Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
446.61 KB
2006-06-01 15:41:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
307
1624
Rövid leírás | Teljes leírás (74.27 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. június 26. 51. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1879. Június 36-á«
TbsennfolciadH\'évfolyam.

ElHutxl ár:
4tr. .
fii 4ir. . .4.1 atfjed int. . t . \' 10 *r
A lap itallami rtoail ill«t(! kti
f
u>7»fi reuit UIMl kSsl«nfa;ek padif » kiadóból berto«nlra
HMaUtak
• boibol petiuorbto
7, Biaodnor 6 f mindn
totabbi wrirt 5 kr
KYILTTÉBBEN ••nmkiot 10 kiút ••-
tetuek Í©1 Kioevtari illeték minden
NAGY KANIZSA
wiutlaakái
BénssDtetlao levala
ciak timtrt mBokatar.
•akbSl íocadutaak el
t
Uratok
ZALAI KÖZLÖNY
Z t. O 3«J" -y.1
.a.-kuinal Ukaríkpémtár*, a
k "so kr faeuadi. ""í tíőbb: .25 A T-. -A.-S O 3MC OGTI K O
ilUláao* Unltétei- ef;jel én rár*&#171;i e*j<>&#171;m&#171;t hff.Uloi érte&#171;iUj(&#171;.
N.-KulnaTáro* helrh&#187;té&#187;á*ának, ,n.-k&#171;nlis&#187;J önt. tflíOltó-egjlef, &#9632; ^i.-kuilxmű kWMkwlflml a Iparbuik tDlet&#171;, &#171; ,B.-k&#171;nli&#187;&#187;l Uided-aeTeli tgjmbléf, &#8226; soproni kereskedelmi &#9632; Iparkaaár* n.-kaniwal ki
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csOtOrtököu megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési feihiváa
a
..Zalai "Közlöny"
heteukint kétezer megjelenő lapra.
Előfizetési dij:
Jnl.-decz. félévre . . . 4 frt. jul.- -szept. negyedévre . . 2 frt.
Vidéki előfizetőknek legalkalmasabb a
postautalvány igénybevételével küldeni be
az összeget, melynek eszközlését idejekorán
kérjük, nehogy a lap rendes szétküidésé-
bet akadályok támadjanak. <
Hirdetések gyorsan és jutányosán közölteinek.
Kérjük t. közönségünk becses párt-fogását s lapunk szíves terjesztését.
Nagy-Kanizsa, jnnins 16. 1879. Kiadó hivatal.
WAJOITS JÓZSEF ka-yvkere.k.tó..
i\'úutcza Wlassicsház. Az országos kiállításról.
(Folytatás.)
Megelőző közleményem végszavában tett igéretemet beváltandó, szóljunk a a kultusminiszterinm gyűjteményes tár-latáról. Találkozhatunk itt oly régiségekkel, melyek becse annál nagyobb, mennél több kor halad el felettök. Az őskor arany, réz, broncz és kórégiségei, a rómaiak, s nép-vándorlási korszak, valamint, egyáltalá-ban szólva, a középkor becses régiségei kü-lönféle tárgyak, s hazai zománezos éksze-rekben mind itt láthatók. A nemzeti mú-zeum régiség tárából a Polgárdiban ta-lált római jósszék szinezüstból, a 16.
század különféle drága edényei nagy meny-nyiségben láthatók itt. A honi műépíté-szet remek részeinek másolatai s helyre-állítási munkálatok a gotb. ízlésű kassai székesegyház s Mihály-kápolnából, mely utóbbi többek erősítése, de az én tudtom-mal is még az első koronás magyar ki-rály idejében épült, nemkülönben a po-zsonyi, brassói, nagyszebeni s jaki tem-plomokból egyes kiválóbb s a kor építé-szeti irányát nagyban ismertető részletek feltűnő s oly ügyességgel állitrák ki, hogy azokat egy magyar sem tekintheti meg anélkül, hogy lelkében a régi kor iránt &#8226;egy nemes szikra azt ne mondja : Oh mily remek! S vajmi nagy különbség a régi és az ojkor között! A kultnsminiszterium 7 évről szólló jelentései, az ország összes tanintézeteinek értesítői, térképek, föld-gömbök, tanszergyüjtemények az ABC-tól kezdve fel egészen a magasabb tudomá-nyok müveléséhez megkivántató eszközö-kig mind elénk tárulnak itt.
Ugyancsak e gyűjteményes kiállítás e...