Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
390.58 KB
2006-05-31 11:32:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
344
1523
Rövid leírás | Teljes leírás (49.86 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. március 27. 25. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

N.4GT-KAXIZS1, IS79. m&czius 27 én.
TIzennyolc/.a<Hk évfolyam.

% 4.r. .
Í41 *tr&#171; . negyed í&#187;rc .
*r
Hiriitiuk
1 6 lijmáhos pttit*nr&#187;i&#187;n !\' 7, Biá*nA&#187;r.m 6 I min.\'an
S
további torért ft kr.
NYII.TTRKBEN
t &#9632;onittkétrt 10 krért fé-
\'! :etu&#171;k fal
" Kincitiri illeték mioáen
kOIS
30 kr
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.1

ri&#187;&#171;t in7ak &#8226;
1 A lap &#171;.tl.&#8222;i t ill.-tS kHsl&#171;ro<
rittil illeti Jnyek pedif &#187;
NAGY KANIZ3A
e&#171;ak laraart rannkftti &#9632;aktái fog*dutn*k
Nr-K&#187;nlzmit(iros helyhatéiiáeanak, &#8222;n.-kanizsai önk. tazoltó-egylrf, &#187; &#8222;ii.-kaiiln.ai kereskedelmi &#8226; Iparhank". &#8222;n.-kanizaai takarékpímrir". a ,i>limP5jcl alUlinon tanltAtm. tület", a &#8222;n.-kaniisai kindcii-neidó p^yefirilpt", a &#8222;soproui kereskedelmi * iparkamara n.-kanizxai külTilanztmanj-a" a töhh meityei é&#187; Tárosi ujjesület hiraUlos értenltije.
Heten kim kétszer, vasárnap- s csütörtökön iiiCjgjeleuo vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed e hó végével lejár-ván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kik-nek elOfizctésók e hó végéig tart, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Klófizetési ár :
apr &#8212; jon. évnegyedre ... 2 frt.
apr &#8212;szept. félévre . . . 4 ,
apr&#8212;decz. 3 évnegyedre . . 6 ,
Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1879.
A. &#8222;ZALAI KÖZLÖNY\'
kiadó hivatala. Wajdits József könyvkereskedése.
Felhívás.
A magyar nemzetre súlyos csapást mért a sors keze. A megáradt Tiszafolyam hullámai legyőzték az ember fölötti erő-feszítéseket, s zúgva boritik el Szegedet és az alföld legvirágzóbb részét, pusztulást és romokat hagyva a tereken, hol kevéssel ezelőtt még munkás és gazdag nép élvezte boldogul szorgalmának áldásait.
Jí megrendítő szerencsétlenség felett csak a legmélyebb hazafiui fájdulom visz-hangja ébred a kunyhótól a trónig, minden magyar szívben. &#8212; De csügedés ne bénitsa lelkünk erélyét; az elemek pusztító hatalma miatt reménytelen kétségbeesés ne töltsön el bennünket a sújtott vidék jövője felett; mert lelkem mélyében él az erős hit, hogy Szeged felfog: ismét üdülni a roppant csapás után áldozatkész honszeretetünk által, mely honszerzó őseinktől szállá reánk örökül, s melv annyi viharral daczolva egy évezreden keresztül megtartotta nekünk e földet,
melyen kivül a nagy világon nincsen szá-munkra hely. _ _
Áldozzunk a haza oltárára ! A jóté-konyság angyala enyhítse hetvenezer hon-fitársunk nyomorát; részvétünk öntsön le-sújtott telkeikbe bizalmat és hitet egy szebb jövő iránt, adjon kifáradt izmaiknak aj erőt, és kitartást, hogy szétdult tűzhelyeik rom-jaiból emelkedjék ki Szeged és vidéke előbbi viruló gazdagságában, a magyar nemzet örömére és büszkeségére !
Adakozzunk alföldi honfitársaink fel-segélyé-ére ! Járuljon kiki tehetsége szerint a nemzeti szent kötelesség teljesítéséhez, melynél azok részére, kiket az elemek bősz harcza mindenüktől megfosztott, &#8212; a hon-fiúi részvét és emberbaráti könyörületnek bármi adománya a jótékonyság áldásaként fogadtatik.
Kelt Zala-Egerszegen, 1879. évi márczius hó 13-án.
SVASTITS BENŐ m....