Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
473.77 KB
2006-06-07 11:19:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
342
1797
Rövid leírás | Teljes leírás (64.93 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. december 25. 103. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

5AGY-KA STZ8A, 1879. deciejnber 35-én.
1O3-1H:
TtiennyalejutdUc érfolrm.

EMtatMér: 19 &#8222;fa. 4n&#171; .&#9632;<*-(
IB&#171;&#171; k&#171;.i.&#8222;..r.k &#8226; &#8226;&#8226;arkaartgkta.
kiadóból bermvatr*
münntik:
&#9632;A0T-IANIZ8*
WlutktMz.
Birnntatln taraiak. e&#171;&k iiojart mnnkarfr-ukbil
( buiboi patiuorbu
r( naaodnor 6 t niotlas
toTábbi torírt 6 ki.
NY1LTTÍBBER &#8226;rcrakiat 10 kr*rt fi-
&#171;taek fel. || Kineittri illeték minden
Jerre* birietMrt k&#171;lS-30 kt &#171;wt-&#171;
ALAI KÖZLÖNY
Hljetmk.
előbb:
.ZAIiA-SOMOQTI KOZLON
N.-Kanlmvár&#171;&#171; kelThaUaáfásak, ^.-kuizsai Sok. tuzoltó-egrlet*, a ^.-kaaiztai kenskeal&#171;lmi i Ijartamk*, ,L-kaBÍxul takarékp&#171;mztár&#171;, a .lalaaegjei álUlánot tuitétfw &#171;l&#171;t&#171;, > ,n.-k&#171;Bi&#187;&#171;&#187;l tl&#187;í<<í-B&#171;v&#171;l6 &#187;m-&#171;ai&#171;t&#171;, a .nopronl kerMk&#171;d&#171;lail &#8226; iparkamara B.-kaaiz&#171;ai UlTiluitaOar** &#8226; tík&#187; &#171;&#171;&#171;yel &#171;&#171; "*ro&#171;l eíje.aiet UTSUIM &#171;rte&#171;it&#171;j&#171;.
Ueteuklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuó vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
a
, Zalai Közlöny"
1880 dik évi 19-dik folyamára.
Daczára az idő mostohaságának, egy jobb jövó reményében folytatólagosan ki-adom az általam alapított, s nem csekély áldozattal fenntartott s 19-dik évfolya-mába lépő .Zalai Közlönyt * hasonló alakban s független szellemben szerkesz-tetten.
A megye minden részében van e lapnak önzetlen munkatársa és azért min-den nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közöltetik s minden más helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkint kétszer adatik ki, mi a hirde-tésekre nézve is sokkal előnyösebb és méltán figyelembe vehető.
Bizva tehát a mélyen tisztelt kö-zönség hazafias érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog továbbra is buz-dítani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pártfogá-sával lelkesíteni.
EtífeetMt ár:
1880. január&#8212;márt. évnegyedre 2 frt
, január &#8212; június félévre 4 frt.
, január &#8212;decz. egész évre 8 frt.
Az előfizetések idejekorán való meg-tételét kérem, miután feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések esz-közlése legczélszerübb postai utalványon, melyek egyenesen hozzám intézendók.
WAJDITS JÓZSEF
kiadó l&ptul&juono* konyTkere&#187;k&#187;dés&#171;
Karácseny napján. I
1879. dociembnr 25 I
A vallásfelekezetek küiönfélesége sze-rint egymástól többé kevésbé eltérő, kü-lönböző szertartások között az egész ke-resztény világ Jézusnak az emberiséget megváltó isten embernek születését ünnepli e napon; igen, -- ünnep van ma az egész keresztény világon.
Ki a romlott erkölcsökben elfajult emberidet, ki a szellemi sötétségben tévelygő népeket és nemzeteket az isteni hit, remény, felebaráti szeretet, béke és szabadság égi malasztjában részelteté, fel-szabaditá. átalakitá, megválta, &#8212; e napon jött a világra.
Oly magasztos, szív- és lélekemelő ünnep ez, mely megérdemli, hogy a tem-plom falain kívül, általunk is, e helyen is megtartassák.
Hát eljöttél hozzánk ismét, mint minden évben szoktál, te nyájas arczn gyerm...