Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
470.38 KB
2006-06-02 10:08:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
268
1453
Rövid leírás | Teljes leírás (62.02 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. augusztus 7. 63. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SAGY-KASHWA, 187». augnsítus 7-én.
63-llc
•* *
Tlzennyolczadlt évfolyam.


3 EMttatMi ár-.
[ &#8226;(..< .TT. . &#171; M.[
negyed évre . . 2 . -01 nám 10 kr
.n,T.t, r&#171;&#8222;,t illeti köílemíínyek pvdif a hildóboi ben&#187;Mt*&#171;v
intÍMndfik : NAGYKANIZSA \' Wlmltlkál.
\' Bénneotrtleii lereI&#187;W. lenak ismert noBkaUr* .Mktól fofadutoak
7, i&#187;&#187;ioH&#171;or 6 &#9632; i&#187;in\'1&#171;n toTibbi lorírt 6 kr. \'
NYILTTÍRI1KN &#171;&#8222;o,ik.!>t 10 krert T*-
cettiek fel
Kincftiri illeték ainden, efT&#8222; biraeté.erl kr- " 30 kr fiseteodS.
í
ZALAI KÖZLÖNY
UU&#171;Mk.
előbb: ,ZALA-aouOQTI IBI O hpljVi&#187;)A&#171;iiein&#187;t, &#8222;n.-kaalzsal önk. tüzoltó-egylct", &#8226; ,n.-k&#187;nlM&#187;l keretkcdelml &#9632; lp&#187;rb&#187;nk&#171;
&#187;n.-k&#187;nli(t&#171;! Ukarékpénztár*, a ,i&#187;I&#187;tnegyel ilulánoa Uoltétet-tOlet*, &#8226; ,n.-k&#187;&#187;l&#171;&#187;&#171;i kísdpd-iieTeló e^yeadef, * &#8222;aoproni kereskedelmi &#171; Ipmrkanari n.-kuilual küliilMitm^Uj*" a több negyei én Társai egyeaUet hirataloa értesltíje.
HetenkliU kétszer, vasárnap- s csütörtökön iiiegjeleuo vegyes tartalmú lap.
Egyesüljünk a belipar pártolására.
(Folytatás.)
A belipar s munkának kizárólagos használat* első sorban s közvetlenül gyáros, iparos, kézimunkás tagtársa-inkra nézve volna ugyan haszonhajtó, de másodsorban az ó vagyonuk gyarapodá-sával arányban mindnyájunk vagyonos-sága. kik nem is tartozunk azon osztályba, évről-évre emelkednék, nem csupán csak közterhe inknek évról-évre fokozatosan kőny-nyebbülése által, de és pedig a legnagyobb részben az által, hogy a többi tagtársa-inktól hozzájuk folyó pénz, szükségleteik fedezése végett ismét csak többi tagtár-saik közé folyik vissza s közöttük oszlik szét oly féifr körforgást végezvén, mint a vér a testben, mely annak minden Tészé-böl a szívhez, s ettől ismét a test min-den részébe szét árad.
Ily módon azon százmilliók, melyek most évenkint a külföldre folynak, éven-kint a legnagyobb részben itt bent ma-radván, megszaporodnék nálunk a pénz, a tőke s az ennek következtében olcsóbbá, hozzáférhetőbbé lévén, megszaporodnék megkönnyebbülne a keresetnek, a vagyon szerzésnek minden útja s módja, s álta-lános jóllét honolna mindenütt a mostani nyomor &#8212; s végrehajtó &#8212; teljes álla-potok helyett. Belföldi tőkék szorítanak ki lassankint államunk összes területén mindenütt, a vállalatokba fektetett kül-földi tőkéket, ezen utakon is elzárván a közvagyonnak külföldre folyását. Volna elegendő vagyonunk, tehetségünk közinté-zeteinknek, iskoláinknak s összes közér-dekű ügyeinknek s intézményeinknek kellő gyámolitására, fejlesztésére, fentartására,
s a nép. mely államunk területén egy ál-lamtestületté egyesülten él, anyagilag igy megerősödve, valahdra ezen egyesülésének jótékony áldásos következményeit, hasz-nait is élvezhetné; mig most nagy rész-ben csak terhei alatt nyög, hasznait pe-dig a külföld élvezi: sic vos non vobis melifícatis apes."
A külföld iparczikkjeit munkáját szépség olcsóság ajánlják ? &#8212; Szépség meglehet, de olcsóság, az nem. Lehet e valami olcsóbb az ingycnuúl? Hiszen a belföldi iparczikk és munka nekünk állam-testaletileg ingyen van, mert közvagyo-nunkból semmi sem megy ki érette. Ma-gánTagyonomból meglehet, hogy talán n...