Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
385.58 KB
2006-05-31 10:59:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
592
2386
Rövid leírás | Teljes leírás (81.22 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. február 27. 17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGT-KASIZSA, 1879. február 27 én.
X7-1U:
Tlzenny olczallk éyfolyam

10 kr
Mriatiitfc
■ hataboi petitiorban
7, Báiodanor 6 B rnin.len
toftbbi torért 5 kr.
NYILTTÍ.BREN toronkánt 10 krért ré-
tetu«k fal.
Kincttari illeték minden e. hirdeté.ért kOlo 30 kr fiietendS.
ZALA KÖZLÖNY
előbb: ,Z AL A-8O MOGYI
1 A lap nellami Titnit f iDctS k8ileo>4nr«k • I M«rku>t8hSa.
rinit illetS
| intéi«ul9k:
{ NAGYKANIZSA. Wlitirilkáz.
BérmeatetUn I«T«l«k. euk ttmart mankstár •tktól fogadtatnak el.
N.-Kanlzii«T»ro8 hflyhatésá?ának, ,n.-kanizsal önk. tüzoltó-egrlpt", a „n.-kaniíMl kereiiked«liiil t ij«rbank«, ,n.-kaalzMl takarékpénztár", a ^uűamegyei álUlános tanltótes tulet", » ,n.-kanit8ai kiaded-neveló egjesfllet", a soproni kereskedelmi a Iparkamara ■.-kaaiiMÜ köliálasitmánya" • több m«gyel és városi egyesület hlfaUlos érteniUje.
Hetcnktnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A nagy-kanizsai takarékpénztár köréből.
Az igazgatóság jelentése a közgyűléshez.
Tisztelt nagygyűlés!
Egy intézet, mely mint a nagy-kani-zsai takarékpénztár az utóbbi időben majd évről évre gyarapodva, előrehaladott,- és részvényeseit a kijutott nagy osztalékok által már némileg elkényeztető, — oly intézet nagyon is megelégedhetik, ha egy áltálján kedvezőtlen év letelte után azon tényt constatálhatja: miszerint helyét erő-sen megállva, elért magas színvonaláról le-lépni nem kénytelenittetett!
Öiiük valamennyien t. urak ismerik a lefolyt 1878. évben fennállott — és még jelenleg is létező — mostoha pénz és hitel-viszonyokat.
Altalános pénztelenség mindenütt I
Minden üzletágban pangás, — a ter-ménynek ára a lehetőségig alányomva, — és a nagy terhek által sújtott ingatlan bir-tok értéke majd felére megcsőkkenve!
És, hogy az ily altalján érezhető szo-morú viszonyok egy nagyobb pénzintézetre hatás nélkül nem maradhatnak — azt nem is kell különösen kiemelnünk.
Slindezcn mostoha viszonyok daczára a nagy-kanizsai takarékpénztár hátramene-teit mégsem szenvedett, — hanem ellen-kezőleg több tekintetben még ujjabb hala-dásnak is indult.
Hogy a nagy közönségnek intézetünk iránti bizalma még mindinkább növekedett, — arról tanúskodik a tény, hogy betétcink a múlt évben ismét szaporodtak, — és hogy az intézet jelentősége s tekintélye szélesebb és távolabb eső körökben is ér-vényre emelkedett, bizonyítja azon körül-mény, hogy más pénzintézetek, — mesz-szebb helyekről is — most már rendesen hozzánk fordulnak, midőn fölös - pén-zeik biztos elhelyezéséről gondoskodni akarnak.
Jól tudjuk t, urak! hogy egy pénz-intézetnek haladása közönségesen csak a kézzelfogható eredmény, — vagy is más szóval a magasabb osztalék után szokott megitéltetui. — Azonban oly intézetben mint a nagy-kanizsai takarékpénztár, hol a mindössze csekély számban létező részvé-nyek legtöbbnyire erős kezekben vannak, és hol azok birtokosai nemcsak a pillanat-ban kézre vett hasznot, hanem a részvény bciértékénck emelését is szem előtt tartani akarják, — oly intézetben mondjuk, a rész-vényesek még a kisebb osztalék mellett is hajlandók lesznek elismerni a haladást, mely az intézet szilárdabbá tétele és jövője biztosításában nyilvánul. — És hogy ez utóbbi irányban csakugyan elvitizhatlan eredményeket mutathatunk fel, — azt a következő részletes adatok fogják igazolni.
A mi a tavali év kimutatásiban több oldaJról — és tán jogosan is — nehezmé-nyeztetett, az volt a 86825 frtnyi kamat-hátralék, melyek néhány évi rósz termés, valamint vidékünkéi, ismételve pusztított nagyobb jégcsapások következtében, kint-levó jelzálogi kölcsöneink után felszapo-rodtak.
Megvalljnk, mi magnók ia nemű aggo-dalommal néztük a kamathátralékok ezen nagy felszaporodását, — azonban ama szerencsétlen viszonyokkal szemben még sem találtuk tanácsosnak a kíméletlen szi-gor alkalmazását, — hanem igenis jobbnak láttnk bevárni az idő kedvezőbb fordulatát és annak bekövetkeztével azután annál na-gyobb erélylyel a behajtást foganatba venni.
Ezen általunk várt jobb fordulat ugyan még nem állott be azon mérvben, a mint azt óhajtottuk volna ; — de habár a terménynek csekély is az ára. — mégis a múlt évben legalább volt szép termés, — és van a földmirelónek mit eladnia.
Hogy tehát mo3t már ezen jelenté-keny hátralékok behajtása mihamarább és minél erélyesebben keresztül vitethessék, és hogy egyszersmind az ügykezelés ellen-őrzése állandóan megszigorittassék, — az igazgatóság egy külön ellenőrzési bizottsá-got küldött ki kebeléből, melynek felada-tául tétetett: figyelmét és gondozását az ügykezelés összes ágaira kiterjeszteni.
De mert ezen bizottság tagjai egész idejüket az intézet ügyeinek fel nem ál-dozhatják; — és mégis az igazgatóság határozatainak pontos teljesítésére, vala-mint az egyes tisztviselők működése feletti őrködésre oly közeg kivántatott, ki idejét kizárólag az intézetnek szentelve, minden-kor a hivatalban jelen lenni és az itt tör. téutekért a felelősséget viselni tartozzék, — az igazgatóság szükségesnek látta még a múlt üzletév elején szervezni azon uj tiszti állomást, melynek a t. nagygyűlés általi rendszeresítése a mai napirendnek egyik tárgyát képezi.
Hála ezen czélszcrü intézkedéseknek, j sikerült is az emiitett nagy hátralék össze-get szépen leszállítanunk; — > 86825 frtból behajtottunk az év folytában nem kevesebbet mint 38199 frtot.
Az idei mérleg ugyan még mindig a jelentékeny 63122 frtnyi kamatbátraiékot tünteti fel, - azonban ez ama körülmény-ben találja magyarázatát, hogy mind azon kamat és tőkeösszegek után, melyekre nézve a beperlések korábban történtek — és melyek most már nagyobb részben bírói végelintézés alatt is állanak — az utolsó évben a kamatok természetesen be nem folyhattak. — De miután ezen peres ügyek a mint említettük jelenleg nagyobb rész-ben már véglebonyolitás alatt vannak, joggal remélhető, miszerint azon korábbi időből származott hátralékok ez év végéig nagyobb mérvben fognak leapasztathatni. És, hogy ezentúl — ha csak ismét rend-kívüli viszonyok be nem következnének — a kamathátralékok újból fel ne szaporodja-nak, — arra különös gondot fogunk fordítani.
Mielőtt jelentésünket a mérleg főbb tételeire kiterjesztenók, helyén látjuk itt megemlékezni még azon sajnos eseményről is, mely annak idejében általunk a hely-beli lapokban köztudomásra hozatva, — némi feltűnést okozott.
Értjük azon rendkívüli esetet, hogy az intézet pénztirnoka, ki e hivatalában
: Mbb mint 10 évig aAUdött és az elott \' mindig megbízhatónak ismertetett, — köz-vetlenül a tavali nagygyűlés ntán egy el-követett jelentékenyebb sikkasztás tettén ugy szólván rajtéretvén, — az igazgatóság kénytelen volt öt helyéről azonnal eltávo-lítani és ellene a bünvizsgilatot meg-indítani.
Ez eset ismételjük, felette kellemetle-nül hatott az igazgatóságnak minden egyes tagjára, — azonban más lényeges hátrá-nyok abból nem származtak az intézetre nézve; — mert a hiányzott összegnek nagy része még akkor mindjárt helyre té-rült, — a többire pedig kellő biztosítási fedezetet nyertünk, — és így itt említésre méltó nagyobb veszteséget alig foguuk szenvedhetni.
A mérleghez áttérve ki kell emel-nünk, miszerint annak felállításánál a le-hető legnagyobb szigorral jártunk el. — Leírtunk nem kevesebbet mit 13415 frtot, — még pedig nem csak oly követeléseket, melyek némileg kéteseknek mutatkoztak, hanem nagyobb törléseket is vettünk elő azon ingatlanok értékéből, melyek az utolsó időben az intézet tulajdonába átszállottak.
Ezen ingatlanok 20112 frttal Biere-pelnek ugyan a mérlegben, azonban ezek-ből közben már többen el is adatuk, még pedig ngy, hogy ott a felvételhez képest még némü haszon is maradand.
A kimutatás utolsó 3 tételében ki-tüntetett 25466 frt 95 krnyi jövedelem illetőleg tiszta nyereményen kívül, még egy 3394 :\'rt 50 krnyi haszon is mutatko-zik a mérlegben.
E haszon azon többletet képezi, mely a megállapított árfolyamban felvett, azon-ban kisorsolva, teljes névértékben beváltott szólöváltsági kötvényeink ntán befolyt; és ezt az igazgatóság — a tavali nagygyűlés határozatához képest \'/, részben vagy is 2545 frt 87 krral a részvény tőke szapo-rítására, illetőleg a kibocsátandó uj részvé-nyek javára, — \'/, részben vagyis 848 frt 63 krral pedig az intézeti ház javára azaz értékének leszállítására fordította.
Azon kisorsolt papírokat azonnal ujjak-kal is pótoltak; — de mert a jelzálogi kölcsönök nagyobb mérvű kiadása a jelen viszonyok között nem igen tanácsosnak mutatkozik, — értékpapiraink állagát még lehetőleg emelni igyekeztünk, mi által na-gyobb összegek szükség esetébeni könnyebb folyóvá tétele elérctett.
A tiszta nyereményből az igazgatósá-got megillető 12 száztóli, — továbbá a tisztviselők nyugdíjalapjára 5 száztóli le-vonása után még 26466 frt 95 kr. tiszta haszon marad a t. nagygyűlés rendelkezé-sére ; — mely ha abból — az általunk ajánlatba hozott 925 forintnyi ajándékozási czélokra szánt összeget levonjuk, — még elegendő nagy, hogy osztalékul 80 frtot fizetni s azon felül még 1541 frt 95 krt a jöví évre előírni lehessen.
Azonban az igazgatóság mégis az osztaléknak csak 70 frtbani megállapítását ajálja a t. nagygyűlésnek, míg. a részvé-nyenkint maradó 10 frt vagyis 3000 frt az említett teles 1541 frt 95 krral együtt
nyeremény tartalékul a jöví érre volná-nak átviendők.
