Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
416.09 KB
2006-06-01 08:50:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
354
1631
Rövid leírás | Teljes leírás (66.35 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. május 4. 36. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KA S1Z81,1879. május 4-én.
36-1K aasáutxx.
évfolyam.


fii érre . negyed svre . Egy smám 10 kr
Hirsstissk
• hasibot petiuorban
7, másodixor 6 s min.len
totabbi sorirt 5 kr.
NY1LTTÉRBEN soronként 10 krért ?*-
leloek fel.
Kincttari illeték minden \\en" birdetitirt kOIS J 30 kr fiietendS.
ZALAI IOZLOIY
elíbb: ,Z AL.A-BO MOQYI KÖZLÖNY.1
1 A lap naDraű ratsft
) illett kOtlsmsnjsl •
\' nerkentSbSi,
loyafi ricset illetS ks>lem<07<k psdjf a kiadóhos beria&#171;atTt
intenndSk : NAGY-KANIZSA
Bénnentetleo lervlsz. euk lunert mtiokatar-&#8226;aktái fotsdtatiiak el.
viatss asm
kUdstesk.
N.-Kanlnaváros helyhatésigának, &#8222;n.-kanizsaj öni. tűzoltó-egylet* a .n.-kanlaial kereskedelmi s iparbank&#171;, &#8222;o.-kuiizsai UkarékpéBzUr", a &#8222;uUmegyei ílUlinos Unltótes tület\', a .n.-kanlisa! klsded-nereló egyesület", a &#8222;soproni kereskedelmi s iparkamara i.-kaniigai kültálasitmanya" s több megyei és Tárosl egyesület hifataloa érteslUje.
lleteiikiut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleiiő vegyes tartalmú lap.
A kisdednevelő egyesület köréből. I.
Jegyzőkönyv, felvétetett a n.-kani-zsai kisdednevelö egyesületnek 1879. évi april \'20 án tartott közgyűlésén.
1) Elnöklő Martinkovits Károlyné urnö szívélyesen üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést megnyitottnak jelenti s felhatalmazza a titkárt, hogy a teendők sorát kezdje meg, mire Bátorfi Lajos tit-kár szóbelileg előadja, hogy a választ-mány a lefolyt egyleti évben testületileg háromszor jelent meg, Oszeszly Antalné választmányi tag, Martinkovits Károly ügyvéd temetésén és az általános ipar-társulat zászlóielavatási ünnepélyén. A 111-dik zárvizsga sikerültén tartatott meg. Intézeti vezélnyő ur az országos kisded-véd egyesület közgyűlésére egyletünk költ-ségén felkuldetett. Egy sikerült creton-bál tartatott tombolával. A bosniai se-besültek részére sorsjáték és gyűjtés reu-deztetett, nem különben a szegedi árvíz-károsultak javára 760 frt gyüjtetett. Az ovodaintézet beléletére vonatkozólag annyit jegyez meg, hogy rend és tiszta-ság uralg s virágzásnak örvend, melyről tényleg mindenki meggyőződést szerezhet; mely jelentést a közgyűlés élénk érdeklő-déssel vette tudomásul.
2) Beterjesztetik egyleti pénztárnok nr pénztári kimutatása, melyszerint a be-vitel 32G3 frt 10 kr, kiadás agyanany-nyit, a vagyon pedig 9923 frt 4 krt tesz, mely kimutatást a számvizsgáló bi-zottság helyesnek találván a közgyűlés köszönet szavazás mellett a felmentvényt pénztáinok urnák egyhangúlag megadja.

3) A sorszerint kilépett 10 választ-
mányi tag helyett nj választás következvén,
szavazatszedő bizottsági tagokul Blau Nán-
dorné,Gyórffy Jánosné és Bertalan Alajos
tagok kiküldetvén, a gyűlés felfüggesz-
tetett.
4) Fél óra múlva a gyűlés újból
megnyittatván, a szavazatszedő bizottság
beadja jelentését.
A választmánynak alapsz. 15. §. értelmébeni kiegészítése:
Beadatott összesen 26 szavazat. Ezekből rendes tagságra nyertek: Unger Lőrinczné 26. Koca Mihályné 26. Belus Józsefné 2tí. Zadubánszky Lajosné 25. Blau Nándorné 25. Szigethy Károlyoé 24. Kocsis Ferenczné 23. Tersánczky Józsefné 22. Morgenbesser Jánosné 18 és Axenti Györgyné 14. Póttagságra: Gutmann Simonné 17. Gózony Marcsa 16. Stemmer Kálmánné 12. Goldstein Matild 10 és Biba Cornelia 8 szavazatot N.-Kanizsa, apr. 20. 1879. Blau Nándorné s. k. Györffy Jánosné s. k. Ber...