Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
541.5 KB
2006-06-07 11:20:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
542
1918
Rövid leírás | Teljes leírás (56.36 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. december 28. 104. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

i. deexember 88-án.
dlk érfolyai


rUrs»tr»sk
8 baaibol patittorban
7, aiáaodmor 6 ■ miml*n
totibbi lorírt 5 kr.
KYILTTÉRBEN orooktot 10 kr4rt T*-
t«to«k f«l.
Kinoitirí illeték minden
e|7«> birdetii4rt kol»
30 kr 6.0t.odí
ZALAI IÖZLÖIY
elíbb:
A.-- 8OMOÖTI KOZLOSI "5T.«
A, lap »>IW rtmtt
i riuil iltot! klldího, bírm.nCT.
j N1QT KANIZSA
\' tnattlattái.
B4rn«nt«tl«n ler«Uk. ruk ..m.rt muok.tií-»«kt6l fogkdtataak •!.
lKi.ir.tok >iu» •
J ktUabiak.
■i.-Kuiluavároii hílykaténáífinak, „n.-kanlzgal öak. tüzolto-egrltt", » „M.-kanltaai kereakedelm! • Iparbank*, „n.-kanlwal takarékpénztár*, > „xalamegrei általános Unitot** tDIft\', > .n.-kanizsai kl«den\'-ii«Ti>lo egTMfllet". > ,«opronl kcrPBkcdslml » Iparkamara ii.-kanizaal kfilT.iluztfuaiiTa" a több m«gr«l 6a ?áro«I í*y««ill«t hlraUIan érte«ltij«.
Hclenkliu kétszer, usamap- N csiUörtóktim
vegyes tartalmú lap.

Előfizetési felhívás
a
, Zalai Közlöny"
1880 dik évi 19-dik folyamára.
Daczára az idő mostobaságának, egy jobb jövő reményében folytatólagosan ki-adom az általam alapított, s nem csekély áldozattal fenntartott s 19 dik évfolya-mába lépő .Zalai Közlönyt\' hasonló alakban s független szellemben- szerkesz-tetten.
A megye minden részében van e lapnak önzetlen mnnkatirsa és azért min-den nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közöltetik s minden mán helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkint kétszer adatik ki, . mi a hirde-tésekre nézve is sokkal előnyösebb és méltán figyelembe vehető.
Bizva tehát a mélyen tisztelt kö-zBnség hazafias érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog továbbra is bnz-ditani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pírtfogá-sával lelkesíteni.
Előfizetési ár:
1880. jannár —márt. évnegyedre 2 frt.
, jannár—jnnins félévre 4 frt.
, január —decz. egész évre 8 frt.
Az előfizetések idejekorán való meg-tételét kérem, mintán feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések esz-közlése legczélszerübb postai utalványon, melyek egyenesen hozzám intézendók.
WIUDITS JÓZSEF
kiadó Ispwlajuonot konTTkfretkedés* Nagy-Kanizsa.
A Mura szabályozása tárgyában
Zalamegye folyó 1879. november 24-dik
közgyűléséből az országgyűléshez intézett
felirat.
12648 173. jk
Zalavármegye közönségétói.
Mélyen tisztelt képviselőház!
A közelebb lefolyt éveken át szer-zett tapasztalatok a megyében egy oly kérdést állítottak elótérbe, melyet a ve-szélyeztetett nagyérdekek fontossága an-nál inkább kiemel a tisztán partialis ér-dekeltség kóréból, mert a fenyegető baj-nak elhárítása, annak természeténél fogva csak nagyobb szabású intézkedések utján eszközölhető, melyek azonban egyes vidék vagy tőrvényhatóság erejét felülmúlják. Ezen kérdés a Mura folyó szabályozása.
A Mura folyó, mely Stájerországból kilépve Vas- és Zalamegye határait érinti \'Deklezsintól kezdve pedig Légrádig 9 mértfőid hosszúságban tisztán Zalavárme-gye területét hasítja át, Stájerországban országos költséggel szabályoztatott, s a szabályozási munkálatok a legközelebb elmúlt évek alatt ott teljesen befejeztet-tek, és mert 8tajerország, hol a hóolva-dásban a folyó időszak áradásainak tu-lajdonképi forrás* létezik, ezen áradások káros következményeitől mentve Tan, mert
a folyó szabályozott medre rohamos gyor sasiggal ömleszti a meggyülő viztümeget a magyarországi részre.
És épen ezen körülmény, hogy a Murának szabályozása ott kezdetett meg és hajtatott végre, honnan az áradások I keletkeznek, teszi reánk oly veszélyessé a helyzetet, — mert a felülről reánk ömlő roppant vízmennyiség befogadására és el-vezetésére a szabályozatlan meder nem lévén képes, a hullámok feltartóztathatlan erővel borítják el és szaggatják a ma-gyarországi partvidéket. —
Már a jelen évben történtek is szo-morú példákkal igazolják azon aggodal-makat, melyekkel a Stájerországban vég-rehajtott Mnra szabályozás következményei elé tekintettünk. így folyó év tavaszán a Mnra fedagadt hullámai a \'muraközt két járásban rohamosan elborítva közel f>G mértföldnyi vidéket, végenyészettel fenye-gették megyénk egyik legvirágzóbb és legnépesebb községét Kottorit, nagy pusz-tításokat okozva nem csak a magán va-gyonban hanem megsemmisítve mintegy 50 ezer forint értékű hidakat és töltése-ket is, melyek teljes helyreállítása a költ-ségek hiányában még most sem volt esz-közölhető; s mindez oly időszakban tör-tént, midőn a Dráva vizszine alant állott, tehát a Murának lefolyását nem akadá-lyozta, holott az ellenkező eshetőség, — I melynek megyénk azon okból is kitéve | van, mert a Dráva és Mura áradása ren-desen — egy időszakban szokott bekö-vetkezni, — menthetlen végpnsztulás ve-szélyét hozná az érintett vidékre.
Ezen kivül Ritka község határában a Mura a hegyoldalt alámosván a községi | belső telkek egyTészét a lakházakkal együtt | elsodorta, és a hegyoldalban végig vo-nuló megyei utat is megrongálta s foly-vást veszélyezteti, és az annak biztosítá-sára ezélzó ideiglenes intézkedések a leg-közelebbi áradásig sem adnak megnyugta-tást. Hasonló sorsnak néznek eléje Felső-és Alsó-Szemenye községek is, hol a fo-lyó alakházaktól már csak néhány lépés-nyire szaggatja a partokat; s mindeze-ken kivül folyásának egész hosszában hol a jobb hol a bal partról évente több száz hold termékeny szántóföldet és rétet te-met hullámaiba, s a túlsó részeken az el-hordott földből terméketlen kavicsos zá-tonyukat alkot.
És így ezen tekintélyes folyó, mely megfékezve, az áltála érintett vidékek je-létének egyik kutforrása lehetne, jelen szabályozatlan állapotában bizonytalanná teszi a partlakók existentiáját, sót foly-tonos pusztításai által már elszegénye-désre juttatja ezen vidéket, melynek lakossága eddig meglehetős jólétnek örven-dett, most azonban már a vagyoni ki-merülés szélén áll a nélkül, hogy ezen erejével arányban nem álló küzdelem-ben csak kilátása is lthetne arra, hogy az előbb utóbb kérlelhetlenül bekö-vetkező sorsát önerejéből elkerülheti.
A Murának szabályozása tehát oly feladatként áll előttünk, melyet teljesíte-nünk kell és mielőbb, ha csak az ország
Két megyéjének számos községét és sok ezer lakosát a biztos végveszélynek kitéve hagyni nem akarjak.