Egyébiránt ngy hiszszük 70 frt még mindig oly magas osztalék, mclylyel min-denki szívesen megelégedhetik. — És ha különösen tekintetbe vonjuk azon két körül-ményt, hogy 1-ször jelenleg majd összes kiadott kölcsöneink ■/. %-tel kevesebb kamatot hoznak mint az előtt, — (mert előbb fizettünk betéteink után 7% és ki-adtuk kölcaőneinket 9\'/i 7,-ért, — míg most fizetünk 67, és csak beveszünk 8V, — a mi 1 millió 3 százezer frtot meg-haladó jelzálogi kölcsöneinknél 6500 frtot vagyis egy-egy részvényre 20 frton felüli különbséget tesz) — továbbá másodszor azon körülményt, hogy ez évben 13415 frtot a nyereményből leirtunk, — ha mondjuk mindezeket tekintetbe vesszük, — akkor nyilván fekszik a tény, hogy idei mérlegünk még jóval is kedvezőbb az eddigieknél.
Egészben véve tehát csak megelége-déssel tekinthetünk a lefolyt évnek ered-ményére; — és az általunk több mint egy pontban jelzett haladás, — bármi is mondtssék — annál elvitázhatlanabb — mivel a részvényesek ez időben érdekei kielégítése mellett, az intézet jövőjét is lehetőleg szem előtt tartani igyekeztünk.
Azonban t urak az igazgatóságnak bármely intézkedései is kell, hogy hasztala-nok maradjanak, ha a t. nagygyűlés, — a részvényesek összesége, nékilnk az intézet jövője, — annak további emelésére czélzrt törekvéseinkben segédkezet nyújtani nem fog.
Ha intézetünket erősíteni akarjak, — ha azt oly állapotba hozni óhajtjuk, mely-ből az idő bármely esélyeinek is bátran | és bizton eleibe nézhessen, — akkor i mindenekelőtt szükséges, hogy részvény-tőkénk és tartalék alapunk nagyobb mérv-beni szaporításáról gondoskodjunk.
Elvben ugyan már néhány év előtt kimondták, miszerint eddigi 30000 frtból álló részvénytőkénket megkétszerezni akar-jak ; — azonban az általunk megállapított eljárási módozat szerint e czél még csak több év mnlva volna elérhető.
Nehogy tehát az idő bennünket készü-letlenül találjon, és oly események által meg ne lepessünk, melyeknél fogva utóbb talán kényszerűségből és rögtönözve kellene megtennünk azt, a mit ma önként és leg-csekélyebb megerőltetés nélkül könnyen keresztülvihetünk, — az igazgatóság jónak de szükségesnek látta a tárgysorozat 3-ik pontjában foglalt indítványt a mai napi-rendre kitűzni. — Reméljük, hogy a t. nagygyűlés helyeslésével találkozni fog.
JegyzőkOnyv
felvéve Nagy-Kanizsán 1818. évi február hó /8-án, a nagy-kanizsai takarékpénztár
részvénytársaság közgyűlésében. Jeleoleydk:
Tóth Lajoa eWS igaagati elnöklőié alatt, Daráa Zsigmond titkár, mint jegyiS k5ayvve-aetó, ée A ion ti György, Beltu Jixaef, Blaa Pál, Blau Lajoe, Blau Nándor, Beltnlheim Samu, Chiaorány. Géaa, tibonspanger Lipót, Eben-•paager Leo, KuglanUer Laj1*, Faeeelhofer Joe*.f, F«cher Jiaeof, Gar.i Bou.1, Geliei
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR 27 <Sn 1879.

Gutmann S. H. , Gutmann 8imoii , Hal-phen l.áiár, Hauser János, Hoffmann Sala-mon, öreg Jack Frigyes, Juhász G;6rgy, KUik Kerencz, Lflwinger Itrael, Msotuano József, Muchantiker Mór, Nucsecs József, Olop Samu, PIos&#187;er Ignácz, Práger Henrik, Dr. Pressbur-ger Jakab, Rosenfeld Sándor, Ritter Jáaos, Rosenfeld Adolf, Rosenberg Itrael, Scherti Albert, Strem és Klein, Stero J. M&#8222; Sommer Sándor, Sommer Mikia, Sanweber József, Dr. Sjukits Nándor, Vagner Károly, Valbach Mór. Weiss Manó, Weiai Samu, Welisch Simu, Weiier József, Weiszmayer Mór, Blau Lázár, és Schertz Lipót öszvesen 51 réttvényes tag, kik mindöszve 179darabrészvéoyt képviselnek. Elnök!? igazgató ur, üdvözölvén a meg-jelent részvényeseket, nyilvánítja, hogy a rész-vényesek határozat képet szambán Tannak, jelen, minek tolytin a közgyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nucsecz József és Weiser Józset arakat kérvén fel.
I. Megnyílván a közgyűlés elnök ur fel
olvastatta, az-/, alatt mellékelt jelentését a taka-
réapénztár állásáról és a lefolyt évi üzletéről,
mely teljes megelégedéssel tudomásul vétetett,
II. Felolvastatott ezután a felügyeli bi-
zottságnak a közgyűléshez intetett, a lefolyt
évi mérleggel együtt kinyomattatott, és az alap
stabály\'fk 47 §-a értelmében a részvényesek
kezeihez kellő idóben eljuttatott, itt */, \'\'>"
csatolt jelentése, melyben a mérleget a valód
helyzettel megegyezőiig felvettnek nyílva
nitván, a tiszta nyereményből réuvényenkin
70 frt osztaléknak kiadását, s as igazgatóság-
nak a lefolyt 1878. évre a felmentvény meg
~dasát ajánlja.
A közgyüló ugy a felolvasott felfigyeli bizottsági, valamint az elnöki jelentésekből teljes meggyőződést nyervén, at igazgatóság leszámolásának, és a mérleg felállításának be lyesaégéről és alaposságáról, a mérleget minden változtatás nélkül megállapitjs, a nyeremény osztalékot réazvényenkint 70 frtban felosstatoi határozza, s az igazgatóságnak a befolyt évi üzleti kezelésre, a felmentvényt megadja egy szersmind a jótékony czélokra fenntartott 925 frtnyi összeget az igazgatótág ajánlatára, k vetkezőkép határozza felosztani u. m.
1. A főgymnasiumi museumnak 20 frt.
2. A polgári iskola szegény sorsú
növendékeinek tanazerek és
ruházatra 40
3. A népiskola tzegénysortu oo-
vendékeinekezintéu tanszerek
és ruházatra 135
4.Atizraelita iskola segély etésére 135 5. As evabgelikus iskola Begélye-
lésére 35

6. A gVök k. iskola segélyélésére 25 frt.
7. A keresztény kórház javára 70 ,
8. Az izraelita kórhát javára . 70 .
9. Keresztény hasi szegények se-
gélyezésére 145 &#8222;

10. Izraelila hasi szegények se-
gélyezésére 145 .
11. A kiadedovoda javára . . 25 ,
12. A tűzoltó egylet javára . . 50 &#8222;
13. A betegtegélyeső egylet jayára 30 .
Owveien 925 frt.
Jil. A társasig részvénytőkéjének az alapszabályok 2. §-a értelmében 60,000 frtra leendő felemelése, illetve 300 db. egyen-kint 100 frt névértékű uj rostvény kibocsáj tása tárgyában, korábbi közgyűlési határozatok nyomán, az igazgatóságnak as elnöki jelentés-ben is kifejezett &#8212; azon javaslatát terjessti elő Gelsei Guttmann S. H. másod igazgató ur, hogy miután at uj részvények javára ez ideig a nyereményből 10,045 frt 87 kr. már előiratott, mint et a mérlegben kitüntetve van, határozza el a közgyűlés, miszerint a részvénynek által minden uj részvényre folyó évi april 15 tői május hó l-ig terjedő időközben 20 trt befizet, tessék, &#8212; határozza el továbbá, hogy az 1879. évt>en kisorsolt, és meg kisorsolandó szólovait-sági, kötvényekből eredő nyeremény egészben a részvénytőke kiegészitém-re fordittassék ; az ezek után még a 60,000 frt részvénytőkéből hiányzó összeg mikénti befizetése iránti rendel kezes pedig a jövő évi közgyűlésnek hagyás sék fent.
A közgyűlés méltányolván at igazgatóság javaslatának indokait, a javaslatot elfogadja, 8 at uj részvényekre egyenként 20 frlUl folyó évi april 15 tői május l-ig terjedő időközben, a kötelező befizetést elrendeli, továbbá a folyó évben kisorsolt és még kisorsolandó szóllővilt-Bági kötvényekből eredő nyereményt egészben a részvénytőke kiegészítésére tordilani hatá-rozza, a további befizetés iránti rendelkezett pedig a jövő évi közgyűlésnek feulhagyja.
IV. Elnöklő igugató ur, a felolvasott jelentésében már kellőkép kifejtett okukból ajánlja a takarékpénztári ellenőri állás rend-szeresítésének elhatározását, i ezzel kapcsolat-ban, az ellenűrnek mint moghatalraasásboli ezégvetetóvé képesithetése végett az alapsza-bályok 50. i) aakkénti módosítását, hogy ebben a ezégjegyzésre, a társaság hivatalnokai kötött az clleuór is teljogosittassék.
A közgyűlés elnöklő igazgató ur ajáula tát egyhangúlag elfogadja, és a takarékpénstári ellenőri állás rendszeresítését, valamint az alap szabályok 50. § ának módosítását elhatározta, et utóbbit követkető módosított szövegezéssel:
60. §.
.A ezég as illetékes kir. törvényszékiéi bejegyestetvén, a ezég jegyzeteire az els4 ét másod igazgató, az idókori igazgatú&#171;ági tagok, ÚJ a társaság hivatalnokai u. m.: titkár, ellenőr, peostárnok és könyvvezető tat. sat\'
V. Következvén a tanácskozási sorozat
5 ik tárgya a választások; elnöklő igazgató ur
felhívja a közgyűlést a szavasattsedó bizottság
megválasztására, ajánlván illyenekül Weiss
Samu, Blau Lnjos, Balus József, Ebenspsnger
León és Hauser János urakat megválasztani.
&#8212; Mely ajánlatot a közgyűlés elfogadván a
kiküldött bizottság a beadott szavazatokat; öst-
vestámiálvt a választás eredményéről követke-
zőkben teszi jelentését, u. m. :
Bwdatolt öszvesen 179 szavazat ebből kapott, aa igazgatósági tagságra.
1. Gelsei Gutmann Vilmos 179 szavazatot
2. Sommer Sándor . . 177 .
3. Beim József ... 177
4. Stern J. M 175
5. Maschanlzker Mór . 170 ,
6. Blau Pál .... 167
7. Schertz Albert . . . 155 .
8. Gutmann Simon . 153 ,
9. Chinoráiiy Géza . . 145 ,

10. Sommer Miksa . . 142 &#8222;
kikis 3 évre megválasztottaknak még is:
11. Üreg Jack Frigyes . 139 szavazatot
12. Weliscb Samu . . . 124
13. Dr. Szűkíts Nándor . 115 ,
kik is 2 évre megválasztottaknak, éa
1. Blau Lajos .... 75 asavazatot
2. Weiser Jói-el ... 62 &#8222;
3. Berényi Jónef ... 49
kik ÍB póttagokuak megválasztottaknak nyil-váníttatnak. &#8212; Továbbá a felügyelői bizottsági tagBAgra:
1. Olop Samu .... 179 szavazatot
2. Jubász Uyórgy . . lt>3 &#8222;
3. Vágner Károly . . 160
kik is felügyelő bizottsági &#8212; tagoknak egy évre megválasztottaknak nyilváníttatnak.
