Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
535.95 KB
2006-06-02 08:43:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
287
1383
Rövid leírás | Teljes leírás (57.59 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. július 10. 55. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGJT ltASIBU, 1879. július 10-én.
Tliennyólcudlk

▼iana a»a

&#9632; Silaoiajak ptdlf &#8226; kUdikn bara&#187;a.<r.
j &#8226;IlllMlUl
- BfemaatetlaD lévaiak. eaftk icaiaTt mnmkatái-&#8226;&#187;ktí| b(&#187;áu&#171;a*k
ZALAI RQZLQNY
UldaUak.
.ZALA-SOMOOTI
ulnmTároii a*&#171;7&#187;até&#171;á&#187;7áiiakt tület*, &#187; ,n.-kant*&#187;al kl&#187;4&#171;í-nn&#187;&#171;l6
3nk. ttwltő-egTl*\'". &#8226; ^.-fcBitattl k&#171;**k,n4el.al &#8226; Ipu-kaalr*. .a.-kutnwl taiar*k&#187;&#171;ut*r&#171;, * &#8222;xalaatogjol ÜUiáau , &#187; ,&#187;aprani kermkft4eM&#171;íi > iparkamara n.-kuüiul kfllf&#187;l&#171;MtnU&#171;\'&#187;- i tabb met;jel én Tárul Mrjwölet hiutal**
Helenkliil kétszer, \\asan.ap> s csütörtökön ...egje.eaö vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
, Zalai Közlöny*\'
netenkist kétszer megjelenő lapr*. ,
Előfizetési dij: . , &#8226;&#8226;
Jul. -de&#171;z- félévre ,. . .1 &#163; frt-: jul.&#8212;uept. negyedéire.., < &#8222;2 írt.
Vidéki előfizetőknek legalkalmasabb a postautalvány igénybevételével küldeni ba ai összeget, frelyoek eszközlését idejekorán leírjuk, nehogy a lap rendes szétküldésé-ben akadályok támadjanak.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közöltetek.
Kérjük t. közönségünk becses párt-fogását s lapuiik szives terjesztését.
Nagy Kaniisa, június 16. 1879. Kiadó hivatal.
WUOITS JÓZSEF u**&#8482;*^
Főuteza WlassiesUaz.
Nemiet-í?a\'(la84ii?l egylet.
(Foljtatás.)
Bzen baj orvoslásának tekiutetébúl is, mintán gyermekekre természetöknél fogva a csemege élvezése ingerlőbb csíbitó erővel bir. mint krjaiknak megtakarítása, nehogy csalás- és lopási hajlamuk na-
.gyobb mérvet öltsön, a paedagogia által előirt egvéb gyógyszerek alkalmazása mel-
\' lett tanácsosabb a pénzek megtakarítása és e végből az iskolai takarékpénztár meghagyása, illetőleg behozatala, mint annak beszüntetése és mellőzése annyival is inkább, mert ennek kezelése mellett,
valamint a tanító bizalmasai megkérdez-heti növendékét: hol vette krjait ? ogy a szülék is gyermekeik betéti könyvecskéit megvizsgálván, szamot kérhetnek töllk, és így a bajt mindketten ellenőrizhetik. , . Az erkölcsi élet a szó szoros értel-mében vett vagyonnagyságtói siíriatünk sem függ ugyan, de hogy a szegény-ségnek vagyanos állapotra vergődése és ennek eszköze a takarékosság az erköl-si életre nagy befolyással bir, az is tagad-hatatlan. Tapasztalis szerint ugyanis azok, ki* a napról-napra való megélhetés nehéz gondjaival küzdeni kénytelenek, ai erkölcs ösvényéről könnyebben és hamarább le-siklanak, mint kik - habar nem is nagy
&#8212; de szükségleteik fedezésére kellő va-
gyonnal bírnak; a pazarlásból eredt vég-
efszegényedéssel párosult úrhatnám vágy-
nak fattyusarjai: a napirenden levó lopás,
csalás, gyilkolás és öngyilkosság: pedig
&#8212; mint a társadalomnak megannyi torz-
képei, a takarékosság szükségességét még-
iukáob igazolják.
A közügyek iránti lelkesedést sem oltja ki ezen intézmény sem a gyermekek, sem a felnőttek tivébol, hanem arra in-kább szilárd alapot vett A társadalomra nézve ugyanis az iskolai takarékpénztar a fölkeltett, de nem zaklatott szerzési i ösztönt nem egyedül czél gyanánt, lia-nem inkább azon fociéiból fejleszti, hogy a növendékek a szi...