Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
519.46 KB
2006-06-02 08:46:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
315
1261
Rövid leírás | Teljes leírás (65.49 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. július 13. 56. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1879- Jolim 18-ta.
a lat sseUeai rété*
■■
ágasa arra . j) negyed erre .
anyagi rtmit illeti
kiik di
kiadíhos
• Hirdetések [
" ( haaiboi petiuorban 7, masoduor 6 s minden ! lorábbi sorért 5 kr. ! NYILTTÉBBKN
NÁOT-ULHIZSA
| BarmeatetUa letelek. ,! esafc ismert monkatár-L aaktol fogadtatna* al.
\\KMratok lkai
10 krert te- i
egyes Mrdeteeirt kSlO 30 kr tsetendS.
ZALAI IOZLONY
elíbb: ,Z AL A-BOMOOTI KOZLONT.\'
kerMkMelal • Iparbank\', ,*.-ka«UaaJ UkarékpéMtár*, a ^alaaegyal áUaUaat UalUtM-
helrnatiaágának, &#8222;n-kanizsal önk. ttaolto-egjiíf, a Ullet-, &#9632; .n-kanlaial ki.ded-.eveló egjertlet-, a soproni keroikefel.l &#8226; Irarauwa m.-ka&#171;h&#171;ai kBlvaln*tU.Uy.<- . tflbb &#187;egyel é* ,irHl es^eat-let Uvatalot étteaitije.
üeteiikliit kétszer, vasárnap- s cslUórtököu megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
a
&#8222;Zalai Közlöny"
hetenkint kétszer megjelenő lapra. Elóflzetési dfj:
Jul. &#8212;deez. félévre ... 4 frt. jul.&#8212;szept. negyedévre . . 2 frt.
Vidéki előfizetőknek legalkalmasabb a postautalvány igénybevételével küldeni be az összeget, melynek eszközlését idejekorán kérjük, nehogy a lap rendes szétküldésé-ben akadályok támadjanak.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közölteinek.
Kérjük t. közönségünk becses párt-fogását s lapunk szíves terjesztését. ."
Nagy Kanizsa, június 16. 1879. Kiadó hivatal.
WAJOITS JÓZSEF k&#8222;&#187;7,kereak.d..e.
í\'óutcza Wlassicsház.
Nemzetgazdasági egylet.
: (Folyt, és vége.)
1 Azon legtöbb oldalról felmerült el-
. lenvetésre pedig, hogy a tanítótól, ki a tanítás aj rendszere folytán mostoha ja-vadalmazásához mérten aránytalanul rá-balmozott, és e régihez képest sokkai több teendőivel különben is szerfelett megterhelve van, még az iskolai takarék-pénztárnak gond- és fáradsággal járó ke zelését is kívánni, túlságos követelés; &#8212; megnyugtatásul szolgáljon, hogy a bejegy-zés naponkint legfölebb 3 &#8212; 4 perczet és a havi kimutatás egy-egy órát vesz igénybe ;
i &#8212; de pontosság kívántatik hozxá, ettől I axonban mint megszokott dologtól egy I tanító sem félhet, valamint attól c&#171;m, hogy a szülék . részéről valami keltemet, fenség vagy nehézség érje, mert Bem dk, sem gyermekeik nem kényszerittetnek reá; &#8212; haszon azonban ő reá is &#8212; mint a társulat fő takarító tagjára &#8212; bizony-nyal hárul
Megemlitendónek tartom végre, hogy az iskolai takarékpénztár védelmére és a haxa sxent érdekében óhajtandó diadalára itt elsorolt érvek meggyőződésén, s a gyakorlat terén szerzett tapasztalataimon &#9632; alapulnak. Ugyanis, a szombathelyi köz-ségi iskola valamennyi fia- és noosztályá-ban az 1877,-diki tanév kezdetével ezen iatézmény életbeléptettetvén, ezen iskola összes tani tó-testülete által már 3 évfo-lyamon át kezeltetett a nélkül, hogy az igen sok oldalról ellenvetésül felhozott, de legnagyobb részben csak gyanított ne-hézségek, akadályok, ártalmas következ-mények és bajoknak legkisebb jele is mu-tatkozott volna; ellenben a sajtó ntjin közzétett szép sikeren, fölül &#8212; minden erk&lcsi s anyagi h"*n"* újból félhozni nem akarván &#8212; azt is eredményezte, hogy a takarító növendékek között a ká-| ros kevetkezményü és a tanítónak sok kel-; lemetlenséget okozó cserélgetés önkényt | megszűnt; tová...