Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
410.86 KB
2006-05-31 10:46:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
457
2138
Rövid leírás | Teljes leírás (46.73 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 16. 14. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

JÍAGT-KANTZ8A, 1879. február 16 fcn.
assAm
Tteeniiyolcxftdfk ffvfolyam

Mtatétlér
í A lap rasliami rfasit
/ illett kMUmiajak >
I ra.riiMrtShSx.
&#187;tiT&#171;Ci r<I&#171;it illet! tAt].m&#171;ta70k pedif a kiadóbos b&#171;rH*n&#187;fl
. &#187; frt.[
\\n &#8212;ám 10 kr WrOüMk
auáboi p.tiuorban
!\' 7, náfirinnr S i min<l&#171;n
|l to.ábbi tarirt 5 kr.
j NYÍLT rÉBHEN
runnUnc 10 krírt .*-
\' tsto&#187;k fal.
\' Kinutiri illeték minden r&#171;t hirdetea.rt kaI5 30 kr fi*9tend8.
NAOY KANIZSl
WlutlMfcú. ; Banamlctlea l&#187;&#187;.l.t caak tamsrt mujjkatár\' \' a&ktol fogadtatnak el.
ZALAI KOZLOIY
lKéwraiok TÍMSI
J ktUdetnek.
1
elíbb:
ALA-BOMOOTI aKOzLOra "x-.\' JKWr
helyh.téHigánrt, &#8222;n.*.nia&#171;i 5nk. tn,oltó^gjlrt", a ,n.-k&#171;.li&#187;^ ker&#171;rt&#171;d&#171;l.l . lf.rbMk&#171;, &#8222;n.-k&#171;l&#171;&#171;l Uk&#171;rék,é&#171;iUr&#171;, . ,&#187;l.&#171;&#171;W.l uíllíno. Unitit^
t &#8222;soproni k.r-ffikodtlml . ip.rk.m.r. ..-k&#171;li..l kaiTil&#171;itmkn,.&#171; &#9632; több megjel én fároiri ewetólet kinUltt &#171;rto*lUj&#171;.
taiet", &#9632; ,n.-k&#187;niis&#171;i kisded-neteló egyetOI&#171;t"
Hctenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A nő hivatása és neveltetése. I.
Századunk gőzerővel halad. A tudo-mányban, az ipar terén, a társadalmi élet-ben ; szóval az emberi munkásság összes ágaiban oly lázas tevékenységet fejt ki, mi-lyet eddig egy század sem bir felmutatni, és nem mondunk merészet, ha azt állítjuk: jövőben sem fog egy is felmutathatni.
Némely szakban sőt annyira előha-ladottaknak hiszszük magunkat, hogy a je-len követelménycinek már megfeleltünk s most a jflvö számára készítünk mun-kaprogrammot és jelölünk irányt. Ki ne hallott volna már a .Zukunftsphilosophiá-ról\' sat.
Mondom lázas munkásságot fejt ki századunk; de liogyis ne, mikor jelszava: .Az idő pénz!\'
Egyfelől a mait századok mulasztásait akarják pótolni, másfelől meg a jövőnek is elébe vágni; s mindezek mellett meg a maga szénáját is rendbe rakni.
S kinek mi kifogása ez ellen? ha meg-felel az elvállalt feladatnak.
Akkor Akkor senkinek sincs
kifogása.
De ha meg nem felel, &#8212; agy nem-csak joga, hanem kötelessége is mindenki-nek a korszellem ellenszavát hallatni.
És hogy századunk nem felelt meg ezen elvállalt kötelezettségnek, sót saját maga dolgait sem rendezte agy, ahogy kel-lett volna, ezt bizonyítja a sok közül a , nő-kérdés\' is.
Ezen ítéletre feljogosít bennünket ré-szint a ténynyé vtít .nőemenczipaczió\' Amerikában, részint az ez ügyben megtar-
tott &#8222;conferenziak\' és megjelent ,bro-schúrök."
Idáig eljutva, korántsem kezdek az imént emiitettek ellen polemizálni, hanem elmondom szerény nézetemet a .nőkérdés\' megoldását illetőleg.
Semmiből sem lehet jobban megtudni valamely létezőnek hivatását, mint annak lényegéből, mivoltjából, ha ezt a maga való-jában felfogjak; mert ezzel felfogtuk az il-letőnek rendeltetési czélját, hivatását is.
A nő lényegével, természetével meg-ismerkedtünk már Dgy ahogy ; s különben is minden elfogulatlan, természetes ész tisz-tában van e tekintetben önmagával, miért is egyenesen a nő hivatásának fejtegetésére ittérhetünk.
Madách ...