VI. Elnöklő igazgató ur felhívja a köz-
gyűlést miszerint ha valakinek indítványa
volna, ezt terj&#187;s&#187;te elő, &#8212; felhívásra azonban
a közgyűlésből senki sem jelentkezett.
Miután ekke\'pen a tanácskozás tárgysoro-zata elintézve lett, elnöklő igazgató ur köszö-netet mondva a megjelent részvényeseknek érdeklődésükért, a közgyűlést befejozettuek nyilvánította, mely után a jegyzőkönyv bezá-ratott és aláíratott.
Kmt. Jegytette: DAKÁS,
titkár.
Vettan és műemlékei.
(Néhány lap uti naplómból ) (Folytatás.)
Nagyon sajnáltam, hogy ily magasztos bölcsétseti elmélkedésekben félbe kellett őtet szakasiUnom. Stobát kértem hálásra. Megint meghökkent. Hol van még as est, és már meg szoba kell neki, gondolhatá magában; és bu-gyora, táskája, ssóval egy csipet holmija sincs, mely biztosítékot nyujtaoa, hogy nem rósz szándékú vendéggel van dolga. Ki-kifutott, és nem szólt. Végre kérdezem, hogy kapok-e szo-bát. Mire látszólagos zavarban igenlőleg inkább intett mint felelt. Mint gyanakodtam, csakugyan megtörtént. Nem biztosított számomra szobát, B majd hogy sikerült vacsora után egyet nyer-nem. Istenem, sóbsjcozám fel elvégre a tiszta puha párnákból, ments meg minket a pioezér kisasszonyoktól!
Pettau legnagyobb ékesséke szép ép vára ét főtemploma. Sokat botorkáltam, mig a várra való feljárást találtam. Szűk sikátorokon át fatalapu emelvényekre akadtam, melyek repiilú hid gyanánt a kerítő vár fal oldalán a magas kapualjba vezettek. &#8212; Olt vettem észre, hogy a széles és jókarban tartott kocsiul a város nyugati részén kanyarodik a magasba. A kapu heveder alatt megalltam. Hogy tudtára adjam a kapu cerberusának szándékomat, elővettem marineureinet és bámészkodtam jobbra balra. Nem mentem beljebb, mert már sokszor meg-jártam. Velenczében a Lido sziget erődilvé-nyében két óra hosszat ténferegtem. Midőn már másté! órai utat tettem, rebelliskedík az egyik igyü-ór ellenem, követelvén, hogy azon az utón takarodjam vissza a bonjáét jöttem. Akartain a hadfit megszelídíteni. Ötven lépés-nyi távolságban kezdtem vele parlérozni. Nem használt semmit. Mikor látta, hogy én még mindig nem retirálok, és uj meg uj mentege dőzéseket kapok elő, levette válláról a puskát és kurtán azt kiáltotta felém : Kitornate o spirn ! A hóbortos taliántól még kikerül, hogy igazán rám ló. Vége volt az okoskodásnak. A nyers hatalomnak engedtem, de fogadtam, hogy soha többé vármUveket nem szagíálok ki, a melyek különben elég érdektelenek rám nézve, a meny* nvib"n B2Ú természetem inkább a régiségek-ben leli gyönyörűségét. Szidtam magamban a furfangos venturinit, ki a kapun szó nélkül be-erusztett és másfél órai irtózatos itzadságos ka-landozás ulán &#8212; épen délben történt as emlé-kezetes takarodás &#8212; ugyanazon az utón visz-szahajtott.
Valahányszor ily védmüres kapu előtt állok, eszembe jut lidoi gyönyörűségem. Ki-szemléltem azért előbb a terrénumot. Két nyi-

TÁRCZA.
Elvira.
&#8212; Nuvcllelte. &#8212; IrU: Uj. Vindy Ferenci.
(Folyt, és vége.)
Tyü tereügette ! A nevelő megszöppent és hamarosan karjai közé szoritá Elvirát és ébretzté szép hangzása szavakkal.
Egész valómmal steretem, öné aa én egéas életem, Uh kisasszony térjen magához!
Elvira a szép szavak elhangzása után felocsúdott fél ájulásából s remegő ajkát e sza-vakra nyitá fel:
Úh tehát szeret!
Igen, szeretem.
De ön elmegy tőlünk ?
El... el. Fájdalom.\'
Rövid tétovázás után, habozva monda Elvira:
Én .... én kész vagyok, igen kéa>, 5 n ne! megstökni:
Erre már a furfangos észjárása nevelő is tavarba jött, nem tudá hamarosan kivágni ma-gát, nem tudott szabadulni és épen e miatt sze-pegve sejté tervének meghiúsulását.
Elvira rá szólt: nos mit tűnődik ? S majd &#8226;teliden fülébe sugá édea bizalommal:
Együtt megyünk, én a lirig követni fogom.
Elvira! Gondoljon stüleire. * Nem lenkire a világon, csak önre.
Mit volt, mit tenni a nevelő cselhez fo-lyamodott.
Jó tebát ma éjjel a 10 órai vonatul ol-utaiank.
Igen, igen el; de hogy ? Az már legkevesebb, bina ceak reám. Hát.... hát, hogy is Írsz legjobban .... aha! megvan ! Etáméra, támadt, pompás, nagyszerű, eszme; Kegyed vacsora után att fogja mondani kedves szüleinek, hogy elmegy a lakodalomra és egy kissé fenn lesi ruháit tüzögetni és ék-
szereit tisztogatni. Ezek után pedig ruhát cse-rél a Btobalánynyal és megmondja neki, hogy menjen a szobába és ugy viselje magát ott, mintha kegyed volna. Ha netán as öregek as ablakon át betekintenének, hugy csakugyan ott van-e kegyed; hát igy optikai csalódásba esvén, szépen nyugalomra hajtanák fejőket. Most már ha ezek igy megtörténtek, akkor kegyed drága Elvirakisasstouy a szobalány öl-tözékében ezen és eaen aa utcza szoglutén fog megvárni.
Kitűnő terv! Örvendve kiált fel Elvira. Ön csupa lángész. No de most már jó lenne, ha a szobaleáuynyal is értekeinek ez agyben hogy körmünkre ne égjen.
Valóban már innen-onnan este lesz. De csak biata reám.
Igen, igen önre bízom. íme epy tú\'mötl erszény a szobaleány megvesztegetéséhez. Ezzel mosolyogva távozott.
Ilyen a leány etelőtt pár perczczel sirt rit, ájuldozott, s már most kactagva illan tova, mint az erdők vadgalambja.
A nevelő ez álnok róka, szépen kisotn-polygott és értesité egyedüli boldogságába szép, kaczér szobalányt mindenről, hogy csak okosan viselje magát. Semmi gyanút kellő jelt e1 ne áruljon.
Ügyit történt, eljött at est, meglett a va-csora. A kisasszony Elvira elmondá szüleinek, hogy ezért és azért, ugy és ugy előbbi szán-déka megváltozott; kedve kerekedett elmenni a lakodalomra. Dt előzőleg bocsánatot kért a kis hamis, hogy az előbb megharagitotta őket.
Örültek at öregek, hogy mily hamar ma-gáhos tért az ő kedves egyetlenegy leányuk. Örültek rengeteg módon.
Jól van kedves leányom &#8212; mondazatyus &#8212; Céak hogy ily hamar kiábrándultál.
Össte-visssa csókolták. Semmi rosszat >em sejtvén a mama át adá a szekrény kul-csot is.
Elvira kihozás ruháit, ékszereit és kiraká az asztalra.
Ha I nyílik as ajtó .... belép a nevelő ke-zében egy bőröndöt, vállán egy plaidot tartván.
Még a szülők benn voltak.
A nevelő szomorú arczkifejezéssel, tapin-tatos hamissággal bucsut vett mindnyájaktól és távozott.
Elvira kezet csókolt szülőinek, jó éjt és boldog felviradátt kívánt. &#8212; Mire a szülők szé-pen elhallgattak a hálóterembe magára hagy ván Elvirát.
Alig pár perez múlva Elvira küna ter-mett a szobalánynál és ruhát cserélvén vele beküldé szobájába, hogy ott az üvegajtónak hátat fordítva az asztalon lévő ruhákon éksze-reken babrálódjék, mind addig, mig csak a báió szobában ki nem oltják a világot. Ezek után mint ha szellő szárnyán ssillott volna tova, gyorsan mint a gondolat megjelent a kitűzött helyen és v árva-várta as imádott ifjút.
Mi alatt a szobalány összeszedvén kisaaz-szonyának mindennemű holmiját: elillant as indóházhoz és a már ott reá várakozó fraoczia nevelővt1 vagonba ültek, &#8212; elszöktek.
Elvira csak vár, csak Tár, hogy majd jő az epedve várt. Csak vár, csak vár kétség éa remény kött; de bitón nem jött. Egyjjter csak elrobog előtte az állomáatól visszatérő, utasok-kal tömött &#8222;omnibus". Bámul és felsóhajt:
Oh! én boldogtalan &#8212; csalódtara, igen nagyon csalódtam.
Bolyong a sötét utczákon át, olykor meg-meg áll és felnéz a borús égre, t mintha azt mondauá magában : Oh szakadjatok rám sürO setét felhők és oltsátok ki ssenvedésimet gyá-szos életemmel együtt 1
Szegény Elvira csak téveleg, csak téve leg a nagy szégyen ét tájdalom miatt nem ta-lálja a haza vetető utat. Már-már öngyilkos-ságra határolta el magát. Uj irányt választott utjának s a város szélén lévő tó felé közeledett, hogy abba belé vetvén magát kioltsa kinszen vedó életét. Már olt állt közel a tóhoz, de im &#8212; es őrjárat, megjelentek a rendőrök.
Éi uram fia I Szegény Elvirát, mint éjjeli csavargót elfogták t at őrházba kisérték.
Itt atután mindenféleképen kérdezgették, szép szóval, meg még goronbán is, hogy ki ó, mi ő? De nem ssólt. A szégyen ét fájdalom égessen megtusta ifjn könnyelmű lelkét.
Ai idő gyorsan haladt. Megviradt, reg-gel Ión.
Otlhon óriási aggodalom tölté el a szülők keblét. Keresték Elvirát, az egész házat felku-tatták érette. Még a kutban ÍB keresték. De fáj-dalom &#8212; sehol, sehol még csak nyoma Bem volt.
Már majdnem megfagyott a velő csont-száraikban. Nem tudták elgondolni, hogy mi-tévők legyenek. Nincsenek, nincsenek.
Sem a kisasszony ! Sem a ttobalány.
