Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
464.45 KB
2006-06-07 10:55:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
296
1553
Rövid leírás | Teljes leírás (67.26 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. november 20. 93. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

5AGY-KÍTOZ8A, 1879. november 8O-án.
TlMBnjolciadlk

^^ÖHtttétl ár
fél ina
jnacvta *
,1 *•*»
Hlrtstist*
! 7,
( bajiboa patluorban , nuodasor 6 I minién további aorért 5 kr.
KYILTTÉBBES áronként 10 krért >é-
tetnek fel
Kineatári illetek minden
,erT«i hirdetésért ka]»
30 kr Sietendő-.
ZALAI ROZLONY
előbb: .ZALA-SOMOOYI
A la* MOari rtsatt illett kSalaaiavsk • aurkaaatfhta, raseit llleU v padif • kildttoi bífm.otta iatiasaiak: .
n Unlak.
esik
, aaktil forsiutaak ti.
kUdatuk.


Helei.kl.it kétszer, vasárnap- s csütörtökön uiegjeleuö vegyes tartalmú lap.
N.-Knniuavároi helyhatéiagáiuk, „B-kanlmai önt toiolto-egrlet", a ,». tOlet", a. .n.-kaniuai kisded-neveló egvmalet", a .soproni kereakedeli
kuiuai keretkedelui . (.art-uk--, ,m.-kMÍx«iü takarékpénztár-, « .zalaaegrel általános UaltéMt i • Iparkamara »-ka..lM«l Mlváluitatars.\' t több ■«;;«! ét rirMl e*vMuIet MvaUlot értetiOJ*.

Zalavármegye allspaujától.
\' Rendelet.
A phylloxera, melynek fellépte már a/, ország több borászatilag nevezetes vi-dékén constatáltatott, megyénkben a keszt-helyi határban szintén mutatkozik oly szőlőkben, melyekben a kassai Mathiás-féle inficiált szó Hó telepből hozatott szóló-tok vannak elültetve; miből alapos felte-véssel következtethető, hogy ezen pusztító rovar által a megyében más oly szőlő te-rületek is megfertöztetvék, melyekbe Kas-sáról vagy az országnak egyéb oly vidé-kéről, hol az eddig jelentkezett, közvet-lenül hozattak szőlővesszők vagy pedig ezen közvetlenül megrendelők szőlőibőt származott vesszők ültetttttek. —
Megyénk gazdászati iparának legne-vezetesebb ágát a szólómivelés képezi, melylyel egész vidékek jóléte, sót létkér-dése van szoros kapcsolatban; a lakosság élet érdekei tehát elengedhetlenül paran-csolják, hogy minden intézkedés, mely ezen bortermelésünket kiszámithatlan károkkal sőt végpusztulással fenyegető baj elhárí-tására czélszerüuek mutatkozik a legna-gyobb gyorsasággal és erélylyel foganatba vétessék; addig is tehát, mig a phylloxera által inficiált területek a már folyamatba tett szakértői vizsgálattal megállapittat-nak s ennek alapján a baj gyökeres el-fojtása végett az ezen területeken fogana-tosítandó irtási eljárás iránt a nagymél-tóságu magyar királyi foldmivelés- ipar-és kereskedelmi minisztérium részletesen intézkedni fog — a veszélynek az eddig megtámadott helyeken való localizálása és terjedésének egyedül lehetséges meggátlása végett rendelem a következőket:
1.) Jelen rendelet kihirdetésétől kezdve a megye egész területén agy a gyökere* mint a sima vessző forgalom teljesen betiltatik. TiItátik tehát a szőlőkből agy a sima, mint a gyökeres vesszők net, to-vábbá egyéb fa- és cserje nemű ültetvé-nyeknek nem csak idegen határban, hanem ugyan azon határbeli szólókben is egyik-ből a másikba bármely czimen és ürügy alatt való átvitele még azon esetben is, há a szőlők ugyanazon tulajdonos tulaj-donát képeznék. Ezen tilalom megszegői — ugy a vevő mint az eladó, — minden egyes esetben 25 írttól 200 frtig terjed-hető pénzbirsággal bűntetteinek. —
2.) Mindazon szőlő tulajdonosok, kik másoknak az 1878. évi ősztől kezdve akár saját szőlőjükben termett, akár ide-gen helyről hozott vesszőket bármi rzimen adtak, tartoznak ezen rendelet közhtrrété-telétól számítandó 8 nap, s az első pont-ba...