Hogy pedig a Murának szabályo-zása az állami érdekek sorába emelke-dik, azt már a nagyméltóságu közmunka és közlekedési minisztérium is a megyé-hez e tárgyban intézett leirataival kegyes volt elismerni; raidön egyes\' veszélyezte-tett pontok védelmére állami segélyt en- I gedélyezett; de megjegyezve, hogy ezen j védmunkálatok közül a legnevezetesek, t. \\ i. Werntce és Izsákócznál, — szintén csak ; a túlsó parton emelt stájerországi védmü- | vek biztosítása érdekében állíttatnak elő, — az általános tapasztalat azt bizonyítja, h°f?y egyes pontokon emelt ily részleges védmüvek alkalmasak ugyan a veszélyt\' azon helyekről csekély időszakra távoltar-tani, de azok által a zabolátlan folyó-sodra más irányba terelve, rohamosabb erővel tör a védetlen partokra.
Ezen állapot megszüntetése, a lakos-ság veszélyeztetett érdekei, és az állam legbiztosabb adó alapjának megmentése csak is a Murának egységes szabályozása által lehetséges, — mely azonban a me-gye rendelkezésére álló eszközökkel, a .törvényhatóság által megoldhatlan felada-tot képez: mert az erre szükséges na-gyobbszerü elzárást és átmetszési müvek létesítéséhez a megye csak is az utak esináltatásától a közlekedés érezhető hát-rányára elvont közmunka erő átengedé-sével, azontnl azonban a megkivántató építési anyagokkal és pénzbeli költséggel fedezeti alap teljes hiánya miatt nem já-rulhat, de ezeknek az érdekelt, s az ed-digi pusztítások által elszegényedésig sújtott ártéri községek hozzájárulása utján való előállítása lehetséges na már, mert habár a stájerországi országos muraszabályozás meg-történte előtt képesek lehettek is az ér-dekelt községek folyton szenvedett káraik mellett a nagyobb veszély ellen némileg önerejükből védekezni, főleg azon osból, mert a Mura a szabályozás előtt Stájer-honban is nagyobb árterülettel bírván, a víztömeg megoszlása az idejöhető ve-szélyt is kevesbítette; most azonban mi-dőn a Stájerországon keresztül szabályo-zott folyam árja a kitörés lehetőségét csak megyénkbe érkeztekor nyerhetvén, összes vízmennyiségét rögtöni gyorsaság-gal itt árasztja szét, — ily veszély le-küzdésére egyes vidékek ereje a legna-gyobb feláldozás mellett sem lehet képes.
Épen ez okból nem várható az sem, hogy ezen szabályozás az 18 71. évi XXXIX. t. ez. értelmében alakuló vizszabályozási társulat ntján volna keresztül vihető; mert az ily társulat megalakulását egyrészt az érdekelt ártéri községek sújtott anyagi viszonyai akadályozzák, más részről pedig a Mnra partjain, mely nem iszapolás ál-tal okoz károkat, hanem különböző, s előre meg nem határozható helyeken termékeny földeket sodor el, és virágzó községeket fenyeget végpnsztulással. az érdekeltségi arány nem határozható meg, mert itt esakönvédelemről, * haza földjének meg-mentéséről lehet szó, és nem oly társulat
működéséről, aelynck alapját a mflíödé-séból várható haszon képezi.
Mindezek előterjesztése után tehát azon alázatos kérelemmel járulunk » mé-lyen tisztelt képviselőházhoz, hogy kegyei. figyelembe véve az ország határán kívül eredő szabályozás folytatásának kényszerű szükségességét, s azt, hogy ez által Vas és Zalamegyék ártere érintetvén, az helyi érdekűnek épen nem, hanem országos ér-dekűnek tekinthető, végre hogy ezen el-kerülhetlenül szükséges szabályozás ke-resztül vitelére a tőrvény hatóság ren-delkezése alatt levő eszközök teljesen elégtelenek lévén az csak is országos erővel létesíthető, kegyeskedjék a mélyen tiszteit képviselő ház intézkedni, hogy a Mura az országos költséggel szabályozandó folyók sorába felvétessék, és a Mura sza-bályozási költségek czimén bizonyos ösz-szeg már a jövő évi költségvetésbe eló-irányoztassék.
Kelt Zalavármegye törvényhatósági bizottság 1879. évi november hó 24-én és folytatva tartott rendkívüli közgyű-léséből.
Zalavármegye közönsége nevében:
SVASTITS BENÓ m. k.
alispin.
Jegyzőkönyv.
Az általános zalamegyei tanítótestület
Sümegh járáskörének 1819. november 11.
Siimeghen tartott közgyűléséről.
JelenvolUk nümegbiek :
Ádám Iván reáligacgató, Dorner Kajetáa ui mint pártoló tag, vendég Dobronyi Terésia és Dorner Anna urholgy«k, a resdea tagok kö* lül 25. —
Elűök énékeny asavskkal üd\'öali a tsép Mámban egybejött tagokat, megayitó be-nMt két nagj ftrfin totta körül öaup&#171;otoaajt. EótT6a lángamlleme alkotott, jóakarata <r-vénjre emelésére a Uaftrfiak egröntnta miko-désr kiránatoa. Hivatkozik tocább Poatakmi Henrik paedagogusra, kinek avaraiból: &#8222;Én életem által nem akartam matt, mint a nép üdTét* mondatot tojtegetvén a unitóknak a tanügy, a tanítványok éf agymaa iránti sseretetet ajánlva, esiltaj \'látja a ii-\' keret maködé. könnjiléaét a kitD*5U <nM falé. Midin a t. pártoló éa vendégek*! mégagyaMC melegén üdvösli, a gjttlétt megnyitottalak nrilvánitá. (ÉljeniéV)
I. OlvatUtott mait Ulé. jköayvn, mely-nek egyea pontjaira tadatja elnök, hofy a a^emléltelo képek, &#8212; a nyagdij törvény revi* tió &#8212; ét a nyogdij oyagtásátra vouatkoió ha-tárontokat a f. évben Tapolcáin megtartott megyei tanító gyület elé terjeestette. hol mind-ezek a nagygyülét állal elfogadtattak. Jelanti továbbá, bogy a választmány 1879. év lépt. 21. étokL 12-én fiiéit tartott, melyek eMjéá Uotitony Jónef tagtársnak felolvasását illeti &#8222;Eey jelenvölf által Ketithely Mima lapbaa megtámadott Ugye, alapszabályaink értelmébéh elintéstetett. Továbbá eien üléseken {elolvasást tartott: tr.llii Mariska k. a. .A nonerelésríl* Könnye Jóssef tagtárs: A pár&#171;*siédi és eUadfi tanmódról, Bánfi Alajos előadta: mily eljárást követett egy fiával tsvmben, ki folyton ma-kacsságot tanueitott. EEKI kapcsolatban örömét fejeié ki elnök afelett, hogy a kdaségekba ki-küldött ivek, melyben a pályatársak magokat háromévre a járáskor tagjaivá lenni kötelsetek, kettő kivételével mindnyájan aláirtak, estal lehetővé tették, hogy elnök járáskorttnk név-jegy sékét a köipontba bekuldhette.

ZALAI KÖZLŐ NY.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
II. Elnök midin kiemeli a keszthelyi köz-pont tevékenységét, egyszersmind az onpu vett ügyiratok alapján jelenti 1) f. évi szept 31-ik keltból: s) Felsxólittatnak a járásköro\'k ezen elfogadott tétel kidolgozására. .Állítassa-nak okadatolással egybe azon ábrák jegyiéke melyek a Dépiikola (1&#8212;VI) egyes osztályában a szemléltető oktatáshoz szükségesek ?&#8226; E kér déa megoldására vállalkoztak Sümeghről: Bánfi Alajoa, KönDye József, Németh Béla, Károly János. Ke ódákról : Lob Ignácz, Oou-tony József, Galambot József, Tóth Lajos (Mi-hályfa), Velloer Alajos (Káptalanfa), Nagy Jó-isef (Csebi) és Végb János (Bazairól.)
b) Tudatja elnök ai alapszabályok módo oltott pontjait, a tagdíj ezentúl 1 frt, melynek egyharmada központba küldendő be. E pont-nál a tagok egyszersmind tagdíj fizetésre szóü-Uttak.
