajh elhagynm-e B hogyan e hfiyet \' Ki mankVl, vagy BiTt-miháiy V* TÍSÜ\'-H \' Vngy mond hatom-** azt rm\'g TtUh* Hála iatra már nem fáj st-mmt m-io V\' KELKFI
Viszontlátás tiz év múlva.
(F&#171;l>t. & vége.)
Az előbb hallatszott tivoli mindig közelebb éi kitett, ugy, h<>^ már kivé h-t/i volt as üldözik beszélgetései &#8212; Ad-lheid escméietleuül feküdt a töldün. &#8212; Alfréd neje mellett térdeire ö>*&#187;ek\'ilcsolL kozokkol fordult kalandorunkhoz, testvéréhez Élűméihez, &#8212; kit s egyébként utasaiakat is oivokoo fogjuk el* beszélésünk további folyamában &#9632;xúliUoi.
&#8222;Klemér. &#8212; kiilU Alfrad. anyánk em-lékére, kit miatUd, &#8212; ai nlleai^g már koaol van hozzáuk, &#8212; felodd b&#171;wutervnid<it n-ju &#8212; oh! gondolj anyánkra, ki kosy*s &#171;&#171;inkkl néz U ránk ai agekbAI, reánk, Md &#8212; oh, N&#171;M, r.ju al
Esen szavakra, mintha villám csikarta volna át Elemér elméjét, Adelh^idot gyengé-den karjaiba emelve, &#8212; sietett Alírednak ftt követni, &#8212; sebeten fordult be balra a&#171; erdőbe,
&#8212; néhány száz lépésre egy lisztáa helyen le-
tette a könnyü t*hert és nyugodt hangon
monda: &#8222;most már veszélyen lul vagyunk.tt
Itt minden ki\'elbetűt elkövetett, Adel-heidot magához hoxni, &#8212; sikerült is. &#8212; Adel-beid egy mély sóhajjal nyujU jobbját neki a gyenge hangon monda:
.KóMODom édes Eiemér."
Elemér letérdelt Adetheid elúit, kefit magfogta, szenvedélyesen szorította Bzivéhes és a fajdalmát átérzA hangon igy szolt:
&#8222;Adelheid! Ön teatvérem nej\'*, 8 igy ro-koni kötelékek füznfk. bfínnünkrt egybe, &#171;^n$;<*dje meg tehát, hogy igy széliithassaoi mog, &#8212; oly jól eaík ei szivemnek.*
&#8222;Elemér, BZÚU Adelheid, mit akkor tet tem, midAn én önt atyám házából "zárnüztem,
&#8212; oh, bocsássa meg ezen lépésemet, melyet
caak Alfréd iránti szer^lmp.m éu ön iránti be
eaülésem parancsolt tennem, &#8212; Azon gondo-
lat vezérelt &#8212; látván iránUmi nagy szerelmét,
mely folyloo nÖTekszík, ha kőzetemben van,
s félve is, hogy Ön és AIíred között, &#8212; meg-
tudván, misserint mint vetélytársak álltiak
egymás elNn, továbbá ismervén hovea, meg-
gondolatlan ifjúi terméssetüket, egy csapáasal
önök Ai az én bnldogaágoma\\t köony<*lmü&#171;n el-
játszhatják, &#8212; az idő majd elfelndteti önnel
Adelheidot, ki n*m tadott ée nem akart nzivt*
Bek színlelést feleröltetní, midŐo Őszintén meg
vallá ézrelmetmet.
Oh! bocaáaM meg ezen nyilt vallomáao-niat, &#8212; de m*oj és paraaoéold a foljtimaak.
; hogy ai kövesse a természettől kiszabott ut-
j jat, &#8212; vógzé be lelkesülten izavait Adelheid
| Alfréd fájdalommal legel taté szemeit Ele
! méreo, ki komolyan, stótianul tartá még foly-I tonoaan Adelheid kezeit as övéibe, &#8212; ugy lát-ssott, miotha lelke távol lett volna a hallottak-tól, &#8212; de egyszerre lelkesülten emelé fel eddig lecáüggesstatt fejét, megüvAgeaedett ssemeiból tulvilági üröm sugárzott, &#8212; felkelt térdeld helyzetéből, oda rohant Alfrédhoz, hevesen szőritá keblére és zokogva monda:
&#8222;Eogedjetek sirnom, oly rég nem sírtam, esek örömköoyek, megkönyiUk szivemet, &#8212; azután könyilit letörölvén mosdá:
Vianaadtatok önmagámnak. &#8212; éo nyu-gott vagyok, &#8212; mert Adelheidot a te karja-idba látom, ti boldogok vagytok, én szeren-esésnek nevesem magamat, &#8212; mert nekem ju-tott osztályrészül titeket megmenteni.
Üldözőitektől, folytatá, nem kell már tartanotok, ők nem is gyanítanak erre benne-teket, ezen csak nekem ismeretlen helyen, tiizé tovább gondolatait, szoktam idÓm nagy részét tölteni, itt idéztem fel füstbe ment ábrándjai-mat, &#8212; de hagyjatok, monda elkomonüra, mert tejem súgni kesd, és nem magamról, de rólatok, ssabadulástok felöl kell beszélnem.
jón hol
Innét egy félóra, &#8212; a határszélen, &#8212; lia ra keltek ós elmentek egy más basába, 10I kiocsszomjazó ellenségeitek üidöséee elöl mentve lesztek, hol békésen, háborítatlanul, munka mellett fogjátok boldogan további nap* jaitokat átélni. &#8212; Jöjjetek.
Karöltve érkeztek a mondott helyre. Elemér eltávozott, pár peres maira egy öreg révfans*! tért visssa &#8226; monda;

3
&#9632;fl
TIZETnnrOLCZADIK ÉVFOLYAM-
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR !3án 1879.

17. §. A mint 12 tag bi&#187;onyo&#171; ssakosz-
tyályba jelentkezik, a szakosztály megalaknl;
elnököt &#9632; jegyzőt bárom érre választ.
18. §. Azosstályelnöksajegyzőa válását-
mány tagjai.
19. §. Ai osstályjegyzők a aaját szakákba
vágó köxleményekről és küldött tárgyakról
jelentést teamek, s a társulat vidéki kirándulá-
sánál természetes kiküldöttekként szerepelnek.
IV. Társulati válasxtinány.
20. §. A választmány a tisztikaron, ax
osztályelnökökön s jegyzőkön kivUl 30 UgMl
áll. Július és aguaatus hónapokat kivéve, rendes
bavi ülést tart.
21. ej. A válasitmány az elnökök vezetése
alatt a társulat mindennemű anyagi ás szellemi
ügyeit igazgatja.
22. §. A válasitmány két rendbeli tagok-
bál alakitutik. Felerészben a közgyűlés által
állandólag, felerészben bárom évi tartamra vá-
Iasitatik. Mindkét rendű választmányi tagok
egyenlő jogokkal éa kötelezettségekkel birnak.
