Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
422.37 KB
2006-06-01 11:59:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
498
2288
Rövid leírás | Teljes leírás (74.38 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. május 29. 43. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SAGT-KASIÍSA, 1879.májas 29-én.
43-iK szám
Tlzennj-olczadlk érfolf am.

I A lap nsllssü rssssl
f Ul«t2 k6slss»*ar»k s
I sssrk&#171;ut<aSs,
ao;sfi rsssít illet! fcoiUs>&#171;oT<k psdif a kiadöhos bérasatrs
| egén int .
llfíl írre . ..o&#171;d évr,e .
|
Hlrsststsz
4 haaábos p&#171;tiuorban 7 &#187;*.od.&#171;Or 6 1 min.leti I toribhi lorért 5 kr. I NY1LTTKRHEN
I soronként 10 krért fe-
lettiek f&#171;l
II Ki.iciiiri illeték minden
f mii hirdetíiirt kal&#187;
30 ki Saetend!.
NAOT-IANIISi
Bermanteüen leTslek. csak iimort munkatár-saktól fogadtatnak el.
ZALAI KÖZLŐIT
elibb: .ZALA-BOMOGTI KÖZLŐN
Mldstaak.
K i/v &#8226;" UWWUUK. *\\ C1UUU . p ^st-" ^t^ &#9632; &#9632;< -^ ~ &#8226;&#8212;&#8226; \'^^ ^&#8212;.na. &#8212;- ^&#8212; &#8212; ^ &#9632;&#8212; &#8212;- &#8212; &#9632;&#8212; ^&#8212; - ^WSP*^ &#9632;\' UK
tü(Inl&#187;&#171;&#171;táro&#171; h&#187;lv)iaté&#171;á&#165;ának, &#8222;n-kiniisai önk. tüioltó-egylet", &#187; &#8222;D.-sanlraai kereskedelmi &#187; ip.rb.nl,", &#8222;a.4&#187;nlzul takarékpénztár", a &#8222;ulamegyei általános tanitótef-tDlet" i ,n.-kaDÍi&#171;&#171;i ki&#187;d&#171;d-ner&#171;ló egyesület", &#187; .soproni kereskedelmi > iparkamara i.-kanixaai külTálasitmanTa<< &#9632; több megjei én riroftl e*ye&#171;ület hiv&#187;t*1oi értesiUje.
Heten kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuó vegyes tartalmú lap.
Nemzetgazdasági egylet.
(Folytatás.)
Klüre bocsátva a takarékosságnak gyermeki szempontból való meghatározá-sát, mely nézetünk szerint: a gyermek niiiiden vagyonának, u. m. táplálék, ru-házat, tan- vagy játékszer, pénz, cró, egészség és idejének megbecsülése a végből, hogy mindezt, a mikor a szükség kívánja, részint miga, részint mások javára fel-használhassa.
Az iskolai takarékpénztár, mely kü-lónlfg a gyermek pénzzel való takarékos-súgát czélozza, emiitett egyéb takarékos-ságának fenntartása és ápolása mellett abban áll: hogy a gyermeki felfogáshoz mért rövid magyarázat, s életképek fel-tüntetése álul a takarékosság fenntebb körülirt eszméjének megértésre, felfogására és gyakorlásának megkedvelésére vezetett növendékek nélkülözhető krjaikat, nehogy elveszítsék vagy hiábavalóságra költsék, betéti könyvecske vagy lap mellett taní-tójuknak önkényt átadják a végett, hogy ez valamennyi takarító gyermek pénzét gi ümölcsözésül a helybeli, vagy illetőleg U-gközelebb esö községi takarékpénztárba elhelyezze, és ekként idüröl időre gyara-puló pénzükből egy kis szerény kama-tozó lökét alkosson azon czélból, hogy amikor és amennyire szükségletük fedezése \\alanielv erdek.es tárgy megszerzése, hasz-nusan mulattató élvezet, vagy mások segé-lyezése kívánja, abból ismét kivehessenek.
A gyermekekkel ily szellemben meg-kezdett és folytatott iskolai takarékpénz-tárnak nagy horderejű czélja még a nő-vendékeknek takarékosságához való szok-tatása és közvetítésükkel a szülék, s házi környezet által leendő megkcdveltetése, a családi körben és innét mind tovább to-vább leendő törekvő terjesztése, s ez utón a haza gazdagítása, bnldogitása.
Kzen czél elérése mellett tapaszta-lás folytán az iskolai takarékpénztárnak egyéb hasznai is fel...