2 szór. Augusstus 30-án a köiponti tiszt-viselők névsora vétetett. 3-&#171;ior. Okt. 3. kelt acerint: a) f. évi sept. 27-én tartott v. ülés ha tározatából, a megyei közgyűlés elé terjesstendő tárgyak 1880. óv január elsőig központhoz\'kül-dessenek be. c) Központ megkereste a tanielü-gyelóséget, a községi tanítók névsoráról, bogy aiok, kik működésüknek egyes körökbeu ed-djg jelét nem adták, belépésre szólithstók le* gvenek.
4. Okt. 27-én kelt iratból: a) (. évben megyét közgyűlésünk által elfogadott pontok a &#8222;Tsnito-egyletek országos szövetségénél" tétet tek át és Zalamegye tanítóságának a szövetség-hez caatlakotása bejelentetett. A szövetség alap* szabályait belugyministerium jóváhagyási zá-radékkal nem látta el, miért beküldött irataink a III. egyetemes tanító gyűlés végrehajtó 50-es bizottságából tétettek át. Erre egyakaratnlag mondatik ki: Sümegh járás tanitóköre is mély fájdalommal veBzi a ministeri leiratut tudomá-eul, síivbúi csatlakozik Keszthel; járás tanító körének hozzánk jkőnyvbeo áttett kifejezéséhes miért jegyzőkönyvileg tisztelettel kéri fel a közgyűlés zalamegyei tanítótestület elnökségét, hogy a szövetségnek újra meg ajra leendő ké-relmezéséhez csatlakozzék, mert csak a szövet-ség létre jötte adhat egyöntetű munkálkodást, ez emelheti hazánk tanügyét!
b) Bematatja elnök megyénkben működő járáskörök táblás egybe állítását, ezzel kapcso-latban tudatja, bogy a nagy-kanizsai tantestü-let és kis-kanizsai járáskör működésre egye-sült, c) A központi választmány üléseit minden hó második vasárnapján délelőtt fogja tartani. A közgyűlés mind ezt szíves tudomásul veasi.
III. Olvastatott: Keszthely járáskörének
1879. év okt. 29 én felvett jegyzőkönyvi kivo-
nata, melyben foglalt indítvány értelmében
adassék a központban felállítandó segélyegylet
pénztárába a járásköri pénzállomány. Ezzel
kapcsolatban midőn Varga József pénztárnok
jelenti, hogy a járáskör alaptőkéje 200 frt,
egyszersmind tudatja, hogy e tőke a sümeghi
tantestület által 1872. óta, midőn itt még já-
ráskör nem létezett, gyüjtetett és időközönkint
a vidéki tagtársak segélye nélkül gyarapiita-
tott. Részletesebb m-gbeszélée után kimonda-
tott : miután a kör választmánya íltal kezelt
összeghez a vidék tanítói majd épen semmivel
sem járultak, ennélfogva könyvtár alap javára
gyűjtött tőke a központban létesítendő segély-
egyletnek nem adathatik át. A segélyegylet
ügyére vonatkozó tárgyalások a jövő év tava-
szi nagygyűlésén vétetnek foganatba, mégis a
könyvtár rendezés ügyére a közgyűlés a vá
lasztmányhozmégLob Ignácz, Vellner Alajos
és Nagy József tagokat beválasztja.
IV. Nagy József tagtárs a történejemből
gyakorlati előadást Unott a népiskola VI. osz-
tálya növendékeit oktatván, a többi osztály ta-
nulóinak csendes foglalkozásul munkát osztott
ki. Előadását két részre osztá, 1-ör elméletileg
adá elő a történelem a törvény szabta hány
érában és miként követelte tradálását, 2or
tényleg a tatár járául magyarázta az e ciélra
együtt tartott tanulóknak. Eziilán a kör tagjai
vissza menvén a gyűlés taoh-ilyiségbe, hol esz
mecsére ntán a gyűlés előadónak készültséggel
történt fellépte, és szabatos előadásáért jköny vi
köszönetét fejezé ki.
V. Vellner Alajos olvasta .Néhány őszinte
szó a járáskör összes tagjaihoz* czimu dolgo-
zatát, melyből a k.jr munkássága felől érdek-
lődés és üdvös irány eszmék augárzottak ki.
0 inkább a gyakorlati előadások és egyes er-
kölcsi hibáknak mikéot leendő orvoslásátajánlja
-a tárgysorozat keretébe, mint egyes hosszas felolvasást, melynek rendesen maradandó ha-tása nem lehet ; továbbá a közgyűlésekre ke-vesebbet vél czélezerünek kitüze\'ui, mit azon-baa alaposan letárgyaliatni kíván.
A felolvasás helyesléssel fogadtatott; ér-tetesőnek- ssiatéB jegyzőkönyvileg köszönet sza-vaztatott.
VI. Elnök indítványára elfogadtatott: 1880 év május hóban tartandó közgyűlésig minden egyes közság tanítója tudomást szerei azon iskolának, melyben működik történelmi adatairól, ezt tetszés szerinti terjedelemben
összeállítva a választmányhoz. Sümeghre jel zett év spril bsvában beküldi, hogy a járáskor könyvtára az egész kerület tanodáinak részle-tes statisztikai is történelmi adatával szolgál, hasson. &#8212;
VII Jövő közgyűlés helyéül Rendek tű setéit ki.
VIII. Jelen ülés jkönyv hitelesitésére Végh János és Tóth Lajos tagok bízattak meg
A gyűlést elnök rövid, de lelkes szavak kai befejezettnek nyilvásitá.
Kmf. BANFI ALAJOS.
járás kori eloík. NÉMETH BÉLA
A zala-szent-gróilii &g. ev. imaház éa iskola
felsaeoteltje alkalmával mondott ezentbeazédek
II. DUBOVAY BÉLA sala iitráDdi ev
lelkésztől. (Vége.)
As iaten minden müvében hatalmának éa erejének mindennemű nyilvánításában nagy és utánozhatlan; de az embert egyedül a tűre lemben ezen legdícsóbb, de egyszersmind Ug nehezebb erény gyakorlásában lehet nagynak állítani, mert ennek alapjául egyedül osak azon szeretet szolgálhat, melyről asent könyvünk bed, de ai élet tapaastalatnak mindenki előtt nyitva levő könyvében is azt olvaasuk, hogy as &#8222;mindeneket eliür." Sok, óh számtalan sok ut van as ember előtt szeretett hallgatóim, me-lyen Istenhez a a végeiéi a. I kitűzött boláogzig-hoi közeledhetik, azonban egyetlen egy sem oly biztos s a mellett egy e-iin oly nehesen jér< hittó mint a jézusí türelemnek tövisekkel, éles kövekkel megrakott pályája. Nem csuda tehát, hogy éten megvéresŐ tövisek kösül szedegetni ki a jut*lom rózsákat, az érdem koszorúba kö-tendő kodves virágokat oly kevés ember tanú-sít igazi buzgóságot, szíves igyekezetet, ellen-ben számtalan sokan vannak, kik as üldözés, kárhoztatás, itélgetós gonoss szellemének kaján sugallatára hallgatva elég oknak tartják a tü-relmetlenségre, az ember gyűlöletre a küiön bőxő véleményt, mely kinek kinek ésijirásá-Ta*j egyéni meggyőződésével, vagy érdekeivel ellenkezik; elég oknak tartják ai üldözésre, a türelmetlen birálgatásra sót kigunyolásra A más templomba való járást, más szertartás szerint való ünneplést! &#8212; Holott pedig világosan meg van írva azon törvényben, melyet a világ meg-váltója a násáreUu Jésua minden ember által betöltendőnek nevezett, hogy &#8222;nincsen sem zsidó sem pogány sem görög sem ur sem sza-bados sem szolga sem férfin sem aó között vá-logatás, mert minden nép közül kodves istennek ki út féli és igazságot cselekszik.
