Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
444.33 KB
2006-05-31 13:04:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
302
1701
Rövid leírás | Teljes leírás (36.44 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. április 24. 33. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

TJA6T-KAMX8A, 1879. április Uéa. \'
33>lk
évfolyam.


t Crt.(
i 1
lén #Wr». .
"fel *Wr« .
MrtMiss*
• hasábot petitaorban
7t Básodt«or 6 I mio\'len
további torért 5 kr.
NYILTTÉRHEN trónként 10 krért vé-tetnek fel
ioettári illetik mioden es hirdetésért knlS; 30 kr SseteudS
ZALAI KOZLOHT
előbb: „Z A H. A\'BO MOO
ltUf aiellesú réesat
,f illett klltlesaáayek •
I •eerkeevtobJe
eayafi ressét UletS
hosleeaények pedig a
kladőhos bementve
I iatesendSk :
! NAGYKANIZSA Wlsssleseál
Bérmentetlen levelek. \' eaak iemert maakatir eaktol fogadtatnak el
Uralok
ktldetaek.
N.-Kanliaaváro" helyhatóságának, „n.-kanizsal önt. tazoItó-egTfot", a ,n.-kaiiizaal kereskedelmi « Iparbank*, „n.-kanizsai takarékpénztár", • „xaltmegrel általános tanltótm.. tület", ■ .n.-kanliial kisded-nfielo egyeafilef, a „soproni kereskedelmi a Iparkamara a.-k&niual kültálimtmanra" a több megyei én TircMi egyesület hltataloa értealUja.
Heleiiklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuo vegyes tartalmú lap.

Valamely nemzet legszebb jellemvo-nása mindig azon szeretettel párosult oda-adó hűség, melylyel felkent vezére : feje-delme iránt viseltetik; s viszont a feje-delmek életében legszebb s legmaradan-dóbb vonás az, midőn méltányolva e ra-gaszkodó búséget, szeretetet: egyedüli czélukká tűzik ki népük boldogitásira, felvirágoztatására hatni. — Mert csakis azon ország lehet boldog s virágzó, mely-ben a fejedelem s nép közt a kölcsönös bizalom, szeretet s hűség vezérli a szi-veket, készteti tettre a karokat, s nincs áldás azon országon, hol egyik részről az önkény, népmegvetés, a másik részről a gyűlölet, pártoskodis és engedetlenség üti fel szörny-fejét.
Hazánk ezredéves történelmét lapoz-gatva, minden sorából kirí a magyar nemzet azon szép jellemvonása, mely lei-kent királyai iránti hűség s szeretetteljes ragaszkodásban nyilvánult. Fájdalom, gyak-ran visszaéltek e tántorithatlan hűségé-vel nemzetünknek annyira, hogy szeretete már-már gyűlöletté fajult, de önérzettel vallhatjuk be, hogy mégis ritkán találko-zunk oly esettel, midőn a gyűlölet any-
nyira túlfeszült volna, miszerint minden engedelmességet megtagadva, tettlegességgé fajuljon az ellen, ki elsó szent királya ko-ronáját viseli fején.
Együtt érzé felkentjei örömét, s együtt viselé annak bánatát, gyászát. — Volt idő, hogy kicsikarták kezéből leg-szentebb jogát, midőn tndta s akarata Délkai idegen fejére játszák a szent ko-ronát; s a nemzet, mert fején látta nagy királyai koronáját: magyarnak nézte az idegent, s letette néki hiség-eskajét, fel-ajánlá vérét és életét! 8 jött idó, midőn a magyar király már a szomszéd ország trónjáról intézé e nemzet sorsát, — hogy előbb kelet, majd nyugot felől jövő világ-rengés ingatá meg s dönté le a tróno-kat, s a magyar, mert hűséget esküvék: megvédte királya trónját, koronáját
Hűség, ragaszkodás királya iránt, volt mindig legszebb jellemvonása a ma-gyar nemzetnek, melynek minden körül-mény közt — a történelem tannsága sze-rint — tettleges jelét adá.
E tőrhetlen húségének és ragaszko-dásának kivan ma is kifejezést adni, mi-den dicsőn uralkodó királya s imádásig szeretett királynéja, egybekelésének ne-gyedszázados évfordulóján őröm-ünnepet ül. S reánk nézve magyarokra kétszere-sen nagy ez ünne...