23. íj. A választmányi tagok a havi ülé-
seken felolvasásokat tarthatnak, jelentéseket
tehetnek, a társulat mindennemű ügyeiben in-
dítványozó és szavaaati joggal bírnak; az ülé
Bekben réaxtvessnek, s egyes megbtsatáaokat
teljesítenek.
V. Társulati ügyrend.
24. §. A társulat körében minden válasz-
tás titkos szavalással történik.
25. §. Elnököt, másodelnököt általános
szótöbbséggel három érre a közgyűlés válásit.
26. §. A választmány mindkét rendbeli s a
22. §. ban meghatározott tagjait a közgyűlés
választja. A minden harmadik évre kilépő vá-
lasztmányi tagokra uj szavazás történik, a kik
újra megválaszthatok.
27. §. A társulat minden tisztviselőjét a
választmány három évre választja ax össxes
tagok sorából. A választó ülés egy hóval előbb
hirkpilag közte teendő.
28. íj. A társulat minden hóban, a júliusi
és augusztusi szünidőt kivéve, székhelyén ren-
des választmányi ülést tart. Ez Ülések nyilvá-
nosak, stavazati joggal azonban csak a választ
mányi tagok bírnak.
K szakülések mellett a társulat népszerű felolvasásokat rendel. Kendes választmányi ülés tartására az elnökön kivúl legalább 4,tisxtvise-lüválasztó gyűlésre legalább 15 tag jelenléte szükséges.
29. §. A havi ülések tárgyát felolvasások,
folyó ügyek előterjesztése, egyen leletek vagy
régiségek és jelentések bemutatása, ismer-
telése, a pénztári számadás stb képesik. A
népszerű leiolvasásoknál egyes fontosabb s a
nagy közönséget is érdeklő lelelek és régiségek
mulattatnak be.
30. §. Az üléseken kivfü a társulat even-
ként közgyűlést tart, melyen a tagok egyaránt
szavazatra képesek. Közgyűlés megtartására
.Gábor, exen arakat, Alfréd ás Adel-haidra, mutatva, &#8212; fogod a túlpartra átállítani. Ertem, felelt az öreg. Elemér most Alfréd és Adelheidhos for-dult és fájó tekintetet vetvén az utolsóra aka-dozó hangon monda:
,Üljetek a ladikba, ezen becsületes öreg fog átvinni benneteket.
&#8222;&#163;s te, szóla Alfréd, most, hugy a sors összehozott bennünket, most hogy őrző angya-lunk vagy, elskarsz bennünket hagyni, &#8212; sem jösz velünk?
.Éa nem követhetlek benneteket, csak háboritója lenne boldogságtokoak komor te kíntetem, &#8212; menjetek, én itt maradok, &#8212; itt, a hol minden perczben elibém varázsolhatom multam fájdalmait, melyek mégis enyhitőleg
esnek kifáradt lelkemnek, én itt maradok,
itt akarok meghalni.
.Elemér, szolt most Adelheid, én kérlek, én könyörgök bosxád, ne hagyj el bennünket, megmented életemet, engedd e tettedet, te és &#8226; fórjem kost megúattott szerelmemmel meg-hálálni.
Esen szavak nem tévesztek el hátasakat szótlanul nyujtá Elemér jobbját Adelheidnak és vele együtt lépett a ladikba. &#8212; Alfréd és ai öreg révészt követték.
II.
Két bosszú év múlt el ezen eset óta. &#8212; . X. falu csendes uri lakában szokatlan zaj, sür-gés, forgás uralkodik.
Idegei), ha e falába érsz, és e zaj okát kérdezed, a legkisebb gyermek is ujjongva fogja mondani:
.Visszajött az urunk és asszonyunk. &#8212; Vékáty Alfréd ur visszajött, és átvette eddig elkobzott vagyonait."
Ünnep, a boldog visszatérés ünnepe van ma Vélásy házában, a közel éa távoli ismerő-sök, barátok és rokonok egéss serege gyűlt itt oasxe, tidvözletöket nyilvánitandok.
Tizenegy óra van éjjel, &#8212; a rigalom te-tőpontját érte, midőn egy Öreg cseléd lélek-saakadva rohan a vigadók közé, és ezen szóval:
legalább 20 tag jelenléte szükséges, ennyi námu tagnak meg nem jelenén esetén uj közgyűlés hirdetendő, mely tekintet nélkül a megjelentek sxámára határos.
31. §. A társulat évenként ásatással s
régéeseti kutatásokkal egybekapcsolt kirándu-
lásokat rendez.
32. § A közgyűlés tárgyát képezi a tár-
salati elnökség megválasztása, a> alapszabályok
megválasztására caéizó indítványok tárgyalása,
mi a közgyűlés kihirdetésekor külön tudtul
adandó, kimatatia a pénztár évi állapotáról,
tudományos értekezések felolvasása stb. A köz-
gyűlés programmját az elnök s a titkár állapít-
ják meg.
VI. A társulat kiadván; ai.
33. íj. A társulat hivatalos közlönye egyen
lőre as .Archaeologiai Értesítő,\' kés\'.ub pedig
pénz erejéhez mérve folyóiratot s eredeti mun-
kákat is kiad.
VII. A társulat vagyona s jövedelme.
34. § A társulat vagyonát képezik az
alapítványok, a tagdijak, egyesek ajándékai és
hagyományok. Az alapitványtőkét elkölteni
nem szabad.
35. §. A társulat az ásatások álul birto-
kába került vagy a neki ajándékozott tárgyakat
a magyar nemzeti múzeum régiségtárábao tété-
ményezi le, a többes példányokból azonban a
vidéki muzeumokat is réssesitendi.
VIII. A társulat feloaalása.
36. §. A társulat feloszlik, ha ax e czélra
rgyhóval előbb kihirdetett kösgyülésnek \'/,-da
a feloszlást elhatározza.
37. §. A társulat összes vagyona feloszlása
esetében a magyar nemzeti múzeumra Bzáll.
38. §. Az esetben, ha az egylet ax alap-
szabályokban meghatározott cselt és eljárást
illetőleg hatáskörét meg nem tartja, &#8212; a kir.
kormány által, a mennyiben további működé-
sének folytatása állal az állam, vagy az egyleti
tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, hala-
déktalanul fölfüggesztetik s a folfüggeeztés után
elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez
képest végleg fel is oszlattatik, vagy esetleg az
alapszabályok legpontosabb megtartására kü-
lönbeni feloszlatás terhe alatt koteleztetik.
46852. szám.
Látta a magyar királyi belügyminister.
Budapesten, 1878. évi november hó 15 én
a miniszter helyett
P. H. B. KEMÉNY,
\' államtitkár.
Alsó-Lendrán. 1879. február 7.
