Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
433.89 KB
2006-06-06 12:03:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
281
1487
Rövid leírás | Teljes leírás (60.32 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. szeptember 14. 74. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

UAGY-KASHWA, 1879. szeptember 14-én.
74\'llC


f
egets erre Ml erre . negyed érre . . i . | Bn &#171;&#8226;<*&#187;&#8226; 10 kr.
(
\' HMstéssk
< haaáboe petiuorbea
7, ma&#187;"d&#171;or 6 a roin.len
torábbi torért 5 kr.
&#8222; NYILTTÉRBER
\'tornaként 10 krirt ti-
< lelnek fel
Kinettári illetek minden legyet hirdetésért kdlSaf J 30 kr BeetendS. |
ZALAI KÖZLÖNY
elóbb: ,5B -A. H. .A.- S O 3MC O
1 Alap BÜlMl TWi P á>
j* Ulstf kStlemfayek &#8226; l fc
\'I rntkanOk 1 :&#187;&#8226;
anyagi rétaét illeti &#8226; 6.1.menyek pedig a kiadóhoz btrmeasre
inteaendok :
HAQT-KAH1ZSA
Wltttlttaái
Bernentstlen lerslek. eaak lemért mnakatir jsaktel fogadtatnak el.
{Ksafeatok rlaaaa nem)\' kUdeUek.


Hetciikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
tület"
N.-K>nlr.a&#187;.vnro&#187; hflyhatóeáeának, &#8222;n.-kanizftai önk. tüzoltó-egrlet", i ,n. én.-kanizsai kluded-ncveló &#171;gj<Mlll&#171;t% * &#8222;aoironi kermked&#171;li
kanliul korckcdelmi i lparbank&#171;, &#187;n.-k&#187;nli&#171;&#171;l Ukar&#171;kp&#171;Bztár*, &#9632; &#8222;zaUnegvol álUláaoa tulUto* &#187;i &#8226; l.arkam.&#8482; &#187;..ka&#187;lmii&#171;l kulválantmitnja- . több &#171;iaÍJ(.l &#171;s ,áro.i eryesulet hlvataloi értmltgje.

A nagy-kanizsai vidékbcli IV-ik gabona- és borvásar.
Jegyzőkönyv,
Jtlvétetett Kagy-Kanizsán 1879. szept. 9-A zala megyei gazdasági egyesület a -i. 1879. évi május 5-én tartott közgyűlése 6/38 sz. a. hozott végzésével a gabona és borvásár megtartását elhatározván, a ren-dezéssel megbízott bizottság által annak határnapjánl kitűzött s kellőleg kihirdetett mai napon délelőtti 9 órakor G lavina Lajos egyesületi elnök ur, N. Balás Árpád mi-niszteri bisztos nr jelenlétében a vásár helyiségében rendező bizottság kíséretével , megjelenvén, üdvözötle a megjelenteket s előadván, hogy ámbár a gabona vásárok czél\'szerüsége és haszna iránt a vélemé-nyek eltérők, melyeket csak az idő és tapasztalás fog majd igazolni, annyi még is bizonyos, hogy a vidéki termények mi-nősége, mennyisége bemutatása, megismer-tetése a termelőre és vevőre hasznosan hat, e a mezei gazdászat s kereskedelem előnyére szolgál, ezt igazolja az, hogy mindenütt a hol nemzetközi országos vagy vidéki gabona vásárok kezdettek tartatni, azok meg nem szuntettettek, évenkint megtartatnak, ez inditatta a zala-megyei gazdasági egyesü-letet is. hogy a nagy-kanizsai IV. gabona-és borvásár rendezését elhatározza, amely a mai nap megtartatott, a melyen a magy. &#8226; kir. fuldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi kir. miniszter is képviseletére N. Balás Árpád urat megbízni méltoztatott, előad-ván még hogy a megypi és vidéki termés eredményéről biztos adatokat előterjeszteni, miiión a kedvezőtlen időjárás miatt a ter-més oly különböző hogy 15 &#8212; 39 kilogramm között váltakozik, nem lehet, még is a beér-
kezett tudósítások és közvetlen tapasztalatok egybevetése folytán a vidéki termésről elő-adja, hogy egy 1200 Q öles holdon az átlag termés búza 5,22 mm. rozs 3,78 mm. árpa 6,24 mm. zab 6 mm. a bortermés jó középszerűnek, a ha az időjárás a szü-retig oly kedvezőieg folyik le, a múlt évnél jobbnak remélhető, a tengeri középszerűnek a hajdina és köles jónak, a takarmány mind mennyiség tekintetében bőnek...