Meg kell ugyan vallani, bogy valamint minden egyéb erény ugy az ezen moat idézett törvény által megkövetelt erény a türelem eré-nye ís lassan ver gyökeret az emberek szivében ason oknál fogva, mert a különböző nemztit-ségü emberek és külön Uös-A hi taorsoeok között igen is megrögsött a kölcsönös ide-genkedés, fajgyűlölet és ellenségeskedésre kész haj 1 an dóság, mely ottan ottan fájdalom még ma a XlX-ifc évszázadnak általános felvi-lágovodottsággal dicsekedő korszakában is meg-termi keserű gyümölcseit és ugyancsak sirva kell vallomást tenni szeretett hallgatóim azon szomorú körülmény létezéséről , miszerint még ma is tétetnek oly sérelmes intézkedések, me-yek a személyvalogatást tiltó isteni törvény ellenére válasz falakat akarnak emelni ember és ember, polgár és polgár, keresztény és ke reastény k Özöt t mól tó és jogosul t pan ászra nyitva a jobb érzelmüek é&#171; a sértett felek aj-kait! Azonban hála isten mind a mellett van mégis a minek tiszta szívből örülhetünk, van a miért minden türelmetlenségről tanúskodó sér-tegetések ellenére is ái db ttjuk az isteni gond-viselést, mtrl habár lassan terjed, mindamel-lett mégis szépen halad, örvendetes előmenetelt tanúsít az emberek kftzött az a jézusi szellem ben nyilvánuló egyáltalioo* vaJlásbeli türelem, melytől áthatva és vezéreltetve a polgári felsőbb hatalmasságok is mioden beavatkozás és törve-nyas megszorítás nélkül engednek oly templo-kat építtetni, melyeknek ékességei között leg-eUrt é&#187; kiválló helyet foglal el azon szószék, bonnét hitbuzgó lelkes apostolok hirdetik és terjesztik eme leikelemelő, felbátorító szent igazságot: &#8222;egy az isten, a ki mindeneknek atyja* ! Hirdetik és terjesztik hogy saavok hatalma előtt pusztuljon és ömöljék napról napra j azon válaszful, mely útját akarja állni köz művelődésnek és az emberbaráti szeretet min-denekkei koros boldogító áldásának.
Ennek a szent elvnek hirdetése és kiter-jesztése szolgáljon legszebb ékeaaégüt e szent házban as idők végéig, ez tegye kedvessé, óhaj-totta éa látogatottá mindenkor a gylilekeset minden tagjára nézve; ez avassa, es szentelje tel időről időre oly templommá, melyben az urusk lelke iakózzék mindenkor; ily értelem-ben működjék e ssent helyivel karöltve, váll-vetve u uj iskola, nevelvén a kebelébon fogad- (
I
tatott zsenge gyermeksereget azon azt alapon, mely a Jézus Krisztus, egyengetvén előtte az ntat, meiy a tökéletesítéshez vezet; feldissit-vén oly ékességgel, mely s mindeneket eltűrő fslebaráti sseretet. &#8212; És hogy ez így is leszeo szeutül hiszem én szeretett hallgatóim észlelve as ünnepélyes hangulatot, mely öröm konyek-ben fejezte ki magát árosaitokon és a jövőben kifejtendő busgoság mellett pedig kezeskedik sz sz önzetlen tevékenység s áldozat készség, melyet e szent hely follállitása körül oly sokan tanúsítottak !. ..
Éa most, s kisirt örömkönnyek mellett foglaljon helyt arcaáinkon a hálának szivünk oltáráról fellobogó szent lángja azon gondviselő Isten iránt, ki minket ez idő sserínt ily nagy jótéteményre érdemesíteni méltóztatott, legyünk hálásak felséges uralkodó koronás királyunk kormánya iránt is, mely, minket ngyhásunk , szabad szellemű prot. egyházunk jogsinak és minden vallásos szertartásainak gyakorlatai-ban háborgatni senki által sem enged, sőt koron-ként magas pártfogásával támogat és kegyesen gyámolit I
As urnák lelke pedig ssentelje meg e há-zst, kegyelmének es áldásainak teljessége la-kozzék ennek tálai között, hogy áldottak leheaaenek mindazok, kik ezt a szent munkát akár tanácsukkal, akár tettleges munkáikkal, áldozataikkal emelni segítették. Ligyenek ál-dottak e városnak elöljárói, bogy az ur lelke által vezéreltetvén a köztéren kifejtendő ügy-buzgóságukat mindenben a nép boldogitáaára irányozzák ; legyenek áldottak a tisztes öregek kik e mai szent ünnep napon így fohásskodnak : .látták uram a mi szemeink a te dicsőségedet, must már bocsáss el minket békességgel.* Le gyének áldottak az atyák és anyák, kik e szent hely számára kedves magsstaikból erős oszlo-pokat képezui tűzték ki magák elé életfelada-tul; legyenek áldotiak a gyermekek, ifjak, as élet dilén levő tetterős, munkaképes tagjai e gyülekezetnek mint az egynSiz, a- uemzet, as egész emberiség jövő boldogságának biztosítékai. Legyenek szentek, butgók e helyen &#187;z éneklések, imádkozások iegyetnek hathatósak sz igehir-detések és üdvösek minden egyházi szent cse lekvények.
Áldutt Jézus ! Szenteld meg az egész gyü-lekezetet miképeo hogy .szent, szent, szent a seregekoek urs istene; teljes a menny és föld sz ő dicsőségével* Ameo. &#8212;
Helyt hírek.
&#8212; Jelen smámunk ez évben az utolsó,
s midőn bucsut veszünk lapunk tisztelt párto-
lói és kedves munkatársainktót, fogadják ha-
zafias köszönetünket s óhajtjuk, hogy a jövő
stámban &#8212; megszokott házi barátként &#8212; njo-
lag találkozhassunk.
&#8212; A* óvodában múlt kedden délután
az elnökség jelenlétében osztattak ki azon kézi
munkák, melyeket a kisdedek szüleik részére
készítettek; a fáradhatlan nevelő ur türelme s
s\'akbazgalmának ujabb szép jelét adá s méltó
elégtételül szolgált azon ártatlan őröm, m ly a
kisdedek arczán tündökölt.
&#8212; A nagy-kanUutai toma-egylet 1880. évi január hó 14 én Nagy-Kanizsán sz .irány szarvashoz* czimü vendéglő nagy ter-mében zártkörű táaczkoszorut rendes. A meg-hívó másra át nem ruházható és ennek elömu tatáss mellett névre szóló jegyek válthatók ja-nuár 12., 13. és 14-én Milhofer Ödön ur üzle-tében és este a pénstárnál. Ssemélyjegy 1 frt. 50 kr. Családjegy 3 Irt &#8212; Karzatjegy 1 frt 50 kr. Kezdete S1/, órakor.