A jótékonyczélu nóegyletiink által f. hó 5-én rendesett tánczkossoru minden várakoxá-sunkat felülmulta, &#8212; nem volt tehát alapta-lan a múlt április hóban ezen becses lapban kifejezett reményünk, hogy sikerülni fog, bár küzdelmek között is, kis városunk nemeslelkü
.Tus van!" lerogyik.
Vékásy uri laka teljes tűzben állott. &#8212; A tolongás igas nagy volt, mindenki saját elete megmentéséről gondolkozott és így senki sem vette Adelheidot észre, ki esenssavakkal: .hol van gyermekem?" ájultán rogyott le az ajtó-ban, csak Elemér, ki nem törődve a tolongás-sal, redőkbe szedett arczczal járt még fel és alá egyedül a teremben. &#8212; Már ax ajtót, mely-nek küszöbén Adelheid ájultán feküdt ragad-ták meg a lángok, &#8212; Elemér ki est észrevette, oda rohant, karjaiba emelte Adelheidot és sér-tetlenül vitte el a veszély színhelyéről, &#8212; azu-tán nem törődve a mindig jobban terjedő tűz-zel futott tel, de most már eltorzult rad arcz-cxal ax első emeleti lakosztályba, hol Katinka. Adelheid kis leánya feküdt édes álomba el-ssenderedve &#8212; felvette bölcsőjéből a gyerme ket, hevesen szorította szivéhez és elrejtve ru-hájába, dacaolva ax elviselhetlen meleggel, mely már haját ésarexátmegperxselte, vitte leagyer-meket a még ájult anyához éa éten Havakkal :
.Meghoztam gyermekedet" ű is lerogyott. &#8212; Ezen szavak életre hozák aa anyát, keblére szorította már elvesxve hittgyermekét és észre-véve Elemér állapotát, reá borult a szivre-pesztő jajvesxéklésael monda : Nem szabid meg-halnod, mert kétszer mentetted meg életemet, vissza adtad gyermekemet, kit éltemnél jobban &#8226;seretek, ébredj, kelj lel, hogy hálás anyai keblemre szoríthassalak, &#8212; azután csókokkal halmosa el már a minden iránt érzéketlen tes tet, &#8212; de egyszerre felnyíltak a már megtört szemek, ajkai alig érthetően exen szavakkal mondák:
&#8222;Adélbeid bocsáss meg, én gyujtám fel házatokat, &#8212; még egyaxer akartam oly boldog lenni, mint minőnek akkor éreztem magam, midúa ax erdőbe, emlékssei, &#8212; jobbodat nyuj-tád nekem. &#8212; Ugye megbocsátása? nem gyűlölsz ?
Adelheid svnmnrnan inte f&#187;jév&#187;l igent, és esen ssavakkal: .Most boldog vagyok, oda át
hölgy közönségének, a többi nóegyletek példá-jára, jótékony körben egyesülni.
Mondhatják, hogy egyletünk, mely csak rövid idő óta alakulási életét éli, most már a rendes kerékvágásban forog, és már is virág-zásnak örvend.
A táoczmalataágban, mely viradtig ke-délyesen folyt, köxségüok kedves kisaenonyai-ból, fájdalom, néhányan reszt nem vehettek ugyan, de a hiányt pótolták vidékünkből is ÖJasejöu szép fiatál úrhölgyek, kik a táncz-koesoru lelkét alkotva, megjelenésük által kitűnő, kedélyes mulatságot idéztek elő.
Fölülfizetni szívesek voltak következő urak és hölgyek, kiknek egyletünk nevében ezennel mélyen érsett aösxönetttnknek kifeje-zést adni kedves kötelességünknek tartjuk.
Zabolyek László ő frt, fűt. Stirling espe-res 4 frt, Lénk Ödön 4 frt, Sxublits Imre 3 frt, Isoó Ferencx 3 frt, Dr. K. 3 frt, Tótőssy Béla 2 frt, Hajós Mihály 2 frt, Karabélyoa Elek 2 frt, Lendvay Mátyás 2 frt, tiszt. Pap Dávid 2 frt, Zárjeczky Vincze 2 frt, Szilassy Károly 2 trt, Kath János 2 frt, KeverencsiU 2 frt, Blásek 2 frt, Löbl Ignácz 2 frt, Jenők 2 frt, Gutbier 2 frt, Kiss Béla &#9632;> frt, Travnik L&#187;jne 2 frt, Egerváry Jenő 1 frt 71 kr, Kelcz Gyula 1 frt. Pallisch Mór 1 frt, Scbnórfeil 1 frt, Németh Lajoa 1 frt, Hencs Lajos 1 frt, Tausz Ferenci 1 frt, Vojta Ferenci 1 frt, Nabráczky Lajos 1 frt, tisat. Balaton József í frt, Pullák Lázár 1 frt, Zakály Henrik 1 frt, Reich János l frt, Ehrenreich János 1 frt, Trombitás Gy. 1 frt, Iványi Andomé 1 frt, Przibil Ferenci 1 frt. üozenen : 69 frt 71 kr.
Eien kivül bevett az egylet Brüll Her min urnó által ajándékozott ágysxónyegért 10 frt 10 krt belépti dijt 90 frlot; mind összesen tehát 169 frt 81 krt. &#8212; Kiadisok voltak 95 frt 36 kr, maradt tiszta jövedelem 74 frt 45 kr.
Végre kötelesnek ereszük magunka-Kg rváry Jenő éa Jakab uraknak szíves fára-dozásuk és példás buzgalmukért legmélyebb köezün>*tütitcf*t kifejezni.
KIKÁLY RÓZA,
nSegjIrti elnSk.
HAJÓS TERÉZ,
alcluSk.
A fönebb irt lisita jövedelmet, hetven négy frt 45 krt a nőegylel pénztára átvette.
IVÁNYI ANOORNÉ,
oőegr. pénztáritok
FREYER BETTI,
ellenőr.
Helyi hírek
&#8212; főispán ur ő méltóságának vasár-nap tisztelgett Zala Egerszeg képviselő t<;stü let**, jókivánatait s örömét tolmácsolva as 50 éves jubilaeum alkalmával; este roppant nép-
találkozunk, as éj felé matatva, &#8212; kiadá Ele-mér lelkét.
III.
Vándor, ha X. falun kcresxtül vezet utad, tekints az egyszerű falusi sírkertbe, hol egy zöld koszorúkkal behintett sirdomb fölött emel. kedó kereszt mutatja Vékásy Elemér örök nyughelyét. Térdelj le a kereszt mellé és küldj egy ho imát a sokat szenvedett lélekért az Egek urához.
SCHTR JÓZSEF.
Megöl a bu...
Megiíl a bu Is a bánat. Hogy elhsgyám a babámat, A ki nnrem agy ncretett, Mint bárány ax anyatejei.
Viaazamenuék, de hasztalan Neki már más kedvese van. Más caokolja, mán Öleli A &#8226;.\' jobban megérdemli.
