Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
541.5 KB
2006-06-07 11:20:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
478
1755
Rövid leírás | Teljes leírás (56.36 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. december 28. 104. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

i. deexember 88-án.
dlk érfolyai


rUrs»tr»sk
8 baaibol patittorban
7, aiáaodmor 6 ■ miml*n
totibbi lorírt 5 kr.
KYILTTÉRBEN orooktot 10 kr4rt T*-
t«to«k f«l.
Kinoitirí illeték minden
e|7«> birdetii4rt kol»
30 kr 6.0t.odí
ZALAI IÖZLÖIY
elíbb:
A.-- 8OMOÖTI KOZLOSI "5T.«
A, lap »>IW rtmtt
i riuil iltot! klldího, bírm.nCT.
j N1QT KANIZSA
\' tnattlattái.
B4rn«nt«tl«n ler«Uk. ruk ..m.rt muok.tií-»«kt6l fogkdtataak •!.
lKi.ir.tok >iu» •
J ktUabiak.
■i.-Kuiluavároii hílykaténáífinak, „n.-kanlzgal öak. tüzolto-egrltt", » „M.-kanltaai kereakedelm! • Iparbank*, „n.-kanlwal takarékpénztár*, > „xalamegrei általános Unitot** tDIft\', > .n.-kanizsai kl«den\'-ii«Ti>lo egTMfllet". > ,«opronl kcrPBkcdslml » Iparkamara ii.-kanizaal kfilT.iluztfuaiiTa" a több m«gr«l 6a ?áro«I í*y««ill«t hlraUIan érte«ltij«.
Hclenkliu kétszer, usamap- N csiUörtóktim
vegyes tartalmú lap.

Előfizetési felhívás
a
, Zalai Közlöny"
1880 dik évi 19-dik folyamára.
Daczára az idő mostobaságának, egy jobb jövő reményében folytatólagosan ki-adom az általam alapított, s nem csekély áldozattal fenntartott s 19 dik évfolya-mába lépő .Zalai Közlönyt\' hasonló alakban s független szellemben- szerkesz-tetten.
A megye minden részében van e lapnak önzetlen mnnkatirsa és azért min-den nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közöltetik s minden mán helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkint kétszer adatik ki, . mi a hirde-tésekre nézve is sokkal előnyösebb és méltán figyelembe vehető.
Bizva tehát a mélyen tisztelt kö-zBnség hazafias érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog továbbra is bnz-ditani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pírtfogá-sával lelkesíteni.
Előfizetési ár:
1880. jannár —márt. évnegyedre 2 frt.
, jannár—jnnins félévre 4 frt.
, január —decz. egész évre 8 frt.
Az előfizetések idejekorán való meg-tételét kérem, mintán feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések esz-közlése legczélszerübb postai utalványon, melyek egyenesen hozzám intézendók.
WIUDITS JÓZSEF
kiadó Ispwlajuonot konTTkfretkedés* Nagy-Kanizsa.
A Mura szabályozása tárgyában
Zalamegye folyó 1879. november 24-dik
közgyűléséből az országgyűléshez intézett
felirat.
12648 173. jk
Zalavármegye közönségétói.
Mélyen tisztelt képviselőház!
A közelebb lefolyt éveken át szer-zett tapasztalatok a megyében egy oly kérdést állítottak elótérbe, melyet a ve-szélyeztetett nagyérdekek fontossága an-nál inkább kiemel a tisztán partialis ér-dekeltség kóréból, mert a fenyegető baj-nak elhárítása, annak természeténél fogva csak nagyobb szabású intézkedések utján eszközölhető, melyek azonban egyes vidék vagy tőrvényhatóság erejét felülmúlják. Ezen kérdés a Mura folyó szabályozása.
A Mura folyó, mely Stájerországból kilépve Vas- és Zalamegye határait érinti \'Deklezsintól kezdve pedig Légrádig 9 mértfőid hosszúságban tisztán Zalavárme-gye területét hasítja ...