Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
424.42 KB
2006-06-01 15:32:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
308
1305
Rövid leírás | Teljes leírás (51.26 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. június 5. 45. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SA8T-¥A?O7i81,1879. június 5-éo.
szám

"EtftlstMlár:
[ egén é*r« . - 8 frtl fél «rr. . . * • n««7«l írre . . 4 .
Hlriiteitl
Íhon p.tiunrh. l
;7,
nil«n
toribbi íor^rt 5 kr.
\', soronkiu; 10 krirt <í-
11 letu.k fel
>citirí illeték minden es hirdetélírt kdlBr. 30 kr iietendS.
ZALAI KÖZLÖNY
díM>:
H. O ^

&#8226;or.fi risztl Illszí
kiadóhoz bsra*at*&#171;
iaUaanait &#9632;. MOT-zUKIZga
Berzuatetlaii lei.U cjik nm.rt miukatir-&#8226;lkt.il fot&#171;4utoak
ssirstok visns kalistask.
TK m&#171;.,áro. helíh.to.iíinak, ^.-kanizsai ónk. tazoltó-egjlet&#171;, a ,n.-k.nl&#187;.l kereskedelmi . lp.rb.nk", ,n.-k&#187;nl&#171;.i Uk.rékpén&#171;Ur-, . .l&#187;U-e<&#8222;.| á.Ulá.o, UaltótM-. n -kanits.l ki.d^d neveié Pgje.01et&#171;, a &#8222;soproni kereakedelml &#8226; iparkamara ..-kaniwai külv*l~wtma&#187;ya* s több megyei és viro.l eWe&#187;&#171;l&#187;t hiv.t&#171;loi érteilUJ..
IIelenklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuő vegyes tartalmú lap.
A tűzoltóság köréből.
Jegyzőkönyv.
Felvéve a nagy-kanizsai önkéntes tüzultó egylet 187D. évi május hó 22-ik napjin tartott közgyűléséről. Jelenlevők:
Oroszvary Gyula, Hencz Antal, Fischer János, Altmann Mihály. Perger János. Ijilik Gusztáv, Hartmann József, liitza János, Kardos Sándor, Sável Já-nos, SchwarczIgnátz, Zsurek József, Perkó l\'éter, ilantuano Ede, Biuckner József, Schíllinger Károly, Szoniiucr Károly, Herky Ödön, Dancs Kálmán, Meskó An-tal, Péter Fcrencz, Csillag Károly, Bakos József, Saller I^ajos, Heffer József, Fleisch-chacker Jakab, Bay György, Nucsccz József, Hirschel Ede, Bátorfi Lajos, Dr. Benézik Ferencz.Ujviry Illés.Fischer József, Kocsis Ferencz, Klein Ede, Kovács Já-nos, Máninger József, Bartos János, Bili-sics József, Bachrach Gyula és Brinner Mihály urak.
ülnök a közgyűlést határozat képes-nek kijelentvén, rövid üdvözlet kíséreté-ben megnyitja azt, a jegyzőkönyv vezeté sível pedig Bay György urat kéri megbízni.
Kzután olvastatik az elnöki jelentés, mely egész terjedelmében tndomásul véte-tik és &#8226;/. alatt a közgyűlési jegyzőkönyv-hez csatoltatni hatúroztatik.
Kzen határozathoz Kovács János vá-lasztmányi tag ur is szívesen hozzá já-rul, de ép mert ezt szívesen teszi, itt a jelentés feletti határozatnál helyén levő-nek tartja indítványozni, miként az egy-let elnökének a munkásságért és ennek sikereért elismerés szavaztassék; Hirschel Ede választmányi tag ur ezen indítvány-hoz készséggel csatlakozik, de az elisme-rést a működő tagokra is kiterjeszteni kívánja; &#8212; egyhangúlag elfogadtatik.
Bemutatja az elnök a számvizsgáló bizottság jelentését, mely szerint a pénz-tárnok 1878. évi számodási kötelezettség alól felmentettni javasoitatik; &#8212; a pénz-tárnok Nucsecz József ur egyhangúlag felmentetik.
Előterjeszti elnök Göndöcs József, egylcti szolgának 30 frt segély, illetve kölcsön iránt a választmányhoz benyújtott s ez által a közgyűléshez utasított kér-vényét azon jelentéssel, miszerint a vá-lasztmány tekintettel folyamodó szegény állapotára, de különösen azon körülményre, hogy ezen kérelem folyamodó beteg leá-nyának orvosol hatását ezélozza 25 frt se-gélyt indítványoz megadni, &#8212; a választ-mány ezen indítványa elfogadtatik, az összegnek alkalmas időben kiutalása az eluöknek fentartatik.
Egyéb...