Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
385.58 KB
2006-05-31 10:59:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
584
2339
Rövid leírás | Teljes leírás (81.22 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 27. 17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGT-KASIZSA, 1879. február 27 én.
X7-1U:
Tlzenny olczallk éyfolyam

10 kr
Mriatiitfc
■ hataboi petitiorban
7, Báiodanor 6 B rnin.len
toftbbi torért 5 kr.
NYILTTÍ.BREN toronkánt 10 krért ré-
tetu«k fal.
Kincttari illeték minden e. hirdeté.ért kOlo 30 kr fiietendS.
ZALA KÖZLÖNY
előbb: ,Z AL A-8O MOGYI
1 A lap nellami Titnit f iDctS k8ileo>4nr«k • I M«rku>t8hSa.
rinit illetS
| intéi«ul9k:
{ NAGYKANIZSA. Wlitirilkáz.
BérmeatetUn I«T«l«k. euk ttmart mankstár •tktól fogadtatnak el.
N.-Kanlzii«T»ro8 hflyhatésá?ának, ,n.-kanizsal önk. tüzoltó-egrlpt", a „n.-kaniíMl kereiiked«liiil t ij«rbank«, ,n.-kaalzMl takarékpénztár", a ^uűamegyei álUlános tanltótes tulet", » ,n.-kanit8ai kiaded-neveló egjesfllet", a soproni kereskedelmi a Iparkamara ■.-kaaiiMÜ köliálasitmánya" • több m«gyel és városi egyesület hlfaUlos érteniUje.
Hetcnktnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A nagy-kanizsai takarékpénztár köréből.
Az igazgatóság jelentése a közgyűléshez.
Tisztelt nagygyűlés!
Egy intézet, mely mint a nagy-kani-zsai takarékpénztár az utóbbi időben majd évről évre gyarapodva, előrehaladott,- és részvényeseit a kijutott nagy osztalékok által már némileg elkényeztető, — oly intézet nagyon is megelégedhetik, ha egy áltálján kedvezőtlen év letelte után azon tényt constatálhatja: miszerint helyét erő-sen megállva, elért magas színvonaláról le-lépni nem kénytelenittetett!
Öiiük valamennyien t. urak ismerik a lefolyt 1878. évben fennállott — és még jelenleg is létező — mostoha pénz és hitel-viszonyokat.
Altalános pénztelenség mindenütt I
Minden üzletágban pangás, — a ter-ménynek ára a lehetőségig alányomva, — és a nagy terhek által sújtott ingatlan bir-tok értéke majd felére megcsőkkenve!
És, hogy az ily altalján érezhető szo-morú viszonyok egy nagyobb pénzintézetre hatás nélkül nem maradhatnak — azt nem is kell különösen kiemelnünk.
Slindezcn mostoha viszonyok daczára a nagy-kanizsai takarékpénztár hátramene-teit mégsem szenvedett, — hanem ellen-kezőleg több tekintetben még ujjabb hala-dásnak is indult.
Hogy a nagy közönségnek intézetünk iránti bizalma még mindinkább növekedett, — arról tanúskodik a tény, hogy betétcink a múlt évben ismét szaporodtak, — és hogy az intézet jelentősége s tekintélye szélesebb és távolabb eső körökben is ér-vényre emelkedett, bizonyítja azon körül-mény, hogy más pénzintézetek, — mesz-szebb helyekről is — most már rendesen hozzánk fordulnak, midőn fölös - pén-zeik biztos elhelyezéséről gondoskodni akarnak.
Jól tudjuk t, urak! hogy egy pénz-intézetnek haladása közönségesen csak a kézzelfogható eredmény, — vagy is más szóval a magasabb osztalék után szokott megitéltetui. — Azonban oly intézetben mint a nagy-kanizsai takarékpénztár, hol a mindössze csekély számban létező részvé-nyek legtöbbnyire erős kezekben vannak, és hol azok birtokosai nemcsak a pillanat-ban kézre vett hasznot, hanem a részvény bciértékénck emelését is szem előtt tartani akarják, — oly intézetben mondjuk, a rész-vényesek még a kisebb osztalék mellett is hajlandók lesznek elismerni a haladást, mely az intézet szilárdabbá tétele és jövője biztosításában nyi...