Nesse csigáuy minden pénxom ITry sem kell már a mint ércem, Olyan nagyon °da vagyuk, Talán még ma mpg ia halok
Hanem asert utoljára Oyiijta rá még egy vig nótára, Buhánatos beteg lelkem atás világra vigau menjen.
. .. Elég.... elég, hadd a vígat Fájó lelkem ijry sem vigad; Hej fájdalmas saedtevett* Inkább busát huaa helyette I
Hasd el esigány la&#171;san ssepen Aat a kedvea nótát nékem, A mai; nótát ottan hnztál, Ott annál a kis ablaknál.
Htlazad, hnasad caak csendesen, Hadd ébredjen képzeletem, 8 hadd képaeljem, hogy ott vagyok, Hol aa a ssép lányaaen ragyog.
ItJ. VÁRADY FKKENCZ.
tömeg jelenlétében fáklyás zenével is mígtisz-taltetetVaa Uv&#171;alú bestédre főispán ur laká-sáról lejött &#9632; asflnni nem akaró éljeaxés közt köszönte meg a figyelmet.
&#8212; Meteorológiát ésxleletek a nagy. kanizsai főgymnasiumnál 1879. évi január hó-napban. Közép légnyomás: 74836 millimé-ter; legnagyobb légnyomás: 757-1 mm. 13-án este9 órakor:legkisebb légnyomás: 730 4mm 10-én reggel 7 órakor. &#8212; Közép hőmérséklet:
&#8212; 115"C; legmagasabb hőmérséklet; -)-
10.1*C 2-án délatán 2 órakor; legalacsonyabb
hŐD-érséklel: &#8212; 8-9"C 21-én reggel 7 órakor.
&#8212; Kösép páranyomás: 3 9 mm. &#8212; A levegő
közép nedvessége száiatékokban : 90.9°/,,; leg-
csekélyebb nedvesség: 3ő°/, 24 én délutáni
órakor. &#8212; Köiipfelhőzet(0-tol 10 igeiámitva):
7-7. Egészen derült ég (0-val jelölt) észleltelett
3-szor, teljesen borult (10-zel jelölt) 57-szer. &#8212;
Közép szélerősség (0 tói 10 ig számítva :) 17
5-nel erősebb izei nem észleltetett. 93 észlelet
közül jegyeztetett összesen 87 axél, és pedig:
északi 22, északkeleti 6, keleti 15, délkeleti 14,
déli 17, délnyugati 4, nyugati 5, északnyu-
gati 4; szélcsend pedig 6 szór. &#8212; A légköri csa-
padék (eső, hó, ködl havi összege: 29-75 mm.
Eső esett 2 napon, havazott 8 napon, köd volt
6 napon ; legtöbb csapadék (9 mm. eao) mére
tett 4 én. &#163; hóuap 5 isú napja fagypont fö-
lötti hőméraékkel folyt le, többi része azonban
átalan véve eléggé télies volt, de anélkül, hogy
keményebb hideg tartósan uralkodott volna.
A hónap elejétől 8 ig nem volt hó a mezőkön ;
de a 9. és 10-én beállott elég bő havazás ismét
ellepte aa egész vidéket, ugy, hogy a hótakaró
egész végig, a 23 &#8212;25 én végbement jelecté
kény olvadás daczára aem enyészett el teljesen.
F.
\'&#8212; A nagy-kanixsai fogymnasium
ifjúsága által f. é. febr. 5-én, saját segélyző ée
zeneegyiete javára rendezett hangveraeny liazta
jövedelme 607 trt 55 kr. Fölülfizettek: Nmlgu
Kovács Zsigmond püspök ur 10 frt, Dornay
István 2 frt, P,p Károly esp. 3 frt, Bosnyák
Gusztáv (LellérőH 5 frt, Groszmann Ignácz 2
frt, Bersay Elek 3 frt 50 kr, Merényi Lajos
50 kr, Berkes Imre 50 kr, Pintér Elek 5(1 kr,
Soitz Alajos 50 kr, N N. 50 kr, Freiler Adolf
50 kr, Hauser János 3 frt 50 kr, Kátz Anul
3 frt, S. B. 1 frt, R. J. 1 frt, Finchl Pál 1 frt
50 kr, Tarányi Ferencz 3 frl 50 kr, Nucsecz
Jóxsef 50 kr, Scherz ZOgmond 1 frt, N. N. 50
kr, Bexerédy Elek 5 frl 50 kr, Pécxeli N. 50
kr, Sólyomy Lipót (B Edericsről) 1 frt, Kohn
Ede 50 kr, Kietert Frigyes 50 kr, Lówinger
Ignácz 2 frt, Talabér Kálmán 2 frt, Hegyi Já-
nos 50 kr, Varga N. 50 kr, Legény János 50
kr, Ilirschl Ede 1 frt 50 kr, Sztojkovics Szi-
lárd 5 frt, Stolczer Gusztáv 50 kr, Etl István
apát 5 frt, Dr. Horváth Anul 1 frt, Vágner
Károly 50 kr, Klein Illés 2 frt, Kocsisa F. 1
frt, Knauaz Boldizsár *l frt, N. N. 50 kr, Dömö-
tör N. 50 kr, N. N. 1 frt, 50 kr, Tőttősy N.
1 ezüst frt, B lus Jórsef 3 frt 50 kr, N N. 50
kr, N. N. 50 kr, N. H. 50 kr, Nagy Béla 50
kr, Viola J. 50 ki, Pammer Lajos 2 irt, ifj.
Fesselhoffer József 3 frt 50 kr, Ebenspanger
Lipót 2 frt, Bartos Jánoa 1 frt 50 kr,Schönfeld
N. 50 kr, Ebenspanger León 5 frt, Grünhut
N. 1 frt 50 kr, itj. Seidl Gusztáv 50 kr, Simon
Gábor 1 frt, Plibál Ferencz 3 frt 50 kr, Lovak
Ede 50 kr, Oaseszly Antal 1 fit 50 kr, Kar
czag István 8 frt 50 kr. Wajdita József 1 frt
50 kr, öyőrffy János ő frt. Összesen 123 frt
50 kr. A terem fölszereléséhez szük.-éges anya
gok és dísztárgyak szíves felajánlása által ki-
válóan elősegítették az ünnepély fényéi: Weisz
Samuné és Hencs Antalné ő nagyságaik,
továbbá a Társaskör elnöksége, Hirschl és
Bachrach, Zerkovicz, Nucsecz és Strém urak.
As ifjúság mind exen nagylelkű pártolóinak, s
átalában a város és vidék nagyérdemű köxön-
ségének, minden várakozást fölülmúló érde-
keltsége- és pártfogásáért, ezennel legmélyebb
köszönetét nyilvánítja. Nagy Kanizsán, 1879.
febr. 9. A főgymu. igazgatóság.