Mig a Bzülői házban a borzasztó aggoda-lom nóttón nőtt, az alatt Elvira a rendőrségnél kiderhé kilétét. Nyomban egy rendőr jelentéit vitt a szerencsétlen szülőkhöz a szánalmas do iogról.
Szegény szülők az első pillanatban, a mint kedves egyetlenegy lányuk életben léte-iéről vettek tudomást; rendkívüli örömtől ra-gadtattak el. De csak hamar a gyalázatna való a pillanatnyi örömei százszorozta nagyobb ége-tőbb szomorúsággal váltotta fel.
Elvirának ruhát akartak küldeni, hogy ott átöltözzék ; de most látják csak, hogy min den, de minden merő üresség.
Borzasztó impertinenczia! Rival fel as öreg ur &#8212; Roktön elfogatom a gazembert, et mind annak a müve. Hol a nagy kabátoro, ka-lapom, meg a barobus botom i Mftgyek, me-gyek és eltogatom. H& mindjárt minden vagyo-nom rá is megy ; de mégis eltogalom ! Oh ! Oh ! Ki hitte volna, megszöktette az aljas fraoczia gazember a szobalánynyal lányomat! kedves egyetlen-egy lányomat örökre szerencsétlenné tette. Szegény Elvira, haza jött s miként a hév ütött virág, lassan hervadt. Sorvadásba eselt Három hó múlva, alig szólt, alig ereit, alig ivott. A hervadó ŐBZ a madárkák végső dalá-val rideg s kopár virágtalan domb alá te-meté őt.
Szegény kit Elvira, most már békéa ál-modik. Naptól távol, földön alól, hol a sötétség karja ölel, ott lel csendet nyugalmat minden kebel.
X szökevények kézre kerüllek. Az igaz-ság szava elitélte őket bűnökhöz méltóan s a börtön rideg f.l.i között kellett baaökaek bün-tetését lestenvedni.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAH.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR 27 én 1S79.

Outmann S. H., Gutmann 8imon , H&#171;l-pheo Lá&#187;ar, Hauwr János, Hoffmaon 8.U-moo, öreg J&#187;ck Frigye., Juhási G-örgy, Kilik Ferenci, Líiwinfer Ixrael, Mantuano Jilnef, Maschantiker Mór, Kuoeci Jóisef, Olop S&#171;mu, PloMer Ignaci, Prager Henrik, Dr. Pressbur-ger Jakab, Rosenfeld Sándor, Bittér JSBO., Kosenfeld Adolf, Ko&#171;enberg In-ael, ScherU Albert, Strem és Klein, Stern J. M., Sommer Sándor, Sommer Mikia, Sanweber Jonef, l>r. Síukiit Nándor, Vagner Kirolr, Valbach M4r, Wein Manó, WeÍM Samu, Welisch Samu, Weiser Jóraef, Weiszmayer Mór, Blan í-áiar, és Schertz Lipót ösivesen 51 résívdnyes tag, kik mindösive 179darabrésiTényt képviselnek. Elnökit igatgató ar, üdvölöUén a meg-jelent résivényeseket, nyilvánítja, hogy a rész-vényesek haUroiat képe* számban Tannak jelen, minek tolytiu a kösgyülést megnyitja, a jegytikönyv hitelesítésére Nacsect József és Weiser Jóiaet urakat kérvén fel.
I. Megnyílván a közgyűlés elnök ur fel
olvastatta, az-/, alatt mellékelt jelentését a taka-
réipénztár állásáról és a lefolyt évi üiletéról,
mely teljes megelégedéssel tudomásul vétetett
II. Felolvastatott ezután a felügyeli bi-
zottságnak a közgyűléshez intézett, a lefolyt
évi mérleggel egytitt kinyomattatott, és ai alap
siabály>k 47 §-a értőimében a részvényesek
kezeihez kellő időben eljuttatott, itt &#187;/, alatt
csatolt jelentése, melyben a mérleget a valéd:
helyzetté! megegyezőiig felvettnek nyílva
nitván, a tiszta nyereményből réaivényenkint
70 frt outaléknak kiadását, s aa igazgatóság
nak a lefolyt 1878. érre a felmentrény meg
adását ajánlja.
A közgyüU ugy a felolvasott felügyelő bizottsági, valamint az elnöki jelentésekből teljes meggyőződést nyervén, sz igazgatóság leszámolásának, és a mérleg felállításának he-lyességéről és alaposságáról, a mérleget minden változtatás nélkül megállapítja, a nyeremény osztalékot részvényenként 70 frlban felosztatni határozza, B az igazgatóságnak a befolyt évi üzleti kezelésre, a felmentvényt megadja egy szersmind a jótékooy czélukm fenntartott 925 frtnyi összeget az igazgatóság ajánlatára, kö-vetkezőkép határozza felosztani u. m.
1. A főgymnasiumi museumnak 20 frt.
2. A polgári iskola szegény sorsú
növendékeinek tanszerek és
ruházatra 40 ,
3. A népiskola szegénysorul nö-
vendék einekBzintén tanszerek
és ruházatra 135 &#8222;
4. Az izraelita iskola segélyezésére 135 &#8222;
5. Az evangélikus iskola segélye-
zésére 35 .

6. AgVök k. iskola segély esésére 25 frt.
7. A keresztény kórhás javára 70 ,
8. Az izraelita kórház javára . 70 ,
9. Keresztény hasi szegények se-
gélyezésére 145 B

10. Izraelita hasi szegények se-
gélyezésére 145 ,
11. A kiad ed óvoda javára . . 25 &#8222;
12. A tűzoltó egylet javára . . 50 &#8222;
13. A betegsegélyező egylet javára 30 .
Ossreten 925 frt.
III. A társaság részvénytőkéjének az alapszabályok 2. §-a értei mében 60,000 írtra leendő felemelése, illetve 300 db. egyen-kint 100 frt névértékű uj részvény kibocsáj tása tárgyában, korábbi közgyűlési határozatok nyomán, az igazgatóságnak az elnöki jelentés-ben is kifejezett &#8212; sxoo javaslatát terjeszti elő Gelsei Guttmsnn S. H. másod igazgató ar, hogy miután az uj részvények javára ez ideig a nyereményből 10,045 frt 87 kr. már elŐiratoW, mint ez a mérlegben kitüntetve van, határozza el a közgyűlés, miszerint a részvényesek által minden uj részvényre folyó évi spril 15 tói május hó l-ig terjedő időközben 20 frt befizet-tessék, &#8212; határozza el továbbá, hogy az 1S79. évben kisorsolt, és még kisorsolandó szólovait-sági, Kötvényekből eredő nyeremény egészben a részvénytőke kiegészítettére fordittaasék ; az ezek után még a 60,000 frt részvénytőkéből hiányzó összeg mikénti bo6zetése iránti rendel kezes pedig a jövő évi közgyűlésnek hagjas sék fent.
A kö*gyülóa méltányolván az igazgatóság javaslatának indokait, a javaslatot elfogadja, s az uj részvényekre egyenként 20 frlUl folyó évi apríl 15 tői május l-ig terjedő időközben, a kötelező befizetést elrendüli, továbbá a folyó évben kisorsolt és még kisorsolandó azőllővált-sági kötvényekből eredő nyereményt egészben a részvénytőke kiegészítésére fordítani hatá-rozza, a további befizetés iránti rendelkezést pedig a jövő évi közgyűlésnek :
IV. Elnöklő igasgató ur, a felolvasott jelentésében már kellőkép kifejtett okokból aj in i ja a takarék pénztári ellenőri állás rend-szeresítésének elhatározását, s ezzel kapcsolat-ban, az ellenőrnek mint meghatalmasásbolí ezégvezetővé képesithetése végett az alapsza-bályok 50. § aakkénti módosítását, hogy ebben a czégjegyzéare, a társaság hivatalnokai között az el leli úr is telju^osittassék.
A közgyűlés elnöklő igazgató ur ajiula lát egyhangúlag elfogadja, és a takarékpénztári ellenőri állás rendszerééi tótét, valamint az alap szabályok 50. § áoak módosítását elhatározza, ez utóbbit következő módosított szövegezéssel;
50. §.
&#8222;A ezég az illetékes kir. törvényszéknél bejegyeztetvén, a ezég jegyzésére az elsd és másod igazgató, az időitori igazgatósági tagok, tí&#171; a társaság hivatalnokai u. m.: titkár, ellenőr, pénzlárnok és könyvvezető sat sat*
V. Következvén a tanácskozási sorosat
5 ik tárgya a választások; elnöklő igazgató ur
felhívja a közgyűlést a szavazatssedő bizottság
megválasztására, ajánlván illyenekül Weiss
Samu, Blau Lajos, Belus József, Ebenspaoger
León és Elauser János urakat megválasztani.
&#8212; Mely ajánlatot a közgyűlés elfogadván a
kiküldött bizottság a beadót: szavazatokat ösz-
veszámlálva a választás eredményéről követke-
zőkben lesai jelentését, u. m. :
Beadatott öszvesen 179 szavazat ebből kapott, as igazgatósági tagságra.
l.GelseiGutmann Vilmos 179 szavazatot
2. Sommer Sándor . . 177 m
3. Belus Józs*f ... 177
4. Stern J. M 175
5. Maschantzker Mór . 170 ,
6. Blau Pál .... 167
7. Schertz Albert . . . 155 ,
8. Gutmann Simon . . 153 ,
9. Chinoráuy Géza . . 145 &#187;

10. Sommer Miksa . . 142 &#8222;
kíkis 3 évre megválasztottaknak még is:
11. Öreg Jack Frigyes . 139 szavazatot
12. Welisch Samu . . . 124
13. Dr. Szakíts Nándor .115
kik is 2 évre megválasztottaknak, és
1. Blau Lajoo .... 75 szavazatot
2. Weiser Jó^ef ... 62 &#8222;
3. Berényi József ... 49
kik is póttagoknak megválasztottaknak nyil-váníttatnak. &#8212; Továbbá a felügyelői bizottsági tagságra:
1. Olop Samu .... 171* szavazatot
2. Juhász György _ , 1 (ii3 &#8222;
3. Vágner Károly . . 160 .
kik is felügyelő bizottsági &#8212; tagoknak egy
évre megválasztottaknak nyilvAnitUtoitk.
VI. Elnöklő igazgató ur felhívja a köz-
^yuléat miszerint ha valakinek indítványa
vuloa, ezt terjtwce elő, &#8212; felhívásra azonban
a közgyűlésből senki sem jelentkezett.
Miután ekke\'pen a tanácskozás tárgysoro-zata elintézve lett, elnöklő igazgató ur köszö-netet mondva a megjelent részvényeseknek érdeklődésükért, a közgyűlést befejezettnek nyilvánította, mely után a jegyzőkönyv bezá-ratott és aláíratott.
Kmf. Jegyiette: UAKÁS,
titkár.
Pettau és míiemlékel.
(Néhány lap utt naplómból) (Folytatás.)
