Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
463.48 KB
2006-06-01 15:44:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
266
1311
Rövid leírás | Teljes leírás (49.35 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. július 3. 53. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HAfll KAStfiU, 1879. Jnlius 3-án.

5 • k-ábo.
17 mi"*\'"" » • "*•\'""
Sto.ibb. ior*rt o kr.
NYILTTÉRBKN
;..roiik4ot 10 krírt ?*-
\' l.lu.k fel
I! Kincitlri illetik minden 7«a SinietiUrt k(U9 30 kr 6»et«odS.
ZALAI IOZLOIT
OQ
eWbb:
.A.-SO
Í A U» aallaBl ittmkf
1 wrkMtttbta, |
aojafi Tinit in«tV bSskminyak p«dif • ki&dóhoi b4rm»«U«
intiuodtk : NAOT IAHIIS1
Wlati
•iitól (o(»dutilEk

S
\'"i«ix«.»áro. h«ii7k«tóiifc!iii«k, „a-kMtoal ört. tüioltó^gjlet*, a ,».-kanlMal k«re«kedelnil ■ i»arbank», ,«.-kanlnial UkaríkpéaiUr*, a ,»la»ecjel 4IUIáiio« UnlUtM-tülTt- a .B-kaBlis^ kl«l^-aet.lé «gí«*let«, . ^o»ro.l kererteíel-l . i»ari—»r. ..-kuiliui kttltalMxtmknya\' ■ több mogjei é. .ácoM eKje.Ql.t kiraUIn értMlUJ*.
Heteiiklnt kétszer, vasárnan- s csülOrlORów me^eleuő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
a
,Zalai Közlöny"
hcienkmt kétszer megjelenő lapra. . Előfizetési díj: .
Jal. — dccz. félévre . \'. . 4 frt. jul.—sxept. negyedévre . . 2 frt.
Vidéki előfizetőknek legalkalmasabb a postautalvány igénybevételével küldeni be az feszeget, molynck eszközlését idejekorán kérjak. nehogy a lap rendes swHküidésé ben akadályok támadjanak.
Hirdetések gyorsan éa jutányosán küzöltctnek.
Kérjük t. közönség&nk becses part-fogását s lapunk szíves terjesztését.
Nagy Kanizsa, június 16. 187\'J.
Kiadó hivatal W&JDITS JÚZSEF knnj»ker(.«kMií.»»
Fóutcza Wlassicsház.
A földadó cataszter.
, Alig képzelhető fontosabb mozzanat a gazda közönség körében, mint ép a föld adó rataster tárgyában folyamatban levú eljárás, mert ezen a föld birtok tiszta jövedelmének kipuhatolása okvetlen maga után vonja, hogy gazda közönségünk ezim eljárásban hatékonyan közreműkőájék, ezt tenni annál inkább is szükséges, mert az 187í>. évi Vilik törvény ezen eljárásra a garda közönséget is utalja, és mivel a tiszta jövedelem kipuhatolása mint a kir. bccsló biztos ugy a járási becslö bizto-sok együttes közreműködése alatt most van
folyamatban, nem lesz tán felesleges ha a törvény idevonatkozó szakaszait ez nt-tal felelevenítjük. —
Nézzük tehát a törvény ide vonat-
kozólag mit mond. — t
A térfogat kiigazítása és az e tárgy-ban beállt intézkedés a tőrvény 35-ik § a folytán már a múlt évben fogaaatositatott és ezen alapos a föld adó szabályoaá&a megtörtént, a törvény 36-w §-» szériát a megalakult járások saját kebelükből a járási bec&löt megválasztván ezek a 37. § szerint a járások leírását foganatosítván, mint ilyen munkálatot a bizottságok, kell hogy a törvényből folyó kötelességüknél fogva megvizsgálja mint egy etsó lépést az átalános föld adó átalakítására elintéz ték, ezt annál inkább is megvizsgálni és a járás viszonyaihoz alkalmazni kellett, mert a lörvény 38 ik §-a folytán a kö-vetkező rendeltetik .a becslók a bizott-ság által átvizsgált s megállapított járás leírás adatai (:J7. ij) alapján a minőségi osztályok s tiszta jövedelmi fokozatuk fel-állítása iránt javaslatot...