&#8212; Dalárdánk a lét és nemlét kérdé-
sével küzd ; sajnálattal halljuk e szomorú hírt,
pedig a &#9632;ylvesiteri dalestély alkalmával it meg
győződtünk, hogy társadalmi életünk felele-
venítése &#8226; élénkítésére műélvezetet képes
nyújtani, kiválólag oly jeles zenetanár sxakér-
telmes vezetése mellett, mint Berecz Imre zene-
tanár ur, ki sok oldala elfoglaltsága mellett i&#171;
városunkban a aenetanitás terén oly tapintatos
és haxa6as szellemben működik, hogy méltán
buszkék lehetünk reá. Csak legutóbb is, a fő-
gymoasiami hangverseny alkalmával, mily
osztatlan, fényes elismerésben, általános dicsé-
retben réssesült. Egyébként a Dalárda érde-
kében még külön közleményt bosank, vissza-
pillantva annak múltjára, s múltjának lehető-
leg kimerítő méltatására.
t &#8212; Bymen. Ifj. Singer Sama egykori mákatársunk febr. 16 án tartja esküvőjét a helybeli izr. imaházban a bájos Práger Ida kiaaasxonynyal. Boldogság kísérje frigyöketl
&#8212; Zürichből irják lapunknak: Gróf
Hugonay Vilma arnő a tud ori szigorlatot kitu
TIZENNTOLCZAMS ÉVFOLYAM
ZALAI KÍUÖSt-
18T9.

nüen letette, össses tanáraitól megdicsértetett; alapos és mély tudományt tanúsító müve a következő : Das erste Hundert Croup &#8212; Ope ratiooen in Zürich. Inaugnral Dissertation. Yorgelegt der hohen medio. Facnlt&t der Uoi versitüt in ZUrich von Grafin Vilma Hugonay, Genehmigt auf Antrag von Herrn Prof. Ed. Rose. Üdvözöljük k nemes grófnőt, ki a ma-gyar névnek bátorságával ily kiváló elismerést szerzett s tudományival úttörő lón a női eman-czipaczio terén.
&#8212; Holián Ernő tábornok ur, mint elóre jeleztük, febr. 9-én városuukba érkezett az állandó barakken-tábor létesítése érdemében, naponta folynak a tanácskozások, az ered-ményi végmcgállapodás után kösSlni fogjuk.
A. fővárosi gyorsíró egylet tebr. 6-án
tartott közgyűlésében Markovics J. elnök jelen-tést tett a lefolyt évról, mely alkalommal jelesé, h&#187;gy ót a tranczia közoktatásügyi minister, mint a magyarországi "yorsirászat alapitóját az akadémia t. tagjává nevezte ki és a párisi világ kiállításon nyert érm<&#187;l megküldé, melyet Grttn-baura által a< egylet ne-rében készített gyors-irászati minta gyűjteményért szavazott meg. E kitüntetett .munkáért Groubaumnak az t-gje-siilot nevében, 20évesgyorsirászati tevékenysége i-liamnrcseül is, érlc\'kos arany gyürüt adott át (íyorsirászati felirattal. Egyssersmiot az egylet tiszteletbeli tagjául nevesteteti ki.
&#8212; Mint értesülünk, a csabrendekí
t
takarékpénztár, megyénk egyike legvirágzóbb
ti kitunóleg vezetett pénzintézeteinek, e bó6 án tartotta rendes évi közgyűlését. Az intézet es évben 400 részvény után 5200 frt osztalékot tizet; azon kívül tetemes összeget fordít jóté kony czélokra; a többek közt as intézet derék elnökei tök. Barcza Nándor s Chernél Gyula urak intensiója következtében, az ottani állami iskola, szegény Unulók rubáztatására 47 frt utalványoztatott; melyhez még Barcza Sándor ur sajátjából &#8212; 12 Unulónak szükséges láb-belit készíttetett. Hála nekik a tanügy s a szegények nevében! Ugyan e gyülésoél as
>
igazgatósági tagok is választattak, né<-szerint :
Uarcza Sándor elnök, Chernél Gyula, Bogyay JánoR, Oszterhuber Lajos, Kohn Ignácz. Böhm Vilmos, Kohn László, Lob Ignáct stb. Kísérje iiz intézetet továbbra is a kiérdemelt szerencse,
Í
^mely ily kilünő s szakértő vezetésénél nem is
hiányozhat. ^ L.
&#8212; A balatoni halfogyatkozás okairól.
A hajdan bohalu Balatoú már évek óta rendkí-
vül cseki-ly keresetet nyújt a partjain nagy
számmal élű halász népnek. A halfugyatkozás
okaiul többféle vélemény uralkodik. Legújab-
ban Sigray István, siófoki j-gyzö, a kövelkezó-
>. ket Írja e tárgyban. A nagy mérvű halfugyai-
koxás legéruzlietobben már mintegy 10 évvel eloulire tehető, s ma már a szó teljes értelmében gi^áxi munka a Balatonban való halászat, mert számtalan uuyál huzuak 3O0 &#8212; 400 öl átmérő-ben s 1000 oi hosszúságban &#8212; tehát óriási te-rUlc u &#8212; auélkül, hogy csak 20&#8212;30 font halat fognának, holott a régi jó időkben, sokkal töké-letlenebb szerekkel és jóval kevesebb fársdt-sá-giu 100 és 1000 mázaára menő halat foglak, és hal mindig voh. Mi tehát az oka, hogy most nincs? Nézetem bzerint első sorban uka a Bála Ion megtörtént lecsapolása, minek következtében azon nádasok, csuhns és kákás részek, melyek úgyszólván a halak ivarzási telepeik voltak, a Balatt-nnal, illetve víz ükrével folytonos egybe kultetésbca níucaenek s a lerakott ikrákról a viz lefutván, &#8212; a gyors kiszáradással együtt elvesznek. Ezen ok asonban 10 &#8212; 20 év alatt elenyészhetőnek állítható, mert a lecsapolás óta, mely mint egy 20 évet már számlál, szokott vízállás állíthat eló ismét rendes nádas, csuhua és kákás területet, a mint hogy az fejlődött is. Tehát ez idő sserint a halaknak újból van ivar-zási tanyájuk és igy esen ok, nem fóok a balak ingyatkozásában. Mi lehet tehát a fóok\'f Másod sorban és főoknak állítom én a siófoki Sió-zsili-pet, melyet évente nemcsak hogy 4-szer, ö-ször lezárnak s es által a Balatonnak a Dunával való összeköttetését elzárják, hanem minden elzárással több ezer mázsára menő halat meg-, ölnek, mert, ugy a Sió medréből, mint a vele kapcsolatos nagy terjndelmü bozótságról, tavak-ról, a viz lefutván, a csekély pocsolyákba szo-rult halak megdöglenck, s nyáron meg épia bűzt is terjesztenek ; a melyek pedig még élhet-nének a csekély vízben, azoknak a folyam mentén levű faluk lakosai neki mennek s igen könnyű szerrel, ellenőrzés nélkül* kifogdossás: és elharácsolják, továbbá pedig a zsilip által miként már említem, a Dunával való összeköt tetéa különben is akadályozva van, s igy a halak aem jöhetvén fel a Dunából a Balatonba, meg lehet ezen akadály még a halfajok ivar képes-ségére is befolyással van. Ezt valódi tudományos Szem pontból is érdemes volna kutatni. De ha ez nem állana is, mindenesetre áll as, hogy i Billió és millió Hal a Balatonba be nem vándo-rolhat, és ebbíl szármszhatik a jelenlegi halfb-gyatkozás. Annyi bizonyos, hogy míg a lecsa-polás és a Sió zsilip nem volt, volt hal bőven, B most nincs.