&#8212; A &#187;&#187;ike*tehérv&ri oraságos kiállí-
tási érmek és okmányok kiosztása Nagy-Kaoi
zaán: Nagy aranyérem : K&#171;ller Ignácz, esüst
érem: felsőbb leányiskola (ehéruemüért,Guttmau
S. H. Bronzérem : Vass Károly, Miltenberger
Sándor, Hartmano Igoácz, Hencz Aatal, Mura-
közy Lajos, Engl Adolf, Ver báj Sándor. Pál
Sándor. Díszoklevelek: Hencz A&#171;U|, Foldy
Ferencz. Emlékokmáovok: Lirheim Lajos,
Zatraczki Bossó, Kollman József, Dávid János,
Hanratno Ignácz, Grá\'z Antal, Szommer Ká-
roly, Neufeld Salamon, id. Schvarts Jáoos,
ínéiig Antal, Klem Péter, Modroviis Nándor,
Polg. fiiskola, [lartman Igoáes uraknak. &#8212;
Bővebben a jövő számban.
&#8212; TUtujitáx a nagykanizsai .Polgári
igylet" ben : Szavazatok eredménye, (Beada
tolt 71 szavazat.) Elnök Darái Zsigmond, al-elnök Sanvreber József, titkár Nyuli György, pénztárnok Bottfy Károly, könyvtárnok Né-meth Ignácz, h-znagy TomsiU József. Bisott-mányi tagok: Uutmann Hsarik, Csesaits Ká roly, Hencz Antal, Dr. Ben etil Fersacz. Új-vár _T Illés, id. Fesselhofer József, Albsnich Jó-zsef, Berényi József, Babochay György, Ben-ézik József, Hirschl Ede, Dr. Tuboly Gyula. Póttagok : Kováta Béla. Leedvay Jóuef, Bar toa János. Számvizsgálók : Koauiz Boldizsár, Juhász György, Oszeszly Antal. B\'vebben a jövő ssámbsn.
1879. DECZEMBEB 28 U 1879-
&#8212; ö*v. HarHnkovicn Károlgn
úrnőt, s B..kanizsai kisdednevelő egyesület el
nőkét ujabb családi gyász érte, közeli rokoaa
Nagy Jenőoé sz. Pippen Melánia, 25 éves korá-
ban decz 22-én tüdővéssben meghalt. A ma-
veltlelku n$ három kis leányt hagyott maga
után. &#8212;
&#8212; Gyáaahir. Mélyen szomorodott szív-
vel jelenti alulírott iáját, valamint nai Béla
József, Sándor és Ödön nevében hőn szeretett
felejthaüen nejének Kanfmann Ignácsné ssüle-
tett Neumann Vilma asszonynak élete 47-lk,
boldog házassága 22-ik évében hosssu szenye-
déz után folyó hó 23-án este 8 órakor történt
gyássos kimultát. A drága halottnak hűlt tete-
mei csütörtökön, 1879. évi decsember 25-én
délután VS3 órakor fognak a helybeli izrael.
BÍrkertbe örök nyugalomra áttétstni Béke ham-
vaira I Nagy-Kanizsán, 1879, évi decsember
hó 24-én. Ksufmann Ignács.
&#8212; Árverés Zalamegyében. Potsrpács
Erzsébet 578 írtra b. ingat. Palinban d-cz. 29 én.
&#8212; Vass Lidia 378 ftra b. ingatl. jao. 26. Ba
laton-Füreden. &#8212; Szfics János 470 ftra b. ing.
febr. 28-án Talián-Dörögdön. &#8212; Inkler Ádám
340 ftra b. ingatl. fsb. 23. Talián-Dorögdöo
(tapolezai jbir.) &#8212; Mészáros Albert 499 ftra
b. ingatl. decz. 27. Dióskálon. &#8212;
&#8212; Sorost Jancsi 8 tagból álló zene-
társulatának szabatoa játéka figyelmet gerjeszt
és vslóbaa megérdemlik a pártolást: a közelgő
farsang vidéki táncsmulatsr gaiban alkalmazható
tánula.ot ajánljuk a rendezőaégek figyelmébe.
&#8212; StőUOfagyás Németorsság borter-
meld vidékeiről és Atsó-Aussrria tartományból
is panaszok^ hallatszanak, melyek szerint aszo-
katlan kemény hideg következtében sok helyt
a siólíútőkék bimbója megfagyott. Sajuálattal
kell jeleníenuak, miszerint vidékünkön is pa-
naszkodoak, * különösen a gyümölcsfákat sér-
tette a Ugy, bár egyelőre biztosan nem lehet a
kár terjedelmét konstatálni: annvi biaonyoi,
hogy szőllóinken több-keveseob kár mái is van.
&#8212; lététemből öngyilkOH. Nem rég
rablók jártak a kéri pusztán Somogymegyében
Talliáo Pál földbirtokosnál. Az esetet rögtön
följelentették a ssolgabirónak s másnapa haj-
dút fölakasztva találták az erdőben. Eleinte
azt hitték, hogy a rablók akasztották föl, de
később azonban kisült, hogy öngyilkos lett,
mert ő vezette &#187; zaíványukat, s félt, hogy föl-
fedezik.
&#8212; Boránzat Balaionmellékén a termés
mennyiségre nézve jobb mint középszerű, a
minőség is jóval jobb a tavalinál: ái azért tá-
rol vagyunk attól, hogy azt holmi 1868 ikihoz
hasonlíthassuk; mert az 1868 iki must ezu-
kortartalma 26 &#8212; 27°/, volt, azideialig 18 &#8212;
20"/,: A termésmennyiság a tavali 500.000
hectoliterrel ssemben alig lehet több 400,000
hl nél. A borárak akár uj, akár tavali bornál
hectoliterenkéot 7frt&#8212;12 frtig terjednek. Üzlet
meglehetősen élénk, főleg Bécsbe és Styriába
van s vásárlás eszközölve.
&#8212; Megfagyott őtek. &#8212; Kaposvár kö-
zelében a aseliczi erdőségek közt s múlt hét
zord időjárása alatt több őzet találtak meg-
fagyva. A nagyobb vadak ritkán voltak ennyi
veszélynek kitéve, mint most: a fák rdgyei,
melyekkel táplálkoznak, még mindig jéggel
vannak bevonva; &#8212; továbbá a nagy hóra eső
esvén, mely megfagyott, a rad lábát összese-
beai az éles jég. Hihetőleg innét a vadak pusz-
tulása. Több községben a házakkoz bemen-
tek a nyulak éjjel és a kénekben a káposzta-
törzs és széuás kazalok körül élódtek.
&#8212; Uj sninü bélyegjegy ek fognak a jövő
évi január hó 1-től kesdve életbelépni. A ma-
gyár korona területén 1868. évi. ang. hó 1 ső
nspjátó! kesdve forgalomban levő, zöld alap-
azinnel ellátott magyar bélyegjegyek helyett
1880. évi január hó 1 ső napjától kezdve más
SZÍDÜ alapszínnel ellátott, de különben váltó-
tatlan alakú jegyek fognak forgalomba hozatni,
megjegyeztél vén, hogy a forintos cstegoriáju
jegyek alapszíne rózsaszínű, a krajcsárosoké
pedig sötétbarna lesz A jelenleg haszoálatbao
levő bélyegjegyek IÍS0. január 31 ével lúgnak
haszuálalon kivul helyestetni. A használaton
kívül belyeuf. bélyegjegyeknek 18S0. évi
január 31 ke utáni használata a törvényes bé-
lyeg kötelezettség nem teljesítésével egvenlóuek
tog tekintetni s az illetéki törvény szerint eszel
egybekötött hátrányos következményeket fogja
maga után vonni. A forgalmon kivtil helyezett
el nem haasnáit belyegjegyéknek, a törvényes
haUrozminyok megtartása mellett, s bélyeg
raktárakns.1 és kir. adóhivataloknál íngyea le
endók kicserélése 1880. éri febr. hó 1-től
ugyanazon év ápril hó 30 ig terjedő határidő
tűzetik ki, mely határidő után a forgalomból
kivont bélvegjegyek sem kicseréltetni sem
megtéríttetni nem fognak. Ipari és kereske-
delmi könyvek, nemkOlőnbso oly váltó trla-
pok, számlák stb., melyekre még sz eddigi bé-
\'y°gjef7°k 1880. éri jan. 31. előtt eszközölt ;
szabályszerű hivatalos felülbélyegzés által al-
kalmaztattak, ezen időponton tnl isakadárytala
nul vétethetnek basssálstbo.