Nagyon sajnáltam, hogy ily magasztos bölcsészeti elmélkedésekben felbe kellett Őtet ssakasstanom. Szobit kértem hálásra. Megint meghökkent. llo\\ van még az est, és már meg szoba kell nelci, gondolhatá magában; és bu-gyora, táskája, szóval egy csipet holmija sincs, mely biztosítékot nyújtana, hogy nem rósz szándékú vendéggel van dolga. Ki-kifutott, és nem szólt. Végre kérdezem, hogy kapok-e szo-bát. Mire látszólagos zavarban igenlőleg inkább intett mint felelt. Mintgyanakodtam, csakugyan megtörtént. Nem biztosított számomra szobát, s majd hogy sikerült vacsora után egyet nyer -nem. Istenem, sóhajiozám fel elvégre a tiszta puha párnákbál, ments meg minket a pioezér kisasszonyoktól!
Pettau legnagyobb ékesaéke szép ép vára és főtemploma. Sokat botorkáltam, mig a várra való fe) járást találtam. Szűk sikátorokuc át fatál apu emelvényekre akadtam, melyek repülő híd gyanánt a kerítő vár fal oldalán a magas kapuaijba vezettek. &#8212; Ott véltem észre, hogy a széles ÍB jókarban tartott kocsiút a város nyugati részén kanyarodik a magasba. A kapu-heveder alatt megálltam, flogy tudtára adjam a kapu cerberusának szándék ómat, elővettem marioeuremet és bámészkodtam jobbra balra. Nem mentem beljebb, mert már sokszor meg-jártam. Velenczébeo a Lido sziget erődít vé-ny ében két óra hosszat ténferegtem. Mídőu már másfél órai utat tettem, rebelliskedik az egyik ágyü-őr elUnem, követelvén, hogy azon as utón takarodjam vissza a honnét jöttem. AkartaJI a hadfit megszelídíteni. Ötven lépés-nyi távolságban kezdtem vele p^rlérozni. Nem használt semmit. Mikor látta, hogy én még mindig nem retirálok, és uj meg uj mentege dőzéseket kapok dó, levette válláról a puskát és kurtán azt kiáltotta felém : Kitornateo spiro ! A hóbortos ta! ián tói még kikerül, hogy igazán rám lő. Vége volt az okoskodásnak. A njfrs hatalomnak engedtem, de fogadtum, hogy soha többé vármüveket nem szaglálok ki, a melyek különben &#171;lég érdektelenek rám nézve, a menj-oyibpn azú természetem inkább a régiségek-ben leli gyönyörűségét Szidtam magamban a furfangos venturínit, kí a kapun BZÓ nélkül be-erttsztett és másfél órai irtózatoe ízzadaágos ka-landozás után &#8212; épen délben történt az emlé-kezetes takarodás &#8212; agjanason az utón visz* sza hajtott.
Valahányszor ily védmüves kapu előtt állok, eszembe jut lidoí gyönyörűségem. Ki-szemléltem azért előbb a terrénumot. Két nyt-

TÁRCZA.
Elvira.
&#8212; Novellette. &#8212; Irta: IÍJ. Váradj Ferencz.
(Foljt. és vége.)
Tyü tere ügette! A nevelő megazöppent és hamarosan karjai közé szoritá Elvirát és ébressté szép bangsásu (savakkal.
Egész valómmal szeretem, öné at én egész életem, Uh kisasaioaj térjen magáhuz!
Elvira a szép szavak elhangzása után felocsúdott fél ájutásáből s remegd ajkát e Bza-vakra nyitá fel:
Oh iehát Bieret! Igen, szeretem. De ön elmegy tőlünk ? &#163;1... el. Fájdalom!
Rövid tétovázás után, habosra monda Elvira:
ÉD én kési vagyok, igen késs, önnel
megBtökni:
Erre már a furfangos észjárású neveld is CAvarba jött, nem tudá hamarosan kivágni ma-gát, nem tudott ssabadulni ea épen e miatt sze-pegve Bej te tervének meghiúsulását.
Elvira rá szólt: aos mit tűnődik ? S majd szelíden fülébe sugá édes bitalommal;
Együtt megyünk, én a sírig követni fogom.
Elvira 1 Gondoljon isüleire. Nem senkire a világon, csak önre. Mit volt, mít tenni a nevelő cselhez fo-lyamodott.
Jó tehát ma éjjel a 10 órai vonattal el-utazunk.
Igen, igen el; de hogy ?
A* már legkevesebb, biiza csak roám.
Hát hát, hogy is lesz legjobban aha!
megvan! Eszmém támadt, pompás, nagyner& esime: Kegyed vacsora után azt fo^a mondani kedve* szüleinek, hogy elmegy a lakodalomra és egy kissé fenn lett ruháit tüzögetni és ék-
szereit tisztogatni. Ezek után pedig ruhát cse-rél a SBobaláoynyal és megmondja neki. hogy menjen a Bzobába és ugy viselje magát ott, mintha kegyed volna. Ha netán as öregek az ablakon át betekintenének, hogy csakugyan ott van-e kegyed ; hát igy optikai csalódásba esvén, Bzépen nyugalomra hajtanák fejőket. Most már ha ezek igy megtörténtek, akkor kegyed drága Elvira kisasszouy a szobalány öl-tözékében ezen és e<eu az utcza szögletén fog megvárni.
Kitűnő terv! Örvendve kiált fel Elvira. Ön csupa lángész. No de most már jó lenne, ha a szobaleányoyal is értekeznék ez ügyben hogy körmünkre ne égjen.
Valóban már innen-onnan este lesz. Da csak bisza reám.
Igen, igen önre bízom. Ima egy tumútt erszény a szobaleány megvesztegetéséhez. Ezzel mosolyogva távozott.
Ilyen a leány ezelőtt pár perczcsel sírt rit, ájuldozott, s már most kacsagva illan tova, mint as erdők vadgalambja.
A nevelő ez álnok róka, szépen kisom-polygott és értesitéegyedüli boldogságát a szép, kaczér szobalányt mindenről, hogy csak okosan viselje magát. Semmi gyanút keltő jelt el ne áruljon.
Ugyís történt, eljött az est, meglett a va-csora. A kisasszony Elvira el monda szüleinek, hogy ezért és azért, ugy és ugy előbbi szán-déka megváltozott; kedve kerekedett elmenni a lakodalomra. De előzőleg bocsánatot kért a kis hamis, hogy as előbb meg haragította őket.
Örültek as öregek, hogy mily hamar ma-gához tért as ő kedves egyetlenegy leányuk. Örültek rengeteg módon.
Jól van kedves leányom &#8212; mondazatyus &#8212; c*ak hogy ily hamar kiábrándultál.
Össze-viasza csókolták. Semmi rosszat sem sejtvén a mama át adá a szekrény kul-csot is.
Elvira kihosá a ruháit, ékszereit és kíraká az asztalra.
Ha! nyilik aa ajtó .... belép a nevelő ke* zében egy bőröndöt, vállán egy plaidot tartván.
Még a szülők béna voltak.
A nevelő szomorú arctkifejezéssel, tapin-tatofl hamissággal bucsut vett mindoyájaktól és távozott.
Elvira kesét csókolt szülőinek, jé éjt és boldog felviradást kívánt. &#8212; Mire a szülők szé-pen elhallgattak a hálóterembe magára hagy ván Elvirát.
Alig pár perez múlva Elvira künn ter-mett a szobalánynál és ruhát cserélvén vele beküldé ssobájába, hogy ott aa övegaj\'óoak hátat fordítva az asztalon lévő ruhákon éksze-reken babrálódjék, mind addig, míg caak a háló szobában ki nem oltják a világot. Ezek után miot ha szellő szárnyán szállott volna tova, gyorsan mint a gondolat megjelent a kitűzött helyen és várva-várta az imádott ifjút.
Mí alatt a szobalány összeszedvén kisasz-szonyának mindennemű holmiját; elilUot az indóházhoz és a már ott reá várakozó franezía aevelővet vagonba ültek, &#8212; elszöktök.
Elvira csak vár, csak vár, hogy majd jó az epedve várt. C&#171;ak vár, csak vár kétség és remény közt; de bizon nem jött. Egyszer csak elrobog előtte az állomástól visszatérő, utasok-kal tömött &#8222;omnibus". Bániul éa felsóhajt:
Oh! én boldogtalan &#8212; csalódtam, igán nagyon csalódtara.
Bolyong a sötét utczákon át, olykor meg-megáll és felnéz a borús égre, s mintha azt mondaná magában : Oh szakadjatok rám sürO setét felhők és oltsátok ki ssenvedésimet gyá-szos életemmel együtt!
Szegény Elvira csak téveleg, csak téve leg a nagy szégyen és tájdalom miatt nem ta-lálja a has* vezető utat. Már-már öngyilkos-ságra határozza el magát. Uj irányt válasctott utjának s a város szélén lévő tó felé közeledelt, hogy abba belé vetvén magát kioltsa kinszen v&#171;dő életét. Már ott állt közel a tóhoz, de im &#8212; ea őrjárat, megjelentek a reodőrök.
És uram fia! Szegény Elvirát, mint éjjeli csavargót elfogták s as Őrházba kísérték.
Itt azután mtndenféleképen kérdezgették, szép szóval, meg még goronbán is, hogy ki ö, mi ő? De nem sióit. A szégyen és fájdalom egészen megzusta ifjú könnyelmű lelkét.
Az idő gyorsan haladt. Megviradt, reg-gel lón.
Otthon óriási aggodalom töhé el a szülők keblét. Keresték Elvirát, az egész házat felku-tatták érette. Még a kútban is keresték. De fáj-dalom &#8212; sehol, sehol még csak nyoma sem volt.
Már majdnem megfagyott a velő csont-száraikban. Nem tudták elgondolni, hogy mi-tévők legyenek. Nincsenek, nincsenek.
Sem a kisasszony ! Sem a szobalány.
Mig a szülői házban a borzasztó aggoda* lom nóttön nőtt, az alatt Elvira a rendőrségnél kiderí é kilétét. Nyomban egy rendőr jelentést vitt a szerencsétlen szülőkhöz a szánalmas do logról.
Szegény szülők az első pillanatban, a mint kedves egyetlenegy lányuk életben léte-léről vettek tudomást; rendkívüli ürömtől ra-gadtattak el. De cdak hamar a gyalázatos való a pillanatnyi örömei százszorozta nagyobb ége-tőbb szomorúsággal váltotta fel.
Elvirának ruhát akartak küldeni, hogy ott átöltözzék; de moBt látják csak, h>gy min den, de minden merő üresség.
Borzasztó impertinenczia! Ríval fel as Öreg ur &#8212; Kök tön elfogatom a gazembert, ez mind annak a müve. Hol a nagy kabátom, ka-lapom, meg a bambus botom ? Mngyek, me-gyek és elfogatom. Ha mindjárt minden vagy fi-nom rá is megy ; de mégie elfogatom ! Oh ! Oh ! Ki hilte volna, megszöktette az aljas franexia gazember a szobalány nyal lányomat! kedves egyetlen-egy lányomat őrökre szerencsétlenné tette. Szegény Elvira, haza jött a miként a hév ütött virág, lassao hervadt. Sorvadásba esett Három hó múlva, alig szólt, alig evett, alig ivott. A hervadó Ősz a madárkák végső dalá-val rideg a kopár virágtalan domb alá te-meté őt.
Seegény kis Elvira, most már békén ál-modik. Naptól távol, földön alól, hol a sötétség karja Ölel, ott lel csendes nyugalmat minden kebel.
