Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
385.66 KB
2006-05-31 11:30:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
341
1397
Rövid leírás | Teljes leírás (46.59 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. március 23. 24. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1879. márczlus 23 án.
szám.
Tlzennyolczadlk évfolyam.

Elitutúl ir: 6 jegész érre . 8 frt-l i ftl 4vr&#187; . . 4 . n<(yed érre . . 2 . &#9632; Egy -ám 10 *r
Hirdettük
I, I ka&#171;ibo&#171; petiuorban
7, m&#187;&#171;od&#187;&#187;or fi t minién
1 tOTlbbi torért 5 kr.
j NYILTTÉBBEN
\' .oroiikínl 10 krért TÍ-
I Mtuek fal
Mtue
I Kwcatari illeték mindea jt. hitdetí.irt kü,&#171;D-30 kr GteteiidS.
ZALA KÖZLÖNY
ozt.org-
előbb: .25 A X* A-S O 3VI O O
A lap ll.U.mi rfasit UetS kotleminvek a
H&#187;rkMTt51lSt.
anyagi részét illeti
kOElemdnyek pedig- >
kiadóhoz bérmsntve
UtteseodSIt : BUQT KANIZSA
Wlstiltibiz.
BérmiDtetUn lévaiak. eaak iratrt maakitir iáktól fofadtatnak el.
[Kéziratok visua BSI
N.-Kanii&#171;a&#187;aroii lelvhatéaágának, &#8222;n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a &#8222;n.-kaniz&#187;ai kereskedelmi a Iparbank", &#8222;n.-kanizsai takarékpénztár\', a &#8222;ialame?vel általános Unitétea tület", a &#8222;n.-kanizsai kisded-nevelő ecjeHület*, a &#8222;fioproni kereskedelmi &#187; iparkamara n.kanir.Hai külfálasztniánja" a több megyei és rárosi egyesület hitatalos értesitdje.
Heteukiiit kétszer, vasárnap- s (siiioriökdii megjelenő vegyes tartalmú lap.
az kívülről vagy belülről, mérjenek rá csa-pást az elemek vagy politikai viszonyok, érzik, tudják és vallják, hogy magyarok, és mint magyarok kötelességüknek meg is tudnak, meg is akarnak, meg is fognak felelni.
Alkotmányos életünk ez a legszebb és legnagyobb diadalma.
Nagy nemzeti calamitások rendesen azon próbakövek, melyeken egy nemzet életképessége vagy bebizonyul vagy hajó-törést szenved. Jobb, ha nem jönnek, de ha az isteni gondviselés ránk küldi, mint most, férfias elszántsággal meg fogunk küz-deni velők.
Koronázott királyi párunk és a nem-zet közérzülete, összefogása Szegedet, Al-földünk ezen gyöngyét ismét felfogja tá-masztani hullámsirjából, mert a földet és a magyar szivet a viz sem moshatja el, és mert
Él magyar, áll Buda még
Hitelviszonyaink
és a kisbirtoki J\'Mhitel. &#8212; FHolvastxtuit a &#8222;THrsaa-Küru-l><>ii Miriutr
16-áu IHTJ. &#8212;
(Folytatás.) III. A mezőgazdaság elólegcgylctek.
A mezőgazdasági clólegcgyleteknck czélja és feladata: tagjaikat egyfelől apró betételek által saját toké gyűjtésre s en-nek folytán takarékosságra és munkasze-retetre ösztönözni; mésfelűl azokat olcsó hitelben részesíteni, nevezetesen: mező-gazdaságuk vezetésére forgalmi tőkéül és rendkívüli szükségleteik fedezésére segély-kölcsönkép rövidebb idejű visszafizetés mellett előlegeket (földbirtokra, szóllókre, kézi zálogra, személyes hitelre [kezesség melletti és mezőgazdasági termesztmé nyékre) uyujtani, és saját tagjaik szá-mára hosszabb idejű (az évek hosszabb során át leendő) törlesztésre jelzálog köl-csönöket központjából közvetíteni.
A mezőgazdasági elólegegy letek köl-csönengcdélyeik megadásánál, ugy nem-különben kölcsön-közvetitéseiknél minden-kor meg fogják bírálni: van-e a kölcsön-kérónek a kért kölcsönösszegre mezőgaz-dasága érdekében csakugyan szüksége.
A mezőgazdasági előlegegyletek tar-toznak ngy a központi egyesület által engedélyezett jelzálog-kölcsönök járadéka-inak behajtásánál felelősség mellett a köz-ponti egyesületnek segédkezet nyújtani, mint általában a központi egyesület igaz-gatósága r...