Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
457.37 KB
2006-06-02 08:49:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
298
1396
Rövid leírás | Teljes leírás (72.43 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. július 17. 57. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY KASI-MA, 1879. Jtalliu 17-én.
B7-11C
évfolyam

egsss int . . • Int
Ml évre . . 4 . I styed évre . . 3, ..
• búól pettlsorban
7, másodtsor 6 ■ miodeo
további torsn i kr
KT1LTTÍBBBS
toronkést 10 krért vé-
ütnek fel
Kincstári illeték mindéi
!„« hirdetésért koloi
80 kr DzetendS
ZALAI KÖZLÖNY
Z LON
eiíbb: ,Z A I, A-BO MOO
i lap átallni rétiét 1 illeti koslesséayet. •
■wrkesitoaoz. url|i Timit illeti \' •Sslsstéeyok pedig • kiadóból béraetttve
Bertssatetlen levelek. guk isaert munkatárs : ssktol fogadtattak el.
UUntok
HMtCBtk.
N.-líanIXMTárot helyhatéfásjáiiak, „n.-ka»iisai önt tozolttmsrylef, a ,a.-kuilBtti k«n*k«.el».l ■ Iparfcaak-, .a.-kaaiual takarékjéaitár*, ■ .xalataegyel általáaos ta.ltotes-tílet", ■ ,n.-ka»l*»ai klided-nevelo epjertlet*, a „soproni kereakeaolail ■ Ipai-kasaara a.4aaixaal UlTáiautaaara* • t*a» aMgyel «• városi egyeaMet hivatalt* érteslUJe.
Hetenklnt kétsze}, vasárnap- s csütörtökön u.e&ieleuő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
a
, Zalai Közlöny"
hetenkint kétszer megjelenő lapra.
Előfizetési dij:
Jul. —decz. félévre . . . 4 frt. juL—szept. negyedévre . . 2 frt.
Vidéki előfizetőknek legalkalmasabb a postautalvány igénybevételével küldeni be az összeget, melynek eszközlését idejekorán kérjük, nehogy » lap rendes szétküldésé-ben akadályok támadjanak.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közölteinek.
Kérjük t. közönségünk becses part-fogását s lapnnk szives terjesztését.
Nagy Kanizsa, június 16. 1879. Kiadó hivatal.
WJUDITS JÓZSEF k^7,k««k.dé..
Fóntcza Wlassicsház. A köz* hadsereg (Hadi tengerészet)
ét honvédség beszáilásolása. Mindazon városok és községek, me-lyek eddigelé a katona és honvédség be-száilásolása által érdekelve voltak, nem tóiéra, hogy az 1879. évi XXXVI ik törvényt nem a kellé megelégedéssel fo-gadják, hisz a magas kincstár által az egyes beszállásolások után megtérített ősszegre oly tetemes összeget fiiettek reá, hogy ezáltal a polgárságot nem csekély mértékben pótlók utján terhelői kénytele-nek voltak, különösen a tiszti szállások reá fizetése vette a városi és községi
pénztárokat a legnagyobb mérvben igénybe, mert itt e helyütt mindenkor a kincsUi-által megtérített összegen felül nevezetes összeget pótolni kellett, csak Nagy-Ka-nizsát véve, hol a tiszti szállásokra éven-kint a város pénztára 8117 forint reá fizetést eszközölt, s mind ez i eddigelé anélkül helyettesitette, hogy érette csak legcsekélyebb kárpótlást is nyert vagy csak követelhetett volna, mely összeg 10 évi átlagban a város pénztárából 81170 — forint összeget vett igénybe, mily szép és jó lett volna ezen összeget a vá-rosnak akár közmivelódési, akár ipari ezé-lokra fordítani s ezzel e téren a város anyagi és szellemi vagyonosodását gyara-pitni, no de ez igy volt, bár a beszállá-solási osztály megváltoztatását szorgolta és érette többszörösen felfolyamodott, hogy e téren ha a IV-ik osztályból, melybe el-helyezve volt csak a ülik osztályba he-lyeztetik is mégis észrevehetóleg kiadásai-ban csökkenést nyert volna, mindazonál-tal az örökös ide-oda irkálással az idő lejárván, mig végre e téren most az ál-t...