A szökevények kézre kerüllek. Az igaz-ság szava elítélte Ókft bűnökhöz méltóan s a börtön r\\<\\-&#163; f&#187;Ui között kellett bűnöknek bün-tetését lessen vedni.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 27-éo 1879.

hogó konyha comtease iramodott mellettem a várba. Kibasszonyoknak tituláltam. Azonnal megaTttak. TÓlük tudtam meg, hugy a betekin-tés és körülnézés minden veszély nélkül jár, és hogy a jókedvű konyhasók ereiben Svatop-luk-vér buzog. Most jöttem ra arraia, roe&#187;t nem értettem én meg az utctán ögyelgÖ pór nóp b&#171; szédét! Pettau a horvát, vend ét német Uj szöglet pontja. Benne előfordul mind e népből lo&Pviselő; a várostól északra a német elem, tlélroT horvát, éa nyugatra a vend foglalja a vidékeket. Keletre hazánk nyelvébúi is akad-nak példányok a derék muraköz lakói küzül. i\'ttttauban csak a magyar kapu és a város háta mögött elhúzódó Bit\'llOa hegy gerincz neve era léke\'tit honi nyelvünkre. Nem kétlem azon ban, hogy a kis városka hangya Bzorgalmaa iparosaiból nem csak névleg, hanem tényleg is iikad jókora csomó hazánkfia.
Mindjárt a kapu alatt szép meglepetés várt rám. Jobbra a falban áll ugyanis pompás göth siremlék, mely hihetőleg valamely egy-ház vagy te melói kápolnától kerüli ide. Tiszta góth faragmánya mt*giepú prects éa oly ízlésű, hogy & ez-;kaui Ulburagker pÜBpok ^1477) re-mek emléktáblával méltán vetekedik. Az em-lék az akkori Bzokás szerint a vitézt panczél-brtu ábriLxulja, f^jft vánkoaon fekszik, j->bb keze zas^lot turt, mig baljával a kardmarkolatát tartja. Lábai alatt nyugszik a hü vadász-eb. Aczimerek az emlék alsó részét foglalják el, a lelsí rész gyönyörű góth mcnyeziít alakú m<*r-miivel van diazesitve. A szélen korÜlfuté tninu-aoolák jelentik, bogy a vitéznek neve Frigyes vi tt, ki l\'ett&unak ura és az egész Steierország &#8222;< >brisl&#171;r Marschall" ja, hi\'.rotn király napjáu halt meg 1417-ben. Az emlék anyaga vörös in ár váu v.
Ily síremlékekben mi sem vagyunk sze-gények. Műremekeket ugyun nem bírunk *ftíl-mutaini. de vannak darabjaink, melyek nem **sak t<iitéut;tí tárgyuk, hatietn jó tccbuicájuk miatt is a nevezetesebbek krzé sorolhatók. Ilyen például a gyulafehérvári Hunyadiak ravatala ^azdag dumbor müveivel, a Bzent-eyörgyí pgy-hÁzbau bitriui Gyi>rgy gróf nálunk ritka töké lyeteg emléke (1467) Székesváralján Zápolya Imre éa István (148*j és 1499) nádoroké, és a hajdani székesftibérvári batilícából több neve-zebra töredék. A tizennegyedik BzázadbÓl itt birunk egynéhány síremléket. Kít-k között ne-vezetes a pécai székesegyház Ü-méter püspök <-mléke teljes fúpapi diszbun, a beazterczei (Kr-dély ismeretlen pánczély&#187;s vitéze, Uyürben két préposté ^1304), Gyulafehérvárt három püs-pöké. lVnnonhalmáu két apáié ^Si-jírid és < >nody Czudar László) stb. A XIII. századból f^yetleiiegy dombormüvet éa egy bemélyitett vonatokból (en creux) állót ismerünk; az egyik a s/am^s-újvár némethi templomban vun Kr dftJyben. a másikat a nngjbásjai torony fala twrtotta fel számunkra.
Á. I. (Folyt következik.)
IMyi hlrok
f
Vahot Imre.
Kiborult kcdélylyíl vi\'&#187;7Hzük a tollat ke Künkbe, midőn a magyar irodalom egyik íeiikölt bajnoka, az itjnbb irói nemzedék önzetlen pártfogója, az&#171;í|&#187;\'mi aty jas igény-telen lapunk kedves munkatársának el hunytát jelezzük. Utolsó munkája a di-csüültoek lapunk f. évi 7-dik számában jelent meg, melyet meleg hangon irt elű-BZÓ ral kisért; ez elúszót szerénységből &#9633; em közöltük. A törhetik kedély ti, de már testileg beteg(&#187; veterán irót Kani zsán és vidékén hazafias meleg rokon-szenvvel fogadták s önzetlen vendégsze-retettel jutalmazták érdemeit, ugyszólva viszonozták barátai s az ifjú nemzedék iránti szeretetét. A tavaszra ia k év ült hozzánk jönni, azonban &#8222;ember tervez, léten végez". Ott nyugszik, már az anya-föld kt-be!e"b"n, fáradalmait piheni.... BzeUnme velünk van a a hazai, nemzeti ügyek munka* szeretetére serkent... Ál-dás emlékeden, béke lengjen pomd fölött, megérd^mled ! &#8212; Isten veled a viszont Utasig!
&#8212; Ayifvános felolvaxáJtok tartattak múlt szombaton azaz e hó 22. az I. n. kanizsai kereskedelmi ifjak önképzü egyletének hnlyi-"égében frinzt. Szilvágyi Gyula ev. lelkész ur, éa tek. Berecz Imre zenetanár ur által Szilvágyi ur l>arvin theoriáját tárgy alá, melyet éles kri ti kajának bonczkese alá helyesé és beható, mély tanulmányozást eláruló mrtdon nty sikerültén fejtegeié, h^ry a hallgatóság teljes érdekkel követé én élénk tetszettben rénzrmilé az előadást. Berecz ur a zenészét keletkezeiéről és fejlődé-
séről olvasott ét tárgyát oly vidor és humoros
alakba tudá ölteni, hogy a hallgatótág szemei,
melyek Berecz bácsink eddigi előadásai na]
annak kezein szoktak csüogeni, a midün esek
hangszere billentyűzetén, vagy burai a átsikla-
nak, most egyszer szájára voltak függésit ve,
kilesvén abból az elmésnél elmésebb ötleteket.
Hosszas taps és óljcnzés követték a f\'-loUssáso-
kai, mi világosan kitej**é a gyülekezet óh íját:
előadó arakat nemsokára ismét az egyletbea
hallgathatni. K. B
&#8212; Amükedvélói előadás marcziui 1 én
szombaton tartatik meg, a jólékonycsél tekín
tétbe vétele mellett a méltó pártfogásra s lehető
részvételre felhívjuk a tisztelt közönség figyel-
mét; alkalmunk volt a jeles vígjáték próbáján
jelenlenni, s valóban meglepettünk a kerek d^d,
összevágó előadás sikerülésén s bizton mond
hatjuk: műélvezetet mulaszt el, ki ai igye
kezŐ, d-rék műkedvelő hölgyek és ifjak
ezen előadását meg nem hallgatja. Ai előadást
tánczvig&#187;lom kíséri BoUptt jegy 1 frt, család
jegy 2 trt 50 kr. melyek a &#8222;Szarvas* vendéglő
dísztermében válthatók.
&#8212; ErteHitétt. Mindazok, kik ezomba*
ton folyó hó 1. at I. n.\'kanizsai kereskedelmi
ifjak Ön képző egylete által rendezendő müked-
vclóielöadásra még meghívót nem fogadtak és
ilyenre igényt tartanak, szíveskedjenek e vé-
gett a helybeli dohány te tőzsdében jelentkezni.
A rendezőség.
&#8212; Mulatság mulatságot érts mondhatni
as ideí farsangtol vígan búcsúztunk el. Szom-
baton a helybeli Önkéntes tűzoltók tombolával
egybekötött tánczvigalma látogatóit és jól sí ko-
rült volí, vasárnap délben a szent Ferenci ren
düek adtak diszebédet, este ismét a .Korona"
vendéglőben volt a tűzoltók hangversenye.
Hétfőn a .Társas Kör" fényes tánczvigalma
volt, kedden délben a kegyesrendiek adlak
diszebédet s este befejezésül a &#8222;Polgári egylet"
látogatott iá"czvigalm* tartatott meg.
&#8212; Szeszélyes időjárásunk van. Úszunk
a loca-pocbau a a feneketlen sár miatt utaink
jirhalatlanok, minek következtében az adás.
vevés síiinetel, az üzle ek pangnak.
&#8212; Zaiamegye útépítési mérlege as 1878-
ik évrúl. (L.) Bevételek: 1 szőr Az 1*78. évi
I-ső összeírás szerint 4&815 frt iX) kr. 2-&#187;zor.
Az 1878. évi pótössaeirás szerint 3953 frt HŐ
kr. összesen 03.769 frl 75 kr, levunva az összes
kiadásokat: 51.233 frt 4 krt. teszen az 1879 re
áteső pmitiv pénzmaradvány : 253G frt 71 krt.
Khez járul az 1877 éa elóbbi évekr.\'li bírság
péuzek, váltsági hátralékok és 1877 érről tény-
leg átesett pénztári maradvány állaga: 4541*
frt 41* kr., melylyel az 1*79 ik évre áteső ren-
delkezési alap: 7086 frt 2U kr. &#8212;(II.) 1S79 ik
évi előirányzat. Bevételek : 1-ször valtsági ösz-szegek: 51.444 fn ^ó kr. 2 szór 1878-ik évrúl áteső rendelkezési aUp 708ti frt 20 kr. A be-vételek Összege: 58.530 frt 45 krt. &#8212; Ki-adások: 1. Tapoiczai járás 7308 frt. 2. Sü-megi járás: 4741 frt. 3. Keszthelyi járás: 4324 frt 88 kr. 4. Kanizsai járás: 7808 frt 80 kr. 5. Pacsai járás 3453 frt 46 kr. Jegyzet: A kesztholy-baki útra aioakivül a magas minis-térium állal már adományozott 8000 frt és még kilátásba helyezett 2000 trt. fog fordittatai. ő. Kgerszegi járss 08(Í4 frt. 7. Novai járás 30Ó1 frt. 20 kr. 8. Alsó-Lendvai járás 8081 frt 71 kr.\'J. Periaki járás 7102 frt 20 kr. 10. Csák-tornyai járás 2734 frt K> kr. A kiadások ösz-szege: ő8.f>30 frt 45 kr. S igy az 1879 ik évi utcpitédzeti kiadások és bevételek mérlege tel-je* egyensúlyban áll. A zala megyei kir. épi-téaseti biratal: Sturm György s. k. kir. főmérnök.
&#8212; Légrftdon G&#187;dó Mátyás plebáooB
urnák beigtatási ünnepélye, mint lapunk érte-
sül, múlt vasárnap fényesen ment végb* \\ a
város köz- és magán épületein nagy mennyiségű
háromszinü zászló lengett. Kora hajnalban mo
ssarak dÖrgése jelezte a nap ünnepélyességét.
Nagyszámban érkező vendégek közt csakhamar
megjelentek Gr. FesteticJ G* örgy ő exjoak,
mint kegyuraaágnak uradalmi képvi&#171;i*lói a
Csáktornyái urad. jószágkormányzó s urad.
