Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
416.33 KB
2006-05-31 10:49:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
500
2603
Rövid leírás | Teljes leírás (60.51 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 20. 15. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

TÍAGF-KANIZ8A, 1879. február 20 in.
XB-iH:

Bs tat esi ár
egoaa ívr. . . S frt
fel évre . negjea évre . . 10
RMstéssk
6 hasáhoi petitaorhan
7, B)áao<i&#171;&#171;or 6 &#9632; arindan
további torért 5 kr.
KYILTTÉRBEN soronként 10 krért ve-tetnek fel
Kineatiri illeték minden
egyee biraeteaert kalo
30 kr ÍMl.ndS
ZALAI lOZLÖRT
előbb: ,Z AL A-SOMOQ
I A lap faellemi resaet
\' UletI koalámén vek &#8226;
1 aaerkaertábBs.
[ anyagi reaset illetg
kSileninyek fáit \' ! kiadókat, beraeatte
intéeesdok :
NAGYKANIZSA
WiatSlISSal.
Béraunteüen levelek, eeak tanért mnnkatár esktol fogadtatnak &#171;l.
atok viaeaa nem kfjdetaek.
N.-Kanlzsaviroft h&#171;ljhatosáéinak, ,H.-kanIisal ónk. tuzoltó-egylt-t", &#187; ,n.-kan likai keretked&#171;lm< &#8226; Iparbank*, &#8222;n.-kantauü takaré\'knéaitár*, a &#8222;xalafaefyel ilUlánoi tatttétes-tfllet", a ,n.-kanitiat klsded-nevelo Cíxeíi.lít", > &#8222;soproni kereskedelmi &#9632; Iparkamara n.-kanii&#171;al kulválaaxtmáaya* s több megyei éa tarul egyesllet hivatalos értetiUjo.
Helenkln. kétszer, vasárnap- s csulörtököa megjelend vegyes tartalmú lap.
A nagy-kanizsai
kereskedelmi- és iparbank- részvénytársa-lat XI. rendes közgyűlését f. é. márczius 16-án délelőtti 10 órakor saját helyiségé-ben tartandja, melyre a t. ez. részvényes urak tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgatóságnak 1878 iki üzlct-
évről szóló jelentése.
2. A zárszámadás és mérleg előter-
jesztése s ezzel kapcsolatban a felügyelő
bizottság jelentése s az igazgatóság fel-
mentesítése.
3. Az osztalék meghatározása.
4. A szayazatszedóbizottság választása.
5. Az alapszabályok 20. §-a értelmé-
ben kilépett 4 igazgatósági tag, é. p. Blau
Pál, Löwy József, Eosenberg Izrael és
Weiss Samu urak helyett ujak választása
vagy azoknak újbóli megválasztása.
6. Egy három tagn felügyelő bizott-
ság választatása.
7. A társaság hivatalos közlönyének
kijelölése.
Nagy-Kanizsán, 1879. febr. 1-én. AZ IGAZGATÓSÁG.
Jegynrf: 1. A kö&#171;gjBl&#171;Mn réaat venni nán-dékoao résrvenyes arak felkaréinak, bog; réesvé-nyeiket m még le nem járt emelvényekkel tgTÜU a t\'&#187;nk pénztáránál, innen nyerendő teritvény mellett az alnpnabalrok 52 §-a értelmében f bó i4-ig le-tenni s&#171;iveakedj&#171;aek, aiely termény egrnual belépt! j\'-gyül Kolgáland.
&#8226;i. A* alapszabályok 40 §-a érlelmiben caak &#187;inn reaivenyea hír saavaiili joggal, kinek rési-ríuje legalább i&#171; 14 napuxl a koagyUéi elüti reaa-venykünyrilrg az S Derére van beírta.
Hazai iparosaink érdeke. L
A gyakorlati élet azt mntatja, hogy minden ember csak annyit ér, a mennyi
erkölcsi vagy anyagi ereje Tan. Közelebb-ről meghatározva pedig annyit ér: a meny-nyire képességét vagy tehetségét felhasz-nálni tndja.
Ilogy az élet nagy színpadján ez igy áll, mntatja a mindennapi tapasztalás. A tapasztalás az élet nagymestere. A gya-korlat adja a könnyüséget a munkához, melyet magunknak választottunk. A gya-korlat csak a könnyüséget adja, de nem a szorgalmat is. A szorgalom két fő okból állhat elő, egyik: az anyagi szükségletek előállithatása; a másik: az önbecsérzet szüleménye.
A szorgalom létele éppen ugy elke-rfllhetlen a sors által megáldott...