Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
439.42 KB
2006-06-01 13:15:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
265
1334
Rövid leírás | Teljes leírás (62.03 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. június 1. 44. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 18T9. Június 1-éu.

EtffKtHlár: egén ívre . . « &t.(
UlMl
narkaartlUs,
anyagi r*«a«l illet!
k&xlemAnysk pedif; a
kiadóboi biroamm
intiuodtk :
NA0YI1NIZS4
WllMtMMl.
Bermantetlta tonlek. i caak Mont aonkatir-
im Í0 *r
6 baaábo* petítaorban
7, B«áiiodx*(tr 6 » min>len
további torért f> BT.
SYILTTKRRKN
:elu«k f.l. r Kiueitiri illeték nindeo
eCT" hirdetéaart k 30 kr fi.eta.idS.
ZALA KÖZLŐIT
Hidrátok vissss ■«■ koldstaek.
N.-K»nlz«»»*ro« heljh»t6aá?án»lr, tfllet", * ,n.-kani««ai kisde
előbb: ,Z AL A-SO MOGYI KÖZLÖNY.1 snizsai önt. tűzoltó-egylet-, a „n.-kan.s*ai kereskedelmi s iparftanfa", nn.-kaniiftal takarékpénztár*, a »r*Umeg7ei általános Unitétes-\', a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanixMl külTálamtmánva-* > több megyei éi rárotU egyeaület hlT«talaj érteslUje.
Heienklnt kciszer, vasárnap- s csütörtökön .iiegjeleiiö vegyes tartalma lap.
Nemzetgazdasági egylet.
(Folytatás.) 1. Lélektani sqpmpontbvl.
Az ügy lényege, fontossága és az iránta raló érdeklődés a gyermekded ér-telem és felfngis hatirán tul nincsen. — Ugyanis: a házi kiír viszonyaiba a gyer-mek is már annyira belát, miszeriut ész-reveszi : mikép váltja fel S2Üleinek bos aggodalmát a vidám derültség, mihelyt pénzbeli állapotuk jobbra fordul. — Látja és tapasztalja, hogy uj ruhára való neki is abból jut, a mit szülei megtakarítanak ! önmagáról pedig tudja, hogy ha valami értékesebb tárgyat akar megszerezni, — ingyen bolt nem lévén, — krjait össze-rakosgatnia kell. — Ismerik tehát, sót gyakorolják a gyermekek — a nyalakodók kivitelével — majd mindnyájan a taka-rékosságot, mielőtt ezt az iskola ismer-tetné meg velők: ritka család van ugyanis, hol a gyermekeknek, ha egyéb pénztáruk ueni is, legalább kis cserép-takarékperse-lyük ne volna; az iskola tehát, ezen házi-perselyt g\\ ümölcsüzüvé és igy hasznosabbá alakítandó, rendszeres kezelés alá oly gyermekektói veszi át, kik a takarítás jóvoltának némi fogalmával már birnak és iránta érdeklődnek is; ezen alapon azu-tán a már emiitett mód szerint az iskolai takarékpénztárnak fontosságit általánosan filfughatóvá tenni, és az érdeklődést a többi gyermekben is fölkelteni és növelni nem a leg-nagyobb mesterség.
Ezen intézmény az ártatlan örömök-kel bővelkedő gyermekkor vidám eleven-ségét sem fojtja el csirájában, se ki nem teszi veszélynek. — A tapasztalás ugyanis bebizonyította, hogy a gyermekek ezen
intézmény életbeléptetése óta ép oly vi-dám és jókedvüek. mint annakelötte vol-tak; és krjaikat nagyobb örömmel ad-ják át tanítójuknak, mint ezelőtt a cse-megeámsnak. A különbség csak abban nyilvánul, hogy ennekelőtte az őröm him-pora a csemege lenyelésével azonnal le-törlődött, most pedig a jobblét ízletes gyümölcsének megtermése által állandó marad. Gyermekségéből tehát csak annyi-ban vetkőzik ki, hogy a torkos, nyalakodóból előre gondoskodó, derék gyermek válik.
Kétségbe vonatott még az is, hogy isko-lás gyermek a b irtok és pénzértékről tiszta fo-galommal bir; holott, mielőtt iskolába lép, már tudja, hogy az a pénz, melyet neki adnak, az övé, azaz birtoka.azt még szülei sem veszik el tőle, szabadon rendelkezhetik vele, és ha el nem költi vagy veszti, tovább is az övé ma-rad; — továbbá azt ...