Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
476.78 KB
2006-06-01 15:42:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
298
1513
Rövid leírás | Teljes leírás (51.26 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. június 29. 52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1879. Janim

1 lip
IMI
j kUdóhos
BAQI-KAM1I8A
i < bulboi p&#171;tit&#171;orb&#171;&#187; 11, BéK>4.><>r * &#8226; &#9632;&#8226;<">&#8226;&#9632; " I Wrtbb. torírt 5 kr
ea&k itmtrt mookatár-
&#8222;&#8222;cukiul 10 krin &#187;4-
Mui&#171;k f&#187;L-
Kiueitiri illeték minden
erru bii4cti<&#171;rl kOIO
30 kr IluUlidS.
ZALAI IOZLOR1
klldrtuk.
&#171;M:,ZALA-BOMOQTI KÖZLÖNY.1
ÍIUU.M U.ltéte.- érte.lUJ&#171;.
..Knlnniirw túlet"
Li*i&#171;inak, na.-kaalz8al önt. tüzoltó-ejjM", &#171; ,B.-kmal&#187;&#171;l k&#171;r&#171;*ke4&#171;lml &#9632; lp*rb&#187;nk", ,a.-kul&#187;ttl Ukarékr&#171;i&#187;tir&#171;, a ^mlameg I kinded nemié eKjraOlnt", a .soproni ker&#171;&#171;k&#171;4eloil &#9632; iparkanwr> B.-kuiuai UlTilantaiuiis* &#9632; több &#187;efjel én táróul &#8226;^&#171;aU&#171;
Helenkl.it kétszer, vasárnap- s csulörlókón inegjcteno vegyes Urulinu lap.
Előfizetési felhívás
t
&#8222;Zalai Közlöny"
hetenkiut kétszer megjelenő lapra.
Előfizetési díj:
Jul.-decz. félévre ... 4 frt. jul.--8zept. negyedévre . . 2 frt.
Vidéki előfizetőknek legalkalmasabb a postautalvány igénybevételével küldeni be ! az ÖFSiegct, melynek eszközlését idejekorán \' kírjiik, nehogy a lap rendes szétküldésé-ben akadályok támadjanak.
Hirdetések gyorsan és jutányosán fcözSltetnek.
Kérjük t. közönségünk becses párt-fogását s lapunk szíves terjesztését.
Nagy-Kanizsa, június 16. 1879. Kiadó hivatal-
WUDITS JÓZSEF könj.ker,..^,,
Fóutcza Wlassicsház.
AZ országos kiállításról.
(Vége.)
Nem tehetjük, hogy megtekintés nélkttl hagyjuk ama rajzokat, s építészeti terveket, melyek részben a magyar mér-nök- és épitészegylet, részben pedig más vidéki mérnökök s építészektől vannak e tárlaton kiállítva, s melyek közül a csin, az ízlés és a díszítések egész csoporto-zata fókép azon tervezetekben tárai elénk legnagyobb mértékben, melyekben az ál-lami épületekre isinerünk. Ilyenek a többi között a vámpalota, budai lánczhid épü-let, továbbá a lipót városi bazilika, ope-
raház, ferenci-vároei templom, budai vár-kerti vízvezeték s több oly főúri paloták rajzai, melyek mind a hírneves Ybl Mik-lós nevével kapcsolatosak. Hozzá sora-koznak Qerster Kálmán, ki Deák F. mauzóleumának nyertes tervrajzát, Pártos Gyula, ki a kecskeméti városház távlati képét állította ki. Nem kevésbé keltenek figyelmet azon tervrajzok s távlati [ké-pek stb. melyek Kallina Mór, Lukse-Fábry Béla, Weber Antal, Ney Béla, Pfaff Ferencz, Ledercr Ede, Jlakay Endre, Feszty Adolf s Petschacher stb. tervező irónjai alól kerültek ki. Egyáltalában azt mondhatjuk az országos tárlat e szakba vágólag kiállított tárgyairól, hogy nálunk nemcsak a központi, de a vidéki építészet is hatalmas lépést tart a kor ixlés irá-nyával s épen nincs okunk e tekintetben szégyenkeznünk. S hogy sorról-sorra nem elemezhetjük valamennyi kiállítónak tár-gyait, s hogy a legnagyobb résznek még ne-veit sem említhetjük a kiállítók közül, ment-sen fel bennünket az a szűk tér, melyet c tekintetben lapunkban különben is szo-kottnál nagyobb mértékben foglal-tunk el &#8212;
Az óragyártás tárlatahoz érvén, mint-hogy e részben hazánk kiállítói nem any nyira bel-, mint inkább külföldi müvek-kel állottak a versenytérre, elegendőnek vélem, ha csupán azt mondom, hogy fi-gyelemre...