&#8212; Székesfehérvári 1879 ki országos
kiállítás. Mindazokat, kik a folyó évi május
10-én megnyitandó országos md-, ipar , termény-
és állat kiállításban résztvenni óhajtanak, bát-
rak vagyunk ideje korán tissteletteljesen figyel-
meztetni, miszerint a bejelentési ha-
táridőé hó végével lejár, a
később beérkező bejelentéseket pedig a mutat
kozó nagy részvétel miatt figyelem be alig fogjak
vehetni. A székesfekérvári 1879 iki országos
kiállítás végrehajtó bizottsága.
&#8212; Törvényellenesen távollevő had-
kötelesek. Felső Hahóton 1855-ik évben szüle
tett Horváth Józael, Komárvároson 185Ő ik
évben született Andrasits János, Kapolcson
1855-ik évben született Grosz Ignácz és Tapol
czán szintén Itö5 ik ávben slületett Horváth
József s Knrsanecsi Vinczek József póttartalé-
kosok múlt évben foganatosított állítástól távol
maradván, azok elmaradásuk okai iránt kihall
gatanddk lennének,azonban tartózkodási helyeik
kipuhatolhatok nem voltak. Kelt Z.-Egerszegea,
1879. Január 2 án Alispán.
&#8212; Gyá&#8212;hir Csincsics Alajos puszta-
kápolnai nyugalmazott ispán meghajt; Kis
Komáromban február 9 én volt temetése. Béke
hamvain !
&#8212; Zala-Eger8*eg és vidéke fiatalsá-
gának febr. 8 án tartott táncsvigalma kitűnően
sikerült; a második négyest 36 pár tánczolta.
&#8212; OyáSMhir. Alsó Lendváról értesíte-
nek bennünket, hogy a megyei pártélet egyik
tevékeny tagja, a Deákpárt állandó pénztár-
noka Isoó Feroncz gyógyszerész múlt vasár-
nap éjjel vízzel töltött puskával főbe lőtte ma-
gát. Pár év óta mély buskomorság uralgotl a
haza ez egyik hü polgárán B a magyar iroda-
lom bő pártolóján. Béke hamvain!

&#8212; AlKÓ-Lemlra, 1879. febr. 8-án.
Múlt szerdán febr. 5-én Lendva városa vig zene
szótól hangzott, s az ottani nagy vendéglő terme,
jó kedvvel mulatozó díszes közönséggel dicse-
kedhetett. &#8212; As alsó lendvai nőegyl>-t rendezett
itt ugyanis kedélyes tánczestélyt, mely a nő
egyleti elnök és alelnök tapintatos és figyelmes
eljárása s a helybeli és vidéki intelligentia ré
Bzéról1 a nagyszámú megjelenéssel tanúsított
r<"&#171;vét folytán fényesen sikerült. Az ujjonsn
kifestett terem már íl órakor örömmel zárta
korul a szépeket és csak a hajnali harangszó
figyelmeztette őket a távozásra. A táncznál nagy
volt a kitartás és jó kedv, a négyeseket 34 pár
tánczolta. A legrokonszenvesebb hölgyek közül
kitűntek Mariovits Irma k. a. Csáktornyáról,
&#8212; Kis Gizella és Hajós Ilonka k. a. Lendváról
és Jenek Bianka k, a. Újfaluból, &#8212; továbbá :
Keserű Ferenczné Vörösökről, Skublics Imréné,
Isoó Ferenczné, Stein Antalné és Keller Gyn
láné, s még igen sokan, kik a szép koszorúnak
agy egy kedves virágát képezek. Egy jelenvolt.
&#8212; Megégett. Z.-Szt.-Gró hon e napok-
ban általános részvét m-llett temettek el egy
ifjú leányzót, ki p-troleamhalállal múlt kiiszonyu
két beti szenvedés után; a szerencsétlen egyik
&#187;ste mint cseléd, úrnőjét várta haza egy látoga-
tásból s midőn a házi cseng&#171;tyü jaleste ennek
megérkezését, sietett le a kapuhoz, sietségében
meglökte aj asztalt, a petróleum lámpa lábáról
és az asztalról leborulván, eltörült, a szoba ki
gyűlt, s midőn a megrémült leány a lángokat
oltotta, belegyult a ruhájába is. Mire segítsen
jött, gyógyithatlanul összeégett.
&#8212; Vakmerő gyilkulá* történt e hó
6 án este 10 órakor Cfáford községben. Egy
napszámos régibb boszuból fejszével egy Kosta
János nevesetü toldmivelönek a ha&#171;át ugy fel-
hasította, hogy iszonyú kínok között néhány
óra múlva kimúlt. A tettes még azon éjjel Sü-
meghre a birósághoM kísértetett.
&#8212; BOfid hírek- A pétervári földhitel
intézet pénztárnoka 2 miliő rubelt sikkasztott,
Si bénába deportál Utót t. &#8212; Jókainak több re-
génye lengyel nyelvre forditutik. &#8212; Dr. Pser-
hofer Samu Pápán meghalt &#8212; Kabulban pol-
gárháború tört ki. &#8212; Orsováa szigorú veszteg-
zár állíttatott fel. &#8212; Ü felsége a királynak
1845 bői kési rajzai vannak kiállítva a bécsi
graphikai klubban. &#8212; Moutenegrobao 25 eaer
egyén küzd éhhalállal. - A száz milliós uj
kölcaön 14 szótöbbséggel szavaztatott meg. &#8212;
251 magyar nő táviráss van hazánkban --
Kun-Félegy hasán roncsoló toroklobban 1008
egyén halt meg. &#8212; Parisban rongyszod\'>k egy-
lete alakult.
KI nyert?
Budapest, febr. 9 én: 8ti, 38, 57, 30, 37.
Lincz, , . 26, 76, 60, 84, 78.
Tries(, . . 37,23,55, 89, 23
Irodalom.
&#8212; Uj ztntmiictk. Táborszky és Parsch zenemUkereakedésébea megjeleníti : (izentir-may Elemértől 6 eredeti dal zongorára külíin vagy énekre zongorakisérellel. 1. Mit tehet a kis lány róla ? 2. Kinyílott a napra forgó. .. S. Betyár-dal. 4. Este van a faluba... 5. 11 ad
tudjon az irigy világ. 6. Három rózsa egy sor-jában mind piros. Ára 80 kr.