ZALAI KÖZLÖNY
TEENNTOLCZADIK ÉVFOLYAM
&#8212; ZalaEgeranegen két kereaotaél
kuli egyén megfagyva találtatott.
&#8212; A* alsó lendvai uradalomban hat
napon át tartott radásiaton 75 nyúl, 3 Sí ú
5 róka sxlt.
&#8212; A sütneghi kir. járasbiróaágot az
igaasagügyminiaztar, útját területibe nézve
1880 évi febr. hó 1-sejétol kezdve telekkSnyvi
ügyekben bírói hatáskörrel ruházta fel.
&#8212; AlsóLendván 1879. deci. 24-<n:
A karácsonyi ünnepek előtti nap, melynek
minden kereaztény gyermek vidám várakozás-
Bal néc elibe, ellemi iskolánkban ÍB érdekéé je-
lenetet képesett. Noegyletünk derék elnöke és
alelnökének Király Róta és Hajós Terézia nr
nőknek fáradhatlan buzgalma hatott oda, hogy
az idea is elemi iskolánk növendékei köiQl 12
szegény aorsu láttatott el meleg ruhával as
egylet által. &#8212; Ugyan e ctélra jelent meg ma
az iskolában Löffer Johanna uajio ai &#171;gylei
egyik tevékeny tagja, _a&#163; elnöknő megbízása
olytán, Hajós Ilonka urhőlgygyel egy le ti tit-
kárral egyfltt \\J ajándékok kioaitogatása vé-
gett. &#8212; A ket ves saellemdtu kiaaataony, ki
emberbarát! sze &#171;tetból a titkár teendőivel baj-
lódik, és már fia \\l korában minden elAadaadó
alkalommal igen . ?ép jelét adja a nemes és jó
iránti indulatának .kedélyes felbátorítandó sia-
vakkal nyújtotta á^ a gyermekeknek a kará-
csonyi ajándékokat;-, lalódi megható pillanat
&#9660;olt a szegény aprókí V öröm telj&#171;&#171; és egyizers-
mind báladatosságot a sjező arczait lálni. &#8212;
A ki egyébirán: tudja, <ily előzmények atán
és mennyi küzdelembe \' arült kis városunkban
uralgó viszonyok kött a oóegylot létrehozása,
mennyi tevékenységet fejWt ki a két elnikno
aa egylet rövid idói fantartása óta, hány öz-
vegy és árva részesült segélybe a kis táraulat
által, az nem nagyítja közleményét ha azt
mondja: büszkén tekinthet VAlsó-Lendva kis
város a nemes lelkű bölgyeire\\ R L.
. &#8212; Bövid Mrek. Boszniába! éhinség uralg. &#8212; A Vezúv kitöm! kéakal. &#8212; Álmai-don két huszár egy kereskedőn raUógyilkos-
ságot Kfivetett el. &#8212; 98 nihilistát fogtak el egyszerre Kievben. &#8212; Egy orosz Rothachild bankház irodája légbe repittetett. &#8212; Az Ollói ati klinika leégett, a kár 10 ezer forint A párisi levélhordók 500,000 franc jutalmat kapnak a kormánytól a hideg miatt. &#8212;Hazai festészetre Haynald bibornok éraek 6000 frt alapítvány tett. &#8212; Francziaorszigban 115 ezer kávéház van &#8212; Bpeeten czimbalom egyesület alakul. &#8212; Alföldön ismét erős földrengéseket estiéinek.
ki nyert?
Brünn, decz. 24-én : 43, 24, 61, 2,
Paplrsiieletek.
Hiiniigi engtdiljt kért a hadsagv urede-sétftl, d&#171; as oiegtagadta azt.
&#8212; Ugyan kérlek &#8212; mondja ennek esrsdes kollegája, add ZMf a&#171;ki az ecgadel/l, miért lenne 8 SMreneaésebb mint mi?
DECZEMBER 38-aii 1879.
Egy áDatkiilUtásrO igy irt Mzonros lap tu-
dósítója : .A teheock kost C. báró érdemli a jotal-
mat. Az Okrok &#171;5st H. ioupán &#8226; birtokol áll slií
helyen. A tutink kSst grótQ. a gygstra.\'
Szerkesetől üzenet.
3844. G. B. Oaiklornja. Bánfalvi Lajos fórdi-
tiaábo] moit jelent meg egy katet, elibb assal oane
keU vetoünk.
3845. Aurora: ,Ai Unna partjain" megécke-
&#187;ett. Többirt nésve koasflnet,
8846. .Leinjok ne kaczérkodjatok." Igen jót Berakkoltatiuk mielőbb.
3847. Dr. K. M. Ksssonet
384& ,Volnék madár.- Hit csak legven
SS49. .Boldog vagyok.- Nem irigveljak.
3850. .Almaim hiborgatója.* Nem tehetünk róla
3851. T. K. Nem közölhető.
3853. X Sincs.
&#187;853 5. H. Gy. Tévedésből bérmentetlen kül-detett el. Bocsánat
3854. E. Sierenesésea. A csomag és borítók
azonnal kftldve lett.
I Felelős szerkesztő: Báttrfl LaJM.
i í


MOLL
SEIDLITZ - PORA.
f\\ 1, ..Ul-&#8222;- *rn1A<li h&#187; minién doboz csimlapiin s &#171;ai
Csak akkor valódi, .. &#8222; in ,ok&#8222;oro,itott -&#187;ég&#171;m &#171;D
lenyomva.
8U év óu a leftjobb sikerek mellett feoná!] mindé: nemQ gyssitr
betMMiek és eziészlétl aktiálysk, (mint étyigyhiinj. ha..íomiii). &#187;é-
stlS|kS és araayér ellen. KOldnSsen oly egyéneknek ajaulTa, kik 016 ilatr módot folytatnak
Hulsitáaak tirvíiyllei Matsttstaak.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVALJj*
&#9632;&#9632; A lermegbizbatóbb öosegélj.ő siere s iz.nv.do embensígn.k
I minden bel.ö é< kOHS gynllsdisűál, a leglíbb bítcjség ellen, min dennemü ..be.ülések, fej-, ml- t. foffáji. r*ri sérvek é. njllt s.kek-rákrekélyek. UszSk, izemgynlladas, mindeimsmQ bénulás éi lérOlés ztb,
y
Üvegekben használati utasitástal együtt 80 kr. o. é.
Hal-inn jolaj.
Krohn H. és társátó BergeDben
(Norvégiában,).
Eieo halmij zsirolaj ralamennyi, a kereskedelemben előforduló faj kOzütt s. egysdOli, melj orrozi czélokrd bai.nálhato
^ra egy üvegnek használati utasítással I frt o é,
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéC8
Tucblauben.
RaktAr a&#171; állam minJen birneT.s tjo&#171;jiz.rlirában ra&#171;y la*""\' ker&#171;kadé.-lien Knktár nélküli ielj.ég.\'kl. cn magánegyínek nagyobb megrend&#171;,;.&#171;k&#8222;él megfelelő arleengedésben ré,&#171;e&#171;ülnski
A t ez kuiün.ég kéretik hsUrozotun Moll-tile keB&#187;.tm4&#171;yl rendelni .. oak olyanokat elfogadni, melyek Bajit 6&#187;jegy.n> és aláírá-sommal T:mnsk ellátva
"Raktárak- Nagy-Kanizsa l\'rager Béla gvójvs.. Beim J. gyógy-
Ro.enb.rt- F.renr. Késs. Ihofír Jís.&#171;f Rosenfeld Adolf. - Z.l.-Egeri.eg
&#8222;GvogvsMrtir a &#187;z-nt lil.kh.z-. - Barcs Dorn.r 8. Csáktornya OSne.
