Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
420.09 KB
2006-05-31 11:48:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
318
1493
Rövid leírás | Teljes leírás (42.18 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. április 6. 28. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KA SIMA, 1879. április 6 án.
széim.
Tlxennvolcxadlk érf«ljr>m.

EKtlItMlár:
af[é« érre . . 8 frt.
fíl árra . . 4 .
nagjed érre . . 2 . \'
Effy tnám 10 kr
HlrditiMk
6 hftaibos patitsorban
7, Dásodaxor 6 I min.laR
további lorért 5 kr.
NVILTTÉEBEN •oronkéat 10 krért vé-
ifluek fel
Kinctliri illeték minden jefjei birdetéaert knlOof i 30 kr fiaetendS. I
A lap ••állami réa»ét
illetS koileméorek «
I •.arkeartShS..
anyagi réasét illetS
koalemanjak pedif a
kiad6hos bérmeotre
í intéaendok :
! NAOY-KANIZSA
I WlaulHkáz.
B^rmeatetlm ievalak. caak iámért moukstár \' aaktol fogadtatnak ei.
lKésiratok Tiiaas Dem
J küldetnek.
ZALA HOZ ONT
eióbb:
.ZALA-SOMOQYI B: O 2. t. O r>ff "X".\'
N.-Kanizuaxíron helj hatósáeának, „n.-Wanizsai ünk. tűzoltó-egylet\', a .n.-kanizhai ki>rf8ked«lmi » Iparbank". „n.-karjlMai Ukxr^kpénilár*, I ,I«J»me?jeI iltaláaos Unltótei tület", a .n.-kanizsai kiadod-nPTeló Peypiülef. a »»oproni kprfiakxdcimi s iparkamara n.-lianiraai külválasztiiianya- » több megyei és Táróul PfrjfsDIet hl tataion érteniUjo.
Helciikliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön incgjelcuo vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed m. hó végével lejár-ván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kik> nek elúfi/.etésök m. hó végéig lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Előfizetési ár :
apr- j un. évnegyedre . . . 2 frt.
apr —szept. félévre . . . 4 ,
apr—decz. 3 évnegyedre 6 »
Nagy-Kanizsa, márcz. 27. 1X79.
A. „ZALAI KÖZLÖNY"
kiadó hivatala. W\'ajdits József könyvkereskedése.

A borzasztó elemi csapás, mely ha-zánk második városában s környékében dúlt, kihat többé kevésbbé minden honpol-gárra, l.\'gy vagyunk vele, mint az az ember, ki a tenger mélyóból emelkedett ki, szét néz s látja embertársait ma^a körül. Ily mámorban vagyunk mindannyian. Szét nézünk a világban, látjuk a tündöklő na-pot, a szép kék égboltozatot, de ennek
hatása kábitólag hat reánk. Megvagyunk azonban győződve, hogy ép ezek adják vissza éltető erőnket.
Ma Szeged város polgársága, velünk együtt, szemmel kiséri a tündöklő napot, (a pénzgyüjtést) a szép kék égboltozatot s azon a ragyogó csillagokat, (azon jóté-kony előadásokat), melyektől éltető erőt nyer. A mi a pénzgyüjtések eredményét illeti, tudjuk, hogy még Amerikában is elkövetnek mindent enyhítésünkre, az an-golok meg éppen gazdag összegekkel szol-gálnak ; a mi pedig a jótékonyczélu elő-adásokat illeti, ez sem más, mint pénz-gyüjtés a segélyre, csakhogy ez.ért élvezni kívánnak az adakozók. Ha már mindenki s mindenütt adakoztak, előállnak egy egy hangversenynyel, színházi előadással s az emberek ismét zsebeikbe nyúlnak, vesznek jegyeket, meghallgatják az előadást s így ismét adakoztak közvetlen a sújtottak javára. Ma az ország minden városában, de még külföldön is csak ugy hemzsegnek a fal-ragaszok a sok hangversenyi hirdetések-kel; mindegyike érdekesebbnél érdekesebb műsorral vonja be egyik embert a másik után, hogy adakozzék a vizkárosuitak ja-vára. S van-e egy is köztünk, ki el ne menne filléreivel áldozni s gyakr...