Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
482.36 KB
2006-06-01 15:46:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
502
2132
Rövid leírás | Teljes leírás (47.48 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. július 6. 54. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY KAMÍSA, 1«T9.július 6-án.
Tizennyolc «»4fk ÓtfoljíísT\'

.111:7 •\',f[
0 DHlstéilir: |
1 AgAss in* . ■ 8 Crt.r
i KI ina
jl
HlrMét* \' 6 kuihot p«tlt»or)>««
7, máiodn.or 6 ■ min.l.n tofibbi lorArt 5 **•
kíol 10 krírt «é-r
temek fel Kincstári illeték minoeQ J eeje4 Uirdeté^rt I 30 ki fiíPteod!
s.-Kani7.«»i(iroR heljhatóaáekiiak, „B.-kanizsal önk. tüíelté-egjrlcf. a „o.-&ai>itkal Vermkedelasi s iparbaak-. .a.-kaatual takarékpénztár*, a „sslamcgytl Utálattá* taalbMM-M tiilct", a .H.-kaoimai kisded-iiMBtó egyesület", a „soproni kfireakedelml s iparkamara n.-kaninal kDlTálRmtmánya" a töhb nw«;yei é« rironi «*Teanl«t hivatalos írtedlUj*1. \'\'\'\'\'
Heteukiut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleoo vegyes tartalmú lap. -^\'■■■■\'
Előfizetési felhívás
a
, Zalai Közlöny"
heteokint kétszer megjelenő Upra.
Előfizetési dij:
Jul. -decz. Mórra ... 4 fot \' jul.—szept negyedévre J •.;•■ 2 írt.
Vidéki el"fi\'.etókDel£ legal katonásabb a postautalvány igénybcvéteJérel küldeni be az összeget, melynek eszközlését idejekorán kérjük, nehogy a lap rendes szCtküidésé-beii akadályok támadjanak.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közölteinek. ■■•>•>• • ■.\' ••
Kérjak t. kftfcSnségtak becpes1 párt-t.i^dsat s lapunk szíves.terjesztését.
Nagy Kaniisa, juniai 10. Kiadó hivatal.
WAJDITS JÓZSEF kún,*m-
Wlassicsház.
l földadu
<Folyt. és vége.) &#8226; ; y ""&#9632; A pénzügyi minisztériumban ezen >\',&#9632;. uj vizsgálat alá vonatnak és azok uz Ugy fejleményéhez képest az országos bizottságnak terjesztetnek elő a törvény 43-ik §-a folytán, mely országos bizottság a már általa clö-zúle;; gyűjtött tiszta jövedelmi fokozatok és osztályba soruzási munkálatok megái-lapiuisat ezclckel érvényesíti, mert az ala-kulással választott tagjaiból az ország vidékeit beutaztatván, a becslés tartania alatt a központi, , felügyelőkkel egyiut
a szükséges adatokat egybegyüjteté, mely bizottságok Eiint a kertUeti ép agy a járási bizottságok illéseiben részt vehet-nek, de abba szavazattal nem binak, esten küldöttség jogköréhez tartozik az összes tiszta jövedelmi fokozatok és osz-tályba sorozás megállapítása tárgyában javaslatot készítői és azt az országos bi-zottságnak előterjeszteni, mely bizottság e javaslat és a pénzügyi miniszter véle-ményének figyelembe vételével a tiszta jövedelmi fokozatokat és,a földnk osz-, tályua sorozását, a sorozást azonban az egyéni fetszóUalásAk fentartáaával aj állam \' egész területére nézve járásonkint meg-] állapítja. &#8212; \'
j A törvény 44 -ik §-a alapján pedig
ha az országos bizottság a kerületi föld | adó bizottság által javaslatba hozott já-{ rási tiszta jörödelmi fokozatot vagy a , földek osztályba sorozását tetemesen meg-| változtatja, az eacn változtatásokról az azokra vanatkozó munkaiatokat megküldi . és a járási bizottságokat oly felhívással ; értesíti, hogy a változásra.,vonatkozó vé-j loniényeiket és uctáni kifogásaikat 30 nap alatt a kerületi bizottságnak beter-jesztik, mely bizottsá...