L , gyoEj.&#171;.ré.&#171; Kaposvár Knhn J. H,b<Sch.y Salm. gyógy. Th
Koc.ke.7y &#187;&#171;gT K.p,onc.a We.li M. ryogj. K.:.s,g U..-.,novi<-. Isi
gv^gv KQ.1.1 fit gyógy. Ksa.th.ly &#187;chl.if.r A. WOnscb K. Karm.nd
EÍa^jiT Zágráb\'pSlet Fer,me. gyígy. Mittlbach 3. 1^.1.-1...
gyógy. Sop.on Me.ey And. gyógy. l&#8482;> "-&#171;)

BfcCh-i Waldstein systemája szerint a távol-rövid- nem különben a gyengeszemünek lát-erejéhez szorosan illő szemüvegek nyujtatnafc.
A sssMaüvegek ds csiptetők különféle fog-
lalatban, nem kevésbé egyéb a látszerészetbe
vágó czikkek valamint javítások is jutányos
áron kaphatók - i&#171;6 7-&#187;)
HELFY B.-nél N. Kanizsán a .KORONA" átellenében.
GYÖNYÖRŰ R. KATH. IMAKONYYEK.
karársoni és ujé\\i üjándikokal alkalmas.
y an stereocMm jele a tani, bogy - köstüsteletfl Beké Krintóf vőrm berónj-i rÓm. kath. plébooe és hirnnre* magyar iró által figyelemmel *te keaztett harmadik és negyedik kiadáat ért, u hitutoMágot elómoídió, & katb. hívek &#9632;sírét nemesítő, háromféle kiadása: .H\'iinj-ei MannaNkrrl\', üdvAoftég ő*-\\ény", &#8222;líiilím lelki vezér" csimü és már tixenkét eier példiínyon felül a katb. hívek kött elterjedt
t.-zn-ig-.tg önyvetcet
a teljes írói joggal urak áron megvásároltam.
Beké Kristúf plébáoüs ar. a kath. birek jobblét&#171;ért lel-kesen küzd5 lelki atya bölcsen bolátá ezen imakÖDyvek sxüksé gewégét, és *tek által így ekéset t a nyelvetrontó és hibás ima-kooyvek kiküssöboléoét előmi>zdit&#171;DÍ.
Eseo imakönyv&#171;k ni*>?jelenésök óta mindeDÜtt ssiveseo fogadtattak é* eddig a ve*?prémi, péc^i és aiombathelyi pflHpAki hatóságok jóváhaffyá^át kinyerték, s esilt-l ki-fej esést adtak, miszerint a &#187;<^piin kiállított hibátlan imakönyvek terjesstését a katb. hívek köat szivesan látnák. Measye. Bumátkart, v*?yí&#187; teljes urulmo ima- éi énpkönyv keruz-
arailmet-frt 13(1 frt 1.80 frt 2 70 frt 4 -frt 6-\'&#8212;10.&#8212;
Meaiaye: BMMátkert, J finosi papírra nyomva 12-rétü, hat kitQnS
Uavesléf ösvéaye. / s<-*>5ln&#187;r-UietB képpel. Bsinoyoiaatn csimlappal.
Biztos leikivezér ^ Negyedik kiadáii.
rel LOitien, iokl.au frt l.io
Kgéss bór, finom aranyntlaaés és tokban . . frt 1.80
Ariéi ker. <-t 6t easttal . frt 2 80
Zergebör dis>itéssel . frt 3.50
Finomabb kiállított ... frt S&#8212;6.-
Selyem- vagy barsonyk dissitmény . . frt fi-8.&#8212;
Mniysi suaaásksr 32 réti, t&#187;érd.k képpel di.iittp,
papirk. tokhaii , . - irt &#8212; 40
Aranymrtsiéssrl, tokban ..... frt -.60
Acsél kereszt, csattal . . . . . . frt 1.&#8212;
Zergebőr. disseseo ..-,.-. frt 1 50
Selyem-bársony finom diasitménynyel .... frt 3 50
KIS rsltéskert. v&#187;gy a katb kerMatéay iQuaág imái és éo.kei kis csinos araoyny<\'inatn papirk\'tésbeo, tokbsa ; ara 30 kr.; angol vásson esOst nyomassál 40 kr.,. egéas bőrben veliopipiriranymetsséssel, tokban oO kr. ; aczélcsatra 7t> kr; egéss borben velin papír arznymetstestei éfl inéi csatra. V\' rcaittel 80 kr.
Eiyiizi ésekkisyv, 115 egyhási éneket tarulmazi, Il-ik kiadást ért caiDoa sranTmet.xésnel ké&#171;sitett köDTVecake, ára 60 kr.
HearakkoaiarMl eaűoay. a bold ss Máriát kegyelrueljesen tíssteló msgyiroknak ajánlvs, ára &) kr.
Nagy ald.zat, irta Tótii Mik. Jijui társasági tag IV. kiadás, CÍIUOI kooyv képekkel ára füsrtí 18, kötve araaTnyomastal S8 kr.
A tzaat keresltatl ijtataaaaf. kép&#171;>n kiadás irta Ssemanri Ágost ssent-Keren\'-l r áldosár, kemény knt^-, aranynyomással 28. kr
f|^ Minden megrendelés poata fordultával esak&sfílt&#171;tik. "VI
tény kftthniikasok buináhUra, harrawlik kiadás, öt ŰÓi M
&#187;&#171;tti képpel 8-r^tQ, í. lbórben, k6Ue tokban .
bg^sz bőrben, tokban és S&#187;om aran-a&#171;Uzéu&#171;) .
Egéít lŐr tnnytorUKit, esxt is kt*r&#187;sst ..
Zergfbérben, csat és di&#187;ittéwel .
Finomibbun kfizitvr- ......
Helyem- v_fy báraooyk&iét uranymet&#8212;ies>&#171;l dUsitrc . frt
M: ákt ) 6 L 1
TÍ.,&#171;.I*.I
WAJD1TS JÓZSEF.
könyvkiadó N -Kanisaán.
Vtn szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tndomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN LOVINGER féle hájban Knortzer szálloda msllett
biulapesti- butvr- gyári raktárt
kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGÉR - TÁRSA
ezég alatt nyitottunk
Ajinljuk ezen mindennemű fa fe kárpitozott
bátorok &#8212; butorkelmék, valamint fali szőnyegek
(Tapeten) és éhez való dinzitményeklien gazdagon
felsxerelt r&#187;ktimnk&#187;t. (&#187;&#171; 15-Hi
Mindennemű kárpitos munkálatok agy helyben mint vidéken az általunk e régre felillitott kárpi-tos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszkö-zöltetnek.
Ellenberger és Társa^
budapesti- bátor ^vArosok
imi íeil
1 &#171;ra alatt veszély é> fájdalom nelktl eítávolittatik.
4 írtnak beküldése vagy atánvttt mellett a gyógyszer bérmente. elkUldésn eszközöltetik Sfslwuehy gyógysze-rész kanáriban (Heasen).
*) Eredmény feltétlenül biztoáitlatilc, it aikerteleoaég esetén az összeg visszafizettetik, ogyamiaten minden rli és ébfié*i nyó&#171;;yb4nri&#171; valamint a rieinux olaj bevé-tele HfereDinél filesleges és a legkisebb gyermek is kitűnően használhatja.
