Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
399.85 KB
2006-05-31 11:14:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
438
2125
Rövid leírás | Teljes leírás (40.31 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. március 9. 20. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SAGT-KANIXS.i. 1879. márcaslus 9 én.

Bftntirl ar
Síre . . » frt
fél évr. . . * .
ne(70d étre . . 2 .
rHrfttett*
< huiboi petiuiorb&#171;n 7, BModMOr 6 g niin>i&#171;o j: toTábbi sorért f) kr. I1 NYII-TTÉRI1EN &#8226;őrönként 10 krért vé-
\'.etuek fel
Kineattri illeték minden u hirdetőért kilóul 30 kr 6spundo.
&#9632; &#9632;
anyagi ritaé-t illető fcöilem*nyek pedig &#187; kísdÚbos bírantn
NAGY KANIZSA
Wlaislttfcir BénnentetUn levelek, eask icncrt mnnkatár &#9632;aktól fogadtatnak el.
ZALAI KÖZLŐIT
clflbb: ,Z -A. L A-S OMOGYI B^OZIL.Or>J Y."
knjdrtoek.
__ _ i - . -.&#8212;_ _ mn
N.-Kani/&#187;aiíros hel/hatósáeínak, -n.-kaiiizsili önk. trizoltó-egTlft0, a &#187;n.-kaniihai keretkeilcinii s iparhank", ,n.-kanlinai Ukarékpénltár", a &#8222;lalaraegjei ilUlinas Unitétes-tülpt", a .n.-kanixfiai kixled-ncteló p^psillet1\'. a ,&#187;oproui kereskedelmi &#187; iparkamara n.-kanizxai külTálamtmiDja- s töhb meejel éa lárosi ewetólet hiTaUlos értesltije.
Hetcnkiiit kétszer, vasárnap- s csülörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hitelviszonyaink
és a kübirtoki j\'ókihitel.
FclolTfcstntott * ,TinJM-Kóri\'-bpti MiraAr
16-án 1819. &#8212;
A .Magyar földhitelintézet\' a leg-hasznosabb a legaldasosabb nemzeti közin-tnzoteink egyike, működése azonban szer-vezetinél fogva a nagybirtokos osztály hi-tel szükségletének kielégítésére irányul, czentralistikus fekvésénél fogva pedig ne-hezen lehet hozzá férni, 14 évi fennállása óta csak 1000 frtos s azon felüli kölcsönö-ket engedélyez, ezt is csak ugy, ha a jelzá-logul lekötött ingatlan 20 hold, és igazolt évi tiszta jövedelme 120 frt, s mindemel-lett a közép és nagy birtokos osztály hitel-igényeinek kielégítésére ezen intézet sem képes. Egyik utóbbi évről kelt kimutatása szerint egy év alatt beérkezett hozzá 900 folyamodvány l\'i millió 87 ezer hatszáz forint összegig, megszavaztatott 566 köl-csön 9 millió 443 ezer kilencz száz forint összegig, tényleg kiadatott 31.5 kölcsön i>.852,700 frt összegben. Igaz, hogy a .Ma-gyar földhitelintézeten* kívül a .Xemzeti bank\' más záloglevél kibocsátó intézetek, némely takarékpénztárak is nynjtottak jel-zálogi kölcsönöket többnyire a nagybirtoko-soknak,de mind e jelzálog kölcsön oly ke-vés, hogy ha elfogadjuk Horn Ede .Állam háztartásunk rendezéséről" czimü müvé-ben fuglalt azon számítást, hogy Magyar-országban a földbirtok 3 milliárd 800 mii liii értéket képvisel, ennél fogva 1225 mil-lió hitelre tarthat igényt, meggyőződhe-tünk arról, miszerint a földbirtok hitel-képességének \'/,, részét sem képes kihasz-nálni. Azt mondhatná erre valaki, hogy hiszen meg van rakva a? ország minden
része különféle bankokkal, hitelintézetek, szövetkezetek és takarékpénztárokkal és hogy birtokos és földmivcló osztályunk in kább nagyon is eladósodott, arra azt felel-hetjük, hogy az az adósság nem jelzálog adósság, hogy pénzintézeteink nem a föld-birtokra tehát jelzálogra, hanem személyi hitelre adnak rövid lejáratú nyereséges kölcsönöket, mely kölcsönöknek czélja a ka-mat jövedelem szaporítása, a részvényesek osztalékának nevelése. Azaz adósság tehát, mely földbirtokosaink vállait nyomja, nem a földhitel alapjain nyugszik, hanem a föld jövedelem természetével ellenkező, lebegő bizonytalan kimenetelű adósság, a mely csak akkor zuhan alá a föld birtokára, midőn már óriási összegre szaporodott s a személyi hi-tel azt már fentartani nem képes. Alázuha-násáb...