ügy viselú. Puai iO órakor fényes egyházi &egéd-
kt mellett kezdődött a szertartás, bevezettetve
a város lelkessé zágrábi bibornokcrnek Ó fúrna
gasságának e ténykedésnél törvényes megbí-
zottja a hazafias érzelmű ktr. cspereB Láposy
Márton ur által; az evangélium után szószékre
lépett a kitüuő egyházi szónok UjUky József
pacdai plcbánx>fl ur és egy általános elismerésben
részéé ült szent beszédet tartott a znufolásig
megtelt ha)Igatósághoz, ame\'yek eg; es kítünúbb
p&#171;>ntjai voltak: hol a szülőket Hgyeimeitette
gyermekeik vallásos és hazafias neveltelésére,
tanulják meg szeretni az istent, haza\', királyt,
drága alkotmányt és a sokai szenvedett nern-
Zftet, melynek nagy hatásuk volt, különösen
Muraközben hazánk végpontján, hol a nemze-
tiségi áramlatok ugy sem hiányzanak. Kényes
ebéd zárta be as ünnepélyt, hol jelesebbnél
jelesebb pohárkiiszöntések mondattak, melyek
közül kiemeljük Molnár Elek úrét, aki as egy
házmegye fúpáaztorára a utóbb az egyházi jeles
&#8226;zóaok Újlak y Jósaafre nagy szabása pohárkö-&#8226;sőotést mondott; nem különben Ziegier Lajos
úrét, ki a nap ünnepeltjére; a házi úrét, ki a vendégkoszornra *&#8226; különösen Ujlakjra. mint a megyei élet mozgalmai körül hatalmas tényesóre. Láposy ker. esperesét, ki minden vallás közti egvetértfsr*; Ujlakyét, ki a házi gazdára, ker. esperesére, s a palronatns képvi-selőire általános lelkesedé* közt emelt poharat A nagysiámu kedélyes társaság csakis hajnal-ban a legjobb kedvben osilott szét.
&#8212; Hynien. Krauss Ignác* jínosházai
kir. postamester a napokban váltott jegyet
Katidéra Emma kisastzonynjal, Kauders nagy-
kanizsai kereskedő bájos leányával. Sok sze<
renc^ét kívánunk.
&#8212; ÁM eUsó-lendvai Ukarékpénztár
mult évi kimutatása szerint forgalma: 533.348
frt 16, vessteaég és nyereméoyszámUja 1^,337
frt 78 kr, mig mérlegssámlája 160,539 frt 64
kr. TinU nyeremény 5153 írt 31 kr, melyből
osztalékra 3313 írt adatik ki 20 ezer frt réss-
véoy tőke után az évi rendes közgyűlés mar-
ciiua 18-án tartatik m-g a polgári olvasó egye-
sület termében.
&#8212; Balaton &#8226; Füreden körorvosnak
Krnsit Márkus ur választatott meg.
&#8212; A tutffycUátli takarékpénztár múlt
évi forgnlma 690.930 frt 34 kr. volt; nyere-
mény és veszteség számlája 17.598 frt 80 kr.
zármérlege pedig 172.361 frt 20 krt tQotet föl;
osztalékul egy részvényre 10 trt 80 krt ad a
részvénytőkére eaŐ 6* 0 kamat adásán felül.
&#8212; ZalaEgernzegröl írják nekünk:
Vasárnap d. u. roppant dörgós és villámlás ka-
lelkeseit mit olyan, széllel párosult jégeső kö-
vetett, hogy mintegy 10 p?rcz eltelte után az
egész utcza fehér és jéggel fedett volt.
&#8212;- Rövid hírek H&#187;ynald érsek 25 ezer frtot adott jótékony czélokra ő felségeik esü*t* menyegzójük emlékére. &#8212; Luther eredeti vég-rendelete a bpeati ev. hitközség birtokában van. &#8212;Marcsius 19 én less Ercsiben az Eöt-vös-atobor leleplezve. &#8212; A bölcskei postames-ter felakasztotta magát. &#8212; 50 szerecsen színész érkezett hazánkba. &#8212; A bolgár fejedelemvá-lasztás elhalasztatott. &#8212; Magne a franczia csá-szárság pénzügy ministere meghalt. &#8212; Paál László festesz Parisban megőrült. &#8212; Somoakeóí Olaszországban elfogatott, egy gazdag angolnő-vel utazott -- A királyi kabinetit ódába 40 folyamodvány érkezett nemességért. &#8212; A vámfi zetéueknél ezüst árkeletpótlék marcziusra 17°/0-&#8212; Don C.rlos a spanyolországi polgárháború történetének megírásán dolgozik. &#8212; Monteneg-ró uj fővárosa Danilovgrad lesz. &#8212; B. Újfalu-ban egy -zigány a sárba tuladt. &#8212; Egyik szerbminister tía Temesvárott a vendéglőben öngyilkos lön. &#8212; Moaonmegye főispánjává Miske Imre fehérmegyei alispán neveztetett kí.&#8212; Chakowban a kormányzó herczeg Kira potkíot oálboli hazatértekor veszélyesen meglőtték.
Kinyert?
JSpe.t, febr. 22 éa: 61, 14, 80,37,85
Linci, . , 37, 4, 6, 30, 45.
Trie.1, , , 4, GO, 13, 24, 10.
Irodalom.
&#8212; mHonvld* czimu heti sz&klup jeloaik
meg Szinaj Zjigmund UpÍDtatos sserkfíAztése
alatt. KiálíitáBa csinos, tarulma vonta és ér-
dekes ; megia ritgadjuk az alkalmat s feliuvjuk
a társas köröket és egyleteket, hogy e hésag-
pótM vállalatot pártolják. Ha 7alamel^ik oflio-
&#9632;et büszke let honvédjeire, mi méltán as lehe-
hetünk i midőn a múlt dicsőségére hiratkosni
szeretünk, óh&#187;jtjuk azt a neláni k5zelj6vobeD
hatvanjozva bírni, addig is a szellemi kapocs
legjen Üdvöseire a honvédség éa nép köxött,
virágozzék erősen; de ez ugj áretik el, ha ne-
vezett lapot minél több helyre megrendelik.
Ars félévre 3 fn 50 kr. Negyedévre 1 frl 80 kr.
&#8212; Uj zen&#171;milvek. Táb )rszky és Parsch
zenemükereskedéaében megjelentek. .Válo-
gatott dalok\' a legkedveltebb- nép
színmüvekből. Husiárcsinjből. 1.
Ilusiár vagyok, \'i. Ha te elmegy. 3. Sárga
csikó. Tündéi-lakból. 4. Jer síi
vemhei. 5. Mariskim. Csikósból, 6. Végig
mentem. 7. Azért, hogy kend. 8. BeaifgM\'em
Tarnociára. Malom alatt bol 9. Volt sS\'iretAm.
10. Eunek a legényoek. Énekhangra zongora
kiaérettel vaey zongorára külön alkalmazta
Krkel Klek, Ara 1 frt.
&#8212; Somogyi Ede által nagy szorgalom-
mal szerkesztett .Magyar Lexikon" harmadik
kSietének első, vagyis 21-ik fil\'ete megjeleni,
erőmútani két ábrával. A bankról terjedőimet
körleményt hot Ara 30 kr.
&#8212; ,K*pt3 vilngtörtinet\' diszkiadáaának
elao és második filzete megjelent, melyet Dr.
Kibáry Ferenci ir és llchoer Vjlmos ad ki.
Ara 3lJ&#8212;3í) kr. A kiadvány valóban feletle
érdokos és gyönyörű képekkel vau illusirálva.
Ugyancsak Mehner Vilmosnál megjelenő .Ké-pe* családi Lapok" 9-ik füzete is megjelent valtoialos és gasdag tartalommal és egy szin-nyomata képpel. Tartalma: A legyőzhetetlen. Elbesselés. Irta: Balázs Sándor. (Vége.) Ad-rienne grófnő. Elbeszélés Méry tol. Forditotta Ujváry Ferencs. (Foly tatás.) Sznem. Egy arab leány története. Vincenti Károly tói. Az anya gondja. (Kftltemény.) A hidegvis-gyógy-mód napjainkban. A nyasza tónál. Dr. Wei-land ü. F.-tól. (Síinnyomatu képpel.) Csak egy bádog-kanna. Humoreszk. Brentano F. itán. Ribáry Ferencz. At első lépés. A Nagy-boldogasttonyrol nevezett budavári főtemplom. A falu boszorkánys. A katona sorsa. Az élet-ből. Schaler A. tói. Egy kis tévedés. Az el-szÁllt halhatatlanság. Két iodán monda. A gyermeki test ápolásának fontossága. Brunold F.-tol. Különtélék. Apróságok. Képek: Kibáry Ferencz. At első lépés. A Nagyboldogasszony-ról nevetelt budavári főtemplom. Az anya gondja. A nyasza tónál. A falu boszorkánya. A katona sona. Egy kis tévedés.
Vegyes hlrck
&#8212; Az oláh papokról. Kolozsvárt egyik
román esperesnél a napokban egyházi gyűlés
volt; e gyűlésen egy világi tag magyarul talált
ielssóUlni. Erre az esperes ur egészen magán
kivül lett s mérgesen tiltakozott, hogy abban,
a gyűlésben valaki csak egy szót is ki ne mer-
jej mondani magyar nyelven. A magyarul fel
szólalónak azonban volt annyi energiája, hogy
nem hagyta magát terrorizáltatni s kereken ki-
jetentette, hogy a magyar nyelvet nem gyűlöli
nagyobb részt használja is, miután magyarok
között és azok után él s nem fogja ót senki el-
tilthatni attól, hogy ha neki épen ugy tetszik
bárhol magyarul beszéljen. &#8212; Az oláh lelki-
atyák legutóbbi föllépése ilyen jeleneteket kezd
már előidézni, románok és románok közt. &#8212;
Mihályi Viktor lugosi püspöknek az ismeretes
depuláczióhos csatlakozásáról a .Mármaros* a
következőleg ir: &#8222;Hogy Mihályi Viktor is a
tévedik kötött van : az nekUnk megyebeliek-
nek valóban fáj. Nem volnánk osziuték, ha el-
hallgatnók, hogy egy kiváló magyar nemesi
család narjadekit.il nem vártuk, s különösen
fel nem tettük egy márrnarosi romáuról. Mikor
Erdélyben és az ország déli részéo testvérharczra
usziták a románt a magyar ellen: Máraroaros-
ban a magyar szabadságharcz szervezésének
élén két román ajkú fertiu állott, Mán József
és Mihályi Gábor. Becsülettel meg is felültek a
reftjok bízott feladatnak s panasztalan megadás-
sal, minta haza hü riai, tűrték el a kimért fog-
ságot. Ennek a Mihályi Uábornak a Ha Viktor,
a lugosi püspök."
&#8212; Elrendezte a saját temetését. Említet-
tük, hogy Jánossy nem rég elhalt hirUpiró öz-
vegye a napokban szintén elhunyt. Most utólag
följegyzik a lapok, hogy a boldogíthat, férje
halála annyira meghatotta, hogy folyvást csak
a halálra gondolt. Két héttel özvegy léte ulán
jan. 17 én egy helybeli temetkező lársulaiul
kialkudta saját tem:téíéue.k kolu-\'g.íit .J25 frt-
ban. Meghatározott minden legkisebb részletet,
még a szalagok szinét s díszítő fodrok számit
is. E rendelkezést ialvette végrendeletibe s mi
dón f. hó 17-dikén, épen egy hóval a sterzö-
dés megkötése után természetes halállal kimúlt,
egészen rendelkezése szerint temették el.