E gyónysii-r nein lartalmaa kaaaala, kons* éa
gránát gyökért. (958 12&#8212;12)
Zalamegye Német-Szt.-Miklós községi iskolánál a tanítói állomia lemondás folytán üresedésbe jött. A ta-nitó fizetése: Szabad lakás, két szoba, konyha, kamra, istálló pincze, stb. mellék épületekkel és konyha kerttel: 200 o. é. forint a község biró által pontosan féléven-kint kifizetendő; 20 pozsonyi mérő rozs, szinte a község biró által szedendő be, és szolgáltatandó ki, 5 akó col-lecta bor, melyet ha az illető tanító nem szedne is be, tartozik a község biró kiszolgáltatni; ha az illető szedi, többre is számithat; 5 öl lakásához szállítandó kemény tűzifa; három holdnyi szántó föld és egy holdnyi rét haszon élvezete; megjegyzendő, hogy az összes vonós munka a községet terheli, négy darab szarvas marha, és négy darab sertvés szabad legeltetése; Stola minden egyes halott után 30 kr; búcsúztató minden vers 1 kr. Az iskola tannyelve magyar, de a német irás és oi vasas tanítása is megkíván tátik
Pályázni szándékozó okleveles tanító urak felkéret-nek, hogy kérvényeiket és ehhez csatolva okmányaikat 1880. úr január 20 áig az iskolaszékhez czimezve alul írotthoz küldjék be.
Német Sz.-Mitlos, 1879. decz. 23-án. (u. p. Nagy-Kanizsa.)
Sindlperger Sándor,
(97 1 I&#8212;l) isk. néki einok
Majdi
nem ingyen
Síátro il kr. ve ti PI ti hon * Q<rn rég bukott D_ffy britt&#8212;nia-exQ&#187;t gyáiban a kóvetkeiő 42 darab rptidktiül tisstft britUUtoia-fxQftt tárgyak caa-t 6 frt 75 krba kerülitek, c*ak n&#171;m negyed ré-&#187;&#187;e az elSállit&si árnak, tebát csaknom in^yea eladv&#8212;, te p&#171;dig :
5 drb. kitnt.5 jó aszt.M-ké&#171; Britinia es&atnyél én
valitdi Angol ezflaUrzél pengével.
f j <o -S
*> , ]&#171;frfínuinal>t) villák liriiíoi* eaflbbal egy drbbao
r, . n&#171;l<éz Briwi- cxti,t ev*k&#171;MI
*> &#8222; biít-iiiia ettűst kávt-skxnál Ingjnbb minűjM-g.
1 , orűa ÜriUni* &#171;iUit
1 , nrh z Br.ú^ia &#8226;E\'.tt |&#171;v

_ I &#171; &#8226;* _ ~;
* "5 í
6 , Británia eaflst k&#171;&#187;Urté
6 , angol Viktória catísse finom véiSiftel.
2 . hatáaoa Británia eíQ&#171;t gytrtyt terté.
1 , Britaoiaezfljt íttermi auttti caengetytl esfii
1 &#8222; &#9632; brittam* estist tbcassltro flUl&#171;d rtfj fofÓTml. \' - &#9632;&#163; "3 ^
^~>~^", - ü &#9632;&#171; B &#8226;*
42 drb. (955 7&#8212;IS)
Itind .z&#171;i 42 drb. a lerfinomabb Británia cxditbűl vannak keaxiive melv eirveHnli a világon léuiendő érc, m.ly srSkkéf.hér marad és a ralidi MUalöl UO íii hsaxn&#187;l&#187;t atan k&#187;í3aib&#187;.bat5 n&#171;c. mi.rt J*táf>&#187; leiz
Csim ét egyadnli renddósi h.l; a es kir. osstrik magyar varosoknak.
Generál-Depót itt I. e&#171;&#171;l. Britaaia Silber Fabrlkea Blau & Kam, Wien, I. Blisabethstrasse Nr. 6.
Síétkíl\'díi gvnrm. utánvétellel. &#8212; Pottidij mind a VI daralvirl Aiislris.M.-itry4ronizÍKbiiu ügsieaea 36 kr

DECZE&#171;BíTR.28-án 1879.
Z ALAI .löü-liö H-T,
Megjelent
I. rerencz Juzsef a magyarok királya.
Erzsébet a magyarok királynéja.
40,000 példányban.
WAJDITS JÓZSEF NAGY- ÉS KIS KÉPES MAGYAR NÉPNAPTARA 1880-IK ÉVRE.
Kapható minden hazai könyvárus és könyvkötőnél
Ara a kötött és vonatozott irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr. fűzve 40 kr. kis képes népnaptárak csak 25 kr.
Komárom kanizsai kalendáriumnak 20 kr.
A nagy képes
1 Szeretett jó atyámfiai
2 Színezett cziro kép, Stéged résznapjai
3 Napcári rész veres nyomással
4 Felsége. Uralkodó ház
5 Csillagvizsgáló észrevételei
6 Száz éves jövendő mondó
1 Boldog uj évet költemény Városi Mihálylól
8 A magyar Király ás Királyné 2 képpel Za-
lay Lajostól.
9 Hymnus költemény Loaonozy Lisilólól
10 Az ikikey tengeri csata P. N.
11 Szeged a szép magyar város pusztulása köl-
temény 17 képpel irta Várossy Mihály.
12 Mar\'onfalvy Izidor a budapesti meggyil
költ ügyvéd, 2 képpel.
népnaptar tartalma:


13 Harcz egy óriási kigyóval
14 A tartalék ezred csata dala.
15 Székesfehérvár 2 képpel, Zalay Lajostól
16 Mulattató ördögségek 3 képpel
17 Gyönyörűséggel tele való kénszenvedéa
irta Mokány Bérezi költemény 8 képpel
18 Nevessünk
VJ Magyar népdalok
20 Emlékeztető naptár mezei gazdák számára
21 Közgazdaság
22 Hasznos tudnivalók
23 Ilalmérési joggyakorlatáról, belügyminisz-
teri rendeletek
24 A falu orvosa
25 Országos vásárok
2G Hirdetések
Továbbá: WAJDITS JÓZSEF
101 az az száz és egy éves naptára 1880-tól kezdve egész 1980 év végéig ~Jm TARTALMA:
P;utó ördög sánta fia.
101 éve> naptár. Az örökös naptár. A hold változása . ennek magyarázata ábrákkal A nap és hold változások. A nap rendszer ábrákkal, A planéták ábrákKal. Üstökösök. Naptár Jortéoete. CnaMeai 19 éves buldkür vagy Cyklus. Julián-féle naptár. Gergelv-íole vagy javított naptár. Római adóssám és az uralkodó bolygó planéta. A négy évszak. 101 éves idgóslat. Északi félteke csillsgialai. Az ájlatiiv csillagzatai. Az időjárás. Az idárás természete. Az állatok az idú változásdaak hirdetői. Paraszt regu-lák. A termékeny é&#187; terméketlen évek előjelei. A szerencse és siencséllentégi napok. A kath. egyház szentéinek névnaptára. Az ember természete. Az egészségtan vagy életrendi szabályoit. Gaidáízati te-endők 12 hóra. A gyürailcsök eltartása. Házi szerek, emb^r és állat különféle betegségeiben. Hasznos tudnivalók. Jó köoyvek és magán hirdetések, és végre toldalékul álmoskönyv kivonata. Ára diszes nyomatú borítékban kötve c?&#187;k 90 kr. Ismét eladók százalékban részesülnek, postai rendelések ennek fordultával küldetnek.

Tisztelettel
Wajdits József,

A jó három.
A SrécheDj tér s t városhÁza az irrfe előtt.
íiagj-Kanizsán.
Nígy-Kinizsin, nyomatott a kiadó tulajdonos Wtjdits József gjorssijtójáji.
Élelmi szer kiosztása.