Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
460.78 KB
2006-06-01 15:38:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
290
1414
Rövid leírás | Teljes leírás (51.67 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. június 15. 48. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

5AGY KAXim, 1879 Juntus Iá-én.
llt szám
TüsennyolcjuNlIk érfolr*m.

Umltéte.-
f BMntwIir:
[•fin •«•
fíl írr. .
lllif fuEM r«a*f
! illet! klMu4*r«k a \\
.1 iaarkaarttb.9*. !
kiadéboi
HIHttiia
BAOT-KAHU8Á
_7, ma»odB«or 6 t i
i toTibbi iorért 5 kr.
>| SY1LTTÉBBEB
•oroakaot 10 krart lé- ,
\'\' ietn«k fel\' \',
J Eincitin illeték minden
k 30 ki
•akUSl fof««t»taak al.
Untok Tiaaaa kUdateak.
előbb: .21 A L A-SO MOG YI KÖZLÖNY.\'
önk. tüzoltó-egjlet", a ,».-ka»li»»i k^reakoíelmÉ ■ lf»rb*nk", „n.-kulxmi takartkpéutár*, a .lalamegjel
> »«Ofroal Uere«kMl««lntl ■ lp»rk»a«»r« n.-k»nli«ml kulTilMitimáaja" • több me?jel 6a városi ("Kjenttlet UvaUlos
ZALAI KÖZLŐIT
« K«l«.»Aro» h..lIl..té.á*á.i.*, „ \'tOlef » n -kanlwai ki.íwl-iieT.lé
Hetet.kl.it kétszer, vasárnap- s esütörtökú.. megjelenő vegyes tartalmú lap.
Az országos kiállításról.
Felöltőm alatt balmellemen 1879. - pünkösd első napja óta egy nemzeti szinü ♦szalagon függő emlékérmet viselek, mely-nek egyik felén, ,Gróf Zichy Jenő a ki-állítás elnöke\' körirat olvasható, s a nemes gróf arczképc látható; másik fele pedig Székesfehérvár város és Fehérmegye egyesi-tett czimere csergalyaktól övezve díszeleg. Mi mást jelenthetne ez, minthogy a Szent-Lélek malaszttal teljes sugarait Fehérváron kerestem, s keresték velem együtt mindazok, kik a pünkösdi ünnepek alatt magyaroknl jelentek meg az ősi ko-ronázó s anuyi derék magvar király ham-vait falai között rejtő Székesfehérvárott. S büszkék lehetünk rá mindannyian, hogy a Szent Léleknek nem ugyan vakító, de derengő fenyü sugarait megtaláltuk, s meg-találtuk azokban azt a kedves lelki tápot, mely harmatcseppek alakjában hullott a magyar ipar üdveért dobog.) sziveinkre.
A szegénység, mely annyira hódítja rongyoE sátorába még azokat is holnap, kik ma dúsgazdagok, szerencsénkre még ueiu ragadt lelkeinkre! Nem vagyunk mi lelki szegények az ipar terén! Haladtunk rajta nagyot! S örömet sugaraztak sze-meink, midón láttul; a magyar ipar ily nagy haladását. A sápadt irigység arcza kipirult, s a konok rósz indulat elhall- | • gatott ez országos kiállítás termékeit | - látva, mert egyik sem merte volna hinni, hogy a kormány tutelája nélkül elő le-hessen teremteni azt, mit előteremtett Gróf Zichy és az ő nemes bajtársai !
Sokat olvashattál már — ki e so-rokat végig futod — a fehérvári kiálli tás egyes kiemelendő pontjai s tárgyairól. Nem is szándokom tehát figyelmedet is-métlésekkel gyötörni; de azt az egyet csak megengeded, hogy ami az én lclke-met kiválókép megragadta, elmondjam ne-ked is, s örülsz velem; merthisz az irás mondja : ürüljetek az örvendókkel! Szo-morkodjatok. a szomorkodókkal !
Nem kezdem én a gépek során igénybe venni figyelmedet, bárha a kiállítás iránti részvét e tekintetben nyilvánulván a leg-szélesb terjedelemben, tulajdonképen a gépcsarnok képviseli a kiállítás óriási sze-repét. Itt láthatod a ma már hazánk-ban, azt lehet monáani, meghonosult Clay-ton és Shuttleworth gózmozdonyait és cséplóit, amikben Robey, 8 Roston Froc-tor is kitűnnek, Brogle és Mül...