&#8212; Ifi. Vórady Ferenci sajtó alá adu
költeményen, melyek közül lapunkban Ujeleat
meg néhány. A tehetséges ifjú költőnek e kft-
tetere eionsetéti ár 60 kr, mely Pécsre kai
dendó febr. 28 ig.
&#8212; A birótdgi végrehajtó szervezése és
végrehajtási eljárásra vonatkosó javaslat sajtó
alá adatott, s az f. évi február 20-án meg fog
jelenni. Megrende lesi ára 1 frt. A megrendel*-
léeek Nagy-Kanizsán Fábián Ferenez bírósági
vi>grehajtóoál eszközolhetók.
&#8212; Mtgjtlmt és beküldetett: &#8222;Honpolgár*
magyar folyóirat német közönség számára, szer-
^easti a BLevélsaerinti oktatás a nemet nyelv
okutására, &#9632; .Brieflicher Unterrichtium Selbst-
studium der ungarisoben Sprache" s más nyel-
vészeti müvek szerzője Roder Adolf. E folyó-
irat czéljául a magyar nyelv diszes kiállításit
és változatos UrUlmu 1. szám után Ítélve el is
fogja érni. A szöveget nemcsak tárgyi es nyelvi
magyarásatok kisérik mindenütt hanem betű
soros szójegyzék is követi, mely a kevésbé kö-
zönséges szavak jelentményét foglalja magában.
A csekély előfizetési dij egész évre 2 frt), adj
a .Honpolgár* kiadóhivatalához Szombathelyre
intésendő, könavüvé teszi e folyóirat meg-
szenesét.
Vtgjes hírek
&#8212; Beöthy ödSnrU Biharmegye egykori
alispánjáról s a negyvenes évek kiváló alakjáról
érdekes adomát beszél el gróf Teleki Sándor.
Egy ízben alispáni évoegyedes jelentését irts. a
megyehálánál, &#8212; a hajdúnak megparancsolta
fejvesstés terhe alatt, hogy egy élő lelket se
eresszen be hoisá. Azonban a hajdú valami
mulhatlan dologba eltávozott, &#8212; lu alatt két
ember besuhant a Beöthy dolgozó szobájába
Ödön ur észre sem vette, annyira el volt merülve
munkájában. A bejöttek késül az egyik hála
mögé lopódzik, s rákezdi nagy fennszóval, afton
a kenetteljes liangon, melyet a prédikáló szé-
kekből ismerünk. ,Tekintetes első alispán ur !
Nagy érdemu hazafi!" Beöthy felugrott ulohe
lyéból, a mint egy felbőszült tigris a sxoba kö-
zepén termett, &#8212; szemei szikráztak, hajszálai
égnek meredtek, de a szónokot azért nem hozta
ki sodrából s azon módon folytatá: sÉn vagyok
azon szerencsétlen evaneeliko re\'ormált valiásu
lelkész, kinek nagyreményücsikójátesen ember
polturás kaocsája, egy meg nem gondolt rágás-
sal, örök időkre tönkre siláayitotta\' Beöthy
elorditotta magát, mint egy orosslán: &#8222;Hajdúk 1!
&#8212; &#8212; lökjenek ki engem I . . &#8226;&#9632;
&#8212; Emitrktrttkedit. Arábiábanés Abiszi-
niában az emberkereskedést még mindig gya-
korolják. Különösen a nőkkel Uaik azt nagybao.
Egy fiatal arab leány átlagos ára 500 frank, áo
az abisziniai szépek egy-egy példánya 1000&#8212;
1200 frankon kél el.
&#8212; Magyar fogoly\' Szibériában. Ezelőtt
tizenegy évvel egy C&#187;ollák György nevű fiaUl
ember, nagy-toronyai népUnito, magyar szol
gabirói útlevéllel kiutazott Galicaiába. A* oroaa
határon összeUlálkozott egy kozák őrjáratul;
as útlevele dacaára, elfogU s magával vitte.
Az eltűnt atyja folyamodott a magyar kor-
mányhos elfogott fiának folkereetetése végett.
A msgyar és a közös külügyi kormány rögtön
megkeádte a Kívánt nyomozást. Es most, a
tizenegyedik esztendőre, érkezett meg Ssibé
riának, Irkunk kerületéből a kormányzó
tudósítása, hogy egy Csollák György nevű,
msgyarorssági születésű férfi tíz esztendő oU
ottdolgozik az ólombányákban. &#8212; Érdekes kér
dée, hogy micsoda nemzetközi jog alapján
küldhet az oross kormány egy magyar útle-
véllel uUsó magyar honpolgárt a szibériai
ólombányákba?
&#8212; SolcftUtig. Aschaati királyának az
ország törvényei szerint minden hajadon leány
jogos tulajdona, kiket csakis ő feMgéaak van
Joga valakihez férjhez adni. persze a leány szép-
ségéhez mért saliáriumért. A legszebb leányok
asonban semmi áron sem eladók, azokat a király
maga veszi feleségül, miután neki joga van 3333
feleséget tarthatni.
&#8212; A viUanyot világítással Parisban tett
kísérletekről a .Journal des Débats* hosszabb
csikket közöl. A czikk konstatálja, hogy a vil-
lanyvilágítás minőségre nézve tetemesen fölül
rouljaagást; de ösasehasoslithatlanui drágább.
A mely párisi helyiségeknek gázzal világítása
most évenként 21,041 frankba kerül, ujryan-
asoknak villany nyal való világítása 55086 frank-
ba kerülne. Ágassal tebátS4,044 frank megtaka-
rítás jár azon helyiségekben, a hol a villanyvi-
lágítással kísérletet tettek, mely kísérletek Pá-
ria városának 47,000 frankjába kerülnek. &#8212; A
&#8222;Débats" azzal végzi czikkét, hogy J.blockhoff
találeaiaja igán figfd&#171;Bna&#187;éh<l, áe &#171;&#171;WBMÍSV
tökéletesítésére van ssilksége, hogy a ayilváaoa
világításban elfeglalja &#187; gas bolyét. , t;;
Piacai árak.
100 kiloc. számítva.
Bsaasest Bma 8 66&#8212;9 45 ROM 660&#8212;6-&#187;0. Arp.f40-8-60.Zak 5W-6.S0. Kakorlesa 4.-S0&#8212; 4-4S Baene ÍMO&#8212; 18J5. Bab 9-44&#8212;9-CO. Borsó 10&#8212;1*. L.ncis 910&#8212;9-50. Kolei 4-76&#8212;6 20. Mik 17 &#8212;IS. Szilva 14-60&#8212;16 50 Kss aren 90-83. Sárga 40&#8212;63 Vlan 123&#8212;136
MsMos: Busa 7&#8212;7-90. Rozs &---&#8212;. Árpa
. Zab 6&#8212;40. Kokorieza 800&#8212;3 90.