&#8212; Haáieregtk száma az európai száraz-
földön, Egy nemrég megjelent utatiaztikai ös&#171;-
szeállitás a következő számokat tartalmaza az
ouropai hadseregek békeállományáról: Belgium-
ban van 45,970, Dániában 18,10ú, Németor-
szágban 418,821, Francaiaorstágban 41)6,304,
Görögországbanl2,000,Olaszországbao220,üíH),
Luxtnburgban 513, Montenegróban 100, Né
metalfóldon 32,000, Norvégiában 12,750,
Ausztris Magyarorsiágban 267,005, Portugál-
ban 35,733, Olábországban 11,613, Oroszország-
ban 575,000, Svédországban 37,504, Szerbiában
4222, Spanyolországban 100,000 éa Törökor-
szágban 150,000 katona. Az összes hadseregek
békelétszáraa tehát tesz 2.43:">,444 ember. Ehe&#171;
jön még a haditengerészet 200,000 emberrel,
ugy, hogy a főösszeg 2.637,444 ember. E had-
seregek évenkiut 1500 millió frtba kerülnek.
Fiaczi urak.
100 kilo* izsmitrs.
VesIlTttl : Busa 7-60&#8212;&#171; TiO. Ron 5.40-&#8212;ft &#163;0 Árpa 620&#8212;G &#8212;. Zab f>10&#8212;520. Knkoricxi 4 10
-4 50.
6y^>r : Bn*a S 2.5-8 40 R>>i&#171; "&#8212;&#8212;\'&#8212;. Árpa
Zab 5 M&#8212;6 10 Kekoricz&#187; 4 30&#8212;440.
Bltassit Basa. 8 40-0-1\'). !&#163;&#9632;&#171;&#9632; 5-7S-S-8U Arp&#171; 6-40-6 70. Z&#187;b 5 40-f>&#171;ü Kulcoriua 4 40 &#8212; 4 M Ujapiouilet. HaHaptat. KOíépsserll &#171;grn;irttil gyapjo 86&#8212;92 frt, hibátlsn bácikai grapjo !8&#8212;77 frt, homok-grapju Gl&#8212;64 frt, hagyi kitnyirotll és nrári 90-9Í frt, ti&#8482;&#171;iíd&#171;ki 81&#8212;gj frt 56 kilóukint.
Makáes : Bu&#171;&#187; \'&#8226; &#8212;7-30. Bon -r> - &#8212;. Árpa
Zab 5-40. Kukoricás &#187;50&#8212;3 80.
Sssrsa Búza 8S0 -9 20 l!n&#171;i &#171;I0.&#8212;n4\'i Árpa 6 Xt&#8212;e 7M Zsli fif>0-r, ni Kukorirm 4-axi&#8212; 4 &#187;>
PSSS: Busa 7 1O--7 4O. Kan.\'i í)-2tl. A\'p&#187;
43)-4 5O. Zab 6-ÍJ-000. KukorLosa S3o -4 10.
TIZF.NNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR 27 én 1879.

Slosjbathíly Bnsa 7 SO&#8212;8.40 Son 5 -40 &#8212; i)
Árpa 5- 5 60. Z*b 5- 5-40. Knkoriesa 4-SG&#8212;
4 60.
Púi Busa 6 5O--J-4O Roxa 5-20&#8212;6 40 Árpa
4 4O 5. i&#187;b 4-30&#8212;6-50. Knkoricu 3 50&#8212;4 &#8212;
l\'aplrszeletck
_ Ékes mafjarsáe. Sáifka K. 1. nr bankháza Fonronbúl küvelk&#8364;&#171;5 m&#171;K)ars&#187;ígal küldi rt}axl,t. iesrcit etfrusilxa végeit ,1\'arl al-comoj. A adhoaú\' iak **en rirtial-o.ir.ojr.ak, fog &#8226; a nj még, a mrlik ai ut\'Mso njrr-iKg; huzásnál a clsn Március IH;*) *",. _ 1839 kai állam jegy sorssá mm. Esea esetre e>ni ""&#8226;&#171;&#187;\', &#8226; behosui, a tiahusni, vagj elibb, ,.,&#8222; , 2(j-dig rOis az alulirt valtó-ü&#171;;.i kés penz-iel kifizette, ezenol Intorima-tisxafiíCtéí comod a 11 II 50 lesz. r°t a 1. Juliu&#187; ho 1879. a njereseg nem h&#187;hnz&#187;a, bát elvan veszítve. Sopron Jannaril bo 1M70.
&#8212; Ksdvel fiam! &#8212; fcddí sí iskolában egyik hanvag tanulót a tanár, &#8212; te naponkint ksmasz-kodol s csak nyargals. felWé, mint a fa. Ideje volna már valaiára gyümölcsöket &#187; hoznod. &#8212; Kérem alassan, tanár ur, &#8212; sxúla.1 fel a megdorgált mellett egyik kis pajtás., &#8212; 5 már sokszor hoz-tt gyümölcsöket. Teg..xp is eb.H alatt Ixsxiikntt a tisatelcud.- ur kertbe s leli hosta a kalapját pogáca* almával.
Nem utol&#171;o mesterség az élezcskedést a halá-los ágyig vinni. Spftnser Kdmuiid augol ksltű azűu ritka terr..ész&#171;taek egyike volt, kik humornkst íltök TÍglehelletéig meg lodjik urtíni. Lord ttfeí
I meghallotta, hory az Qnnrpelt hnskdltn nélkOlftsás-1 ben el &#9632; ngy betegm f&#171;VHik, s&#171;ért ii btui ara-nyat küldött neki. Spaarer aionban Tiiaaakuidte aa ajándékot exxel ax useneltel; .Kösxőnöm, d&#171; már nincs időm meghálálni kegyét, mert épen meg akarok halói."
Pénxert horkol. Egy bécsi hordárhos e napok-ban oda megy egy ur aa utcain, s kérdezi tüle tud-e hoikoli.i? ,Hát hogyue!* mondja a hordár. &#8222;No ucy ma íij&#171;l Iielyettem f&#187;R horkolni" Ixóll a* ur, &#8222;a Bt forintot kap Mert \' A hordár kapott ax alkalmon. De mi volt a dologban 1 Ai illcló as e&#187;te baráljávsl akart mulatni, és hogy neje, ki a szom-széd szobiban aludt ssi higyje, hogy otthon van, a hordárnak as ur ágyában kellett aludni és hor-kolni mint a hogy aa asuony ahhoa Tolt szoWa. A férj tehát jó éjt mondott nejének, aitán kiment éa íelöltoxött, mig a hor.lár a sötétben levetkőzött, s ax ur ágyába feküdt. Ott astán hatalmasan horkolt, hogy sx aasxony egy isben kijöttt: .Kérlek Károly ne horkolj oly irtoxatosan." A hordár érthetlenül mormogott valamit és megfordult, mire ax assxony egyot söl.ajtva . . . távosott. N\'égy órakor hasa jdtt a férj ét ágyat cserélt a hordárral, előbb sonban kifis&#171;tte as St forintját.
&#8212; Kenyérért ment a legénylé.g a pék elé. Egy szerelmes hadnagy igy kiáltott a sorba állított leKrnységhfx : &#8222;VJÜIIIOI!\' Az őrmester elöl.\'.p % i^y sxóll a hadnagyhox : .jelentein aláson, a U-géuy^tg-nél u^iKst-n fegyver!\' BAs ördögbe is! minő ssóra-koxott vagyok !" válassolá a hadnagy, és kijavítandó, magát igy kiáltott: .lábkos!"
&#8226; ICirdl jó a gnkker. Tgyan nem fárad el a
I Iiomed a Folytonos gnkkarexeaben ? mondja a nin-
! hasban egyik kis lány a másiknak. Hagyd el, feleli
e> sokkal jobban hajlok, ha a (ukker a szemem
Olőtt TS.K.
&#8212; Egy betOreaaal vádolt rablótól kérdé 1
biró : ,bol laereste a nála talált álkulcsokat 1 "
Es feleié: .Kmlókek esek aram a mecboldoiralt I
apámtól I- I
&#8212; Egy óriás assxony mutogatt.i magát pén-xért. Kgy kíváncsi férfi amint jegyet váltott a csinos, szép jf>c)árus nőtől, hogy vele saot válthasson, igy xzólt: .Nemde édesem a csodán" a kegyed anyja ?" .Nem t" &#8212; feleié as meglepett&#8482; &#8212; .ex édesapám !\'
Szerkesztői üzenet.
3345. K. K. Gy. .A vőlegény." Gyenge köl umény.
3i4U. nrlUtínrz. Mielőbb knzöljak.
3317 .Furcsa Kaland", bővebb kidolgolást igényel Megkapta a lapokat? As .Egy krajcsár" történetére kíváncsiak vagynnk.
3318. Tapolcsa. llagán levelet Írunk.
3349. I.égraJ. Mindenkor síiveacn veaissük tlid.>&#187;itá&#171;át
33j4>. A két öngyilkossági esrt&#171;t már raak jövő sxámunk hozhatja.
3351. 1>. R. megkésott.
Vasúti menetrend.
A bnda-pesti idotmatató óra szerint,
7oaat saáns
306 Easék, alobies,I>ombovár Ü5
Indnl KnnltHÁriíl hova:
Ora Pnrn. Ido
Kiuméha 4 )&#187; reggel
Ü5 . . , 2 JO délai
913 RnaVPestre 4 58 rege,|
20i 8 &#171; délat
904 II 30 estve
Ili Birsbe (8aoi&#187;bath&#187;ljr, IMc. Iljhely f.l*j5 S regg.l
301 . 11 18 ostve
1IS Ropronyba 3 18 lílnl
30) Trinstbe és Pragvrl.ofon keresstlll
Orárs és Kémbe 4 SO reggel
201 Tnentbe és Prágerbofon keresslul
Qrács é< H^cabe S 47 dél.i
ÉrLrxik Kaniiajnra honntí:
\'IS Esaék, Kohárs, Dombóvár s Fináléból 1 41 délnt
206 , . . . 11 11 estve
Ü03 Buda-PeslrSl 4 20 reggé
201 &#8222; 3 5 delnt.
211 &#8222; 9 44 est,..
314Be>sb3l(8sombaüi. Béc&#171;-Ujhely)felol 10 2T est ve.
302 &#8222; &#8222; . .46 reggel
316 Sopronyból 11 53 délei
Í14 Bécsből Orárs, Marbnrg, Pragerhof
felSl 4 12 reggel
201 Triesst- &#8226;< Beesbol Uarbnrg.Prager-
nof falSl 1 21 dél,it
201 Tri.&#187;sl-és Villachból Prág&#171;rhof f&#187;151 11 &#8212; esl&#187;e.
Msrbnrgba csatlsk\'icHs Villach és Frsn<<estestbe
. r-ianoesf-stlül
Felelős szerkesztő: Batorfl LajOS.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtójin