Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
479.79 KB
2006-06-07 10:58:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
334
1554
Rövid leírás | Teljes leírás (51.58 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. november 27. 95. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SAGY-KAM2BA, 187». november 27-én.
OB-UK austiuaa.
Tkennyoleudlk évfolftm.

«vre
t»let«
A las taaOaaJ r*z**t
Ulel! koalemáarek •
mrkvllkh,
•nvagi restit illeti
totlemáoyek padig a kiadóhoi niranln
ratitendtt : SAOT KAHIISi
Wlasstossáz
Bérmentetien levelek, ciak nmert mankatár-•aktól fogadtatnak sl.
[Untok visisa < klidetaek.
ifl tor
&#171; halából petitiorba.
;i>u&#8222;Inoríl mir.l.n további lorírt 5 kr. *&#171;
onkinl 10 krírt vi-telnek fel Eiueatári illeték aundea w. hirdetfeért "losf 30 kr nsetaad8. |
^7
ZALAI IOZLOIY
-8OMOQ
előbb: &#187;Zi ufV Z-. &#8222;&#9632;,-kaaissai önt tűzoltó-egylet\'\', a
nainal kermkettolai &#9632; Isarbaak", ,m.-kulz*al UkarésréaiUr", a .isiamegyel általa.** tajiitétet .&#9632;.-kuiuai kUdea-ieiel* egje&#171;*let&#171;, a .w-rMi kereskeéelsal i Imaxtajaars L-kuizasi kalTilMitssáiys" &#8226; Ukb megjei éa firosl e*ve&#187;&let klTitaloi érteslUje.
Heteuklut kétszer, vasárnap- s csutOrtökóu tnegjeleaö vegyes tartalmú lap.
Építs önt vasutat.
Ha az állam követelte igényeknek megfelelni akarónk, áfakor W kell hasz-nálnunk mindent, mit a XIX. sziiad tu-dománya már eddig is előttünk fel tárt. Nem elég az okszerű gazdálkodás, nem az ipar- és kereskedelem szorgalma; szük-séges mindehhez Isten által adott termé-nyünk és a tevékenység eredményének gyors és biztos expediálása is, &#8212; mert az idö pénz! Ily, vagy ehhez hasonló gon-dolattól áthatottad gyűltek egybe f. év nov. 15-én Sümegh város tanács termé-ben Jánosháza, Os.-Rendek, Sümegh és Tapolcza, valamint vidékének számos az üdvösért érdeklő férfiai, kik ezen tanács-mányra elnöknek t. Barcza Sándort Ren-dekről, jegyzőül Takách Zsigmond sümeghi
\'ügyvédet egyhangúlag megválaszták.
Elnök hódol a közbizalomnak, midőn megnyitó beszédében visszapillantást vet az elmúlt időkre, egyszersmind hasonlatba hozva helyzetünket a jelen körülményekkel. &#8222;Segits magadon az Isten is mcg-segit" közmondást felhasználva áttér a vég kifejezésre; ha lehet építsünk vasu-tat! Bevezető sxavai után szükségesnek tartja elnök a tanácskoznianyt a követ-kező négy kérdés megoldására felhívni. I.
\'Szükséges e egy tervbe vett számyvasnt vonal. II. Honnan kiindulva, meddig? III. Áttekintés menyibe kerti ? és IV. A költ-séget müy utón lehetne előteremteni?
Tekintetbe véve ezen vidék szükség-letét, a bort, fát mi iflnen gyors szál-lítás mellett elvihető lenne az első kér-désen hamar tul esett a gyűlés miért egy szárny vaspálya kiépítésének szüksé-gét közóhajképpen kimondja.
A honnan meddigre nézve elágazóbb vélemények nyilvánultak. Némelyek az egész értekezletet elodázni véltek egy Keszthely ég vidéke érdekeltségével meg-tartandó tanácskozmánfig; mások a nyu-goti vaspályát Szt.-Györgygyel összkapcso-latba kívánják hozatni, míg a többség nézete abban találkozik: miszerint tudja bár az együttlevö érdekeltség, hogy min-den tekintetben előnyösebb volna ezen tervbe vett vonalat 8zt.-Györgygyel egybe kapcsolni, azonban ha ez tetemes aka-dályokkal találkoznék, egyelőre vétessék munkálatba Boba Jánosházból kiindnló Sümegh, Tapolczáig menő vonal. A har-madik kérdésre felkéri elnök Gál Ödön jelenlevő mérnököt közölné e téren gyűj-tött tapasztalatait, ki ezen felhívásnak szí-ves készséggel engedve kijelenti, hogy mun-kálata inkább rsak Tapolczáig irányul, miért eddig határozottabb válaszszal szol-gálhat. Figyelembe véve, h...