Steril Bua 7 30-8 60. Rosa 6 90&#8212;&#171;10. Árpa í &#171;0&#8212;6 aO Zab 5-70-610. Kakoricsa 440&#8212;4-90.
Ptes: Busa 6 60-7 10. Sew 5 4-10. A&#8482;
4-20-4 40. Za&#187; 6 30-5 40. Kukorica 3 80-4&#8212;.
SlSfstltkety : Bma 7 40&#8212;8.40 Hozz 4 -5 40&#8212; Árpa 5-20-6 90. Zab 5 20-540. Kikorioaa 410&#8212; 4-80.
Pást: Busa 6-80-7 &#171; EOM 4 60&#8212;6 40 Ars. 4 40&#8212;6 Zab 4-20&#8212;6 60. Kukoriese 3 60&#8212;4 90
Sriai: Busa 6 30&#8212;8 20 Bon 4 8&#8212;4 64- Árpa 4 8-6 4. Zab S80-330 Kakorkxa 8-60-5*0.
Kaassvár: Bua 7\' 7 60. Bois 540&#8212;6-80.
Arps 5-20&#8212;6-60. Kukoricsa 3 80&#8212;890. Zab 6 SO-5-40-
IliltllHasétlár: Basa 7.40&#8212;7 80. Sou íbO. D 60. Árpa 6-10&#8212;6-20. Zab 580&#8212;6 30. Kakoricsa 3-90-4.10
Paplrszeletek
BsttsbetesoD rosx testimöainssot rítt basa a diák. ás apja csak aszi-nési l>esssaMii, &#8226;t7sssi
sztáD oagr sBotnoruao axt mondja:
,N&#171;m bÍKOnritTiDj es 6des fiam, baaea bisonj b I l T i i ;.<
Egr törvénjsztki ekieit m&#171;glitoj;atU vala-milvik UfOleti batásk6r&#171;hel tartoaó járáibirisátot, &#8226; bámult ason, hog7 a rabok ailj&#171;o köonren ralisnak. .Mi a> oka" ? kérdé a járásbirót<Sl, .taUa csak-nem piskótával tartják őket?* &#8222;Nem bisosr haaess ksorerrtl ea vissel, de nf7, hogy snik nap csak viset, mÁsik nap csak ksnjarst sdonk.\'
A fflC*&#171;|ő. Nagy lakoma volt &#8226; sfTs&ásfeoa preselv* Öltek aa amberslc, de volt kdstttk egr f&#171;-caegó, kioak taglejtóaeit alig bírta azomssédja pa-rírozni: végre a hadonáisó is észre v&#171;u&#171; siálhstat-lanságát i i;y m&#171;ategett0 magát: agy ozaae van as ember ilt uoritTa, hogv azt a&#187;m tudja, hová tegrs a kase^ - legjobb less, tagja a Hajára _ MeU megkiasott ssomsaedja.
Ai indobási éUsrsmbaa &#8212; rövid Isvso as ét-keaezr* kiszabott idő &#8212; mobón kapott esr utaz a fórrá I&#171;Tesbes. MidSa ixomuedja iáUn, bog7 sissioit t&rölgeti, kérdi tőle, hogy mi baja?
&#8212; Sta vsm esatsndeja &#8212; dgymond - apáas
halálának.
A isomaséd e kése feleleten megovagodvs, bssoaldsn hörpenU be ss elao kanál forró levest; de ennek is konjrvket caalt szemebe.
&#8212; Hát kegred miirt sir?
&#8212; Sajnálom - Teleié boasuMn, &#8212; hogT apád
halálakor tejed is föl nem akasztottak
Szerkesztői üzenet.
3311. K. B. Nyitra. Ssó únca rila, már t. alkalmatlankodisról.
3313. .Ssegénj Marakos"! Bocsánat, M
küldhetjük
3313 B. Bagonra. Köszönettel vettük.
J rála
3314. .Itt-ott\', Nincs irodalmi becse.
3315. .Volnál egyem" Ámen. Nekünk nem kell.
3316. Ki. Zr Bice. E ho vegén megkalah
3311. T. Ráma. Már 3 levelinkre nem
ssoltál.
3318 .Borissalimk Ugye torvioTboaásuk elűtt\' olvastok, sajnáljuk, de mi nem közölhetjük.
3319. Ss. E. GvSr. Mindket&#171;5 j5. A peMdáaro-kat ksldendjok.
3330 .Elismerés as érdemnek- Hibát, vagy hiányt találni köna/fi. A nakáesni ha eihibáasa aa ételt, arírt a gazdasexonyt nem eogedjak sértegetni.
3331. .Bingo árnyak*. Mielóbb.
33t3. Mint minden jelestektelon lerél, nsj a kérdéses ú megaemmisittetett.
Vasúti meoetread.
A buda-pesti idítmntató ónt axerint,
luslsjl K&#187;l&#187;ár*l
Vonat hm/a i
ssási Ora Pere. Ide
200 Enik, Moheea,Dombo\'ár a Fisaiba 4 48 rscgel
316 . . , . 2 90 MI.L
31} Boda-PeaSis , . x 4 6S reggel
aoj . ..^\'...\'.,....36 leint.
804 . . . i . :;\' , , . . . 11 30 eetre SUB&#171;í.b.(S&#8222;wHlh.lT.B*á Ujb.ljM4)5 8 regtel
SOI . 11 48 estve
315 8opron;ba 8 88 dslat
SO3 Trientbe tt Praferhotoii kerenUI
Qráea is Híc.t. 4 60 r*g(el
301 Trieealbe st Práferkofon kweaetll
O&#187;á&#171;e te Bicske I 47 lilát
Érkrsik Kaajlsaára
316 Eesik, Mobác.,Do.bovársriii&#171;*&#187;&#187;l 1 41 dil.l
2OÍ , , . II 11 estve
HU3 R&#187;da-Peat*Sl . . 4 20 Mge
201 3 6 t?*t.
311 * 44 est..
314 Bieebtl (g.o-ketl,. B4oe-Uj&#187;&#171;l7)íel&#171;l 10 3T astve.
M &#8222; &#8222; . .46 nssel
31< Ropronikel 11 51 siSel
Ilt BieskSI Oráca, Marb.rg, Pn(erko(
feltl 4 13 t&#171;sjg&#171;l
SOI Triesst- i, Rieskol markarf, Pnfsc-
&#187;o( feJSI 1 31 Sünt
304 Tricest- is Villáéiból Pragetfcof felfl II - estve.
Marbnrgba esaUakous rilluk ie franeeaSSeibe FíSkl
Felelős szerkesztő: B*t*rfl LlJM.
nyiMMtott t kiadó Uptaltvjdonoa Wajdiu József gyorMajtójin