Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
469.1 KB
2006-06-02 09:03:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
308
1445
Rövid leírás | Teljes leírás (66.66 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. július 24. 59. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

!UGT KASTCpiA, Vfít. Jnllus 24-én.
59-tK

(IMlttMlir
1 A lap tw J* Illotí ki
U «rk
mltai rinh kftsierefersl •
> W \'
ftl *TF.
I in7*f. riwAt ilt«t0 h«»Umá»7*>k p*dif • •rUdAhof beSrracntvM
Ípti.«Qé*(t: NAGY KAN1ZS\\
Wlattlashái \' BénB«ntfU»ti i«T«l«ti.
cSsvk is.tt.sirt muiskávtaif-
•aktál focttdtstuak el.
Hlrsstttsk
« fauiboa p«tiuorka» 7, aUaodaaor 6 I mindaa \'lo*abbi sorirt 5 kr
KY1LTTÍRHEN .„rookínl 10 krírt »•-
tétnek fel
Kin illeték mindeo efrea kiraeUaért kilói 30 kr BaeUaiS
II
ÍKtaireUk vise.a ••»!
kUd«t»k. l
ZALA KÖZLŐIT
előbb: .95 „n.-k&aisaal önk.
A-BOMOOTI KOZLONT.1
a ,*.-ka»liaal kereakedelml • Iparának*, wa.-kaaliaa.| Ukarékp«»tár«, a .zalasasgyel általán**
atAroa
Ulet\' a ,n.-kanl«aai kiiasd-nevelé egTMJUet", ■ „roproai kereskedelmi • Iparkamara ívkanlxiuü kültil»»itmUj«« • több negyei in Táros! egyesület hlr>tal«n érteaiUje.
Heteuklüt kétszer, vasárnap- s csütörtökön uiegjeleiiő vegyes tartalmú lap.
nizsa város tekintetes kép-viselő testületéhez é ügyben.
l.
A hosszú és egészséges élet az, mely útin minden embernek törekednie kell; ez kötelességében áll az embernek hármas szomponlbúl és pedig természetszerűleg a) önmag*-, b) családja-, és társadalmilag c) a társadalom iránti szempontból, mely alatt az állam is értendő.
Legrégibb történetírók tesznek emlí-tést, hogy kornkban a még kezdetleges állami rendszer mellett is már feladatát képezte a törvénykezésnek s társadalmi szabályoknak a közegészségügy körüli in-tézkedés, nyomai a görög és latin népek-nél korántsem vesznek el, sót a történe-lem szerint eddig leghósiesebb nemzetnél a spártaiaknál ki lón a kormány figyelme terjesztve még a gyermekek nevelésére is olyannyira, hogy azok közköltségen ne-veltettek fel, s lettek erősek s edzettek az élet terheinek elviselésére. Az ily nemzet Leonidásokat mutathat fel, mert népe a harezban erős, kitartó, s haza-szeretete a halált megvetteti vele, mert az állam egy nagy család, melynek min-. den na őrömmel áldozza életét a közös jólétért, melyben a megmaradottak időt tnlnaladó emlékeket állítanak a hősök sír-jai tölé.
Bn azonban nem hős nemzetek di-csőségét akarom felsorolni, de még elbe-szélni sem, mert akkor czikkem csaknem •végtelenné válnék, — lévén a letolyt századok hőstettekben oly gazdagok, hogy joggal lehetne föltenni a kérdést: leszen-e
a jövő ezredek kora a multakkal egybe-hasonlitható.
Erre rálaszt halandó nem adhat, ez az idők titkát képezi, melybe .szemünk bele nem tekinthet.*
Az egészségügy az, mely tollat Té-tetett velem fel; s bár nem engedem ma-gam elragadtatni az eszmelánczolat foly-tán eszembe ötlött, s a közegészségügy-gyei kapcsolatos fentebbi népnevelési rend-szer által, mégis annak rövid felemlitését nem tartom egészen czélszerütlennek már azért sem, hogy a kik czikkem további folyamát nem fognák is helyesen felfogott érdekűnek tekinteni, azon reményem Tan, hogy ezen kevesekből meg fogok hódítani eszmémnek, habár csak néhányat is azál-tal, mert ilyeneket a példák, habár ós-korbeliek legyenek is azok, gya...