Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
391.67 KB
2006-05-31 10:54:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
426
2046
Rövid leírás | Teljes leírás (55.98 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 23. 16. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

3AGT-KAS1ZÖA, 1879. február 23 in.
azá,m
TUeaayolcía Uk évfolyam.


lap Mellem! reaaet UletS kSaleaiearek a
anyafi résaet UletS
tfixlemanyek pedtf a
kiadóhox bermenvve
; intéaeadSk :
NiaT-KANIMA
! WltStltsziz.
\' Bérmentetlea tevelek, eaak lantért mtmkatár aaktól fogadtatnak el.
Résiratok vieasa oaai| koldetnek.
Hlrtttsitfc
< hajihot petiuorban
7, náiodnor 6 &#9632; min-len
|l további sorért b kr.
| NYILTTÉBBEN
.soronként 10 krert vé-
* Uluek f.l
I Kii.otári illetek mioden &#187;{;&#8226;&#8226; kirdetíeert kűlSof
i 30 kr &#187;.et&#171;d5. l előbb: ,Z A. Ha
gHJi "M8
N -KanltMTároii helyhatézáirina*, &#8222;&#9632;.-buiiinal önk. tüioltó-egylft
ZALAI IOZLOIY
. O MOO
:ÖZLON
a &#8222;n.kaninal kereskedelmi s Iparbank", .n.-kanlcui UkarékseniUr*, a &#8222;ulamegyei általános Unitótes-tfllet\', a .n.-kanliial klzdxd neieló egyrafilet", a &#8222;soproni keretkeielml &#8226; Iparkamara &#9632;.&#9632;kaaixaal kaiTilaaitmaara" &#8226; több megyei és városi eg/Mület hlratalss értesitíje.
Hctenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
nagy, mert nem csak kereskedő or3zág, de az ipar és kézmü világcsarnoka is.
A tőrvényhozó kötelessége a nemze-tet, annak érzületét, szellemét, intentióit, s italán kül- és bel viszonyait ismerni, &#8212; mielőtt számára törvényt alkotni akar. Ha ezeket nem ismeri, ha bölcsességét ezek mérlegelése nem vezeti, a legjobb szándék káros gyümölcsöt terem, a nemes törekvés nemzetét tapodja le, hazájának átkát viszi jutalmul sírjába. A jó szándék, &#8212; nem tudva miként használhatunk vele, csak véletlenül eredményez jót.
Legelőször is Magyarhonipartörvénye nem jó. De nem csak nem jó, hanem inkább rósz; rósz pedig azért mert intentioiban inkább a kormány &#8212; de nem ám a status gazdászat &#8212; érdekeit óvja, mintsem az iparosok előnyét biztosítaná. Kosz az ipar törvény főleg azért, mert mindenkit jogosít annak gyakorlására, még olyanokat is, kik az ipart nem foglalkozásul, hanem nyerész-kedés végett Ozik. Magyarhonban a szabad ipar nem termi meg a kívánt gyümölcsöt nem eredményezi azt, a mit általa Anglia és Frankbon felmutathat. Miért? Azért mivel a nevezett két ország világ keres-kedelemmel bírván, népei gazdagok, s a pénzaristokratái is gyártulajdonosok, gyártmányaikat hazájuk jeles intéz-ményei folytán a világ nagy piaczára képesek szállítani, s mert nagy mennyiség-ben állittanak elő, kevés nyeremény mellett is a nagyforgalom kellő nyereményt hoz; ná-lunk a pénzaristokraták gőgjeiknek élnek, a világ bálványainak hódolnak, tőkéiket fény-űzés által olvasztják, az iparos osztály előt-tük kis pont, és sokkal többre becsülik ma-
tengődik. Ezen három gazdálkodás bár-melyikének emelkedése csak káprazat, szem-csalódás ; kirUlrSI piros almát ábrázol, be-lől rothadásnak indáit A gazdálkodás ezen három ága nem fogja jelen czikkemnek tár-gyát képezni, czélul csupán az ipart jelöl-tem meg, s a kereskedést is csak annyiban fogom az előbbiek ntán futólag, s helyen-ként érinteni, a mint azt közleményem az ipar érdekében elkerülhetetlenné fogja tenni.
Tekintsünk Francziaországra, vájjon a nagy porosz háború után reája erőszakolt mesés hadi sarcznak még mesésebb hamar-sággal való lefizetését mi okozta? Minő talány, s hol fogja megoldását lelni, ha csak nem az ott virágzó ipar kincs aknái-ban nem. &#8212; Azt állítják: Francziaország nagy é...